Echosonda Lowrance Elite 4x CHIRP zestaw 83/200 - Bass

Transkrypt

Echosonda Lowrance Elite 4x CHIRP zestaw 83/200 - Bass
Echosonda Lowrance Elite 4x CHIRP zestaw 83/200
kod produktu: 1004810
kategoria: Sklep wędkarski > echosondy i GPS-y > echosondy
Producent: Lowrance
1 280,00 zł
Opcje produktu:
wybierz mocowanie przetwornika : uchwyt
szt.0
wybierz mocowanie przetwornika :
przyssawka szt.0
Kod QR:
Echosonda Lowrance Elite 4x CHIRP w zestawie 83/200
Polskie menu, 2 lata gwarancji!
ekran, przetwornik, okablowanie
+ akumulator ?elowy 7Ah
+ zestaw przeno?ny (pude?ko + torba)
+ ?adowarka
+ uchwyt aluminiowy lub przyssawka
Nowa ?atwa w obs?udze echosonda Lowrance z 4,3 calowym ekranem.
Dlaczego echosonda CHIRP?
strona: 1/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
?atwiej zidentyfikowa? i odró?ni? przyn?ty, lepsza separacja celów.
Lepsza identyfikacja na wi?kszych g??boko?ciach.
Wyra?niejszy widok ryb przy wi?kszych pr?dko?ciach.
Echosonda CHIRP wykorzystuje wiele cz?stotliwo?ci, aby lepiej ni? kiedykolwiek do tej pory pokaza? ryby,
niezale?nie od tego, czy ?owisz w jeziorze, rzece czy w morzu.
Kilka ustawie? CHIRP z pojedynczego przetwornika
Przy wi?cej ni? jednym sygnale sonaru CHIRP wa?ne jest aby? wiedzia?, który nale?y u?ywa? na danym
?owisku.
Zapami?taj:
Wysoka cz?stotliwo?? CHIRP – wybierasz j? w wodach s?odkich i p?ytszych ?owiskach morskich
?rednia cz?stotliwo?? CHIRP – wybierasz j? kiedy chcesz mie? szerokie pokrycie
Niska cz?stotliwo?? CHIRP - wybierasz j? na du?ych g??boko?ciach.
Szeroki sto?ek 83/200 (60 i 120 STOPNII)
Super jasny, kolorowy, pod?wietlany diodami LED wy?wietlacz echosondy pozwala
na korzystanie z echosondy zarówno w ostrym s?o?cu jak i kompletnej ciemno?ci.
strona: 2/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Echosonda Lowrance Elite 4x CHIRP to wysokiej rozdzielczo?ci 4,3 calowy ,
pod?wietlany diodami LED wy?wietlacz, który ma o 70 % wi?cej pikseli i 36 % wi?cej
powierzchni ekranu ni? poprzednie wy?wietlacze tej serii.
Funkcja Trackback ™ - szybkie przewijanie historii zapisu.
Nowe menu jest ?atwe w u?yciu i pozwala na szybki dost?p do wszystkich funkcji za pomoc? jednego ruchu
kciukiem.
Polskie menu, 2 lata gwarancji, szeroki sto?ek.
Nowy typ ekranu z ja?niejszym pod?wietleniem LED
funkcja ™ TrackBack
(umo?liwiaj?ca szybki podgl?d historii wy?wietlanych obrazów/wskaza?.)
?atwe w obs?udze intuicyjne menu
Szybki monta? ?atwe pochylenia i obrót ekranu
Szeroki sto?ek - 120 stopni
strona: 3/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
strona: 4/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
strona: 5/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
strona: 6/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Power Output: RMS (PTP)
Max 250W RMS, 30,000W Peak to Peak (analog equivalent)
Cz?stotliwo?? : 83/200 kHz
Napi?cie: 12 vDC (10-17 vDC min-max) Rozdzielczo??: 480 x 272
Wy?wietlacz: 16-bit color TFT
Pod?wietlenie: 11-Level LED
Backlighting Levels: Adjustable Screen And Keypad
Rozmiar wy?wietlacza: 4.3 in./10.92 cm.
strona: 7/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Sonar
Alarm G??boko?ci
Alarm P?ycizny
Pomiar temperatury
Cz?stotliwo??: 83/200 kHz
Typ przetwornika:
Broadband Sounder™: Max 750 ft / 229 m @ 83/200 kHz
Wodoodporno??: IPx7
Wymiary: 96 mm /56 mm/168 mm (189 mm z uchwytem)
strona: 8/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Akumulator 7Ah 12V
Bardzo popularne ?ród?o zasilania dla echosond. Uwaga! Akumulatory dostarczane s? w stanie cz??ciowo
na?adowanym. Przed rozpocz?ciem u?ytkowania akumulator nale?y do?adowa?. Nie wolno dopuszcza? do
roz?adowania akumulatora - do napi?cia ni?szego ni? 9V ( w przypadku akumulatorów o napi?ciu
znamionowym 12V), gdy? znacznie skraca to ich ?ywotno??.
Akumulatory ?elowe nale?y: ?adowa? w temperaturze od 0°C do +40°C roz?adowywa? w temperaturze od
-15°C do +50°C przechowywa? w temperaturze od -15°C do +40°C.
Waga: 2,7 kg.
?adowarka
?adowarki EST - 507 przeznaczone s? do samoczynnego ?adowania akumulatorów bezobs?ugowych,
?elowych i o?owiowo - kwasowych o napi?ciu 12V i pojemno?ci 7 ÷ 17Ah.
strona: 9/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
?adowanie akumulatorów tymi ?adowarkami gwarantuje pe?ne na?adowanie akumulatora jak i przed?u?enie
jego ?ywotno?ci. ?adowarki EST od innych ?adowarek wyró?nia to, ?e po osi?gni?ciu w?a?ciwego napi?cia
przez akumulator uk?ad nie roz??cza ?adowarki, od tego momentu na akumulatorze podtrzymywana jest
sta?a warto?? napi?cia, jest to korzystne dla akumulatora.
?adowanie akumulatorów t? ?adowark? spe?nia oczekiwania u?ytkownika jak i producenta akumulatorów
Napi?cie znamionowe zasilania U1:
230V~
Pr?d znamionowy zasilania I1:
0,15A
Pr?d znamionowy bezpiecznika WTA:
Napi?cie znamionowe wyj?ciowe U2:
Pr?d znamionowy wyj?ciowy I2:
Klasa ochronno?ci:
Limiter napi?cia
200mA
12V
1,5A
II
14,9V
Wymiar:
140x80x70
Waga:
1 kg
strona: 10/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Torba
uszyta na miar? praktyczna torba, w której mie?ci si? pojemnik na akumulator, do którego przykr?ca si? ekran
echosondy. Nieprzemakalny materia? z piank? w ?rodku. Praktyczne kieszonki.
strona: 11/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Uchwyt lub przyssawka - mocowanie przetwornika
strona: 12/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Przy mocowaniu przetwornika uchwytem lub przyssawk? nie nale?y p?ywa? szybciej ni? z pr?dko?ci? 5 do
10 km/h w zale?no?ci od tego czy jest zamontowany na burcie czy paw??y.
P?yn?c szybciej nale?y wyj?? uchwyt z wody, gdy? grozi to uszkodzeniem uchwytu i przetwornika.
Je?eli echosonda ma by? u?ywana przy szybszym p?ywaniu, przetwornik nale?y zamontowa? na sta?e do
?ódki lub pontonu.
Wszystkie sprzedawane przez nas echosondy pochodz? z polskiej dystrybucji , posiadaj? polsk? instrukcj?
obs?ugi , polskie menu oraz 2 lata gwarancji.
Je?li nie jeste? pewien jak? echosond? wybra? . Napisz [email protected] lub zadzwo? tel: 784 551 119
pomo?emy wybra? optymalne rozwi?zanie.
strona: 13/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html
Jeste?my dumni z tego , ?e w naszych zestawach znajduj? si? ?adowarki automatyczne dobrej jako?ci i
oryginalne nowe akumulatory z gwarancj?,
(a nie po regeneracji jak w wi?kszo?ci zestawów, które znajdziecie w internecie)
Je?li chcecie osobi?cie porozmawia? o echosondach zapraszamy do naszego sklepu w Warszawie:
Nowoursynowska 147, 02-677 Warszawa
strona: 14/14 wydrukowano: 12-10-2016
http://bass-sklep.pl/echosonda-lowrance-elite-4x-hdi-zestaw-83-200-455-800-duplikat-1.html

Podobne dokumenty

Echosonda Lowrance Elite 3x 83/200 zestaw 83/200 - Bass

Echosonda Lowrance Elite 3x 83/200 zestaw 83/200 - Bass Napi?cie: 12 vDC (10-17 vDC min-max) Rozdzielczo??: 320 x 240

Bardziej szczegółowo

Echosonda Lowrance Elite 5 CHIRP z GPS zestaw 83 - Bass

Echosonda Lowrance Elite 5 CHIRP z GPS zestaw 83 - Bass Akumulator - kostka ?elowa o pojemno?ci 7 Ah. Bardzo popularne ?ród?o zasilania dla echosond i kamer podwodnych. Uwaga! Akumulatory dostarczane s? w stanie cz??ciowo na?adowanym. Przed rozpocz?cie...

Bardziej szczegółowo

Echosonda Lowrance HDS 10 2GEN z GPS

Echosonda Lowrance HDS 10 2GEN z GPS Echosonda Lowrance HDS-10 z GPS GEN2 NIE ZAWIERA PRZETWORNIKA W zale?no?ci od potrzeb dobieramy odpowiedni przetwornik klasyczny 83/200 kHz lub 50/200 kHz . Jest tak?e mo?liwo?? pod??czenia modu?u:...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa echosonda na bazie LOWRANCE

Bezprzewodowa echosonda na bazie LOWRANCE GWARANCJA UDZIELANA NA ECHOSONDĘ TO 2 LATA ! W zestawie otrzymujesz: • Bezprzewodowa echosonda do łódek zanętowych na bazie LOWRANCE ELITE-4X o zasięgu 1000 metrów • Zabudowana echosonda bezprzewod...

Bardziej szczegółowo