przyk£ad wniosku o udzielenie koncesji wraz z załľcznikami

Transkrypt

przyk£ad wniosku o udzielenie koncesji wraz z załľcznikami
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
PRZYKŁAD WNIOSKU O UDZIELENIE
KONCESJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Marek Kulesa
Towarzystwo
Obrotu Energią
Sesja warsztatowa pt.:
„Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii
elektrycznej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji z uwzględnieniem obowiązków
wynikających z posiadania koncesji”
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Zakres wniosku
1. WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI
2. SPECYFIKACJA DOKUMENTÓW JAKIE NALEśY ZAŁĄCZYĆ DO
WNIOSKU
I) Dokumenty wskazujące, Ŝe Przedsiębiorca spełnia warunki
organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności
objętej koncesją (promesą koncesji)
II) Dokumenty wskazujące, Ŝe spełnione są warunki techniczne
zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej
III)
Dokumenty wskazujące posiadanie moŜliwości finansowych
zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Przykładowy wniosek o udzielenie koncesji – OZE (1)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Przykładowy wniosek o udzielenie koncesji – OZE (2)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Przykładowy wniosek o udzielenie koncesji – CHP (1)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Przykładowy wniosek o udzielenie koncesji – CHP (2)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Słownik technologii CHP
TGO
Turbina gazowa z odzyskiem ciepła
TGP
Układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła
TRM
Mikroturbina
TPP
Turbina parowa przeciwpręŜna
TPU
Turbina parowa upustowo-kondensacyjna
SSP
Silnik spalinowy
SST
Silnik Stirlinga
SPR
Silnik parowy
OPW
Ogniwo paliwowe
OOR
Organiczny obieg Rankine'a
PTK
Pozostałe technologie wytwarzania w kogeneracji
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Słownik pojęć
ZG
- pomiar energii elektrycznej na zaciskach generatora
ZPWE
- pomiar energii elektrycznej za potrzebami własnymi elektrowni
GOSD
- pomiar energii elektrycznej na granicy z OSE
OSE - operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci
elektroenergetycznej zostanie przyłączona jednostka wytwórcza.
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku
Oznaczenia:
„O” - dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami
„K” - dostarczane do URE dokumenty mogą być poświadczonymi (na kaŜdej
stronie dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów.
Dopuszcza się poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę działającą
w imieniu przedsiębiorcy, która podpisała równieŜ wniosek o wydanie koncesji. W
takim przypadku naleŜy dołączyć dokument udzielający pełnomocnictwa wraz
oryginałem dowodu zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
„P” – dotyczy promesy koncesji
Przykładowy formularz wniosku, zestawienie załączników oraz oświadczenia
w formie elektronicznej, zostały zamieszczone na stronie internetowej URE pod
adresem www.ure.gov.pl.
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część I (warunki organizacyjne)
1)
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców, uzyskane
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed przedłoŜeniem organowi
koncesyjnemu (K lub O)*; (P)
2)
zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
(K lub O)*; (P)
3)
w przypadku spółek osobowych - umowa spółki (K)*; (P)
4)
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o
niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku spółek prawa
handlowego - członków zarządu spółki, a w przypadku spółek
osobowych – wszystkich wspólników) oraz aktualna informacja z
Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa;
uzyskane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed przedłoŜeniem organowi
koncesyjnemu (O)*; (P)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część I (warunki organizacyjne)
5)
oświadczenie przedsiębiorcy, Ŝe nie zgłoszono w stosunku do niego
wniosku o ogłoszenie upadłości oraz Ŝe nie znajduje się w
stanie likwidacji (O)*; (P)
6)
oświadczenie przedsiębiorcy, Ŝe wszystkie osoby zatrudnione przy
eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie
przepisów ustawy - Prawo energetyczne, uprawniające do zajmowania
się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń (O)*; (P)
7)
oświadczenie przedsiębiorcy, Ŝe nie został w ciągu ostatnich 3 lat
wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o
których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (O)*; (P)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część I (warunki organizacyjne)
8)
w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika,
pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu
Wnioskodawcy (wraz z oryginałem dowodu zapłaty naleŜnej opłaty
skarbowej w wysokości 17 zł), (K lub O)*; (P)
9)
dowód zapłaty naleŜnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji
w wysokości 616 zł lub za wydanie promesy koncesji
w wysokości 98 zł (O)*; (P)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część II (warunki techniczne)
1)
dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do
obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej
koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru
gruntów, umowy dzierŜawy, umowy uŜyczenia, faktury zakupu
elektrowni -generatora/ ów, itp.), (K lub O)*; (P)
2)
opis parametrów technicznych urządzeń słuŜących do wytwarzania
energii elektrycznej z określeniem rodzaju wykorzystywanego paliwa
oraz stanu technicznego tych urządzeń (K lub O)*; (P)
3)
schemat oraz opis sposobu zainstalowania układu
pomiarowego, z którego wyniki odczytów produkcji energii będą
przedkładane Prezesowi URE w celu uzyskania świadectw pochodzenia;
schemat oraz opis powinny określać połoŜenie układu pomiarowego
w odniesieniu do jednostek wytwórczych, układów zasilania potrzeb
własnych oraz innych odbiorów, w tym sieci operatora systemu
elektroenergetycznego (K lub O)*;
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część II (warunki techniczne)
4)
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
bądź decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (albo
dokument stwierdzający moŜliwość lokalizacji planowanej inwestycji na
danym terenie – w przypadku promesy koncesji), (K lub O)*; (P)
5)
decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji
i sieci (K lub O)*;
6)
dokumenty informujące o zakończeniu budowy oraz
rozpoczęciu eksploatacji obiektu (w zaleŜności od warunków
określonych w pozwoleniu na budowę):
a)
b)
pozwolenie na uŜytkowanie (K lub O)*;
zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy
(składane co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do
uŜytkowania). W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie
wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 21 dniach od dnia doręczenia ww.
zawiadomienia, naleŜy do akt postępowania dołączyć informujące o tym
oświadczeniu (K lub O)*;
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część II (warunki techniczne)
7)
protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do
eksploatacji urządzeń energetycznych wydany przez operatora systemu
elektroenergetycznego, do którego sieci elektrownia została przyłączona
(K lub O)*;
8)
decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku
elektrowni wodnych), (K lub O)*;
9)
decyzja określającą warunki techniczne przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci) lub tzw.
umowę przyłączeniową (K lub O)*;
Dodatkowo w przypadku elektrowni wykorzystującej technologię
spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami:
a)
tzw. "Dokumentacja uwierzytelniająca. Instalacja do produkcji oraz procedury
rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych" – 2 egzemplarze (O)*
b)
opinia o przygotowanej dokumentacji (opracowana przez niezaleŜną stronę
trzecią) – 2 egzemplarze (O)*
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część III (warunki finansowe)
1)
zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla
działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum trzech
lat (harmonogram finansowania inwestycji – w przypadku promesy), (K
lub O)*; (P)
2)
sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne
PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz
rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeŜeli
przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niŜ
trzy lata – ww. dokumenty od dnia podjęcia działalności (K lub O)*; (P)
3)
aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego
stwierdzające, Ŝe przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec
budŜetu państwa, uzyskane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
przedłoŜeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*;
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Załączniki do wniosku – część III (warunki finansowe)
4)
zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych stwierdzające, Ŝe przedsiębiorca nie zalega z wpłatą
składek na ubezpieczenia społeczne, uzyskane nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed przedłoŜeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*;
5)
zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy
rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów, zdolność
płatniczą i kredytową przedsiębiorcy, zawierające informacje o
udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informację, czy rachunek jest
wolny od tytułów egzekucyjnych, uzyskane nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed przedłoŜeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*. (P)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
ZAMIAST PODSUMOWANIA - przypomnienie
Wnioskodawca, przygotowując wniosek o udzielenie koncesji
(promesy koncesji) powinien mieć świadomość, Ŝe im lepiej jest
on przygotowany i kompletny (zawiera wszystkie niezbędne
załączniki), tym sprawniej będzie przebiegać proces
udzielenia koncesji (promesy koncesji)
Zakres przedstawionej dokumentacji powinien umoŜliwić ustalenie,
Ŝe Wnioskodawca spełnia wymagane warunki uzyskania koncesji
oraz, Ŝe nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające
odmowę udzielenia koncesji
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Marek Kulesa
kontakt: TOE, Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa
t: 22 827 57 93, f: 22 826 61 55
e: [email protected]
Dziękuję za uwagę