Imię i nazwisko - ieib.uksw.edu.pl

Transkrypt

Imię i nazwisko - ieib.uksw.edu.pl
DOMINIKA DZWONKOWSKA
e-mail: [email protected]
Pełnione funkcje:
od 2013 – Reprezentant na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej
od września 2012 – Członek senatu UKSW oraz Senackiej Komisji Wydawniczej
05-06.2011 – ekspert w badaniu Delphi Foresight „Akademickie Mazowsze 2030”
2010/2011 – koordynator programu Erasmus w Instytucie Ekologii i Bioetyki
2009-2010 – członek Komisji Rewizyjnej
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego
Doktorantów UKSW;
2006-2009 – skarbnik Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW;
r.ak. 2006/2007 – koordynowanie prac nad statutem Krajowej Reprezentacji Doktorantów
r.ak. 2005/2006 – Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów; członek Senatu
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; członek zespołu biorącego udział
w przygotowaniu Juwenaliów Warszawskich oraz w zorganizowaniu koncertu na
UKSW
Od 2005 – członek redakcji „Studia Ecologiae et Bioethicae”, od 2011 sekretarz redakcji;
Od 2005-2009 – Opiekun Koła Naukowego Sozologów ( w r.ak. 2004/2005 – Członek
Zarządu Koła Naukowego Sozologów)
2003-2005 – Przewodnicząca Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej;
r.ak. 2004/2005 – Sekretarz Prezydium Parlamentu Studentów oraz Wiceprzewodnicząca
Prezydium Parlamentu Studentów;
2003-2010 – Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Magisterium:
2005 – magisterium z filozofii otrzymane w Warszawie (UKSW) na podstawie pracy:
„Koncepcja duszy u Platona” (promotor: prof. dr hab. Edmund Morawiec)
2006 – magisterium z ochrony środowiska otrzymane w Warszawie (UKSW) na podstawie
pracy: „Hansa Jonasa koncepcja człowieka” (promotor: prof. UKSW, dr hab.
Zbigniew Łepko)
Doktorat:
2011 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł uzyskano na podstawie
rozprawy zatytułowanej „Rola nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii
klasycznej w ujęciu K.Kłósaka i S.Kamińskiego” (promotor: prof. dr hab.
Paweł Mazanka, recenzenci: prof. dr hab. Edmund Morawiec, prof. dr hab.
Zbigniew Hajduk)
Wybrane kursy i szkoły letnie:
10.07.2014 – Szkolenie Gospodarka niskoemisyjna w gminach „Nowa misja – niska emisja”
15.11-21.12.2013 – szkolenie “Bring. Nauki społeczne dla gospodarki”
03-06.2013 – szkolenie pt. “Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych”
08-21.07.2012 – Global Sustainability Summer School: Risk, uncertainty and extreme events
– characteristics of human-environment interactions, Poczdam, Niemcy (Potsdam
Institute for Climate Impact Research, the Institute for Advanced Sustainability
Studies (IASS) we współpracy z Santa Fe Institute).
22-23.03.2012 – szkolenie “Ekomediator promotorem zrównoważonego rozwoju”
1-3.06.2012 – kurs Moderatorów Debat Klimatycznych
08.04-29.05.2011 – kurs “Introduction to sustainable development” oraz “Application of
sustainable development”
19.09-02.10.2010 – szkoła letnia „Dynamika Zrównoważonego Rozwoju”
11-13.05.2007 – warsztaty „International Campaign School” (The Leadership Institute)
Praca zawodowa:
Kwiecień 2013 – szkolenia z zakresu Praktycznej ochrony środowiska w domu i biurze dla
Basell Orlen
Marzec 2012 i marzec 2013 – Wykłady na temat „Systems thinking for sustainable
development” na Uniwersytecie Masarykova w Brnie
Od 2008 – praca w Instytucie Ekologii i Bioetyki, obecnie na stanowisku adiunkta
2006-2008 prowadzenie sekretariatu Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i
Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie
06.09-01.10.2004 – praktyki zawodowe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
01.07-11.07.2003 – praktyki zawodowe w Nadleśnictwie Janów Lubelski
Udział w granatach i projektach:
Styczeń 2012–styczeń 2013 – udział w projekcie Aktualność Filozofii Klasycznej
finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Od października 2012 – udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w
ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”
Od stycznia 2013 – udział w projekcie „Sumienie w ujęciu tomizmu i fenomenologii”
finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2011)
Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2010)
Mazowieckie Stypendium Doktoranckie (2009)
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce na rok akademicki
2005/2006
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce na rok akademicki
2004/2005
Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filozofia
Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku ochrona
środowiska
Tytuł honorowego członka Parlamentu Studentów UKSW
Zainteresowania naukowe:
Ekofilozofia, filozofia techniki, etyka środowiskowa, filozofia klasyczna, odpowiedzialność
społeczna biznesu, odpowiedzialność jako kategoria filozoficzna, zrównoważony rozwój,
etyka biznesu.
Członkowstwo w organizacjach naukowych:
International Society for Environmental Ethics (reprezentant Towarzystwa na Polskę)
International Association for Environmental Philosophy
Publikacje:
Książki:
Dzwonkowska D., Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i
Kazimierza Kłósaka, Wydawnictwo UKSW, w druku
Dominik K., Dzwonkowska D., Waleszczyński A. (red.), 2008, Główne problemy współczesnej
etyki, Olecko.
Artykuły:
1.
Bała
M.,
Dzwonkowska
D.,
Powołanie
do
odpowiedzialności
–
koncepcja
odpowiedzialności w filozofii Hansa Jonasa, w: I. Grochowska (red.), „Natura kobiety –
jej swoistość i przeznaczenie”, Episteme 83(2009), ss 87-100.
2.
Dzwonkowska D., Szacunek wobec życia a odpowiedzialność za życie – etyka
poszanowania życia Alberta Schweitzera a etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa, w:
Dominik K., Dzwonkowska D., Waleszczyński A. (red.), „Główne problemy współczesnej
etyki”, Episteme 51(2008), ss. 157-167.
3.
Dzwonkowska D., Reverence for life vs. responsibility for life: the ethics of Albert
Schweitzer and Hans Jonas, w: Hansen W., Waleszczyński (red.), Current Moral
Problems, Episteme 52 (2008), ss. 77-86.
4.
Dzwonkowska D., Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności, Studia Ecologiae
et Bioethicae, 5(2007), ss.143-156.
5.
Dzwonkowska D., The development of classical philosophy influenced by the criticism
from the end of 19th and the beginning of 20th century, w: J. Krokos, P. Mazanka (red.),
“Some questions of classical Philosophy”, UKSW, Warszawa 2008, ss. 127-147.
6.
Dzwonkowska D., Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce, Studia Ecologiae et
Bioethicae, 9(2011)2, ss. 23-41.
7.
Dzwonkowska D., Pozytywistyczne ujęcie relacji filozofii do nauk przyrodniczych, Studia
Philosophiae Christianae 47(2011)2, ss. 199-212.
8.
Dzwonkowska D., Dyskusja nad rolą nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii
klasycznej, w: M. Woźniczka i A. Marek-Bieniasz, „Filozofia a nauki przyrodnicze – od
physis do metaphysis i anthropos”, AJD, Częstochowa 2012, ss. 109-123.
9.
Dzwonkowska D., Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w dobie globalizacji,
w: H. Ciążela, W. Tyburski, „Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna”, APS,
Warszawa 2012, ss. 91-100.
10.
Dzwonkowska D., Rola wartości w edukacji globalnej, w: H. Ciążela, W. Tyburski,
„Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna”, APS, Warszawa 2012, ss.170-181.
11.
Dzwonkowska D., Zmiany klimatu a zrównoważona turystyka – płaszczyzna etyczna,
Studia Ecologiae et Bioethicae 2(2013)11.
12.
Dzwonkowska D., Od antropocentryzmu do ontocentryzmu – współczesne propozycje
dyskursu praw bytów pozaludzkich, w: Justyna Tymieniecka-Suchanek (red.), „Człowiek
w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. I. Aspekt posthumanistyczny i trans
humanistyczny”, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, w druku.
13.
Dzwonkowska D., Problem techniki w społeczeństwie konsumentów, Seminare
35(2014)2, ss. 71-82.
14.
Dzwonkowska D., Virtue and vice in environmental discourse, Studia Ecologiae et
Bioethicae 11(2013)4, ss. 61-76.
15.
Dzwonkowska D., Wady środowiskowe jako etyczne i antropologiczne źródła kryzysu
środowiskowego, Studia Ecologiae et Bioethicae 12(2014)1.
Artykuły popularnonaukowe:
1. Dzwonkowska D., Zmiany klimatu a zrównoważona turystyka, Wybraniec –
profesjonalny kwartalnik radnego (2013)1, ss. 42-46.
2. Dzwonkowska D., Zrównoważony transport, Innowacja i rozwój, nr A/2013, ss. 4-8.
3. Dzwonkowska D., Ekosystem miejski, Innowacja i rozwój, nr 1/2014 (2), ss. 4-8.
4. Dzwonkowska D., Zrównoważona turystyka, Wybraniec – profesjonalny kwartalnik
radnego (2014)2, ss. 30-34.
5. Dzwonkowska D., Migracje klimatyczne, Innowacja i rozwój, nr 2/2014 (3), ss. 31-35.
6. Dzwonkowska D., Nie tylko ekologia (wywiad na temat moralnego wymiaru zmian
klimatu), Tygodnik Powszechny nr 16(3380), 20.04.2014, s. 61.
7. Dzwonkowska D., Edukacja ekologiczna na poziomie lokalnym, Wybraniec –
profesjonalny kwartalnik radnego, w druku.
8. Dzwonkowska D., Energetyka rozproszona motorem rozwoju lokalnego, Wybraniec –
profesjonalny kwartalnik radnego, w druku.
Hasła słownikowe:
1. hasło „Deontologia” w: „Podręcznym Słowniku Bioetyki i Biopolityki”, M. Ciszek
(red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008
2. hasło „Reinkarnacja” w: „Podręcznym Słowniku Bioetyk i Biopolityki”, M. Ciszek
(red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008
Sprawozdania i recenzje:
1.Krzysztof Michalski (red.), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel
Gandolfo, Znak, Kraków 2006, s. 212, Studia Ecologiae et Bioethicae, 4(2006), 557559, (rec.);
2.Adam Mariusz Filipowicz, Koncepcja duszy w pismach Tertuliana, Wydawnictwo
Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2007, s.272, Studia Ecologiae et Bioethicae, 5(2007),
575-576, (rec.)
3.Ewa Piotrowska, Janusz Wiśniewski (red.), Philosophical aspects of the science,
Wydawnictwo UAM, Poznań 2005, ss. 209, Studia Ecologiae et Bioethicae, 5(2007),
565-568, (rec.);
4. Jacek W. Czartoszewski, Edward Grott (red.), Problemy XXI wieku – uwarunkowania
społeczno-pedagogiczne
wychowania
do
zrównoważonego
rozwoju,
UKSW,
Warszawa 2007, Studia Ecologiae et Bioethicae, 6(2008),(rec.);
5.Sprawozdanie z konferencji Pluralizm religijny: moda czy konieczność, Warszawa,
30.11.2007, Studia Ecologiae et Bioethicae, 2(2004), 845-846;
6.Sprawozdanie z konferencji Oblicza Jana Pawła II, Studia Ecologiae et Bioethicae,
3(2005), 544-545;
7. Sprawozdanie z konferencji Współczesne formy krytyki metafizyki, UKSW, Warszawa
14 listopad 2006, Studia Philosophiae Christianae, XLII (2007) 1, 229-231;
8.Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Rozwój zrównoważony jako wartość
społeczno-gospodarcza, Olecko-Kowno, 4- 6 czerwca 2007, Edukacja Biologiczna i
Środowiskowa (2007)1-2;
9. Sprawozdanie z konferencji naukowej Pięć lat działalności Instytutu Ekologii i Bioetyki
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 24
października 2007; Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (2007)1-2;
10. Sprawozdanie z konferencji Rozum, racjonalizm, racjonalność, UKSW, Warszawa 22
kwietnia 2008, Studia Ecologiae et Bioethicae, 6(2008);
11. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Idea zrównoważonego rozwoju w
edukacji, filozofii i teologii, Olecko-Kowno, 19-21 maja 2008, artykuł przyjęty do
druku, (współautor M. Latawiec);
12. Sprawozdanie z konferencji Główne problemy współczesnej etyki, UKSW, Warszawa
13 maja 2008, artykuł przyjęty do druku, Studia Ecologiae et Bioethicae, 6(2008),
(współautor: Dominik K., Wasilewski K.).
13. Sprawozdanie z konferencji Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się
systemie klimatycznym Ziemi, PAN, Warszawa 24 listopada 2008; Studia Ecologiae et
Bioethicae, 7(2009) (współautor: M. Kaniewska).
14. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Ekologia społeczna, czyli jak
wychowywać, Olecko-Kowno, 8-10 czerwca 2009, Studia Ecologiae et Bioethicae,
7(2009), (współautor M. Latawiec).
15. Sprawozdanie z Konferencji jubileuszowa dedykowanej ks. prof. dr hab. Józefowi
Dołędze, UKSW, Warszawa, 4 maja 2010, Problemy Ekorozwoju, 6(2011) 157-158,
(współautor M. Latawiec).
16. Sprawozdanie „Global Sustainability Summer School, Potsdam (Germany), July 8 –
July 21, 2012”, w druku.
17. Sprawozdanie z obrad sekcji „Filozofii techniki”, IX Polski Zjazd Filozoficzny, 17-21
września 2012 roku, Wisła, w druku.
18. Recenzja książki The machine question: critical perspective on AI, Robots, and Ethics
David J. Gunkel. Massachusetts: The MIT Press, 2012. International Philosophical
Quaterly.
19. Sprawozdanie z obrad ogólnopolskiej konferencji „Współczesne problem filozofii
środowiskowej”, UKSW, Warszawa, 16 maja 2013 roku, Studia Ecologiae et
Bioethicae 10(2012)4, ss. 203-212.
20. Recenzja:
Włodzimierz
Tyburski,
Dyscypliny
humanistyczne
i
ekologia,
Wydawnictwo UMK, Toruń 2013, ss. 390, Studia Ecologiae et Bioethicae 11(2014)1,
ss. 209-215.
21. Sprawozdanie z obrad VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekologia
społeczna, czyli jak wychowywać, 27-29 maja 2013, Olecko-Kowno, Studia Ecologiae
et Bioethicae 11(2014)1, ss. 171-183 (współautor: Michał Latawiec).
Inne:
1. Dzwonkowska D., Latawiec M., Informator Instytutu Ekologii i Bioetyki na rok
akademicki 2008/2009; publikacja on-line na stronie Instytutu Ekologii i Bioetyki
UKSW.
Aktywny udział w kongresach, sympozjach, konferencjach
1. Propozycja statutu KRD (konferencja Prawo o szkolnictwie wyższym a doktoranci),
Warszawa, UW, 05.04.2006
2. Szacunek wobec życia a odpowiedzialność za życie: etyka Alberta Schweitzera a
filozofia Hansa Jonasa, Międzynarodowa konferencja Główne problemy współczesnej
etyki, (Warszawa, UKSW, 13.05.2008)
3. Imperatyw odpowiedzialności Hansa Jonasa a zasada zrównoważonego rozwoju,
(Olecko-Kowno, 19-21.05.2008)
4. Świadomość ekologiczna studentów ochrony środowiska Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, (Olecko-Kowno, 2009)
5. Czy zrównoważony rozwój jest utopią? (Warszawa, UKSW, 05.06.2009)
6. Informowanie społeczeństwa o nowych technologiach – studium przypadku (Olecko,
2.06.2010)
7. Warsztaty z zakresu wartości etyki środowiskowej w ramach Akademii Młodego
Filozofa (Warszawa, 22.05.2011)
8. Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w dobie globalizacji (Warszawa,
27.05.2011)
9. Możliwości rozwoju kształcenia na studiach trzeciego stopnia na tle prognoz
przedstawionych w ramach projektu Akademickie Mazowsze 2030, konferencja
"Model funkcjonowania studiów doktoranckich - mobilność, granty, stypendia"
(Warszawa, 11.06.2011)
10. Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce – płaszczyzna aksjologiczna, VI
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
pt.
Ekologia
społeczna,
czyli
jak
trakcie
VI
wychowywać? (Olecko, 20.06.2011)
11. Prowadzenie
sesji
oraz
współprzewodniczenie
dyskusji
w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia społeczna, czyli jak
wychowywać? (Olecko, 22.06.2011)
12. Dyskusja nad rolą nauk przyrodniczych w uprawianiu filozofii klasycznej, konferencja
Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos, (Częstochowa,
Akademia J. Długosza, 29.09.2011)
13. Warsztaty z zakresu filozofii techniki w ramach Akademii Młodego Filozofa
(Warszawa, 17.05.2012)
14. Czy odpowiedzialność może być elementem edukacji globalnej?, konferencja
Edukacja globalna – nieustające wyzwanie czy stracona szansa?, (Warszawa, APS,
18.05.2012)
15. Dobroczynność jako wyraz globalnej odpowiedzialności, konferencja „Czy mamy
obowiązek pomagać? (Szczecin, USz, 27.05.2012)
16. W poszukiwaniu holistycznego ujęcia techniki, IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny,
(Wisła, 19.09.2012)
17. Szesnaste
coroczne
spotkanie
Międzynarodowego
Towarzystwa
Filozofii
Środowiskowej – prowadzenie panelu (Rochester NY, 3-5.11.2012)
18. Konferencja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” – prowadzenie panelu (Warszawa,
UKSW, 29.11.2012)
19. Referat „Od antropocentryzmu do ontocentryzmu — współczesne propozycje
dyskursu praw bytów pozaludzkich” wygłoszony w trakcie I Międzynarodowej
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek — Inny/Obcy Byt, (UŚ,
Sosnowiec 8.05.2013)
20. Referat
„Etyczno-antropologiczne
uwarunkowania
kryzysu
środowiskowego”
wygłoszony w trakcie konferencji Współczesne problemy filozofii środowiskowej
(Warszawa, UKSW, 16.05.2013)
21. Referat „Problem metodologii sozologii systemowej” wygłoszony w trakcie
konferencji Sozologia systemowa (Warszawa, UKSW, 20.05.2013)
22. Referat „Virtue and vice in environmental ethics” wygłoszony w trakcie konferencji
Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, (Kowno, Uniwersytet Witolda Wielkiego,
28.05.2013)
23. Referat „Zrównoważony transport” na Międzynarodowym Seminarium „Bezpieczny i
zrównoważony transport” (Płock, Urząd Miasta Płocka, 23.09.2013)
24. Referat “Environmental virtue -a bridge between Christianity and ecology”
wygłoszony na konferencji “International conference on climate change: Faith actors
working towards climate justice” (Warsaw, Caritas, CIDSE & UKSW, 18.11.2013)
25. Referat: “Problematyka kreacjonizmu i ewolucjonizmu w ujęciu prof. Józefa M.
Dołęgi”, wygłoszony na konferencji „Inspiracje filozoficzne ks. prof. Józefa M.
Dołęgi i Jego uczniów”, Ełk, 19 lutego 2014.
26. Referat: “Humanistyczne aspekty ochrony środowiska” wygłoszony w trakcie
Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa 25.02.2014.
27. Prowadzenie sesji w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek i
środowisko – powrót człowieka do utraconego οἶ κος (oikos)”, Instytut Ekologii i
Bioetyki UKSW, Warszawa, 12 marca 2014.
28. Referat „Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierze” w trakcie
konferencji „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch paradygmatu antropocentrycznego?”,
IBL PAN, Warszawa, 12 marca 2014.
29. Referat „Przemiany relacji człowiek-zwierzę w myśli ekofilozoficznej” w trakcie
konferencji „Praktyczna Filozofia Przyrody”, UKSW, Warszawa, 27.03.2014.
30. Referat "Introduction to environmental ethics” podczas konferencji Philosophy of
Nature, Uniwersytet Roma Tre, Rzym, 14.04.2014.
31. Referat Virtue and vice in environmental discourse, dyskutanci: prof. Gianfranco
Pellegrino (LUISS) i Marcello di Paola (LUISS), Uniwersytet LUISS, Rzym,
16.04.2014.
32. Referat „Ekofilozofia prof. Józefa M. Dołęgi” podczas konferencji Przygoda z
filozofią ks. prof. Józefa M. Dołęgi, Łomża, 12 maja 2014.
33. Referat „Cnoty i wady środowiskowe w edukacji ekologicznej”, Kraków, 16 maja
2014.
34. Referat „Ethics and geoengineering: analyzing the moral issues raised by deliberate
climate manipulation“ wygłoszony w trakcie VIII Międzynarodowej konferencji
Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, (Kowno, Uniwersytet Witolda Wielkiego,
27.05.2014)
35. Referat „Lokalne wymiary odpowiedzialności – projekt „Dobry klimat dla powiatów”
jako kompas odpowiedzialności na poziomie lokalnym” wygłoszony w trakcie VII
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu Człowiek i świat – wymiary
odpowiedzialności. Lokalne wymiary globalnej odpowiedzialności, Warszawa, APS,
30.05.2014.
36. Referat „Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej” w trakcie konferencji
„Współczesne problemy filozofii środowiskowej”, Warszawa, UKSW, 12.06.2014.

Podobne dokumenty