Informacja uzupełniająca

Transkrypt

Informacja uzupełniająca
MEJSKIEPRZ帥S唱BIORSTWu
woDOC映GOYYiKANALIZACJI
YIZduhstIelYYoIl,SpMa義〇・〇・
98−220ZduhskoWoI〇・∪間eiewSkqlS
Ie時間部旧78細粒−e間岬18耕‘・04
R[GON730335959.NiP829−000・7か57
ZduhskaWoladn.03.09.2015r
dotyczyprzetargunrreferencyjny17/2015nazadaniepn.:
”BudowakanalizaqlSanitameJWulicach:ProstかGrzybowgorazprzebudowa
kanalizaqlSanitamqnadzia土cenrew・336/1,336/2przyulicyOpiesihskiejw
ZduhskiejWoli”
InfbrmacJauzuPelniajaca
dotycz笹aWyiaSnieniaspelnieniawarunkuudziahwpostepowaniuodnoSnie
Sytuaqiiekonomiczn句i丘nansowejdoSpecy丘kaqiiIstotnychWarunk6w
Zamdwienia(SIWZ)
InfbmLUemy,zewcelupotwierdzeniaspehieniawarunkuudziahw
PrZedmiotowympostepowaniu odnoSnie sytua串ekonomiczneii缶nansowei
Pkt.VIIIl.5SIWZ brzmlaCy:
WymaganyjestprzychddosiaganyprzezWykonawcQWOStatnich31atach
ObrotowychwwysokoScicon劉mniei800・000,00zlrocznieorazposiadanie
Srodk6wpieniZnychlub zdolnoScikredytowもwwysokoScicon布mni句
200.000,00zf
Otrzymujebrzmienie:
Wymaganyjestprzych6dosiaganyprzezWykonawcewostatnich3latach
ObrotowychI)rzedup霊ywemterminuskIadaniaofbrt,ajezeliokres
PrOWadzeniadziaIalnoScijestkrdtszy−WtymOkresie,WWySOkoScico
naJmiei800・000,00Z士rocznieorazposiadanieSrodkdwplenleZnychlub
ZdolnoScikredytowejwwysokoScicon萄mniej200.000,00zI

Podobne dokumenty