INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Transkrypt

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Dęblin, dnia 10 listopada 2016 r.
Dotyczy: postępowania nr Zp/pn/97/2016 na zakup sprzętu komputerowego
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA
VII ZASILACZ IMPULSOWY
Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego w zakresie zadania VII zgodnie z
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”.
UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 28 października 2016 r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup sprzętu komputerowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
wyznaczając termin składania ofert do dnia 09 listopada 2016 r. do godz. 10.00, zaś termin otwarcia
ofert na dzień 09 listopada 2016 r. godz. 10.30.
W określonym w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyznaczonym
terminie w zakresie zadania VII nie wpłynęły żadne oferty.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W związku z powyższym wniosek jest uzasadniony.
KANCLERZ
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
mgr Waldemar BIENIEK
Wyk. M.K. tel. 261 517 453

Podobne dokumenty