POROZUMIENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY

Transkrypt

POROZUMIENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY
POROZUMIENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY
zawarte pomiędzy
firmą REBHAN OPAKOWANIA Sp. z o.o. , ul. Południowa 2, 62-064 Plewiska
- określaną dalej mianem „Firma“ oraz
firmą
- określaną dalej mianem „Klient“ §1
Klient zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje (modele, rysunki techniczne, szkice i inne
prezentacje, opisy i wykonania opakowań z tworzyw sztucznych), jakie otrzyma od Firmy w ramach informacji o
prototypach i nie przekazywać ich dalej do osób/firm trzecich, chyba że uzyska uprzednio odpowiednie zezwolenie od
Firmy. Klient ma wszystkie otrzymane informacje i prezentacje przechowywać pod zamknięciem i zwrócić je Firmie na
żądanie. Klient zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie zachowa sobie żadnych kopii lub imitacji.
§2
Poza tym Klient uznaje, że wyłącznie Firma posiada prawa autorskie i prawa do wprowadzania na rynek i czerpania
korzyści z informacji i prezentacji, opisów i wykonań, które zostały mu udostępnione i że powyższe nie mogą być w
żadnej formie, ani identycznej, ani zmienionej, wykorzystane w jakikolwiek sposób przez jakieś inne przedsiębiorstwo.
§3
Niniejsze porozumienie obowiązuje na czas nieograniczony. Zakres obowiązywania porozumienia obejmuje wszystkich
współpracowników Klienta, gdy z konieczności zostaną zapoznani z informacjami, które mają być zachowane w
tajemnicy i ten obowiązek trwa nadal także wówczas, gdy ci współpracownicy przestaną pracować dla Klienta. Niniejsze
porozumienie obowiązuje w kraju i zagranicą oraz obowiązuje także następców prawnych stron porozumienia, każdego
z nich z osobna i wobec siebie. Obie strony porozumienia są zobowiązane do nałożenia podjętych przez siebie
zobowiązań na swoich następców prawnych.
§4
Powyższe zobowiązania do zachowania tajemnicy odpadają, jeżeli dane i informacje przekazane przez Firmę
a)
w czasie ich przekazywania były już upublicznione,
b) w czasie ich przekazywania były już znane w formie pisemnej, bez winy Klienta,
c)
po ich przekazaniu przez Firmę zostały Klientowi udostępnione z trzeciej strony w sposób zgodny z prawem i
bez ograniczeń odnośnie zachowania tajemnicy lub wykorzystania, przy czym Interesent każdorazowo zobowiązany
jest do udowodnienia powyższego.
§5
Obie strony będą się starały o polubowne załatwienie wszelkich sporów, które mogą ewentualnie wyniknąć z niniejszego
porozumienia. Jeżeli ugoda okaże się niemożliwa, to obowiązuje zasada, że sądem właściwym do orzekania jest sąd w
Poznaniu.
Plewiska, dnia
.......................................................................................
Rebhan Opakowania Sp. z o.o.
..........................................................................................
Klient
pieczątka firmy / podpis osoby uprawnionej

Podobne dokumenty