Traugutta 94 m.1 B

Transkrypt

Traugutta 94 m.1 B
Traugutta 94m1_B
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1 0348-03
Opis i wyliczenia
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Rozebranie cianki z cegieł o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
(2,43m+1,24m+2,05m)x3,18m
18,19
j.m.
m2
m2
3 KNR 4-01
d.1 0819-15
m2
4 KNNR 3
d.1 0601-01
5 KNNR 3
d.1 0601-02
6 ZKNR C-1
d.1 0404-05
7 KNR 4-01
d.1 0811-07
8 KNR 4-01
d.1 0428-02
2
9 KNNR 3
d.2 0603-03
10 KNNR 3
d.2 0603-01
m2
m2
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na cianach, filarach, m2
pilastrach
ciany w pokoju i w kuchni
45,40+40,55
85,95
m2
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, m2
belkach i schodach
sufit pokój, kuchnia
16,92+10,09
27,01
m2
Odgrzybianie cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
połowa cian w dawnej kuchni
12,00
m2
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
dawny przedpokój i kuchnia, cz
podłogi w pokoju
13,50
m2
Rozebranie podłóg białych na półwpust
analogia: tu rozbranie paneli podłogowych
dawne pokoje
13,50
m2
m2
m2
m2
Podłogi, posadzki, okładziny
Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.r cznie na stropach i podci gach bez
osiatkowania
pokój, kuchnia
27,01
m2
11 NNRNKB
(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu- m2
d.2 202 1118-08 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
posadzka w kuchni
10,09
m2
12 NNRNKB
(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
d.2 202 0838-03 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
fartuch w kuchni - 3,00m2
3,00
m2
13 NNRNKB
(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
d.2 202 1136-01 pokój
16,92
m2
14 KNNR 7
d.2 0507-04
m
3
15 KNNR 3
d.3 0702-05
m
-2-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700
m2
m2
Stolarka drzwiowa i okienna
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
1 szt - oszklone szyb o pow.do 0.25 m2
1,60
18,190
RAZEM
18,190
21,500
RAZEM
21,500
5,700
RAZEM
5,700
85,950
RAZEM
85,950
27,010
RAZEM
27,010
12,000
RAZEM
12,000
13,500
RAZEM
13,500
13,500
RAZEM
13,500
27,010
RAZEM
27,010
85,950
RAZEM
85,950
10,090
RAZEM
10,090
3,000
RAZEM
3,000
16,920
RAZEM
16,920
2,000
RAZEM
2,000
m2
Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.r cznie na cianach i słupach bez osiatko- m2
wania
ciany w kuchni i pokoju
85,95
m2
Progi i listwy osłaniaj ce aluminiowe
doliczy koszt listw progowych
2
Razem
m2
2
Rozebranie zabudów G-K na sufitach i cianach
d.1 kalk. własna podwieszony sufit: dawny przedpokój, dawna kuchnia -7,90m2
obudowy o wietlenia: dawne pokoje, kuchnia - ok. 9,60m2
obudowa ciany: pokój - 4,00m2
21,50
Rozebranie wykładziny ciennej z płytek
dawny przedpokój
5,70
Poszcz.
m2
m2
1,600
Traugutta 94m1_B
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
16 KNR 4-01
d.3 0920-20
17 KNNR 3
d.3 0702-06
18 KNR 4-01
d.3 0354-11
19 KNR 4-01
d.3 0321-01
20 KNP 02
d.3 1508-02.01
Opis i wyliczenia
j.m.
Zało enie na nowym miejscu klamek z szyldami
dot. drzwi wewn.
1
szt.
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewn trznych
otwieranie do rodka
1,80
m2
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
stare paraprty wewn 3szt*1,20m
3,60
m
szt.
m2
m
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w cianach z szt.
cegieł
Uwaga doliczy ceny parapetów wewn.
3
szt.
Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
ilo miejsc
9
4
Malowanie
21 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.4 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
ciany
85,95
szt.
m2
23 KNR 4-01
d.4 1204-02
m2
25 KNR 4-01
d.4 1215-06
5
Zdu skie
26
Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, sporz dzenie opinii
d.5 kalk. własna kominiarskiej
1
27 KNR 4-01
d.5 0322-02
7
30 KNR 4-01
d.7 0108-11
31 KNR 4-01
d.7 0108-12
m2
m2
szt.
1
szt.
m2
m2
1,2
m2
Inne
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
legło do 1 km
2,00
m3
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700
1,800
3,600
RAZEM
3,600
3,000
RAZEM
3,000
9,000
RAZEM
9,000
85,950
RAZEM
85,950
27,010
RAZEM
27,010
82,950
RAZEM
82,950
27,010
RAZEM
27,010
31,380
RAZEM
31,380
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
20,000
RAZEM
20,000
1,200
RAZEM
1,200
2,000
RAZEM
2,000
2,000
RAZEM
2,000
m2
Drzwi piwniczne a urowe
-3-
1,800
RAZEM
szt.
szt.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
ka dy nast pny 1 km
Krotno = 14
2,00
1,000
m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieł
6
Piwnica
28 TZKNBK XV Dwukrotne pobielenie wapnem powierzchni ceglanych,kamiennych lub rapod.6 0101-02
wanych
20
29 KNKRB 2
d.6 1003-06
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufi- m2
tów
27,01
m2
Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych
analogia: podłogi i okna
31,38
1,000
RAZEM
m2
m2
24 KNR 4-01
d.4 1204-01
Razem
1,600
szt.
22 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.4 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
sufity
27,01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
cian
ciany 85,95m2 - płytki 3,00m2
82,95
Poszcz.
RAZEM
m3
m3
Traugutta 94m1_B
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
32
Opłata za przyj cie odpadów na składowisko
d.7 kalk. własna
2,00
-4-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700
j.m.
m3
m3
Poszcz.
2,000
RAZEM
Razem
2,000