REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA

Transkrypt

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA
REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW
GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI I USTALANIA
WYSOKOŚCI OPŁAT
ZA UŻYWANIE LOKALI
MIESZKALNYCH
W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. J.I. KRASZEWSKIEGO
W SOPOCIE
1
Rozdział I. Podstawa prawna
§1
1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188,
poz. 1848, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1222).
3. Obowiązujący Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w
Sopocie.
Rozdział II. Zasady ogólne
§2
1. Podstawę rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
ustalenia opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy,
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w
okresach rocznych pokrywających się z latami kalendarzowymi.
3. W przypadku zaistnienia w ciągu roku istotnych zmian, mających wpływ na
wysokość kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonywana jest
korekta:
a/ planu gospodarczego,
b/ rozliczenia kosztów oraz wymiaru opłat za używanie lokali.
4. Po zakończeniu roku dokonywane jest rozliczenie wyniku gospodarki
zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa
odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w
następnym roku.
5. Celem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest
ustalenie wysokości obciążeń poszczególnych lokali kosztami:
a/ eksploatacji podstawowej,
b/ centralnego ogrzewania,
c/ ciepłej wody,
d/ zimnej wody i kanalizacji,
e/ eksploatacji dźwigów osobowych,
f/ wywozu nieczystości,
2
g/ energii elektrycznej,
h/ podatku od nieruchomości,
i/ wieczystego użytkowania gruntu,
j/ ubezpieczenia majątku,
k/ domofonów,
l/ funduszu remontowego.
6. Poniesione koszty są podstawą ustalania stawek opłat za lokale.
7. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
w zależności od rodzaju kosztów są:
- metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu,
- metr kwadratowy powierzchni gruntu,
- metr sześcienny dla wskazań urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze,
- kilowatogodzina dla wskazań liczników energii elektrycznej.
Rozdział III. Zasady ogólne rozliczania kosztów nieruchomości
§3
1. Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych są
ewidencjonowane odrębnie na poszczególne nieruchomości i obejmują:
a/ koszty związane bezpośrednio z eksploatacją i utrzymaniem lokalu,
b/ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
c/ koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni.
2. Do kosztów bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu
zalicza się:
a/ koszty dostawy energii cieplnej,
b/ koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
c/ koszty wywozu nieczystości,
d/ koszty konserwacji i naprawy domofonów.
3. Sposób rozliczenia ww mediów opisany jest w rozdziale V niniejszego
regulaminu.
4. Sposób rozliczenia kosztów konserwacji i naprawy domofonów opisany jest w
rozdziale VI niniejszego regulaminu.
5. Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
wspólnych zalicza się wszelkie poniesione wydatki na utrzymanie części
wspólnych danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z
tych części nie korzystali, a w szczególności:
3
a/ koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego
użytku,
b/ koszty konserwacji, drobnych napraw i przeglądów technicznych, itp.,
c/ koszty eksploatacji i konserwacji dźwigów,
d/ koszty energii elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe,
korytarze),
e/ ubezpieczenie nieruchomości,
f/ koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową,
g/ podatki i opłaty publicznoprawne, w tym podatek od nieruchomości i opłata
za wieczyste użytkowanie gruntów,
h/ pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych
nieruchomości.
6. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji i utrzymania części
wspólnych nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych
nieruchomości. Koszty eksploatacji, których nie da się bezpośrednio przypisać
do danej nieruchomości, obciążają daną nieruchomość zgodnie z
obowiązującym w Spółdzielni podziałem kalkulacyjnym kosztów (zakładowy
plan kont) i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w tych nieruchomościach.
7. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej w częściach wspólnych
opisany jest w rozdziale V niniejszego regulaminu.
8. Sposób rozliczenia kosztów eksploatacji i konserwacji dźwigów osobowych
opisany jest w rozdziale VII niniejszego regulaminu.
9. Sposób rozliczenia kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową
opisany jest w rozdziale VIII niniejszego regulaminu.
10.Sposób rozliczenia podatków i opłat publiczno-prawnych opisany jest w
rozdziale IX niniejszego regulaminu.
11.Do kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni
zalicza się w szczególności:
a/ koszty utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych, placów zabaw
i małej architektury,
b/ koszty utrzymania czystości, odśnieżania, konserwacji chodników, ciągów
pieszo-jezdnych, ulic wewnętrznych osiedla, ogólnie dostępnych miejsc
postojowych,
c/ koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji infrastruktury Spółdzielni,
d/ koszty energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego,
e/ podatki i opłaty publiczno-prawne,
4
f/ koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji lokali służących do
prowadzenia działalności administracyjnej,
g/ koszty ubezpieczenia.
12.Koszty mienia Spółdzielni ewidencjonowane są ogólnie dla całego zasobu
lokalowego i rozliczane są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do
ilości metrów kwadratowych (m2 ) powierzchni użytkowej lokali położonych w
danej nieruchomości.
13.Obowiązek pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni,
poprzez wnoszenie opłat przez użytkowników lokali mieszkalnych i
użytkowych, dotyczy:
a/ członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali,
b/ osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali,
c/ członków Spółdzielni będących właścicielami lokali (w tym tych, którzy
nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa
odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych),
d/ właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni (w tym tych, którzy
nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa
odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych),
e/ właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych wyodrębnionych z zasobów
Spółdzielni,
f/ najemców lokali,
g/ osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego.
Rozdział IV. Rozliczanie odpisów na fundusz remontowy
§4
1. Spółdzielnia, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.
Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi.
Celem tworzenia funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na
pokrycie kosztów remontów, do których zobowiązana jest Spółdzielnia, w celu
utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym.
2. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy Spółdzielni, poprzez
wnoszenie opłat dotyczy:
a/ członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali,
b/ osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali,
5
c/ członków Spółdzielni będących właścicielami lokali ( w tym tych, którzy
nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa
odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych),
d/ właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni (w tym tych, którzy
nabyli prawo własności poprzez ustanowienie i przeniesienie prawa
odrębnej własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych),
e/ osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego.
3. Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy są ustalane
według stawek w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu określanych przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni.
(Stawki te mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości).
4. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego jest prowadzona
odrębnie dla każdej nieruchomości.
5. Koszt remontów mienia Spółdzielni jest ewidencjonowany ogólnie dla całego
zasobu lokalowego i rozliczany na poszczególne nieruchomości
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali położonych w danej
nieruchomości.
6. Koszty Remontów lokali użytkowych w najmie obciążają koszty eksploatacji i
utrzymania tej działalności pomniejszając wynik z działalności gospodarczej.
Rozdział V. Rozliczanie kosztów dostawy mediów
1. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody
§5
1. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku na dzień 31
grudnia, a opłaty z tego tytułu podlegają rozliczeniu po zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni.
2. Rozliczenie kosztów c.o. przypadających na lokale mieszkalne dokonuje
się proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej na podstawie
obciążeń Spółdzielni przez dostawcę energii cieplnej.
3. Na obciążenia za koszty energii cieplnej składają się:
a/ opłaty za centralne ogrzewanie (GJ/m2 ),
b/ opłaty za przesył (zł/m2 ),
c/ opłaty za moc zamówioną (zł/m2),
d/ uzasadnione inne opłaty za dostawy ciepła.
6
4. Koszty zużycia ciepłej wody są rozliczane w okresach nie dłuższych niż
kwartalnych.
5. Lokale mieszkalne, wyposażone w wodomierze indywidualne, są
rozliczane wg faktycznego zużycia ciepłej wody, ustalonego na
podstawie wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody
wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków
§6
1. Koszty zużycia zimnej i ciepłej wody i kanalizacji są rozliczane w okresach nie
dłuższych niż kwartał.
2. Lokale mieszkalne wyposażone w wodomierze indywidualne są rozliczane
zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany
lokal wynika z iloczynu ilości zimnej wody zużytej w poprzednim okresie
rozliczeniowym i ceną za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków
(1 m3 ) określoną przez Radę Miasta Sopotu oraz kosztami podgrzania wody.
3. Szczegółowe zasady rozliczania zimnej i centralnej ciepłej wody dostarczanej
do mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w
Sopocie stanowią przedmiot Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
3. Koszty wywozu śmieci
§7
1. Koszty wywozu nieczystości bytowych i wielkogabarytowych
ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości.
są
2. Sposób rozliczania powyższej usługi i miesięczne opłaty za nią dla lokali
mieszkalnych uzależnione są od aktualnie obowiązujących przepisów
ogólnokrajowych regulujących kwestie dotyczące utrzymania czystości i
porządku w gminach wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi na
terenie Gminy Miasta Sopotu.
3. Obliczanie wysokości opłaty za wywóz śmieci dla poszczególnych lokali
mieszkalnych dokonywane będzie zgodnie z treścią stosownych uchwał Rady
Nadzorczej Spółdzielni podejmowanych w oparciu o aktualne uchwały Rady
Miasta Sopotu w tej sprawie.
7
4. Koszty dostawy energii elektrycznej do części wspólnych i oświetlenia
zewnętrznego
§8
1. Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia klatek schodowych i
piwnic rozliczane są na podstawie odczytu zużycia energii wskazywanego
przez liczniki energii elektrycznej znajdujące się na klatkach schodowych.
2. Koszty energii zużywanej do oświetlenia ulic oraz w hydroforniach są
ewidencjonowane zbiorczo, natomiast rozliczane na poszczególne
nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych
lokali mieszkalnych w danej nieruchomości.
3. Podstawą wyliczenia stawki opłaty za zużycie energii na dany rok do celów
określonych w ustępie 1 i 2 jest ubiegłoroczne zużycie energii na te cele i
aktualna cena energii elektrycznej. Miesięczna opłata zaliczkowa przypadająca
z tego tytułu na dany lokal, wynika z iloczynu kosztu zużycia przypadający na
1 m2 powierzchni użytkowej lokali i powierzchni danego lokalu.
Rozdział VI. Koszty konserwacji i naprawy domofonów
§9
1. Koszty konserwacji i naprawy domofonów są ewidencjonowane i rozliczane
odrębnie dla każdej nieruchomości wyposażonej w domofony.
2. Stawka opłat na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy domofonów ustalana
jest wg rzeczywistych kosztów konserwacji i napraw, w oparciu o zawarte
przez Spółdzielnię umowy i jest jednakowa dla każdego lokalu w danej
nieruchomości niezależnie od jego powierzchni.
3. Koszt montażu nowych domofonów w danej nieruchomości oraz koszty ich
modernizacji obciążają w całości ich użytkowników.
4. Rozliczenie kosztu montażu nowej instalacji następuje w 10 równych
miesięcznych ratach, które nie muszą być rozliczone w roku kalendarzowym.
Rozdział VII. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów
§ 10
1. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów obejmują wydatki Spółdzielni na
bieżącą obsługę eksploatacyjną tych urządzeń, nadzór techniczny nad nimi.
8
Do wydatków tych zalicza się w szczególności:
a/ koszty konserwacji urządzeń dźwigowych,
b/ opłaty za dozór techniczny dźwigów,
c/ koszty energii elektrycznej,
d/ koszty ubezpieczenia,
e/ koszty napraw.
2. Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów są ewidencjonowane odrębnie dla
każdej nieruchomości wyposażonej w dźwigi.
3. Koszty energii elektrycznej ustalone są na podstawie wskazań podliczników.
4. Koszty ubezpieczenia odnoszone są proporcjonalnie do poszczególnych
nieruchomości oraz kosztów ogólnego zarządzania.
5. Suma kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów w danym roku oraz
powierzchnia lokali obsługiwanych przez dźwigi mierzona w m 2 stanowi
podstawę ustalenia miesięcznej stawki za użytkowanie dźwigów dla danego
lokalu. Rada Nadzorcza może odrębną uchwałą zróżnicować stawki
obowiązujące dla poszczególnych kondygnacji.
Rozdział VIII. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową
§ 11
1. Do ogólnych kosztów zarządzania Spółdzielnią zalicza się wszystkie koszty
ponoszone w celu właściwej obsługi mieszkańców i użytkowników lokali o
różnym przeznaczeniu.
2. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią obejmują m.in.:
a/ koszty wynagrodzenia wraz z narzutami, szkoleń, badań lekarskich, koszty
bhp, ryczałty samochodowe pracowników i Zarządu,
b/ obsługi informatycznej, usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
c/ prowizje bankowe,
d/ koszty materiałów biurowych,
e/ koszty utrzymania, amortyzacji, konserwacji, drobnych napraw i
wyposażenia budynku administracji,
f/ koszty lustracji Spółdzielni, badania sprawozdań finansowych,
g/ pozostałe koszty ogólne Spółdzielni, w tym koszty związane z obsługą i
utrzymaniem organów Spółdzielni.
3. Koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią obciążają koszty gospodarki zasobami
lokalowymi i rozliczane są zgodnie ze strukturą sprzedaży danego okresu na
lokale mieszkalne i użytkowe.
9
4. Do ustalenia struktury sprzedaży Spółdzielni zastosowanie mają obowiązujące
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W strukturze tej spółdzielnia nie uwzględnia: przychodów z tytułu dostawy
mediów (działalność tą jest rozliczana bezwynikowo) oraz pozostałych
przychodów operacyjnych i przychodów finansowych. Pozostałe przychody
operacyjne to głównie jednorazowe wpłaty na pokrycie kosztów procesów
sądowych lub inne przychody nie związane z podstawową działalnością
Spółdzielni. Przychody finansowe to głównie odsetki od nieterminowych wpłat
czynszowych oraz odsetki od lokat bankowych.
Rozdział IX. Rozliczanie z tytułu podatków i obciążeń publiczno - prawnych
§ 12
Podatek od nieruchomości
1. Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany
odrębnie dla każdej nieruchomości w podziale na:
a/ podatek od części gruntowej i budynkowej, wchodzącej w skład
nieruchomości,
b/ inne podatki lokalne.
2. Obciążenia poszczególnych lokali podatkiem od nieruchomości dokonywane
są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
3. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza
powodująca wzrost podatku od nieruchomości, to wzrost ten obciąża tylko ten
lokal.
4. Wysokość miesięcznych zaliczek z tytułu podatku od nieruchomości ustala się
w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości
określane przez Radę Miasta Sopotu.
5. Właściciel lokalu stanowiącego odrębną własność rozlicza się z tytułu podatku
od nieruchomości lokalowej indywidualnie. Natomiast koszty podatku od
nieruchomości naliczanego od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni
stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i
utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
6. Koszty podatku od nieruchomości mienia Spółdzielni stanowią element
kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
10
§ 13
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
1. Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów są
ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
2. Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu
dokonywane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
3. Właściciel
lokalu
stanowiącego
odrębną
własność,
będący
współużytkownikiem
wieczystym
gruntu
wchodzącego
w
skład
nieruchomości, w której lokal ten jest położony, rozlicza się indywidualnie.
Natomiast koszty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących
mienie Spółdzielni ustalane są w sposób określony w ust. 4.
4. Koszty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie
Spółdzielni, stanowią element kalkulacyjny opłaty na pokrycie kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
ustalane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali.
5. Wysokość miesięcznych zaliczek w tytułu opłat za wieczyste użytkowanie
gruntów ustala się w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę wynikającą z
decyzji o jej wymiarze Prezydenta Miasta Sopotu.
Rozdział X. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
§ 14
1. Opłata z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej ustalana jest w oparciu o roczny plan tej działalności
zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Koszt działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej oraz sportowej i
rekreacyjnej obejmują koszty związane z prowadzeniem, organizacją, obsługą
działalności świadczonej na rzecz członków Spółdzielni i ich rodzin.
3. Do kosztów tej działalności zalicza się między innymi:
a/ wydatki związane z organizacją imprez,
b/ koszty wynagrodzeń wraz z narzutami oraz szkoleń, badań lekarskich i
koszty bhp pracowników zatrudnionych przy prowadzeniu tej działalności,
c/ koszty obsługi informatycznej i usług telekomunikacyjnych,
d/ koszty materiałów biurowych, amortyzacji i wyposażenia pomieszczeń
związanych z tą działalnością,
11
e/ koszty remontów, konserwacji, drobnych napraw i koszty utrzymania
pomieszczeń,
f/ inne wydatki związane z prowadzoną działalnością.
4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością
społeczną, oświatową i kulturalną poprzez wnoszenie wyodrębnionej opłaty w
wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawo do lokali
mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności w przypadku, o którym mowa
wyżej.
6. Przychody z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej mogą być
zasilane dodatkowo środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji, darowizn,
itp.
7. Nadwyżka kosztów nad przychodami z działalności społecznej, oświatowej i
kulturalnej może być pokryta z dochodu Spółdzielni z działalności
gospodarczej.
Rozdział XI. Ustalanie opłat za używanie lokali.
§ 15
1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczane są w sposób
umożliwiający ustalenie opłat za użytkowanie poszczególnych lokali z
podziałem na:
a/ opłaty zależne od Spółdzielni,
b/ opłaty niezależne od Spółdzielni.
2. Do opłat zależnych od Spółdzielni zalicza się:
1/ opłaty z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w tym:
a/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania w częściach
przypadających na lokale,
b/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
wspólnych;
c/ na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni,
d/ na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią,
2/ odpisy na fundusz remontowy,
3/ opłaty za działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez
Spółdzielnię.
12
3. Do opłat niezależnych od Spółdzielni zalicza się w szczególności:
a/ opłatę za dostawę i zużycie ciepła na cele centralnego ogrzewania,
b/ opłatę za dostawę i zużycie ciepła do podgrzania wody użytkowej,
c/ opłatę za dostawę i zużycie wody zimnej oraz odprowadzanie
ścieków,
d/ opłatę za energię elektryczną w częściach wspólnych i oświetlenie
terenu,
e/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
f/ podatek od nieruchomości,
g/ opłatę za wywóz śmieci,
h/ opłatę za eksploatację i konserwację dźwigów,
i/ opłatę za konserwację i naprawę domofonów.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt. a – f wnoszone są w formie zaliczek
ustalonych na podstawie kalkulacji szczegółowych i podlegają rozliczeniu.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt. g – i ustalane są według rzeczywistych
kosztów, w oparciu o zawarte przez Spółdzielnię umowy lub odrębne przepisy
prawa.
§ 16
1. Opłaty wnoszone do Spółdzielni przez użytkowników lokali mieszkalnych
ustalane są corocznie w planie gospodarczym, przyjętym uchwałą Rady
Nadzorczej.
2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat za użytkowanie lokali jest kalkulacja
kosztów gospodarki zasobami lokalowymi danej nieruchomości, z
uwzględnieniem wyniku finansowego roku poprzedniego, pożytków
uzyskanych z części wspólnych danej nieruchomości oraz kalkulacja stawek
opłat jednostkowych.
3. Stawki eksploatacji za użytkowanie lokali mogą być zróżnicowane dla
poszczególnych nieruchomości.
4. Obowiązek wnoszenia opłat powstaje od daty uzyskania prawa użytkowania
lokalu bez względu na tytuł prawny (akt notarialny, umowa), do dnia
fizycznego opróżnienia lokalu, z zastrzeżeniem ust. 5, ust. 6 i ust. 7.
5. W przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu i przekazania lokalu do
Spółdzielni:
a/ od 1 do 15 dnia miesiąca – okres naliczeń opłat w pełnej wysokości
obejmuje naliczanie do końca miesiąca poprzedzającego przekazanie lokalu;
13
b/ od 16 – 30 dnia miesiąca – naliczenie opłat w pełnej wysokości obejmuje
naliczenia za cały miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie lokalu.
Przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni.
6. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego od Spółdzielni:
a/ od 1 do 15 dnia miesiąca – użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia
opłaty w pełnej wysokości za cały miesiąc, w którym nastąpiło nabycie
lokalu,
b/ od 16 – 30 dnia miesiąca – użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia
opłaty w pełnej wysokości od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
Przyjmuje się, że każdy miesiąc ma 30 dni.
7. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego w wyniku zbycia lub
nabycia w sposób inny niż określony w ust. 5 i ust. 6 wnoszenie opłaty za lokal
obowiązuje na zasadach określonych w ust. 5 (dotyczy poprzedniego
użytkownika) i ust. 6 (dotyczy nowego użytkownika). Wyjątek stanowi
rozliczenie kosztów z tytułu zaliczkowo wnoszonych przez zbywcę opłat za
wodę, centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną w częściach wspólnych,
które w przypadku braku oświadczeń, o których mowa w ust. 8 rozlicza się do
dnia wydania lokalu (data określona w kacie notarialnym lub data zawarcia
umowy) do wysokości naliczonych zaliczek z tego tytułu.
8. W przypadku złożenia do Spółdzielni oświadczeń przez strony umowy
sprzedaży co do sposobu rozliczenia wnoszonych zaliczek opłat za wodę,
centralne ogrzewanie, gaz energię elektryczną w częściach wspólnych
postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania.
§ 17
1. Opłata miesięczna na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
za użytkowanie lokalu określone jest odrębnie dla każdego lokalu, przy
uwzględnieniu jego powierzchni użytkowej lub innych jednostek rozliczania,
stanowiących podstawę rozliczenia.
2. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych wnoszone są z góry do 15 dnia
danego miesiąca.
3. Za opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych solidarnie z użytkownikiem
odpowiadają wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w danym lokalu, za
wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także
osoby faktycznie korzystające z lokalu.
14
4. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 3 ogranicza się do wysokości
opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego
korzystania z lokalu.
5. Opłaty za używanie lokali mieszkalnych pobierane są bez względu na fakt
zamieszkiwania czy zameldowania kogokolwiek w danym lokalu od osoby
posiadającej tytuł prawny do lokalu.
6. Opłaty w zakresie zasobów użytkowych wnoszone są w terminach określonych
w wystawionych fakturach VAT.
7. Terminem spełnienia świadczenia jest data wpływu należności na rachunek
bankowy Spółdzielni lub wpłata w kasie Spółdzielni.
8. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia nalicza ustawowe
odsetki za zwłokę od pierwszego dnia po terminie wymagalności. Jednak w
wypadku dokonania wpłaty do końca danego miesiąca odsetki za opóźnienie
płatności nie są pobierane.
9. W przypadku braku możliwości określenia tytułu wpłaty, Spółdzielnia
dokonaną wpłatę zaliczy na poczet najdalej wymaganych należności z tytułu:
a/ spłaty rat za wodomierz,
b/ zaległości w opłatach za lokal, w tym kosztów dodatkowych poniesionych
przez Spółdzielnię w związku z powstałymi zaległościami (np.: koszty
windykacji, koszty sądowo-komornicze),
c/ bieżących opłat za lokal (eksploatacja, fundusz remontowy, ogrzewanie,
woda itp.),
d/ innych zobowiązań wobec Spółdzielni,
e/ naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za lokal.
Rozdział XII. Zróżnicowanie wysokości opłaty miesięcznej za używanie lokali.
Zróżnicowanie wysokości opłat ze względu na tytuł prawny do lokalu;
§ 18
1. Wysokość opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu jest zróżnicowana w
zależności od tytułu prawnego do zajmowane lokalu.
2. Członek Spółdzielni posiadający spółdzielcze prawo do lokalu, w opłacie
miesięcznej jest zobowiązany pokrywać koszty gospodarki zasobami
lokalowymi, w tym wnosić odpis na fundusz remontowy.
15
3. Osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, jest zobowiązany ponosić opłaty miesięczne
jak w ust. 2 bez uwzględnienia zmniejszających tę opłatę pożytków i innych
przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi Spółdzielni.
4. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu jest zobowiązany ponosić
opłaty miesięczne jak w ust. 2, pomniejszone o przypadającą na jego lokal
opłatę z tytułu podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania
gruntu.
5. Właściciel lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, jest zobowiązany
wnosić opłaty miesięczne jak w ust. 4 bez uwzględnienia zmniejszających tę
opłatę pożytków i innych przychodów uzyskanych na pokrycie kosztów
gospodarki zasobami lokalowymi Spółdzielni. Ponadto jest on zobowiązany
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością
społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.
Opłaty dla osób zajmujących lokal mieszkalny na podstawie umowy
najmu;
§ 19
1. Zarząd Spółdzielni ustala wysokość miesięcznej opłaty w zł/m2 powierzchni
użytkowej zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu w zakresie
składników opłat, których wysokość ustala Spółdzielni.
2. Opłaty niezależne od Spółdzielni ustalane są w wysokości rzeczywistych
kosztów przypadających na dany lokal.
3. Opłaty dla osób zajmujących lokal mieszkalny bezumownie są ustalane na
analogicznych zasadach jak w § 19 pkt. 1 i pkt. 2 .
Opłaty dla osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy zasobu
użytkowania;
§ 20
Najemcy lokali użytkowych, dzierżawcy gruntów i powierzchni reklamowych oraz
innych składników zasobu użytkowego są zobowiązani do wnoszenia opłat, zgodnie
z zawartą umową, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni.
16
Rozdział XIII. Zasady rozliczania kosztów ustalonych zaliczkowo.
§ 21
1. Nadwyżka wynikająca z rozliczenia poszczególnych rodzajów mediów (gdy
naliczone zaliczki na poczet opłat bieżących w danym lokalu są większe od
rzeczywistych kosztów) jest rozliczane w następujący sposób:
a/ na pokrycie odsetek za nieterminowe płatności w okresie poprzedzającym
wystąpienie nadwyżki,
b/ na pokrycie zaległości w innych opłatach związanych z lokalem,
c/ na pokrycie bieżących należności związanych z lokalem.
2. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu złożony w terminie 30 dni od daty
doręczenia rozliczenia, nadwyżka jest mu wypłacana w wysokości
pomniejszonej o kwotę należną Spółdzielni z tytułu opłat już wymagalnych.
Spółdzielnia w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku przekaże kwotę
nadpłaty na wskazany adres bądź numer konta bankowego. W przypadku nie
złożenia wniosku w wyżej wymienionym terminie nadpłata zaliczana będzie
na poczet opłat za użytkowanie lokalu. Do czasu pełnego wykorzystania
nadpłat użytkownik lokalu nie reguluje bieżącej opłaty za użytkowanie lokalu i
nie przysługuje mu roszczenie o zapłatę odsetek.
3. W przypadku niedopłaty (gdy naliczone zaliczki są mniejsze niż rzeczywisty
koszt danego rodzaju przypadający na lokal) – użytkownik lokalu
zobowiązany jest do uregulowania zaległości w terminie do 30 dni od daty
wystawienia rozliczenia. Od nieterminowej wpłaty Spółdzielnia naliczy
odsetki w ustawowej wysokości. W uzasadnionych przypadkach Zarząd
Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty w ratach. Jeżeli raty
zostaną uregulowane terminowo Spółdzielnia nie będzie naliczać odsetek
niedopłaty.
Rozdział XIV. Postanowienia końcowe.
§ 22
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą
Nr 50 / 2013 w dniu 17.12.2013 r. i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i z
tym dniem traci moc Regulamin Rozliczania kosztów gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie uchwalony w dniu 28
października 2003 r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 26/2003.