godz. 21.00 - Zespół KASHMIR

Transkrypt

godz. 21.00 - Zespół KASHMIR
10 - 15 CZERWCA 2008
Rajd rowerowy na trasie
Krasnystaw - Lwów - Krasnystaw
16 - 22 CZERWCA 2008
Wystawa prac plastycznych uczestników ŒDSUrz¹d Miasta Krasnystaw
17 CZERWCA 2008
godz. 18.00 - “POETYCKIE £ANY “ rozstrzygniêcie I Konkursu Literackiego
im. S. Bojarczuka “O sonecian¹ skibê” Œwietlica na Przedmieœciu £any
21 CZERWCA 2008
godz. 11.00 - Turniej Pi³ki No¿nej kobiet i mê¿czyznboiska przy ul. Sikorskiego
godz. 12.00 - Wystawa prac Grupy “PALETA”Zau³ek Nadrzeczny
Scena Zau³ek Nadrzeczny
godz. 15.00 - Blok MDK
godz. 16.30 - Kapela Podwórkowa WYGIBUSY
godz. 18.00 - Zespó³ VANDER HERC
godz. 19.30 - Zespó³ COFFINS
godz. 21.00 - Zespó³ MAGNAT
Sala Widowiskowa KDK
godz. 16.00 - Koncert “KRASNOSTAWIANIE
SWOJEMU MIASTU”- wrêczenie
Z£OTYCH KARPI
18 CZERWCA 2008
godz. 10.00 - “PRZEDSZKOLAKI MIASTU”
koncert w wykonaniu dzieci
z krasnostawskich przedszkoli Sala Widowiskowa KDK
godz. 17.30 - promocja II tomiku KRASNOSTAWSKICH
ZAPISKÓW POETYCKICH pt “POECI
SPOD HERBU KARPIA”Miejska Biblioteka Publiczna
godz. 18.00 - otwarcie wystawy fotografii
“Krasnystaw wczoraj i dziœ”
Miejska Biblioteka Publiczna
19 CZERWCA 2008
godz. 15.00 - “Wieczór taneczny
z zespo³em MONDEO”Klub Seniora - œwietlica KDK
godz. 18.00 - otwarcie wystawy z okazji 60-lecia
Miejskiej Biblioteki Publicznejhol KDK
20 CZERWCA 2008
Scena Zau³ek Nadrzeczny
godz. 15.00 - Warsztaty wokalne
godz. 16.30 - Zespó³ WRS
godz. 17.30 - Zespó³ DE KRESS
godz. 19.00 - Zespó³ LKS
godz. 20.00 - Zespó³ MONDEO
godz. 21.00 - Dyskoteka - DJ GRISTO
ORGANIZATOR
SPONSOR G£ÓWNY
wystapi¹:
- kwartet smyczkowy PSM Krasnystaw
- £ukasz Salitra - wibrafon
- Bogna Kiciñska i Krzysztof Fornalski
22 CZERWCA 2008
godz. 10.00 - Turniej Szachowy œwietlica KDK
godz. 10.30 - Msza Œw. w intencji mieszkañcówKoœció³ pw. Œw. Franciszka
godz. 12.00 - Pokazowe zawody wêdkarskie Wieprz Zau³ek Nadrzeczny
godz. 17.00 - Wystawa fotograficzna “Freedom”Zau³ek Nadrzeczny
Scena Zau³ek Nadrzeczny
godz. 14.00 - Chór Seniorów DDPS
godz. 14.30 - Chór KDK
godz. 15.00 - Boogie Opus Twist
godz. 15.10 - Zespo³y taneczne KDK
godz. 16.00 - Kapela KRASNOSTAWIACY
godz. 16.45 - Kapela Folkowa STYRTA
godz. 18.00 - Zespó³ LESERS BAND
godz. 19.30 - Zespó³ £A-ZAP
godz. 21.00 - Zespó³ KASHMIR
godz. 22.30 - Cyfrowy Polsat
SPONSORZY
Fire Show
PARTNERZY MEDIALNI

Podobne dokumenty