CZ - Obchodný

Komentarze

Transkrypt

CZ - Obchodný
PDL 756U DVBT
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
PŘEHRÁVAČ DVD, MPEG4, CD a MP3 s tunerem DVB-T
PREHRÁVAČ DVD, MPEG4, CD a MP3 s tunerom DVB-T
ODTWARZACZ DVD, MPEG4, CD i MP3 z tunerem DVB-T
DVD/ MPEG4/ CD/ MP3/ PLAYER ATV /DVB-T tuner
Obsah
ÚVOD
• Bezpečnostní opatření .............................
• Zobrazení panelů .....................................
• Připojení k televizoru ...............................
• Dálkový ovladač . .....................................
• Provoz dálkového ovladače .....................
2
4
5
5
6
SEKCE DVD
• Systém menu nastavení .......................... 7
• Přehrávání MPEG4/MP3 ....................... 11
• Přehrávání obrazových CD Kodak ........ 11
SEKCE DVB
• Systém menu nastavení ........................ 14
SEKCE ATV
• Systém menu nastavení ........................ 16
SEKCE NASTAVENÍ OBRAZOVKY
• Systém menu nastavení ........................ 17
OSTATNÍ
• Řešení problémů ................................... 17
• Technické specifikace ............................ 19
1. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj klást předměty
naplněné tekutinou, například vázy.
. Síťový kabel se používá jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno dostupný.
3. Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, je třeba jej vytáhnout ze zásuvky.
4. Síťová zástrčka přístroje nesmí být zablokována a při určeném používání by měla být snadno dostupná.
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnost je důležitá
Aby byla zajištěna bezpečnost vaše i bezpečnost ostatních, ujistěte se,
že před provozem tohoto přístroje jste si přečetli bezpečnostní pokyny.
Uschovejte tyto informace na bezpečném místě pro pozdější použití.
Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
Bezpečnostní opatření:
• Kabely umístěte tak, aby se po nich nechodilo a nemohly být propíchnuty předměty, které
jsou na ně položené nebo o ně opřené.
• Nepoužívejte přenosný DVD přehrávač ve vlhkém prostředí.
• Dbejte, aby přenosný DVD přehrávač nezvlhl.
• Nevystavujte přenosný DVD přehrávač kapající ani tekoucí vodě.
• Nestavte na přenosný DVD přehrávač předměty naplněné tekutinou, například vázy.
• Nestavte na přenosný DVD přehrávač zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
CZ - CZ
Pozor: V případě nesprávné výměny baterií hrozí jejich roztržení.
Nahraďte je stejným nebo ekvivalentním typem.
Upozornění: Baterie (jedna baterie či sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu,
například slunečnímu svitu, ohni a podobně.
Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte
přístroj dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na
něj pokládat předměty naplněné tekutinou, například vázy.
Upozornění: Používejte pouze doplňky/příslušenství poskytované výrobcem. Přenosný DVD
přehrávač je dodáván s adaptérem pro střídavý proud, který se používá jako odpojovací
zařízení a jako takové by mělo být volně dostupné.
Pokud byl přístroj vystaven elektrostatickému výboji, může dojít k jeho nesprávnému
fungování s nutností jej resetovat.
Upozornění: Paměťové zařízení USB musí být do přístroje zapojeno přímo. Nepoužívejte
prodlužovací kabel USB, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení.
Čištění
• Před čištěním přístroj VŽDY vytáhněte ze zásuvky.
• Nepoužívejte tekutá ani aerosolová čistidla.
• Přístroj čistěte měkkou navlhčenou (nikoliv mokrou) tkaninou.
Odvětrávání
• Výřezy a otvory na přístroji jsou určeny k větrání.
Nezakrývejte a neblokujte je, protože by mohlo dojít k přehřátí.
• NIKDY nenechávejte děti, aby do otvorů a výřezů cokoliv zasunovaly.
Servis
• Uvnitř přístroje nejsou žádné součásti určené k obsluze uživatelem.
• Přenechejte servis kvalifikovanému personálu.
• Jste-li na pochybách, pokud jde o instalaci, provoz nebo bezpečnost tohoto přístroje, obraťte
se na svého prodejce.
Likvidace baterií
• Ujistěte se, že baterie jsou bezpečně zlikvidovány.
• Baterie nikdy nevhazujte do ohně ani do běžného domovního odpadu.
• Pokyny ohledně likvidace zjistíte u svých místních orgánů.
Tento symbol znamená, že tento produkt má mezi nebezpečným napětím a částmi
přístupnými uživateli dvojitou izolaci. V případě opravy používejte pouze identické
náhradní díly. UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým
proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
CZ - Zvláštní upozornění
Na LCD obrazovce se může vyskytnout několik světlých nebo tmavých bodů. Jde o zcela běžný
jev zobrazovací technologie aktivní matrice a nejde o závadu či poruchu. Nikdy se tento přístroj
nepokoušejte sami opravit. V případě jakýchkoliv závad přístroj ihned vypněte a uvědomte
společnost nebo příslušného prodejce. Displej je vyroben z mnoha přesných elektronických
součástí. Demontáž nebo úprava mohou vést k dalšímu poškození.
Zobrazení panelů
Poznámka: PRACOVNÍ NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ SOUSTAVY VOZU MUSÍ BÝT 12V! PŘEHRÁVAČ NEPŘIPOJUJTE DO VOZŮ S ELEKTRICKOU SOUSTAVOU 24V.
CZ - CZ
Připojení k televizoru
dálkový ovladač
CZ - Poznámka:
1. V tomto návodu se symboly „“, „“, „“ a „“ používají jako označení jednotlivých
NAVIGAČNÍCH ŠIPEK na dálkovém ovladači.
. Pokud chcete použít některou z funkcí dálkového ovladače, musíte nejprve stisknout tlačítko
POWER na DVD přehrávači.
3. Některá tlačítka mají více funkcí. Lze je používat v režimu DVD nebo v režimu DVB.
JAK VYMĚNIT BATERII
KROK 1: ZATLAČTE KNOFLÍK DOLEVA
KROK 2: VYSUŇTE NOSIČ BATERIE
BATERIE
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ MŮŽE ZPŮSOBIT JEJICH VYTEČENÍ, KOROZI NEBO
ROZTRŽENÍ
• Ujistěte se, že vkládáte baterie se správnou orientací.
• Je nebezpečné baterie nabíjet, zahřívat, otvírat nebo zkratovat.
• Neponechávejte v přístroji vybité nebo prošlé baterie a nekombinujte staré a nové baterie.
• Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
Pokud se provozní rozsah dálkového ovladače zkrátí, vyměňte baterie za nové.
• Pokud dojde k vytečené baterií, vytřete vytečený elektrolyt z bateriového prostoru a vložte
nové baterie.
O zabudované nabíjecí baterii
Bezpečnostní opatření týkající se nabíjení baterie
1. Jakmile se baterie zcela vybije, okamžitě ji nabijte (bez ohledu na to, zda ji hodláte používat
či nikoliv), aby se maximalizovala životnost baterie. Pokud je baterie slabá, v levém horním
rohu obrazovky se objeví ikona baterie jako upozornění.
. Chcete-li baterii nabít, připojte přehrávač k elektrické síti přes adaptér. Kontrolka nabíjení se
rozsvítí červeně. Jakmile se baterie zcela nabije, kontrolka se rozsvítí zeleně. Nabíjení trvá
asi 2 až 2,5 hodiny, pokud je přehrávač vypnutý, nebo 5 až 6 hodin, pokud je přehrávač
v provozním stavu.
Používání a údržba nabíjecích baterií
1. Ujistěte se, že pro nabíjení baterií vždy používáte síťový adaptér, který je přiložen
k přehrávači.
. Účinnost nabíjení se snižuje, klesne-li okolní teplota pod 10°C nebo přesáhne-li 35°C.
3. Výdrž plně nabité baterie, pokud jsou k přehrávači připojena sluchátka, je přibližně 2 hodiny.
CZ - CZ
Systém menu nastavení - sekce DVD
Všeobecné kroky v menu nastavení
V režimu DVD stiskněte tlačítko (STOP) a poté stiskněte tlačítko (SETUP).
Objeví hlavní menu nastavení DVD.
1. MENU DVD
A. Nastavení DVD - nastavení jazyka
Do tohoto nastavení vstoupíte pomocí tlačítek nahoru a dolů v nastavení DVD.
Na obrazovce se objeví možnost nastavení jazyka.
1) MENU
Označte možnost MENU a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk menu.
Potvrďte tlačítkem (ENTER). Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk k dispozici,
menu se zobrazí v tomto jazyce.
Poznámka:
Pokud není vámi požadovaný jazyk k dispozici, bude se přehrávat výchozí jazyk disku.
2) AUDIO
Označte možnost AUDIO a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro audio.
Potvrďte tlačítkem (ENTER). Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk k dispozici, bude
zvuk v tomto jazyce.
3) TITULKY
Označte možnost TITULKY a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro titulky.
Potvrďte tlačítkem (ENTER). Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk k dispozici, titulky
se zobrazí v tomto jazyce.
4) EXTERNÍ TITULKY
Označte možnost EXTERNÍ TITULKY a pomocí šipkových tlačítek zvolte podporovaný jazyk pro
titulky, pokud přehráváte disky ve formátu MPEG4.
CZ - B. Nastavení DVD - audio nastavení
Tlačítkem dolů označte na obrazovce možnost Audio nastavení.
1) MÍCHÁNÍ (DOWNMIX)
K dispozici jsou dva režimy, a to LO/RO a LT/RT.
C. Nastavení DVD - uživatelské nastavení
Šipkovým tlačítkem dolů označte na obrazovce možnost Uživatelské nastavení.
1) RODIČOVSKÁ KONTROLA
Rodičovská kontrola má osm úrovní. Disky první úrovně jsou přístupné bez rozdílu věku a disky
osmé úrovně jsou jen pro dospělé. Pokud chcete změnit nastavení rodičovské kontroly,
zadejte kontrolní položku věku uživatele a poté vložte čtyřmístné číselné heslo. Výchozím
heslem je 6666 (pokud používáte tento přehrávač poprvé, vložte toto heslo). Pokud bude
vstupní kód potvrzen, objeví se menu nastavení úrovně. Pomocí kurzoru zvolte úroveň
a tlačítkem (ENTER) ji potvrďte a uložte do paměti. Přesuňte kurzor na „VLOŽIT“ a stisknutím
tlačítka (ENTER) volbu potvrdíte a opustíte uživatelské nastaven, nebo můžete činnost ukončit
přímo stisknutím tlačítka ENTER.
2) ZNAČKA ÚHLU
U této položky jsou k dispozici dvě volby, a to Zapnuto a Vypnuto. Pokud se při zapnutém
režimu přehrává disk, který obsahuje záběr natočený z více úhlů, můžete pomocí tlačítka
(ANGLE) na dálkovém ovladači přepínat mezi různými úhly sledování scény.
D. Nastavení DVD - Opustit
Šipkovým tlačítkem dolů označte na obrazovce možnost (OPUSTIT).
V nastavení DVD - Opustit se volbou možnosti Opustit vrátíte do hlavního nastavení DVD.
CZ - CZ
2. Nastavení systému
Po stisknutí tlačítka (SETUP) se na obrazovce objeví hlavní menu nastavení DVD.
Poté pomocí tlačítka dolů označte možnost nastavení systému.
A. Menu nastavení systému - nastavení jazyka
Pomocí tlačítek nahoru a dolů se můžete pohybovat v nastavení systému. Po potvrzení se na
obrazovce objeví menu nastavení systému – možnosti nastavení jazyka. V menu nastavení
systému - nastavení jazyka můžete nastavit možnost zobrazení na obrazovce OSD.
1) JAZYK ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE OSD
Označte možnost JAZYK OSD a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk OSD.
Potvrďte tlačítkem (ENTER) a OSD se zobrazí ve zvoleném jazyce.
B. Menu nastavení systému - nastavení zobrazení
Šipkovým tlačítkem dolů označte na obrazovce možnost nastavení.
V Menu nastavení systému můžete nastavit následující:
1) TV standard
Podle barevného systému vašeho televizoru můžete zvolit TV standard.
2) Typ zobrazení
Podle typu zobrazení můžete volit mezi 4:3PS, 4:3LB nebo 16:9.
C. Menu nastavení systému - Preference
Šipkovým tlačítkem dolů označte na obrazovce možnost Preference.
CZ - 1) Styl UI
Podle typu UI můžete nastavit Styl 1, Styl 2, Styl 3 nebo Styl 4.
2) Změna PIN - Výchozím heslem je 6666.
3) Výchozí typ
V možnostech Výchozího typu můžete volit mezi REŽIM DVD, REŽIM DVB, REŽIM USB,
REŽIM ATV, REŽIM volby uživatele a REŽIM typu poslední činnosti.
POZNÁMKA: Pokud ve výchozím typu zvolíte REŽIM DVB, vstoupí přístroj při dalším zapnutím
přímo do režimu DVB bez opětovného zobrazení seznamu zdrojů.
4) Výchozí
Možností výchozího nastavení je OBNOVIT nastavení z výroby, čímž bude PŘEHRÁVAČ
pracovat ve výchozím nastavení z výroby.
5) Informace o systému
Informace o systému zahrnují model, hardware, software a datum.
3. Možnosti her
Po stisknutí tlačítka (SETUP) se na obrazovce zobrazí hlavní menu nastavení DVD.
Poté tlačítkem dolů označte možnost Hry.
Pomocí tlačítek nahoru a dolů se můžete pohybovat v nastavení DVD a tlačítkem
(ENTER) potvrdit možnost Hlavní menu – Hry, které se objeví na obrazovce.
V Hlavním menu – nastavení her můžete vybírat ze čtyř druhů her, a to Mine, Tetris, Rush Hour
a Calendar. Například: Pokud chcete hrát hru Mine (Miny), můžete tlačítkem dolů označit
možnost Mine. Stisknutím tlačítka (ENTER) volbu potvrdíte - viz obrázek níže: U jiných her je
postup stejný jako u hry Mine.
CZ - 10
CZ
Přehrávání MP3
Pokud je vložen disk s MP3, zobrazí se následující
obrazovka:
Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte soubor v okamžiku,
kdy se v okně objeví kurzor. Soubor vybraný kurzorem
přehrajete stisknutím SELECT.
Pomocí tlačítek doleva a doprava můžete přepínat mezi
oknem adresáře a oknem souboru.
Poznámka:
Přehrávač nebude správně fungovat, jestliže:
1. Disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.
. Disk není finalizovaný.
3. Přehrávač nepodporuje nahrávací formát.
přehrávání obrazového CD Kodak
Představení obrazového CD Kodak
Obrazové CD Kodak má stejnou velikost a tvar jako běžné CD. Obrazové CD Kodak můžete
získat jednoduše: když dáte zpracovat negativ filmu (barevný film 35 mm nebo APS)
v provozovně Kodak Express s označením „Kodak Picture CD“, stačí zatrhnout příslušné
políčko na obálce pro hotové fotografie. Při vyzvednutí objednávky dostanete fotografie,
negativy a celý film fotografií uložených na obrazovém CD KODAK. Každé obrazové CD
KODAK má nástroje k úpravě, sdílení a správě fotografií na počítači. Můžete si také sami
nahrát obrázky ve formátu JPEG na CD-R nebo CD-RW pomocí vypalovací CD mechaniky.
Poznámka:
1. Maximální podporovaná velikost obrázků JPEG je 3840 x 3840 pixelů.
. JPEG je zkratka pro Joint Picture Experts Group. Jde o první mezinárodní standard
komprese nepohyblivého obrazu: ISO 10918-1 vytvořený Výborem pro kompresní standardy
nepohyblivého obrazu ISO. Fotografie jsou na obrazovém CD KODAK uloženy právě
v tomto formátu (JPEG). Přehrávač umí fotografie uložené na obrazovém CD KODAK
dekódovat a přehrát je v různých režimech. Nyní tedy můžete na svém přehrávači přehrávat
obrazová CD Kodak a prohlížet si své fotografie na televizoru v pohodlí obývacího pokoje.
Pokud do přehrávače vložíte obrazové CD Kodak, spustí se automatická prezentace
fotografií. Zobrazí se postupně každá fotografie na obrazovém CD Kodak formou
prezentace a bude upravena tak, aby zabrala celou obrazovku.
CZ - 11
1. První instalace
Po správném provedení všech připojení zapněte televizor.
Ujistěte se, že je přijímač připojen k síti a tlačítkem (POWER)
jej zapněte. Pokud používáte přijímač poprvé, zobrazí se menu
První instalace a provede vás prvním nastavením. Nastavení
dokončete pomocí dálkového ovladače.
a. V menu První instalace zvolte ANO a pokračujte stisknutím
tlačítka (POTVRDIT) na dálkovém ovladači.
b. Zadejte své regionální nastavení včetně Země, Jazyka a Časové
zóny. Pokračujte stisknutím tlačítka (NEXT).
c. Automatické vyhledání kanálů spustíte volbou Ano.
d. Vyčkejte na dokončení vyhledání.
Pokud chcete vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko
(RETURN). Do té doby nalezené kanály se uloží.
e. Po dokončení se automaticky uloží všechny aktivní kanály.
Začne se přehrávat poslední nalezený kanál.
2. Režim DVB hlavního menu
Po stisknutí tlačítka (SETUP) se na obrazovce objeví hlavní
menu nastavení DVB. Poté pomocí tlačítka (DOLŮ) označte
možnost DVB menu.
A. DVB MENU - seznam programů
Tlačítky (NAHORU) a (DOLŮ) se pohybujte po menu DVB
a tlačítkem (POTVRDIT) vstupte do možnost DVB
menu - Seznam programů.
1) TV program
Tlačítkem (DOPRAVA) označte možnost TV program. Poté
stisknutím tlačítka (POTVRDIT) vstupte do možností TV
programu, které se objeví na obrazovce. Všechny aktivní kanály
se zobrazí v Seznamu programů, čímž vám umožní vytvořit si
vlastní skupinu oblíbených kanálů, přesunovat kanály nebo je
mazat.
CZ - 12
CZ
Vytvoření skupiny oblíbených kanálů
Tato funkce umožňuje seskupovat oblíbené kanály do skupin. K vytvoření oblíbené skupiny:
a. Zvolte kanál, který chcete přidat do skupiny a přejděte na sloupec Oblíbit.
b. Pokud je sloupec Oblíbit požadovaného kanálu zvýrazněn, objeví se po stisknutí tlačítka
(POTVRDIT) symbol červeného srdce. Opětovným stisknutím tlačítka (POTVRDIT)
se provede zrušení volby kanálu jako oblíbeného.
c. Jakmile je skupina oblíbených kanálů vytvořena, můžete se k oblíbeným kanálům rychle
dostat stisknutím tlačítka FAVORITE.
Přesunutí kanálu
a. Zvolte kanál, který chcete přesunout a přejděte na sloupec Přesunout.
b. Po stisknutí tlačítka (POTVRDIT) se zobrazí symbol .
c. Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) přesuňte kanál na požadované místo.
d. Opětovným stisknutím tlačítka (POTVRDIT) opustíte režim přesunování kanálů.
Vymazání kanálu
a. Zvolte kanál, který chcete vymazat a přejděte na sloupec Vymazat.
b. Po stisknutí tlačítka (POTVRDIT) se zobrazí symbol X.
Opakujte tento postup u všech kanálů, které chcete vymazat.
c. Stiskněte tlačítko (SETUP) nebo (RETURN) a označené kanály se vymažou.
d. Opětovným stisknutím tlačítka (POTVRDIT) opustíte režim mazání kanálů.
2) Hudební program
Tlačítkem (DOLŮ) označte Hudební program. Poté vstupte stisknutím tlačítka (POTVRDIT)
do možností Hudebního programu, které se objeví na obrazovce.
POZNÁMKA: Možnosti Hudebního programu jsou stejné jako u TV programu.
3) Třídit
Tlačítkem (DOLŮ) označte možnosti Třídit. Můžete vybírat mezi tříděním kanálů podle názvu,
servisního ID, čísla kanálu a LCN.
B. DVB MENU - vyhledávání programů
Tlačítky (NAHORU) a (DOLŮ) se přesuňte na DVB
menu - možnost Vyhledávání programů, která se objeví
na obrazovce. V DVB menu - Vyhledávání programů můžete
nastavit možnosti Automatické vyhledávání nebo manuální
vyhledávání.
1) Automatické vyhledávání
Zvolte možnosti automatického vyhledávání. Tato operace je
stejná jako u První instalace. Viz První instalace.
2) Manuální vyhledávání
Pokud po automatickém vyhledávání některé kanály chybí
nebo chcete přidat nově vysílané kanály, můžete pro nalezení
požadovaných kanálů použít funkci Manuální vyhledávání.
Pokud chcete manuálně vyhledat požadovaný kanál, musíte
znát jeho parametry, například číslo kanálu. Po nalezení kanálu
se kanál přidá do aktuálního seznamu kanálů.
CZ - 13
a. Vstupte do menu Manuálního vyhledávání přes Hlavní menu > Vyhledávání programů
> Manuální vyhledávání.
b. V poli Číslo kanálu specifikujte příslušné číslo kanálu pomocí tlačítek (DOLŮ)
a (NAHORU). Zadejte svou volbu, hodnota frekvenci a pásma se podle toho změní.
c. Volbou (POTVRDIT) spustíte manuální vyhledávání.
d. Pokud není nalezen žádný signál, objeví se zpráva oznamující, že není signál.
Jinak se nalezený kanál uloží a přidá k aktuálnímu seznamu kanálů.
C. DVB menu - rodičovská kontrola
Tato funkce umožňuje zabránit dětem nebo neoprávněným osobám sledovat kanály.
1. Vstupte do Hlavního menu > Rodičovská kontrola. Nejprve budete muset zadat PIN dle výzvy, abyste se dostali do menu rodičovské kontroly. (Výchozí PIN je 6666).
Po zadání správného PIN se zobrazí následující možnosti:
2. Zámek kanálů: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat celkovou rodičovskou kontrolu.
Pokud je nastaven na ANO, všechny kanály s nastaveným uzamykáním se zamknou.
Rodičovské nastavení: V seznamu kanálů zvolte kanál, který
chcete uzamknout a poté stiskněte tlačítko (POTVRDIT).
Zobrazí se symbol visacího zámku. Pokud chcete zámek
odstranit, stiskněte znovu tlačítko (POTVRDIT).
D. DVB menu - nastavení systému
1) Země
V možnostech Země můžete volit mezi zeměmi, například
Anglie, Německo, Itálie, Francie, Španělsko, atd.
2) Jazyk
Tlačítkem (DOLŮ) označte možnosti Jazyka. Poté stisknutím
tlačítka (POTVRDIT) vstupte do nastavení jazyka.
1. a 2. audio: Tato možnost umožňuje vybrat první a druhou
volbu jazyka pro audio. Pokud není ve vysílaném programu
k dispozici žádný z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní
jazyk programu.
Titulky: Umožňuje zvolit jazyk pro titulky. Pokud není ve vysílaném programu k dispozici
žádný z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní jazyk programu.
Opustit: Do nastavení systému se vrátíte volbou možnosti Opustit.
3) Použití GMT
Umožňuje aktivovat používání Greenwichského hlavního času (GMT). Pokud znáte zónu GMT
vaší polohy, nastavte používání GMT na ZAPNUTO a zvolte příslušnou časovou zónu. Pokud
chcete raději nastavit čas manuálně, nastavte používání GMT na VYPNUTO a poté manuálně
nastavte datum a čas.
4) Časová zóna
Zvolte příslušnou časovou zónu tak, aby se správně zobrazil místní čas.
Jak EPG, tak i programování systému potřebují správné nastavení časové zóny.
CZ - 14
CZ
5) Programování systému
Stisknutím tlačítka (DOLŮ) označte možnosti Programování systému a poté stisknutím
tlačítka (POTVRDIT) vstupte do nastavení Programování systému. Tato funkce umožňuje
přijímači automaticky se zapnout a naladit na předem určený kanál na předem určený časový
úsek. Lze naprogramovat až 10 úkolů.
a. V programovací tabulce zvolte pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) úkol a pomocí tlačítek
(DOPRAVA) a (DOLEVA) přepněte mezi Neaktivní a Aktivní.
b. Tlačítkem (POTVRDIT) vstupte na stránku podrobností. Dle požadavků proveďte následující
nastavení. Pomocí tlačítek (NAHORU) a (DOLŮ) se pohybujte mezi položkami nastavení,
pomocí tlačítek (DOPRAVA) a (DOLEVA) přepínejte mezi dostupnými volbami a číselnými
tlačítky zadejte číselné hodnoty. Režim: Můžete úkol opakovat zadáním frekvence
opakování, a to Jednou, Denně nebo Týdně. Nebo můžete úkol zrušit volbou Stop.
Čas spuštění a ukončení: Zadejte čas počátku a konce, kdy se přijímač automaticky
zapne a vypne. Typ kanálu: Zvolte požadovaný TV nebo rozhlasový kanál.
Číslo kanálu: Zvolte kanál, který se má v naprogramovaném čase přehrávat.
c. Po dokončení nastavení změny uložte tlačítkem (SETUP) nebo (RETURN).
CZ - 15
REŽIM ATV
1. Tlačítkem SOURCE zvolte REŽIM ATV.
. Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte následující možnosti:
A. Stisknutím tlačítka  DOLŮ zvolíte AUTOMATICKÉ
VYHLEDÁVÁNÍ, stisknutím tlačítka  DOPRAVA automatické
vyhledávání spustíte.
B. Tlačítky  NAHORU a  DOLŮ zvolte MANUÁLNÍ
VYHLEDÁVÁNÍ. Tlačítkem  DOPRAVA nebo  DOLEVA manuální
vyhledávání spustíte.
POZNÁMKA:
1. Automatické vyhledávání začíná vždy od programového čísla 0.
. Pokud se indikátor frekvence při vyhledávání na chvíli zastaví, znamená to, že byl nalezen
kanál a bude uložen. Pokud je přijímaný signál slabý, může být příslušný kanál přeskočen
a nebude uložen.
3. Při automatickém nebo manuálním vyhledávání můžete automatické nebo manuální
vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka SETUP.
C. Tlačítky  NAHORU a  DOLŮ zvolíte DOLADĚNÍ. Tlačítky  DOPRAVA nebo  DOLEVA
dolaďte frekvenci.
POZNÁMKA: Každým stisknutím  DOLEVA nebo  DOPRAVA se frekvence vybraného
kanálu sníží nebo zvýší o 50 kHz.
D. Tlačítky  NAHORU a  DOLŮ zvolte POZICI. Číslo aktuálního kanálu a frekvence kanálu
se zobrazí ve spodní části menu. Tlačítky doleva nebo doprava si můžete prohlédnout
předchozí nebo další kanál.
E. Tlačítky  NAHORU a  DOLŮ zvolte VÝMĚNA. Můžete zde změnit pozici kanálu. Tlačítky
doleva a doprava nastavte číslo kanálu, stiskněte tlačítko dolů a potvrďte tlačítkem doprava.
F. Tlačítky  NAHORU a  DOLŮ zvolte S-SYSTÉM Můžete změnit zvukový systém na I, DK
nebo BG.
POZNÁMKA:
1. Ve zvukových systémech: I znamená 6,0 Mhz, DK znamená 6,5 MHz a BG znamená 5,5
MHz. Zvolte prosím zvukový systém dle místního vysílání.
. Barevný systém (automaticky se nastaví dle zvukového systému):
A. Pokud je zvukový systém I, barevný systém bude PAL-I.
B. Pokud je zvukový systém DK, barevný systém bude PAL-DK.
C. Pokud je zvukový systém BG, barevný systém bude PAL-BG.
3. V případě, že je v obrazu nebo zvuku šum, zkontrolujte nejprve zvukový systém.
G. Tlačítky  NAHORU a  DOLŮ zvolte SKIP, čímž přeskočíte kanál.
CZ - 16
CZ
SEKCE NASTAVENÍ OBRAZOVKY
Stisknutím tlačítka FUNCTION zobrazíte následující nastavení OBRAZU:
Tlačítkem  DOLŮ označte požadovanou položku.
Tlačítky  DOLEVA a  DOPRAVA nastavte u obrazovky jas, kontrast, barvu, odstín (pouze
u NTSC), poměr stran, barevný systém, jazyk OSD nebo nastavte výchozí hodnoty z výroby.
Řešení problémů
Pokud nastane problém, nahlédněte
do následujícího průvodce řešením problémů.
ŽÁDNÝ OBRAZ ANI ZVUK
• Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač.
• Ujistěte se, že je síťový přívod funkční.
• Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen.
• Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně
v zásuvce.
OBRAZ JE BEZ ZVUKU
• Ujistěte se, že audio konektory jsou pevně
připojeny.
• Ujistěte se, že audio konektor není
poškozen.
• Ujistěte se, že je v nastavení hlasitosti
a kanálů zapnuta hlasitost.
• Ujistěte se, že máte správné AUDIO
nastavení přehrávače.
• Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven
správný AV vstup.
• Ujistěte se, že zvuk není ztlumen funkcí
MUTE.
ZVUK JE BEZ OBRAZU
• Ujistěte se, že video konektory jsou pevně
připojeny.
• Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven
správný AV vstup.
• Ujistěte se, že video konektor není
poškozen.
• Ujistěte se, že máte správné VIDEO
nastavení přehrávače.
NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK
• Ujistěte se, že máte správné AUDIO
nastavení přehrávače.
• Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani
znečištěný.
• Ujistěte se, že konektor AV ani výstupní
terminál nejsou poškozeny.
ZOBRAZUJE SE „BAD DISC“ (Špatný disk)
• Ujistěte se, že disk není zkroucený,
poškozený ani zdeformovaný.
• Ujistěte se, že disk není silně znečištěný ani
poškozený.
• Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní
s přehrávačem.
• Zkontrolujte, zda jste se nepokusili přehrát
softwarové CD. Pokud ano, přehrávač
restartujte.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE
• Ujistěte se, že baterie dálkového ovladače
jsou funkční.
• Namiřte dálkový ovladač přímo
na infračervený senzor přehrávače.
• Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým
ovladačem a infračerveným senzorem.
PŘÍSTROJ NEFUNGUJE
• Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte.
ZOBRAZUJE SE „NO DISC“ (Není disk)
• Ujistěte se, že je vložen disk.
• Ujistěte se, že disk není vložen naopak.
• Ujistěte se, že disk není zdeformovaný,
znečištěný nebo poškrábaný.
CZ - 17
Než požádáte o opravu
Níže uvedené projevy nutně neznamenají poruchu televizoru.
Než požádáte o opravu, projděte si následující tabulku.
Projev
Není obraz, není zvuk
Není obraz
Není zvuk
Obraz se rozpadá
Není signál
Tmavý obraz
Při jízdě se rozpadá
obraz nebo
je zhoršený zvuk
Možné příčiny
Nesprávné připojení adaptéru na střídavý proud nebo
automobilového adaptéru. Použití neautorizovaného napájení.
Hlavní vypínač je v poloze vypnuto (OFF).
Zkontrolujte, zda je správně nastavena anténa.
Zkontrolujte, zda je vybrán správný kanál nebo země.
Je možné, že bude nutné nové nastavení nebo vyhledání.
Zkontrolujte, zda je zvuk zapnutý.
Zkontrolujte, zda nejsou zapojena sluchátka.
Zkontrolujte, zda není použito tlačítko reproduktorů. Zkontrolujte,
zda není použito tlačítko MUTE. Je v režimu ATV nastaven správný
zvukový systém?
Zkontrolujte, zda je správně nastavena anténa.
V místě příjmu je možná příliš slabý signál.
Zkontrolujte, zda je vybrána správná země.
Je možné, že signál je příliš slabý.
Upravte jas a kontrast.
V místě je příliš slabý signál.
CZ - 18
CZ
Technické specifikace
Režim přehrávání
Režim disků
NTSC/PAL
DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG,
DVD±R/W, MPEG4
Charakteristika video
Odstup signál šum pro video
Rozlišení
≥ 65 dB
≥ 500 řádků
Charakteristika audio
Kmitočtová odezva
Odstup signál šum pro audio
Dynamický rozsah
Zkreslení
D/A převodník
fs 96kHz: 20 Hz - 20 kHz:+/-1dBI
≥ 90 dB
≥ 80 dB
< 0,01%
96 kHz/ 24 bit
Výstupní charakteristika
Vstupní frekvence
VHF 48,25 ~ 412,5 MHz
UHF 412,5 MHz ~ 863,25 MHz
Zobrazovací zařízení
Barevný zcela plochý LCD displej
Příjmový kanál
ATV: DI 48,25 ~ 863,25 MHz
BG 48,25 ~ 863,25 MHz
DTV:VHF 177,5 MHz ~ 226,5 MHz
UHF 474 MHz ~ 858 MHz
Zvukový systém
(DK/ I/ BG )
Velikost obrazovky
7 palců (18 cm)
Video výstup
1 Vš-š (75 Ω)
Audio výstup
dvoukanálový
Napájecí napětí
stejnosměrný proud 12 V
Příkon
≤ 15 W
Rozměry
206 x 160 x 40 mm
Hmotnost (NETTO)
0,7 kg
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
Paměť na 600 TV kanálů (DVB-T) / 64 rozhlasových stanic (DVB-T)
CZ - 19
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ
SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení
na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení
životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení
a baterie/akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému
ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního
systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
CZ - 20
SK
Obsah
ÚVOD
• Bezpečnostné opatrenie ........................
• Zobrazenie panelov ...............................
• Pripojenie k televízoru ...........................
• Diaľkový ovládač . ..................................
• Prevádzka diaľkového ovládača ............
21
23
24
24
25
SEKCIA DVD
• Systém menu nastavenia ...................... 26
• Prehrávanie MPEG4/MP3 ..................... 29
• Prehrávanie obrazových CD Kodak . ..... 30
SEKCIA DVB
• Systém menu nastavenia ...................... 33
SEKCIA ATV
• Systém menu nastavenia ...................... 35
SEKCIA NASTAVENIA OBRAZOVKY
• Systém menu nastavenia ...................... 36
OSTATNÉ
• Riešenie problémov ............................... 36
• Technická špecifikácia ........................... 38
1. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcou ani tečúcej vode a nesmú sa na neho klásť
predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
. Sieťový kábel sa používa ako blokovacie zariadenie a preto musia zostať ľahko dostupný.
3. Aby bol prístroj úplne odpojený od napájania, treba ho vytiahnuť zo zásuvky.
4. Sieťová zástrčka prístroja nesmie byť zablokovaná a pri určenom používaní by mala byť
ľahko dostupná.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnosť je dôležitá
Aby bola zaistená bezpečnosť vaše i bezpečnosť iných, uistite sa, že pred prevádzkou
tohto prístroja ste si prečítali bezpečnostné pokyny.
Uschovajte tieto informácie na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.
Pred použitím výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.
Bezpečnostné opatrenie:
• Káble umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo a nemohli byť prepichnuté predmety,
ktoré sú na ne položené alebo o ne opreté.
• Nepoužívajte prenosný DVD prehrávač vo vlhkom prostredí.
• Dbajte, aby prenosný DVD prehrávač nezvlhol.
• Nevystavujte prenosný DVD prehrávač kvapkajúcou ani tečúcej vode.
• Nestavajte na prenosný DVD prehrávač predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
• Nestavajte na prenosný DVD prehrávač zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
SK - 21
Pozor: V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie. Nahraďte ich rovnakým alebo
ekvivalentným typom.
Upozornenie: Batérie (jedna batéria alebo sada batérií) nesmú byť vystavené nadmernému
teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.
Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej
vode a nesmú sa na neho považovať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
Upozornenie: Používajte len doplnky / príslušenstvo poskytované výrobcom. Prenosný DVD
prehrávač je dodávaný s adaptérom pre striedavý prúd, ktorý sa používa ako blokovacie
zariadenie a ako také by malo byť voľne dostupné.
Ak bol prístroj vystavený elektrostatickému výboju, môže dôjsť k jeho nesprávnemu
fungovaniu s nutnosťou ho resetovať.
Upozornenie: Pamäťové zariadenie USB musí byť do prístroja zapojené priamo.
Čistenie
• Pred čistením prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky.
• Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
• Prístroj čistite mäkkou vlhkou (nie mokrou) tkaninou.
Odvetrávanie
• Výrezy a otvory na prístroji sú určené na vetranie.
Nezakrývajte a neblokujte ich, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu.
• NIKDY nenechávajte deti, aby do otvorov a výrezov čokoľvek zasunovali.
Servis
• Vo vnútri prístroja nie sú žiadne súčasti určené na obsluhu užívateľom.
• Prenechajte servis kvalifikovanému personálu.
• Ak ste na pochybách, pokiaľ ide o inštaláciu, prevádzku alebo bezpečnosť tohto prístroja,
obráťte sa na svojho predajcu.
Likvidácia batérií
• Uistite sa, že batérie sú bezpečne zlikvidované.
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa ani do bežného domového odpadu.
• Pokyny ohľadom likvidácie zistíte u svojich miestnych orgánov.
Tento symbol znamená, že tento výrobok má medzi nebezpečným napätím a časťami
prístupnými užívateľovi dvojitú izoláciu. V prípade opravy používajte len identické
náhradné diely. UPOZORNENIE: Z dôvodu zamedzenie rizika požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
SK - 22
SK
Zvláštne upozornenie
Na LCD obrazovke sa môže vyskytnúť niekoľko svetlých alebo tmavých bodov. Ide o úplne
bežný jav zobrazovacej technológie aktívnej matrice a nejde o poruchu alebo chybu. Nikdy
sa tento prístroj nepokúšajte sami opraviť. V prípade akýchkoľvek závad prístroj ihneď vypnite
a uvedomte spoločnosť alebo príslušného predajcu. Displej je vyrobený z mnohých presných
elektronických komponentov. Demontáž alebo úprava môžu viesť k ďalšiemu poškodeniu.
Zobrazenie panelov
Poznámka: PRACOVNÉ NAPÄTIE ELEKTRICKEJ SÚSTAVY VOZIDLA MUSÍ BYŤ 12V!
PREHRÁVAČ NEPRIPOJUJTE DO VOZIDIEL S ELEKTRICKOU SÚSTAVOU 24V!
SK - 23
Pripojenie k televízoru
Diaľkový ovládač
SK - 24
SK
Poznámka:
1. V tomto návode sa symboly (, , , ) používajú jako označenie jednotlivých
NAVIGAČNÝCH ŠÍPOK na diaľkovom ovládači.
. Pokiaľ chcete použiť niektorú z funkcií diaľkového ovládača, musíte najskôr stlačiť tlačidlo
POWER na DVD prehrávači.
3. Niektoré tlačidlá majú viacej funkcií. Možno ich používať v režime DVD alebo v režime DVB.
AKO VYMENIŤ BATÉRIU
KROK 1: ZATLAČTE GOMBÍK DOĽAVA
KROK 2: VYSUŇTE NOSIČ BATERIE
BATERIE
Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť ich vytečenie, KORÓZIU ALEBO TLAK
• Uistite sa, že vkladáte batérie so správnou orientáciou.
• Je nebezpečné batérie nabíjať, zahrievať, otvárať alebo skratovať.
• Nenechávajte v prístroji vybité alebo zastarané batérie a nekombinujte staré a nové batérie.
• Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte. Ak sa prevádzkový rozsah
diaľkového ovládača skráti, vymeňte batérie za nové.
• Ak dôjde k vytečeniu batérií, vytrite vytečeniu elektrolyt z batériového priestoru a vložte nové
batérie.
O zabudovanej nabíjacej batérii
Bezpečnostné opatrenie týkajúce sa nabíjania batérie
1. Ako náhle sa batéria úplne vybije, ihneď ju nabite (bez ohľadu na to, či ju plánujete
používať alebo nie), aby sa maximalizovať životnosť batérie. Ak je batéria slabá,
v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví ikona batérie ako upozornenie.
. Ak chcete batériu nabiť, pripojte prehrávač k elektrickej sieti cez adaptér. Kontrolka
nabíjania sa rozsvieti na červeno. Ako náhle sa batéria úplne nabije, kontrolka sa rozsvieti
zelene. Nabíjanie trvá asi 2 až 2,5 hodiny, ak je prehrávač vypnutý, alebo 5 až 6 hodín,
ak je prehrávač v pohotovostnom stave.
Používanie a údržba nabíjacích batérií
1. Uistite sa, že pre nabíjanie batérií vždy používate sieťový adaptér, ktorý je priložený
k prehrávaču.
. Účinnosť nabíjania sa znižuje, ak klesne okolitá teplota pod 10°C alebo ak presiahne
35°C.
3. Výdrž plne nabité batérie, ak sú k prehrávaču pripojené slúchadlá, je približne 2 hodiny.
SK - 25
Systém menu nastavenia - sekcia DVD
Všeobecné kroky v menu nastavenia
V režime DVD stlačte tlačidlo (STOP) a potom stlačte tlačidlo (SETUP).
Objaví hlavné menu nastavenia DVD.
1. MENU DVD
A. Nastavenie DVD - nastavenie jazyka
Do tohto nastavenia vstúpite pomocou tlačidiel hore a dole v nastavení DVD.
Na obrazovke sa objaví možnosť nastavenia jazyka.
1) MENU
Označte možnosť MENU a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk menu.
Potvrďte tlačidlom (ENTER). Ak je na prehrávanom disku vybraný jazyk k dispozícii, menu
sa zobrazí v tomto jazyku.
Poznámka:
Ak nie je vami požadovaný jazyk k dispozícii, bude sa prehrávať predvolený jazyk disku.
2) AUDIO
Označte možnosť AUDIO a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre audio.
Potvrďte tlačidlom (ENTER). Ak je na prehrávanom disku vybraný jazyk k dispozícii, bude zvuk
v tomto jazyku.
3) TITULKY
Označte možnosť TITULKY a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
Potvrďte tlačidlom (ENTER). Ak je na prehrávanom disku vybraný jazyk k dispozícii, titulky sa
zobrazia v tomto jazyku.
4) EXTERNÉ TITULKY
Označte možnosť EXTERNÉ TITULKY a pomocou šípkových tlačidiel vyberte podporovaný
jazyk pre titulky, ak prehrávate disky vo formáte MPEG4.
SK - 26
SK
B. Nastavenie DVD - audio nastavenie
Tlačidlom dole označte na obrazovke možnosť Audio nastavenia.
1) MIEŠANIE (DOWNMIX)
K dispozícii sú dva režimy, a to LO/RO a LT/RT.
C. Nastavenie DVD - užívateľské nastavenie
Šípkovým tlačidlom dolu označte na obrazovke možnosť Užívateľské nastavenie.
1) RODIČOVSKÁ KONTROLA
Rodičovská kontrola má osem úrovní. Disky prvej úrovne sú prístupné bez rozdielu veku a disky
ôsmej úrovne sú len pre dospelých. Ak chcete zmeniť nastavenie rodičovskej kontroly, zadajte
kontrolné položku veku užívateľa a potom vložte štvormiestne číselné heslo. Východiskovým
heslom je 6666 (pokiaľ používate tento prehrávač prvýkrát, vložte toto heslo). Pokiaľ bude
vstupný kód potvrdený, objaví sa menu nastavenia úrovne. Pomocou kurzora vyberte úroveň
a tlačidlom (ENTER) ju potvrďte a uložte do pamäte. Presuňte kurzor na „VLOŽIŤ“ a stlačením
tlačidla (ENTER) voľbu potvrdíte a opustíte užívateľské nastavený, alebo môžete činnosť
ukončiť priamo stlačením tlačidla ENTER.
2) ZNAČKA UHLU
U tejto položky sú k dispozícii dve voľby, a to Zapnuté a Vypnuté. Ak sa pri zapnutom režime
prehráva disk, ktorý obsahuje záber natočený z viacerých uhlov, môžete pomocou tlačidla
(ANGLE) na diaľkovom ovládači prepínať medzi rôznymi uhlami sledovania scény.
D. Nastavenie DVD – Opustiť
Šípkovým tlačidlom nadol označte na obrazovke možnosť (Opustiť).
V nastavení DVD - Opustiť sa voľbou možnosti Opustiť vrátite do hlavného nastavenia DVD.
SK - 27
2. Nastavenie systému
Po stlačení tlačidla (SETUP) sa na obrazovke objaví hlavné menu nastavenia DVD.
Potom pomocou tlačidla nadol označte možnosť nastavenia systému.
A. Menu nastavenia systému - nastavenie jazyka
Pomocou tlačidiel hore a dole sa môžete pohybovať v nastavení systému. Po potvrdení sa na
obrazovke objaví menu nastavenia systému - možnosť nastavenia jazyka. V menu nastavenie
systému - nastavenie jazyka môžete nastaviť možnosť zobrazenia na obrazovke OSD.
1) JAZYK ZOBRAZENIA NA OBRAZOVKE OSD
Označte možnosť JAZYK OSD a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk OSD.
Potvrďte tlačidlom (ENTER) a OSD sa zobrazia vo zvolenom jazyku..
B. Menu nastavenie systému - nastavenie zobrazenia
Šípkovým tlačidlom nadol označte na obrazovke možnosť nastavenia. V Menu nastavenia systému môžete nastaviť nasledovné:
1) TV štandard
Podľa farebného systému vášho TV môžete zvoliť TV štandard.
2) Typ zobrazenia
Podľa typu zobrazenie môžete voliť medzi 4:3 PS, 4:3 LB alebo 16:9.
C. Menu nastaveiaí systému - Preferencie
Šípkovým tlačidlom nadol označte na obrazovke možnosť Preferencie.
SK - 28
SK
1) Styl UI
Podľa typu UI môžete nastaviť Štýl 1, Štýl 2, Štýl 3 alebo Štýl 4.
2) Zmena PIN - Prednastaveným heslom je 6666.
3) Predvolený typ
V možnostiach predvoleného typu môžete voliť medzi REŽIM DVD, REŽIM DVB, REŽIM USB,
REŽIM ATV, REŽIM voľby užívateľa a REŽIM typu poslednej činnosti.
POZNÁMKA: Ak v predvolenom type vyberiete REŽIM DVB, vstúpi prístroj pri ďalšom zapnutím
priamo do režimu DVB bez opätovného zobrazenia zoznamu zdrojov.
4) Predvolené
Možnosťou predvoleného nastavenia je OBNOVIŤ nastavenie z výroby, čím bude PREHRÁVAČ
pracovať v predvolenom nastavení z výroby.
5) Informácie o systéme
Informácie o systéme zahŕňajú model, hardvér, softvér a dátum.
3. Možnosti hier
Po stlačení tlačidla (SETUP) sa na obrazovke zobrazí hlavné menu nastavenia DVD.
Potom tlačidlom nadol označte možnosť Hry.
Pomocou tlačidiel hore a dole sa môžete pohybovať v nastavení DVD a tlačidlom
(ENTER) potvrdiť možnosť Hlavné menu - Hry, ktoré sa objavia na obrazovke.
V Hlavným menu - nastavenia hier môžete vyberať zo štyroch druhov hier, a to Mine, Tetris,
Rush Hour a Calendar. Napríklad: Ak chcete hrať hru Mine (Miny), môžete tlačidlom nadol
označiť možnosť Mine. Stlačením tlačidla (ENTER) voľbu potvrdíte - pozri obrázok nižšie:
U iných hier je postup rovnaký ako u hry Mine.
SK - 29
Prehrávanie MP3
Pokiaľ je vložený disk s MP3, zobrazí sa nasledujúca
obrazovka:
Pomocou tlačidiel hore a dole zvoľte súbor v okamžiku, keď
sa v okne objaví kurzor. Súbor vybraný kurzorom prehráte
stlačením SELECT.
Pomocou tlačidiel doľava a doprava môžete prepínať medzi
oknom adresára a oknom súboru.
Poznámka:
Prehrávač nebude správne fungovať, ak:
1. Disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.
2. Disk není finalizovaný.
3. Prehrávač nepodporuje nahrávací formát.
prehrávanie obrazového CD Kodak
Predstavenie obrazového CD Kodak
Obrazové CD Kodak má rovnakú veľkosť a tvar ako bežné CD. Obrazové CD Kodak môžete
získať jednoducho: keď dáte spracovať negatív filmu (farebný film 35 mm alebo APS)
v prevádzke Kodak Express s označením „Kodak Picture CD“, stačí zatrhnúť príslušné políčko
na obálke pre hotové fotografie. Pri vyzdvihnutí objednávky dostanete fotografie, negatívy a celý
film fotografií uložených na obrazovom CD KODAK. Každé obrazové CD KODAK má nástroje
na úpravu, zdieľanie a správu fotografií na počítači. Môžete si tiež sami nahrať obrázky
vo formáte JPEG na CD-R alebo CD-RW pomocou napaľovacej CD mechaniky.
Poznámka:
1. Maximálna podporovaná veľkosť obrázkov JPEG je 3840 x 3840 pixelov.
. JPEG je skratka pre Joint Picture Experts Group. Ide o prvý medzinárodný štandard
kompresie nepohyblivého obrazu: ISO 10918-1 vytvorený Výborom pre kompresné
štandardy nepohyblivého obrazu ISO. Fotografie sú na obrazovom CD KODAK uložené
práve v tomto formáte (JPEG). Prehrávač vie fotografie uložené na obrazovom CD KODAK
dekódovať a prehrať ich v rôznych režimoch. Teraz teda môžete na svojom prehrávači
prehrávať obrazové CD Kodak a prehliadať si svoje fotografie na televízore v pohodlí
obývacej izby. Ak do prehrávača vložíte obrazové CD Kodak, spustí sa automatická
prezentácia fotografií. Zobrazí sa postupne každá fotografia na obrazovom CD Kodak
formou prezentácie a bude upravená tak, aby zabrala celú obrazovku.
SK - 30
SK
1. Prvá inštalácia
Po správnom vykonaní všetkých pripojení zapnite televízor.
Uistite sa, že je prijímač pripojený k sieti a tlačidlom (POWER)
ho zapnite. Ak používate prijímač prvýkrát, zobrazí sa menu
Prvé inštalácie a prevedie vás prvým nastavením. Nastavenie
dokončite pomocou diaľkového ovládača.
a. V menu Prvej inštalácie zvoľte ANO a pokračujte stisnutím
tlačidla (POTVRDIŤ) na diaľkovom ovládači.
b. Zadajte svoje regionálne nastavenia vrátane Zeme, Jazyka
a Časové zóny. Pokračujte stlačením tlačidla (NEXT).
c. Automatické vyhľadanie kanálov spustíte voľbou Áno.
d. Počkajte na dokončenie vyhľadanie.
Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo (RETURN).
Do tej doby nájdené kanály sa uložia.
e. Po dokončení sa automaticky uloží všetky aktívne kanály.
Začne sa prehrávať posledný nájdený kanál.
2. Režim DVB hlavného menu
Po stlačení tlačidla (SETUP) sa na obrazovke objaví hlavné
menu nastavenia DVB. Potom pomocou tlačidla (DOLE) označte
možnosť DVB menu.
A. DVB MENU - zoznam programov
Tlačidlami (NAHOR) a (DOLE) sa pohybujte po menu DVB
a tlačidlám (POTVRDIŤ) vstúpte do možnosti DVB
menu - Zoznam programov.
1) TV program
Tlačidlám (DOPRAVA) označte možnosti TV program. Potom
stisnutím tlačidla (POTVRDIŤ) vstúpte do možností TV
programu, ktorá sa objaví na obrazovke. Všetky aktívne kanály
sa zobrazia v Zoznamu programov, čím vám umožní vytvoriť
si vlastnú skupinu obľúbených kanálov, presúvať kanály alebo
ich mazať.
SK - 31
Vytvorenie skupiny obľúbených kanálov
Táto funkcia umožňuje zoskupovať obľúbené kanály do skupín. K vytvoreniu obľúbenej skupiny:
a. Zvoľte kanál, ktorý chcete pridať do skupiny a prejdite na stĺpec obľúbiť.
b. Ak je stĺpec obľúbiť požadovaného kanála zvýraznený, objaví sa po stlačení tlačidla
(POTVRDIŤ) symbol červeného srdca. Opätovným stlačením tlačidla (POTVRDIŤ)
sa uskutoční zrušenie voľby kanála ako obľúbeného.
c. Keď je skupina obľúbených kanálov vytvorená, môžete sa k obľúbeným kanálom rýchlo
dostať stlačením tlačidla FAVORITE.
Presunutie kanálu
a. Zvoľte kanál, ktorý chcete presunúť a prejdite na stĺpec Presunúť.
b. Po stlačení tlačidla (POTVRDIŤ) sa zobrazí symbol .
c. Pomocou tlačidiel (HORE) a (DOLE) presuňte kanál na požadované miesto.
d. Opätovným stlačením tlačidla (POTVRDIŤ) opustíte režim presúvanie kanálov.
Vymazanie kanálu
a. Zvoľte kanál, ktorý chcete vymazať a prejdite na stĺpec Vymazať.
b. Po stlačení tlačidla (POTVRDIŤ) sa zobrazí symbol X. Zopakujte tento postup u všetkých
kanálov, ktoré chcete vymazať.
c. Stlačte tlačidlo (SETUP) alebo (RETURN) a označené kanály sa vymažú.
d. Opätovným stlačením tlačidla (POTVRDIŤ) opustíte režim mazanie kanálov.
2) Hudobný program
Tlačidlom (DOLE) označte Hudobné program. Potom vstúpte stlačením tlačidla (POTVRDIŤ)
do možností Hudobného programu, ktoré sa objavia na obrazovke.
POZNÁMKA: Možnosti Hudobného programu sú rovnaké ako pri TV programe.
3) Triediť
Tlačidlom (DOLE) označte možnosti Sort. Môžete vyberať medzi triedením kanálov podľa
názvu, servisného ID, čísla kanálu a LCN.
B. DVB MENU – vyhľadávanie programov
Tlačidlami (HORE) a (DOLE) sa presuňte na DVB
menu - možnosť Vyhľadajte programy, ktoré sa objaví
na obrazovke. V DVB menu - Vyhľadávanie programov môžete
nastaviť možnosti Automatické vyhľadávanie alebo manuálne
vyhľadávanie.
1) Automatické vyhľadávanie
Zvoľte možnosti automatického vyhľadávania. Táto operácia
je rovnaká ako u Prvej inštalácie. Pozri Prvú inštaláciu.
2) Manuálne vyhľadávanie
Ak po automatickom vyhľadávaní niektoré kanály chýbajú alebo
chcete pridať novo vysielané kanály, môžete pre nájdenie
požadovaných kanálov použiť funkciu Manuálne vyhľadávanie.
Ak chcete manuálne vyhľadať požadovaný kanál, musíte poznať
jeho parametre, napríklad číslo kanála. Po nájdení kanála sa
kanál pridá do aktuálneho zoznamu kanálov.
SK - 32
SK
a. Vstúpte do menu manuálneho vyhľadávania cez Hlavné menu > Vyhľadávanie
programov > Manuálne vyhľadávanie.
b. V poli Číslo kanálu uveďte príslušné číslo kanála pomocou tlačidiel (DOLE) a (HORE).
Zadajte svoju voľbu, hodnota frekvenciu a pásma sa podľa toho zmení.
c. Voľbou (POTVRDIŤ) spustíte manuálne vyhľadávanie.
d. Ak nie je nájdený žiadny signál, objaví sa hlásenie oznamujúce, že nie je signál.
Inak sa nájdený kanál uloží a pridá k aktuálnemu zoznamu kanálov.
C. DVB menu - rodičovská kontrola
Táto funkcia umožňuje zabrániť deťom alebo neoprávneným osobám sledovať kanály.
1. Vstúpte do Hlavného menu > Rodičovská kontrola. Najprv budete musieť zadať PIN
podľa výzvy, aby ste sa dostali do menu rodičovskej kontroly. (Predvolený PIN je 6666).
Po zadaní správneho PIN sa zobrazí:
2. Zámok kanálov: Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať celkovú rodičovskú kontrolu.
Ak je nastavený na ÁNO, všetky kanály s nastaveným uzamykaním sa zamknú.
Rodičovské nastavenie: V zozname kanálov vyberte kanál,
ktorý chcete uzamknúť a potom stlačte tlačidlo (POTVRDIŤ).
Zobrazí sa symbol zámku. Ak chcete zámok odstrániť, stlačte
znova tlačidlo (POTVRDIŤ).
D. DVB menu – nastavenie systému
1) Země
V možnostiach Krajina môžete voliť medzi krajinami, napríklad
Anglicko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, a. t. ď.
2) Jazyk
Tlačidlom (DOLE) označte možnosti Jazyka. Potom stlačením
tlačidla (POTVRDIŤ) vstúpte do nastavenia jazyka.
1. a 2. audio: Táto možnosť umožňuje vybrať prvú a druhú voľbu jazyka pre audio. Ak nie je vo vysielanom programe
k dispozícii žiadny z vami vybraných jazykov, použije sa hlavný
jazyk programu.
Titulky: Umožňuje zvoliť jazyk pre titulky. Ak nie je vo vysielanom programe k dispozícii žiadny
z vami vybraných jazykov, použije sa hlavný jazyk programu.
Opustiť: Do nastavenia systému sa vrátite voľbou možnosti Opustiť.
3) Použitie GMT
Umožňuje aktivovať používanie greenwichského hlavného času (GMT). Ak poznáte zónu GMT
vašej polohy, nastavte používanie GMT na ZAPNUTÉ a vyberte príslušnú časovú zónu.
Ak chcete radšej nastaviť čas manuálne, nastavte používanie GMT na VYPNUTÉ a potom
manuálne nastavte dátum a čas.
4) Časová zóna
Zvoľte príslušnú časovú zónu tak, aby sa správne zobrazil miestny čas. Ako EPG, tak aj
programovanie systému potrebujú správne nastavenie časovej zóny.
SK - 33
5) Programovanie systému
Stlačením tlačidla (DOLE) označte možnosti Programovanie systému a potom stlačením tlačidla
(POTVRDIŤ) vstúpte do nastavenia Programovanie systému. Táto funkcia umožňuje prijímaču
automaticky sa zapnúť a naladiť na vopred určený kanál na vopred určený časový úsek. Možno
naprogramovať až 10 úloh.
a. V programovacej tabuľke zvoľte pomocou tlačidiel (HORE) a (DOLE) úkol a pomocou
tlačidiel (DOPRAVA) a (DOĽAVA) prepnete medzi Neaktívny a Aktívny.
b. Podľa požiadaviek vykonajte nasledujúce nastavenia. Pomocou tlačidiel (HORE) a (DOLE)
sa pohybujte medzi položkami nastavenia, pomocou tlačidiel (DOPRAVA) a (DOĽAVA)
prepínajte medzi dostupnými voľbami a číselnými tlačidlami zadajte číselné hodnoty. Režim:
Môžete úloha opakovať zadaním frekvencie opakovania, a to Raz, Denne alebo Týždenne.
Alebo môžete úlohu zrušiť voľbou Stop. Čas spustenia a ukončenia: Zadajte čas začiatku
a konca, kedy sa prijímač automaticky zapne a vypne. Typ kanála: Vyberte požadovaný TV
alebo rozhlasový kanál. Číslo kanála: Zvoľte kanál, ktorý sa má v naprogramovanom čase
prehrávať.
c. Po dokončení nastavenia zmeny uložte tlačidlom (SETUP) alebo (RETURN).
SK - 34
SK
Sekcia ATV
1. Tlačidlom SOURCE vyberte REŽIM ATV.
. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte nasledujúce možnosti:
A. Stisnutím tlačidla  DOLE zvolíte AUTOMATICKÉ
VYHĽADÁVANIE, stisnutím tlačidla  DOPRAVA automatické
vyhľadávanie spustíte.
B. Tlačidlami  NAHOR a  DOLE zvoľte MANUÁLNE
VYHĽADÁVANIE. Tlačidlám  DOPRAVA alebo  DOĽAVA
manuálne vyhľadávanie spustíte.
POZNÁMKA:
1. Automatické vyhľadávanie začína vždy od programového čísla 0.
. Ak sa indikátor frekvencie pri vyhľadávaní na chvíľu zastaví, znamená to, že bol nájdený
kanál a bude uložený. Ak je prijímaný signál slabý, môže byť príslušný kanál preskočí
a nebude uložený.
3. Pri automatickom alebo manuálnom vyhľadávanie môžete automatické alebo manuálne
vyhľadávanie zastaviť stlačením tlačidla SETUP.
C. Tlačidlami  NAHOR a  DOLE zvolíte DOLADENIE. Tlačidlami  DOPRAVA
nebo  DOĽAVA dolaďte frekvenciu.
POZNÁMKA: Každým stisnutím  DOĽAVA alebo  DOPRAVA sa frekvencie vybraného
kanálu zníži alebo zvýši o 50 kHz.
D. Tlačidlami  NAHOR a  DOLE zvoľte POZÍCIU. Číslo aktuálneho kanálu a frekvencie
kanálu sa zobrazí e spodnej časti menu. Tlačidlami doľava nebo doprava si môžete prehliadnuť
predchádzajúci alebo ďalší kanál.
E. Tlačidlami  NAHOR a  DOLE zvoľte VÝMENA. Môžete tu zmeniť pozíciu kanálu. Tlačidlami doľava a doprava nastavte číslo kanálu, stisnete tlačidlo dole a potvrďte tlačidlám doprava.
F. Tlačidlami  NAHOR a  DOLE zvoľte S- SYSTÉM Môžete zmeniť zvukový systém
na I, DK nebo BG.
POZNÁMKA:
1. Vo zvukových systémoch: I znamená 6,0 Mhz, DK znamená 6,5 MHz a BG znamená
5,5 MHz. Zvoľte prosím zvukový systém podľa miestneho vysielania.
. Farebný systém (automaticky sa nastaví podľa zvukového systému):
A. Ak je zvukový systém I, farebný systém je PAL-I.
B. Pokiaľ je zvukový systém DK, farebný systém je PAL-DK.
C. Pokiaľ je zvukový systém BG, farebný systém je PAL-BG.
3. V prípade, že je v obraze alebo zvuku šum, skontrolujte najprv zvukový systém.
G. Tlačidlami  NAHOR a  DOLE zvoľte SKIP, čím preskočíte kanál.
SK - 35
SEKCIA NASTAVENIA OBRAZOVKY
Stisnutím tlačidla FUNCTION zobrazíte nasledujúce nastavenie OBRAZU:
Tlačidlám  DOLE označte požadovanou položku.
Tlačidlami  DOĽAVA a  DOPRAVA nastavte u obrazovky jas, kontrast, farbu, odtieň
(len u NTSC), pomer strán, farebný systém, jazyk OSD alebo nastavte predvolené hodnoty
z výroby
Riešenie problémov
Pokiaľ nastane problém, nahliadnete
do nasledujúceho sprievodcu riešením
problémov.
ŽIADNY OBRAZ ANI ZVUK
• Uistite sa, že je zapnutý hlavný vypínač.
• Uistite sa, že je sieťový prívod funkčný.
• Uistite sa, že sieťový kábel nie je
poškodený.
• Uistite sa, že elektrická zástrčka je pevne
v zásuvke.
OBRAZ JE BEZ ZVUKU
• Uistite sa, že audio konektory sú pevne
pripojené.
• Uistite sa, že audio konektor nie
je poškodený.
• Uistite sa, že je v nastavení hlasitosti
a kanálov zapnutá hlasitosť.
• Uistite sa, že máte správne AUDIO
nastavenie prehrávače.
• Uistite sa, že máte pre televízor nastavený
správny AV vstup.
• Uistite sa, že zvuk nie je stlmený funkciou
MUTE.
ZVUK JE BEZ OBRAZU
• Uistite sa, že video konektory sú pevne
pripojené.
• Uistite sa, že máte pro televízor nastavený
správny AV vstup.
• Uistite sa, že video konektor nie
je poškodený.
• Uistite sa, že máte správne VIDEO
nastavenie prehrávača.
NEKVALITNÝ OBRAZ ALEBO ZVUK
• Uistite sa, že máte správne AUDIO
nastavenie prehrávača.
• Uistite sa, že disk nie je poškriabaný ani
znečistený.
• Uistite sa, že konektor AV ani výstupný
terminál nesú poškodený.
ZOBRAZUJE sa „BAD DISC“ (Špatný disk)
• Uistite sa, že disk nie je skrútený,
poškodený ani deformovaný.
• Uistite sa, že disk nie je silne znečistený
ani poškodený.
• Uistite sa, že formát disku je kompatibilný
s prehrávačom.
• Skontrolujte, či ste sa nepokúsili prehrať
softwarové CD. Pokiaľ ANO, prehrávač
reštartujte.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE NEFUNGUJE
• Uistite sa, že baterie diaľkového ovládača
sú funkční.
• Namierte diaľkový ovládač priamo
na infračervený senzor prehrávače.
• Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým
ovládačom a infračerveným senzorom.
PRÍSTROJ NEFUNGUJE
• Vypnite hlavní vypínač a znovu ho zapnite.
ZOBRAZUJE sa „NO DISC“ (Nie je disk)
• Uistite sa, že je vložený disk.
• Uistite sa, že disk nie je vložený naopak.
• Uistite sa, že disk nie je tu formovaný,
znečistený nebo poškriabaný.
SK - 36
SK
Než požiadate o opravu
Níže uvedené prejavy nutne neznamenajú poruchu televízoru.
Než požiadate o opravu, prejdite si nasledujúcu tabuľku.
Prejav
Nie je obraz, nie je
zvuk
Nie je obraz
Nie je zvuk
Obraz sa rozpadá
Nie je signál
Tmavý obraz
Pri sledovaní sa rozpadá obraz nebo je
zhoršený zvuk
Možné príčiny
Nesprávne pripojenie adaptéru na striedavý prúd alebo
automobilového adaptéru. Použitie neautorizovaného napájania.
Hlavný vypínač je v polohe vypnutý (OFF).
skontrolujte, či je správne nastavená anténa.
skontrolujte, či je vybraný správny kanál alebo krajina.
Je možné, že bude nutné nové nastavenie alebo vyhľadanie.
Skontrolujte, či je zvuk zapnutý.
Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
Skontrolujte, či nie je použito tlačidlo reproduktorov. Skontrolujte,
či nie je použito tlačidlo MUTE. Je v režime ATV nastavený správny
zvukový systém?
Skontrolujte, či je správne nastavená anténa.
V mieste príjmu je možno príliš slabý signál.
Skontrolujte, či je vybraná správna krajina.
Je možné, že signál je príliš slabý.
Upravte jas a kontrast.
V mieste je príliš slabý signál.
SK - 37
Technické špecifikácie
Režim prehrávania
Režim diskov
NTSC/PAL
DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG,
DVD±R/W, MPEG4
Charakteristika videa
Odstup signál šum pre video
Rozlíšenie
≥ 65 dB
≥ 500 riadkov
Charakteristika audio
Kmitočtová odozva
Odstup signál šum pre audio
Dynamický rozsah
skreslenie
D/A prevodník
fs 96kHz: 20Hz - 20kHz:+/-1dBI
≥ 90 dB
≥ 80 dB
< 0,01%
96 kHz/ 24 bit
Výstupná charakteristika
Vstupná frekvencia
VHF 48,25 ~ 412,5 MHz
UHF 412,5 MHz ~ 863,25 MHz
Zobrazovacie zariadenie
Farebný celkom plochý LCD displej
Príjmový kanál
ATV: DI 48,25 ~ 863,25 MHz
BG 48,25 ~ 863,25 MHz
DTV:VHF 177,5 MHz ~ 226,5 MHz
UHF 474 MHz ~ 858 MHz
Zvukový systém
(DK/ I/ BG)
Veľkosť obrazovky
7 palců (18 cm)
Video výstup
1 Vš-š (75 Ω)
Audio výstup
dvoukanálový
Napájacie napätie
jednosmerný prúd 12 V
Príkon
≤ 15 W
Rozmery
206 x 160 x 40 mm
Hmotnosť (NETTO)
0,7 kg
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
Pamäť na 600 TV kanálov (DVB-T) / 64 rozhlasových staníc (DVB-T)
SK - 38
SK
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje
materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte
prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami
a starým zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie/akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie alebo použité batérie,
či akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe
www.sewa.sk.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému SEWA, a. s.
pod registračným číslom EZ 0000213 (pre recykláciu batérií a akumulátorov).
SK - 39
Spis treści
Wstęp
• Środki bezpieczeństwa ..........................
• Widok paneli ..........................................
• Podłączenie do telewizora .....................
• Pilot zdalnego sterowania ......................
• Eksploatacja pilota zdalnego
sterowania .............................................
40
42
43
43
44
SEKCJA DVD
• System ustawień menu . ........................ 45
• Odtwarzanie MPEG4/MP3 . ................... 49
• Odtwarzanie Kodak Picture CD ............. 49
SEKCJA DVB
• System ustawień menu . ........................ 52
SEKCJA ATV
• System ustawień menu . ........................ 54
SEKCJA USTAWIEŃ EKRANU
• System ustawień menu . ........................ 55
INNE
• Rozwiązywanie problemów ................... 55
• Specyfikacja techniczna ........................ 57
1. Urządzenie nie może być narażone na kapiącą wodę lub zachlapanie wodą i nie należy
na nim kłaść przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
. Kabel zasilający jest używany, jako urządzenie odłączające i musi pozostać łatwo dostępne.
3. Aby urządzenie było całkowicie odłączone od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę.
4. Wtyczka urządzenia nie może być zablokowana i powinna być łatwo dostępna.
Środki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo jest ważne
W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób, upewnij
się, że przed włączeniem tego urządzenia przeczytałeś wszystkie instrukcje
bezpieczeństwa.
Przechowaj te informacje w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.
Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące
bezpieczeństwa.
Środki bezpieczeństwa:
• Kable umieść tak, aby po nich nie można było chodzić i nie mogły być przebite przedmiotami,
które są umieszczane na nich lub o nieoparte.
• Nie używaj przenośnego odtwarzacza DVD w wilgotnym środowisku.
• Zadbaj, aby przenośny odtwarzacz DVD nie zawilgnął.
• Nie wolno narażać przenośnego odtwarzacza DVD, na kapiącą wodę lub zachlapanie wodą.
• Na przenośny odtwarzacz DVD nie wolno stawiać przedmiotów napełnionych cieczą takich
jak wazony.
• Na przenośny odtwarzacz DVD nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
PL - 40
PL
Uwaga: W przypadku niewłaściwej wymiany baterii grozi ryzyko pęknięcia. Zastąp je takim
samym typem lub ich odpowiednikiem.
Ostrzeżenie: baterie (jedna bateria lub zestaw) nie mogą być narażone na działanie wysokich
temperatur takich jak słońce, ogień i tak dalej.
Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie wolno wystawiać
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapiącą
wodę lub zachlapanie wodą i nie wolno na nim kłaść przedmiotów napełnionych cieczą takich
jak wazony.
Uwaga: używaj tylko akcesoriów dostarczanych przez producenta. Przenośny odtwarzacz DVD
wyposażony jest w adapter sieciowy, który jest używany, jako urządzenie odłączające i jako
takie powinno być dostępne.
Jeżeli urządzenie zostało narażone na wyładowania elektrostatyczne może dojść
do nieprawidłowego działania, trzeba go zresetować.
Ostrzeżenie: Urządzenie pamięci USB musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia.
Nie należy używać przedłużacza USB, aby zapobiec awarii i zakłóceniom transmisji danych.
Czyszczenie
• Urządzenie przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć.
• Nie używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących.
• Urządzenie oczyść miękką wilgotną (nie mokrą) szmatką.
Wentylacja
• Szczeliny i otwory w urządzeniu służą do wentylacji.
Nie wolno ich zakrywać lub blokować, ponieważ mogłyby się przegrzewać.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom, aby wkładały cokolwiek do otworów i wycięć.
Serwis
• Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do wykorzystania przez
użytkownika.
• Naprawy powierz wykwalifikowanemu personelowi.
• Jeśli masz wątpliwości dotyczące instalacji, działania i bezpieczeństwa tego urządzenia,
skontaktuj się ze sprzedawcą.
Likwidacja baterii
• Upewnij się, że baterie są usuwane w bezpieczny sposób.
• Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia ani do normalnych odpadów domowych.
• Wytyczne w sprawie likwidacji są do dyspozycji u władz lokalnych.
Ten symbol oznacza, że produkt ten między niebezpiecznym napięciem i dostępem
użytkownika posiada podwójną izolację. W przypadku napraw należy używać wyłącznie
oryginalnych części zamiennych. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
PL - 41
Specjalne ostrzeżenia
Na ekranie LCD może pojawić się kilka jasnych lub ciemnych punktów. Jest to dość powszechne zjawisko technologii aktywnej matrycy wyświetlacza, nie chodzi o wadę lub usterkę.
Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia
i natychmiast go wyłącz i powiadom spółkę lub sprzedawcę. Wyświetlacz składa się z wielu
precyzyjnych elementów elektronicznych. Demontaż lub zmiana mogą prowadzić do dalszych
uszkodzeń.
Panel
uwaga: NAPIęCIE ROBOCZE UKŁADU ELEKTRYCZNEGO W SAMOCHODZIE MUSI WYNOSIĆ 12V! ODTWARZACZA NIE PODŁąCZAJ W SAMOCHODACH, KTóRE POSIADAJą
UKŁAD ELEKTRYCZNY 24V!
PL - 42
PL
Podłączenie do telewizora
Pilot zdalnego sterowania
PL - 43
Uwaga:
1. W tej instrukcji symbole (, , , ) są używane do oznaczenia poszczególnych
STRZAŁEK NAWIGACYJNYCH NA pilocie zdalnego sterowania.
. W przypadku korzystania z funkcji zdalnego sterowania, należy najpierw nacisnąć przycisk
POWER na odtwarzaczu DVD.
3. Niektóre przyciski posiadają wiele funkcji. Mogą być używane zarówno w trybie DVB lub
DVD.
JAK WYMIENIĆ BATERIĘ
KROK 1: USTAW POKRĘTŁO W LEWO
KROK 2: WYJMIJ BATERIĘ
BATERIE
Niewłaściwe używanie baterii może spowodować wyciek, KOROZJĘ LUB WYBUCH
• Upewnij się, wkładasz baterie prawidłowo.
• Jest niebezpieczne baterie ładować, ogrzewać, otwierać lub robić zwarcie.
• Nie trzymaj baterii w urządzeniu, jeśli jest wyładowana lub stara i nie mieszaj starych
i nowych baterii.
• Jeżeli nie używasz pilota przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Jeśli skróci się zakres działania
pilota, wymień baterie na nowe.
• W przypadku wycieku z baterii, wytrzyj wyciek elektrolitu z baterii i włóż nowe baterie.
Wbudowana bateria ładująca
Środki bezpieczeństwa dot. ładowania baterii
1. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, natychmiast ją naładuj (niezależnie od tego, czy
masz zamiar używać, czy nie), aby zmaksymalizować czas pracy baterii. Jeśli bateria jest
słaba w lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona baterii, jako ostrzeżenie.
. Aby naładować baterię, podłącz odtwarzacz za pomocą zasilacza sieciowego. Lampka
ładowania zaświeci się na czerwono. Gdy bateria jest naładowana, światło zmienia się
na kolor zielony. Ładowanie trwa około 2 do 2,5 godzin, jeśli odtwarzacz jest wyłączony,
lub 5 - 6 godziny, jeśli odtwarzacz jest pracuje.
Użytkowanie i konserwacja baterii wielokrotnego ładowania
1. Upewnij się, że zawsze używasz zasilacza podczas ładowania, który jest dołączony
do odtwarzacza.
. Wydajność ładowania zmniejsza się, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C lub
przekracza 35°C.
3. Bateria jest w pełni naładowana, gdy są podłączone słuchawki, wytrzyma około 2 godzin.
PL - 44
PL
System ustawień menu - sekcja DVD
Ogólne działania w menu ustawień
W trybie DVD, naciśnij (STOP), a następnie naciśnij przycisk (SETUP).
Pojawi się główne menu ustawień DVD.
1. MENU DVD
A. DVD Ustawienia - ustawienia języka
Do tych ustawień wejdziesz za pomocą przycisków w górę i w dół w ustawieniach DVD.
Na ekranie pojawi się możliwość ustawienia języka.
1) MENU
Oznacz opcję menu i za pomocą przycisków kierunkowych wybierz odpowiedni język menu.
Potwierdź przyciskiem (ENTER). Jeśli na wybranej płycie, jest dostępny język, menu będzie
wyświetlane w tym języku.
Uwaga:
Jeżeli żądany język nie jest dostępny, będzie odtwarzany domyślny język płyty.
2) AUDIO
Wyróżnij opcję AUDIO i za pomocą kursorów wybierz język dźwięku. Potwierdź przyciskiem
(ENTER). Jeśli na płycie, jest dostępny język, dźwięk będzie w tym języku.
3) NAPISY
Oznacz opcję NAPISÓW i za pomocą przycisków kierunkowych wybierz odpowiedni język dla
napisów. Potwierdź przyciskiem (ENTER). Jeśli na płycie jest dostępny język, napisy pojawią
się w tym języku.
4) NAPISY ZEWNĘTRZNE
Oznacz opcję Zewnętrznych Napisów i za pomocą przycisków kierunkowych wybierz
obsługiwany język dla napisów podczas odtwarzania płyt w formacie MPEG4.
PL - 45
B. Ustawienia DVD - Ustawienia dźwięku
Przyciskiem w dół oznacz na ekranie opcję Audio ustawień.
1) Zmiksować (DOWNMIX)
Istnieją dwa tryby, a to LO/RO i LT/RT.
C. DVD Ustawienia - ustawienia użytkownika
Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i zaznacz na ekranie opcje ustawienia użytkownika.
1) KONTROLA RODZICIELSKA
Kontrola rodzicielska posiada osiem poziomów. Płyty poziomu pierwszego są dostępne bez
względu nawet wiek i płyty ósmego poziomu są ludzi DOROSŁYCH. Jeżeli chcesz zmienić
ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź element kontroli wieku użytkownika i następnie włóż
czterocyfrowe hasło. Domyślne hasło jest 6666 (po użyciu tego odtwarzacza po raz pierwszy,
należy wprowadzić hasło). Jeżeli kod wejścia zostanie potwierdzony, zobaczysz menu ustawień
poziomu. Użyj kursora, aby wybrać poziom i naciśnij (ENTER), aby potwierdzić i zapisać
go w pamięci. Przesuń kursor na „Dodaj“ i naciśnij przycisk (ENTER), aby potwierdzić i wyjść
z ustawień użytkownika, lub można działanie zakończyć bezpośrednio, naciskając klawisz
ENTER.
2) ZNAK KĄTA
Na tej pozycji, istnieją dwie możliwości: Włączono i Wyłączono. Jeśli system jest włączony
podczas odtwarzania płyty, która posiada scenę nakręconą pod różnymi kątami, można użyć
przycisku (ANGLE) na pilocie, aby przełączać między różnymi kątami sceny.
D. DVD Ustawienia - Wyjść
Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i zaznacz opcję na ekranie (WYJŚĆ).
W ustawieniach DVD - Wyjść, wybierając opcję Wyjść wrócisz do głównej instalacji DVD.
PL - 46
PL
2. Ustawienia systemu
Po naciśnięciu przycisku (SETUP), na ekranie pojawi się główne menu ustawień DVD.
Następnie, używając przycisku w dół, oznacz opcję ustawień systemu.
A. Menu ustawień systemu - ustawienia języka
Użyj przycisków w górę i w dół, aby przemieszczać się w ustawieniach systemowych.
Po potwierdzeniu, na ekranie pojawi się menu ustawień systemu - możliwości ustawień
językowych. W menu ustawień systemu - ustawienie języka można ustawić opcję wyświetlania
na ekranie OSD.
1) JĘZYK WYŚWIETLANIA NA EKRANIE OSD
Zaznacz opcję JĘZYK OSD i za pomocą przycisków kierunkowych wybierz żądany język OSD.
Potwierdź przyciskiem (ENTER) i OSD jest wyświetlane w wybranym języku.
B. Menu ustawień systemu - ustawienia wyświetlania
Naciśnij przycisk ze strzałką w dół, aby oznaczyć na ekranie możliwość ustawienia.
W menu ustawień systemowych można ustawić następujące:
1) TV standard
W zależności od kolorów Twojego telewizora, można wybrać TV standard.
2) Typ wyświetlania
W zależności od typu wyświetlenia można wybrać między 4:3 PS, 4:3 LB lub 16:9.
C. Menu ustawień systemu - Preferencje
Naciśnij przycisk ze strzałką w dół, aby oznaczyć na ekranie opcję Preferencje.
PL - 47
1) Styl UI
Według typu UI można ustawić Styl 1, Styl 2, Styl 3 lub Styl 4.
2) Zmiana PIN - Hasłem wyjściowym jest 6666.
3) Typ wyjściowy
W opcjach typu wyjściowego, można wybrać tryb DVD, tryb DVB, tryb USB, tryb ATV,
tryb wyboru użytkownika i tryb typu ostatniej czynności.
UWAGA: Jeżeli w trybie domyślnym, wybierzesz Tryb DVB urządzenie przy kolejnym włączeniu
wchodzi bezpośrednio do trybu DVB bez ponownego wyświetlania listy źródeł.
4) Wyjściowy
Opcją ustawień domyślnych jest PRZYWRÓCIĆ ustawienia fabryczne, odtwarzacz powróci
do ustawień fabrycznych.
5) Informacje o systemie
Informacje o systemie obejmują model, hardware, software i datę.
3. Gry
Po naciśnięciu przycisku (SETUP) na ekranie pojawi się menu ustawień DVD.
Następnie przyciskiem w dół oznacz opcję Gry.
Użyj przycisków w górę i w dół, aby poruszać się w ustawieniach DVD a przyciskiem (ENTER)
potwierdź możliwości głównego menu - Gry, które pojawią się na ekranie.
W głównym menu - Ustawienia gry można wybrać jedną z czterech rodzajów gry: Mine, Tetris,
Rush Hour i Calendar. Na przykład: Jeśli chcesz grać Mine (Miny), można kliknąć w dół, aby
oznaczyć możliwość Mine. Naciśnij klawisz (ENTER), aby potwierdzić - jak na obrazku niżej:
W innych grach, procedura jest taka sama jak w grze Mine.
PL - 48
PL
Odtwarzanie MP3
Jeśli włożona jest płyta z MP3, wyświetli się
następujący ekran:
Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać plik
w momencie, gdy w oknie znajduje się kursor. Plik
wybrany kursorem odtworzy się przez naciśnięcie SELECT.
Za pomocą przycisków w lewo i w prawo można przełączać
między oknem katalogu i oknem pliku.
Uwaga:
Odtwarzacz nie działa prawidłowo, jeżeli:
1. Płyta jest mocno zarysowana, zniszczona lub brudna.
2. Płyta nie jest sfinalizowana.
3. Odtwarzacz nie obsługuje formatu zapisu.
Odtwarzanie Kodak Picture CD
Przedstawienie Kodak Picture CD
Kodak Picture CD ma taki sam rozmiar i kształt jak CD. Kodak Picture CD, można łatwo
uzyskać: przy opracowaniu negatywu filmu (film kolorowy 35 mm lub APS) w zakładzie Kodak
Express z oznaczeniem „Kodak Picture CD, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na kopercie
zdjęć. Otrzymasz fotografie, negatywy i cały film fotografii zapisanych na KODAK Picture CD.
Każdy KODAK Picture CD posiada narzędzia do edycji i zarządzania zdjęciami na komputerze.
Można również samemu nagrać zdjęcia w formacie JPEG na płycie CD-R lub CD-RW
za pomocą nagrywarki z CD.
Uwaga:
1. Maksymalna obsługiwana wielkość JPEG jest 3840 x 3840 pikseli.
. JPEG oznacza Joint Picture Experts Group. Jest to pierwszy międzynarodowy standard
kompresji nieruchomego obrazu: ISO 10918-1 wytworzony Komitet ds. kompresji
nieruchomego obrazu ISO. Zdjęcia na KODAK Picture CD są zapisane w tym formacie
(JPEG). Odtwarzacz umie zdjęcia zapisane na KODAK Picture CD dekodować i odtwarzać
je w różnych trybach. Teraz możesz odtwarzać na odtwarzaczu zdjęcia Kodak Picture CD
i oglądać na ekranie telewizora w zaciszu własnego salonu. Jeżeli do odtwarzacza włożysz
Kodak Picture CD, zaczyna się automatyczny pokaz slajdów. Wyświetli się kolejno każde
zdjęcie Kodak Picture CD w formie prezentacji i jest dostosowane tak, że zajmuje cały
ekran.
PL - 49
1. Pierwsza instalacja
Po prawidłowym połączeniu włącz TV. Upewnij się, że odbiornik
jest podłączony do przełącznika sieciowego (POWER) i włącz
go. W przypadku korzystania z odbiornika po raz pierwszy,
pojawi się menu pierwsza instalacja i poprowadzi Cię przez
instalację. Ustawienie zakończ za pomocą pilota.
a. W menu Pierwsza instalacja wybierz TAK i kontynuuj naciskając przycisk (POTWIERDZIĆ) na pilocie zdalnego sterowania.
b. Wpisz swoje ustawienia regionalne, w tym kraj, język i strefą
czasową. Kontynuuj naciskając (NEXT).
c. Automatyczne wyszukanie kanałów włączysz wybierając Tak.
d. Poczekaj na zakończenie wyszukiwania. Jeśli chcesz zatrzymać
wyszukiwanie, naciśnij przycisk (RETURN). W międzyczasie
znalezione kanały są zapisywane.
e. Wszystkie aktywne kanały są zapisywane automatycznie po
zakończeniu.
Zaczyna się odtwarzać ostatnio znaleziony kanał.
2. Tryb DVB głównego menu
Po naciśnięciu przycisku (SETUP), na ekran pojawi się główne
menu ustawień DVB. Następnie, używając przycisku (W DÓŁ),
oznacz menu DVB.
A. DVB MENU - lista programów
Przyciskami (W GÓRĘ) i (W DÓŁ) możesz poruszać się po
menu DVB i przyciskiem (POTWIERDZIĆ) wejdziesz do opcji
DVB menu - Lista programów.
1) TV program
Przyciskiem (W PRAWO) zaznacz program TV. Następnie
naciśnij przycisk (Potwierdzenie), aby wejść do programu
telewizyjnego, który pojawia się na ekranie. Wszystkie aktywne
kanały są wyświetlane na liście programów, co pozwala tworzyć
własne grupy ulubionych kanałów, przenosić i usuwać kanały.
PL - 50
PL
Utworzenie grupy ulubionych kanałów
Funkcja ta pozwala na grupowanie ulubionych kanałów. Aby utworzyć ulubione grupy:
a. Wybierz kanał, który chcesz dodać do grupy i przejść do kolumny Ulubione.
b. Jeśli kolumna Ulubione żądanego kanału jest zaznaczona, pojawi się po naciśnięciu
przycisku (potwierdzenie) symbol czerwonego serca. Ponowne naciśnięcie (potwierdzenie)
unieważnienia wybór kanału, jako ulubionego.
c. Jak jest grupa ulubionych kanałów wytworzona, można szybko uzyskać dostęp
do ulubionych kanałów, naciskając przycisk FAVORITE.
Przesunięcie kanału
a. Wybierz kanał, który chcesz przesunąć i przejdź na kolumnę Przesunąć.
b. Po naciśnięciu przycisku (POTWIERDZIĆ) pojawi się symbol .
c. Za pomocą przycisku (W GÓRĘ) i (W DÓŁ) przesuń kanał na żądane miejsce.
d. Powtórnym naciśnięciem przycisku (POTWIERDZIĆ) wyjdziesz z trybu przesuwania
kanałów.
Skasowanie kanału
a. Wybierz kanał, który chcesz usunąć i przejdź na kolumnę Usunąć .
b. Po naciśnięciu przycisku (Potwierdzić) pojawi się symbol X.
Powtórz ten proces przy wszystkich kanałach, które chcesz usunąć.
c. Naciśnij przycisk (SETUP) lub (RETURN) a oznaczone kanały zostaną wymazane.
d. Powtórnym naciśnięciem przycisku (POTWIERDZIĆ) wyjdziesz z trybu kasowania kanałów.
2) Program muzyczny
Przyciskiem (W DÓŁ) oznacz program muzyczny. Następnie wejdź naciskając przycisk
(Potwierdzić) do możliwości programu muzycznego, który pojawi się na ekranie.
UWAGA: Możliwości programu muzycznego są takie same jak w programie TV.
3) Sortować
Przyciskiem (W dół) oznacz opcję Sortuj. Możesz wybrać pomiędzy sortowaniem kanałów
według nazwy, ID, numer kanału i LCN.
B. DVB MENU - wyszukiwanie programów
Przyciskami (W górę) i (W dół) przejdź do menu
DVB - możliwość wyszukiwania programów, które pojawiają się
na ekranie. W menu DVB - wyszukiwanie programów można
ustawić wyszukiwanie automatyczne lub ręczne.
1) Wyszukiwanie automatyczne
Wybierz opcję automatycznego wyszukiwania. Ta operacja jest
taka sama jak przy pierwszej instalacji. Zobacz pierwsza
instalacja.
2) Wyszukiwanie ręczne
Jeżeli po wyszukiwaniu automatycznym, niektórych kanałów nie
ma lub chcesz dodać nowe kanały transmisji, celem znalezienia
żądanego kanału można użyć ręcznego wyszukiwania. Jeśli
chcesz ręcznie wyszukać żądany kanał, musisz znać parametry,
takie jak numer kanału. Po znalezieniu kanału, kanał jest dodany
do aktualnej listy kanałów.
PL - 51
a. Wejdź do menu Wyszukiwanie ręczne przez Główne menu > Wyszukiwanie programów
> Wyszukiwanie ręczne.
b. W polu numer kanału, należy podać numer kanału, za pomocą przycisków (W dół) i (W
górę). Wpisz swój wybór, wartość częstotliwości i zakres powinny zostać zmienione
c. Wybierając (Potwierdzić) włączysz wyszukiwanie ręczne.
d. Jeśli sygnał nie zostanie znaleziony, jest komunikat, że nie ma sygnału. W przeciwnym
razie, znaleziony kanał zostanie dodany do aktualnej listy kanałów.
C. DVB menu - kontrola rodzicielska
Táto funkcia umožňuje zabrániť deťom alebo neoprávneným osobám sledovať kanály.
1. Wejdź do Głównego menu > Kontrola rodzicielska. Konieczne będzie podanie kodu PIN
według wezwania, aby dostać się do menu kontroli rodzicielskiej. (Domyślny PIN jest 6666).
Po wprowadzeniu poprawnego numeru PIN pojawią się następujące opcje:
2. Blokada kanału: Pozwala włączyć lub wyłączyć całkowitą kontrolę rodzicielską. Jeśli jest
ustawiona na TAK, wszystkie kanały z ustawioną blokadą zostaną zablokowane.
Ustawienia rodzicielskie: Na liście kanałów, wybierz kanał,
który chcesz zablokować, a następnie naciśnij przycisk
(Potwierdzić). Wyświetla się symbol kłódki. Jeśli chcesz usunąć
blokadę, naciśnij przycisk (Potwierdzić).
D. DVB menu - nastavenie systému
1) Kraj
W opcji kraju można wybrać z takich krajów jak Anglia, Niemcy,
Włochy, Francja, Hiszpania, itp.
2) Język
Przyciskiem (W dół), oznacz możliwości języka. Następnie
naciśnij przycisk (Potwierdź), aby wejść do ustawień języka.
1 i 2 audio: Ta opcja pozwala na wybranie pierwszego
i drugiego języka dla audio. Jeśli nie jest w wysyłanym
programie żaden wybrany język, zostanie użyty główny język
programu.
Napisy: Pozwala wybrać język napisów. Jeśli w wysyłanym programie nie jest przez
Was wybrany język, zostanie wybrany główny język programu.
Wyjść: Do ustawienia systemu powrócisz wybierając Wyjdź.
3) Użycie GMT
Pozwala na aktywację używania Greenwich Mean Time (GMT). Jeżeli znasz strefę GMT Twojej
pozycji, ustaw używanie GMT na Włączono i wybierz odpowiednią strefę czasową. Jeśli
wolisz, aby ustawić czas ręcznie, ustaw GMT na WYŁĄCZONO, a następnie ręcznie ustaw
datę i godzinę.
4) Strefa czasowa
Wybierz odpowiednią strefę czasową w celu prawidłowego wyświetlania lokalnego czasu.
Jak EPG, jak również programowanie systemu potrzebują właściwego ustawienia strefy czasu.
PL - 52
PL
5) Programowanie systemu
Naciskając przycisk (W dół) oznacz opcję Programowanie systemu a następnie naciskając
przycisk (POTWIERDZIĆ) wejdziesz do ustawień Programowania systemu. Ta funkcja
umożliwia automatycznie włączyć się i nastroić na wcześniej określony kanał i na wcześniej
określony odcinek czasu. Można zaprogramować aż 10 zadań. a. W tabelce programowania wybierz za pomocą przycisków (W GÓRĘ) i (W Dół) zadanie
i za pomocą przycisków (W PRAWO) i (W LEWO) przełącz między Nieaktywny i Aktywny.
b. Przyciskiem (POTWIERDZIĆ) wejdziesz na stronę szczegółów. Według wymagań wykonaj
następujące ustawienie. Za pomocą przycisków (W GÓRĘ) i (W Dół) poruszasz się między
pozycjami ustawienia, za pomocą przycisków (W PRAWO) i (W LEWO) przełączasz
między dostępnymi opcjami i przyciskami numerycznymi zadaj wartości. Tryb: Możesz
zadanie powtórzyć przez zadanie częstotliwości powtarzania, a to Jeden raz, Codziennie
lub Tygodniowo lub możesz zadanie anulować wybierając Stop. Czas włączenia
i zakończenia: Zadaj czas początku i końca, gdy odtwarzacz włączy się automatycznie
i wyłączy. Typ kanału: Wybierz żądany TV lub kanał radiowy. Numer kanału: Wybierz
kanał, który ma się w zaprogramowanym czasie odtwarzać.
c. Po zakończeniu ustawienia zmiany ułożysz przyciskiem (SETUP) lub (RETURN).
PL - 53
Sekcja ATV
1. Przyciskiem SOURCE wybierz TRYB ATV.
. Naciskając przycisk MENU wybierz następujące opcje:
A. Naciskając przycisk  W DÓŁ wybierz WYSZUKIWANIE
AUTOMATYCZNE, naciskając przycisk  W PRAWO automatyczne
wyszukiwanie włączysz.
B. Przyciskiem  W GÓRĘ a  W DÓŁ wybierz WYSZUKIWANIE
MANUALNE. Przyciskiem  W PRAWO LUB  W LEWO ręczne
wyszukiwanie włączysz.
UWAGA:
1. Automatyczne wyszukiwanie rozpoczyna się od programowej liczby 0
. Jeśli wskaźnik częstotliwości podczas wyszukiwania na chwilę zatrzyma się, to znaczy, że
kanał został znaleziony i będzie ułożony. Jeśli odbierany sygnał jest słaby, kanał może być
pominięty i nie będzie zapisany.
3. Przy wyszukiwaniu automatycznym lub ręcznym można automatyczne lub ręczne
wyszukiwanie zatrzymać naciskając przycisk SETUP.
C. Przyciskiem  W GÓRĘ i  W DÓŁ wybierz DOSTROJENIE. Przyciskiem  W PRAWO
lub  W LEWO dostrój częstotliwość.
UWAGA: Każdym naciśnięciem  W LEWO lub  W PRAWO częstotliwość wybranego kanału
obniży lub podwyższy o 50 kHz.
D. Przyciskiem  W GÓRĘ i  W DÓŁ wybierz POZYCJĘ. Numer aktualnego kanału
i częstotliwość kanału są wyświetlane na dole menu. Przyciskiem w lewo lub w prawo,
można zobaczyć poprzedni lub następny kanał.
E. Przyciskiem  W GÓRĘ i  W DÓŁ wybierz WYMIANA. Możesz zmienić pozycję kanału.
Przyciskami w lewo i w prawo ustaw numer kanału, naciśnij przycisk w dół i potwierdź
przyciskiem w prawo.
F. Przyciskiem  W GÓRĘ i  W DÓŁ wybierz S-SYSTEM. System dźwiękowy możesz
zmienić na I, DK lub BG.
UWAGA:
1. W systemach audio: I oznacza 6,0 Mhz, DK oznacza 6,5 MHz i BG oznacza 5,5 MHz.
Proszę wybrać system audio według lokalnego nadawania.
. System kolorów (automatycznie ustali się według systemu dźwiękowego):
A. Jeśli system dźwięku jest I, system kolorów będzie PAL-I.
B. Jeśli system dźwięku jest DK, system kolorów będzie PAL-DK.
C. Jeśli system dźwięku jest BG, system kolorów będzie PAL-BG.
3. W przypadku, gdy w obrazie są zakłócenia lub szum, sprawdź najpierw system dźwiękowy.
G. Przyciskiem  W GÓRĘ i  W DÓŁ wybierz SKIP, przeskoczysz kanał.
PL - 54
PL
SEKCJA USTAWIENIA EKRANU
Naciskając przycisk FUNCTION wyświetlisz następujące ustawienia OBRAZU:
Przyciskiem  W DÓŁ oznacz żądaną pozycję.
Przyciskiem  W LEWO i  W PRAWO ustaw na ekranie jasność,
kontrast, kolor, odcień (tylko w NTSC), proporcję stron, system
kolorów, język OSD, lub ustaw domyślne wartości z produkcji.
Rozwiązywanie problemów
W przypadku pojawienia się problemu, zajrzyj
do przewodnika rozwiązywania problemów
poniżej.
BRAK OBRAZU LUB DŹWIĘKU
• Upewnij się, że jest włączony główny
wyłącznik.
• Upewnij się, że gniazda są funkcjonalne
• Sprawdzić, czy przewód nie jest
uszkodzony.
• Upewnij się wtyczka kabla zasilającego jest
prawidłowo w gnieździe.
OBRAZ JEST, ALE BEZ DŹWIĘKU
• Upewnij się, że złącza audio są prawidłowo
podłączone.
• Sprawdź, czy złącze audio nie jest
uszkodzone.
• Upewnij się, że w ustawieniach głośności
i kanałów jest włączona głośność.
• Sprawdź, czy masz poprawne ustawienia
audio odtwarzacza.
• Upewnij się, że dla TV masz ustawione
odpowiednie wejście AV.
• Upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony
funkcją MUTE.
DŹWIĘK JEST, ALE BEZ OBRAZU
• Upewnij się, że złącza wideo są dobrze
podłączone.
• Upewnij się, że dla TV masz odpowiednio
ustawione wejście AV.
• Sprawdź, czy złącze wideo nie jest
uszkodzone.
• Sprawdź, czy masz poprawnie ustawiony
odtwarzacz wideo.
OBRAZ LUB DŹWIĘK JEST NISKIEJ
JAKOŚCI
• Sprawdź, czy masz poprawne ustawione
audio odtwarzacza.
• Upewnij się, że płyta nie jest porysowana
lub brudna.
• Sprawdź, czy złącze AV lub terminal wyjścia
nie są w żaden sposób uszkodzone.
WYŚWIETLA SIĘ „BAD DISC“ (Zła płyta)
• Upewnij się, że płyta nie jest krzywa,
uszkodzona lub zdeformowana.
• Upewnij się, że płyta nie jest mocno
zanieczyszczona lub uszkodzona.
• Upewnij się, że format płyty jest
kompatybilny z odtwarzaczem.
• Upewnij się, że nie próbowałeś odtworzyć
CD z oprogramowaniem. Jeśli tak,
odtwarzacz uruchom ponownie.
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
NIE DZAŁA
• Upewnij się, że baterie pilota zdalnego
sterowania działają.
• Namierz pilota bezpośrednio na czujnik
podczerwieni odtwarzacza.
• Usuń wszelkie przeszkody między pilotem
i czujnikiem podczerwieni.
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
• Wyłączyć zasilanie i ponownie podłączyć.
WYŚWIETLA SIĘ „NO DISC“
(NIE MA PŁYTY)
• Sprawdź, czy płyta jest włożona.
• Upewnij się, że płyta nie jest do góry
nogami.
• Upewnij się, że płyta nie jest krzywa,
zabrudzona lub porysowana.
PL - 55
Przed naprawą
Następujące problemy nie muszą oznaczać usterki telewizora.
Przed naprawą, należy zapoznać się z poniższą tabelą.
Problem
Brak obrazu,
brak dźwięku
Brak obrazu
Brak dźwięku
Obraz się rozpada
Brak sygnału
Ciemny obraz
Podczas jazdy
rozkłada się obraz
lub dźwięk ulega
pogorszeniu
Możliwe przyczyny
Niewłaściwe podłączenie zasilacza prądu zmiennego lub zasilacza
samochodowego. Stosowanie niedozwolonego zasilania. Wyłącznik
główny jest wyłączony (OFF).
Upewnij się, że antena jest właściwie ustawiona.
Skontroluj czy jest wybrany odpowiedni kanał lub kraj.
Może być konieczne zresetowanie lub wyszukanie.
Upewnij się, że dźwięk jest włączony.
Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone.
Upewnij się, że przycisk głośnika nie jest używany.
Upewnij się, że jest używany przycisk MUTE. Czy w trybie ATV
jest ustawiony prawidłowy system dźwięku?
Upewnij się, że antena jest właściwie ustawiona.
W miejscu odbioru może być zbyt słaby sygnał.
Upewnij się, że kraj jest dobrze wybrany.
Jest możliwe, że sygnał jest zbyt słaby.
Wyreguluj jasność i kontrast.
PL - 56
PL
Specyfikacja techniczna
Tryb odtwarzania
Tryb płyt
NTSC/PAL
DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG,
DVD±R/W, MPEG4
Charakterystyka wideo
Stosunek sygnału do szumu dla wideo ≥ 65 dB
Rozdzielczość
≥ 500 linii
Charakterystyka audio
Pasmo
Stosunek sygnału do szumu dla audio
Dynamika
Zniekształcenie
Przetwornik D/A
fs 96kHz: 20Hz - 20kHz:+/-1dBI
≥ 90 dB
≥ 80 dB
< 0,01%
96 kHz/24 bit
Charakterystyka wyjściowa
Częstotliwość na wejściu
VHF 48,25 ~ 412,5 MHz
UHF 412,5 MHz ~ 863,25 MHz
Urządzenie wyświetlające
Kolorowy całkowicie płaski wyświetlacz LCD
Kanał odbioru
ATV: DI 48,25 ~ 863,25 MHz
BG 48,25 ~ 863,25 MHz
DTV:VHF 177,5 MHz ~ 226,5 MHz
UHF 474 MHz ~ 858 MHz
System dźwiękowy
(DK/ I/ BG)
Rozmiar ekranu
7 cali (18 cm)
Wyjście wideo
1 Vs-s (75 Ω)
Wyjście audio
dwukanałowy
Napięcie zasilania 12 V DC
Moc
≤ 15 W
Wymiary
206 x 160 x 40 mm
Waga (NETTO)
0,7 kg
Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.
Pamięć 600 kanałów telewizyjnych (DVB-T) / Pamięć 64 kanałów radiowych (DVB-T)
PL - 57
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.
W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU
SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM
NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe
rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie
to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką.
Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się
z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii
i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria/akumulator będą nadawały się do wyrzucenia
prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja.
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się
miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą
Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego
zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami
elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów
pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych
i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym został produkt kupiony.
PL - 58
EN
DVD Use Manual Content
INTRODUCTION
• Safety Precautions . ...............................
• Panel Illustration ....................................
• Connecting to a TV set ..........................
• Remote Control . ....................................
• Remote Control Operation .....................
59
61
62
62
63
DVD PART
• The Setup Menu System ....................... 64
• MPEG4/MP3 PLAYBACK ...................... 68
• KODAK Picture CD playback . ............... 68
DVB PART
• The Setup Menu System ....................... 71
ATV PART
• The Setup Menu System ....................... 73
SCREEN SET PART
• The Setup Menu System ....................... 74
OTHERS
• Troubleshooting ..................................... 74
• Specifications . ....................................... 76
1. The apparatus shall not be exposed to dripping or Splashing and that no objects filled
with liquids, such as Vases, shall be placed the apparatus.
. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily
operable.
3. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall
be disconnected from the mains.
4. The mains plug of apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during
intended use.
Safety Instructions
Safety is Important
To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read
the Safety Instructions before you operate this product.
Keep this information in a safe place for future reference.
Please read all the safety information before using the product.
Safety Considerations
• Position the cables so that they cannot be walked on or pinched by items placed on or against
them.
• Do not use the portable DVD Player in humid or damp conditions.
• Do not allow the portable DVD Player to get wet.
• Do not expose the portable DVD Player to dripping or splashing.
• Do not place water filled objects such as vases on top of the portable
• DVD Player.
• Do not place naked flame sources, such as candles, on the top of the portable DVD Player.
EN - 59
Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Warning: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive
heat such as sunshine,fire or the like.
Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain
or moisture.The appapatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects
filled with liquids,such as vases,shall not be placed on apparatus.
Warning: Only use attachments/accessories specified provided by the manufacturer,
the Portable DVD Player is supplied by AC adapter,the AC adapter is used as disconnect
device, the disconnect device shall remain readily operable.
When the apparatus was in electrostatic circumstance, it may be malfunction and need
to reset by user.
Warning: The USB memory stick should be plug in the unit directly. USB extension cable
should not be used to avoid failing of data transferring and interference caused.
Cleaning
• ALWAYS unplug the set top box before you clean it.
• Do not use liquid or aerosol cleaners.
• Clean the set top box with a soft, damp (not wet) cloth.
Ventilation
• The slots and openings on the set top box are for ventilation.
Do not cover or block them as it may cause overheating.
• NEVER let children push anything into the holes or slots on the case.
Servicing
• There are no user serviceable parts in this set top box.
• When servicing, refer to qualified service personnel.
• Consult your dealer if you are ever in doubt about the installation, operation or safety of this
unit.
Battery Disposal
• Please ensure batteries are disposed of safely.
• Never dispose of batteries in a fire or with other household waste.
• Check with your local authority for disposal regulations.
This symbol indicates that this product incorporates double insulation between
hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical
replacement parts. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not
expose this apparatus to rain or cords.
EN - 60
EN
Special notice
A few highlights or dark spots may occur on the LCD screen. It is a very common phenomenon
of the activematrix display technology, and does not mean any defects or faults. Never try to
repair this machine by yourself. In case of any faults. Please turn off the unit at once, and notify
our Company or the corresponding dealer. The display is made up of many precision electronic
components. Any disassembly or modification may lead to further damage.
Panel Illustration
NOTE: WORKING ELECTRIC TENSION PRESENTED IN CAR FOR USING ATTACHED CAR
ADAPTOR MUST BE JUST 12 V! NEVER PLUG IN YOUR PORTABLE DVD PLAYER INTO
24 V; OTHERWISE IT CAUSES SERIOUS DAMAGE OF YOUR UNIT!
EN - 61
Connecting to a TV Set
Remote Control
EN - 62
EN
Note:
1. In this manual (, , , ) will be used to represent different NAVIGATION ARROWS
on the remote respectively.
. In order to operate any of the remote functions, you must first press the Power button on
the DVD player.
3. Some of the keys is multiple key. They can be used in DVD mode or in DVB mode.
HOW TO REPLACE THE BATTERY
STEP 1: PUSH THE BUTTON TOWARD LEFT;
STEP 2: PULL THE BATTERY LOADER OUT.
BATTERIES
INCORRECT USE OF BATTERIES MAY CAUSE THEM TO LEAK, CORRODE OR EXPLODE.
• Be sure to place the batteries in the correct direction.
• It is dangerous to charge/heat/open or short-circuit the batteries.
• Do not leave dead or expired batteries or mix old/new batteries.
• When not using the remote control for a long duration of time, remove the batteries.
When operating range becomes reduced, replace all batteries with new, fresh ones.
• If leakage from the battery occurs, wipe the battery liquid from the battery compartment,
then replace.
About Built - in Rechargeable Battery
Precautions related to battery recharge
1. Once the battery is fully discharged, immediately recharge it (regardless of whether you plan
to use the battery or not) in order to maximize the battery life. When the power is low,
the battery icon will be shown on the upper left corner of the TFT for warning.
. To charge the battery, please connect this player to AC mains via the AC adapter and
the charge indicator will turn on in red, and the indicator will turn into green when the battery
is fully charged. This will take about 2 - 2.5 hours if the player is in off mode or 4.5 - 6 hours
if the player is in working mode.
Using and maintaining your rechargeable batteries
1. Please make sure you always use only the AC adapter included with the player to recharge
your batteries.
. Recharge efficiency will degrade when the environmental temperature drops below 50°F
(10°C) or exceed 95°F (35°C).
3. The lasting time of the fully charged battery when a headphone is connected to the player is
approximately 2 hours
EN - 63
The setup menu system---DVD PART
General Steps of setup menu
In the DVD mode, Press the <STOP> button, Then press <setup> button, the DVD main setup
menu appears.
1. MENU DVD
A. DVD Setup - Language Setup
Press the Up and Down button move on the DVD setup and to enter.
The DVD Setuplanuage Setup option appear the screen.
1) MENU
Highlight the MENU option, and press the Arrow buttons to choose the menu language you
prefer. Press <ENTER> to confirm. If the disc you are playing has that Language availabel.
It will display the menu in the language.
Notes:
If your preferred language is not availabel, the disc s default language will be played.
2) AUDIO
Highlight the AUDIO option, and press the Arrow buttons to choose the audio language
you prefer. Press <ENTER> to confirm. If the disc you are playing has that language available,
it will output the language.
3) SUBTITLE
Highlight the SUBTITLE option, and press the Arrow buttons to choose the subtitle language
you prefer. Press <ENTER> to confirm. If the disc you are playing has that language available,
it will display subtitles in that language.
4) EXTERNAL SUBTITLE
Highlight the EXTERNAL SUBTITLE option, and press the Arrow buttons to choose
the supported subtitle language when playing MPEG4 format discs.
EN - 64
EN
B. DVD Setup - Audio Setup
Press <DOWN> arrow button to highlight the Audio Setup option on the screen.
1) DOWNMIX
There are two modes, one is Lo/Ro, one is Lt/Rt.
C. DVD Setup - Custom Setup
Press the <Down> arrow button to highlight the Custom Setup option on the screen.
1) PARENTAL CTRL
Parental Ctrl:1,2:G,3:G,4:PG13,5,6:R,7:NC17,8 the eight levels.
The first level discs are open to people of ever age and eight level only suitable for the adult.
If you want to change the parental ctrl setting, enter the users age control item and then enter
four digital password. The default password is 6666 (if you are using this player for the first time,
just input this code).If the input code has been confirmed, the level setting up menu will appear.
Move the cursor to choose the expected level and press <ENTER> button to confirm and memory it. Move the cursor to the „ENTER“ and press<ENTER> button to confirm and withdraw to
the user setup menu or press <ENTER> button to directly withdraw from the operation.
2) ANGLE MARK
There are On and Off the two choices for this item. If in the ON mode, when play a disc which
the content is multi-angle shot, you may press the <ANGLE> button on the remote control
to enjoy the scene in different angles.
D. DVD Setup-Exit
Press the <DOWN> arrow button to highlight the <EXIT> option on the screen In the DVD
Setup-Exit ,Choose the Exit option to return the DVD main Setup.
EN - 65
2. System Setting
Press the <SETUP> button, the DVD main setup menu appears the screen, then press
the <DOWN> button to highlight the system setting option.
A. System Setting Menu - language Setup
Press the <UP> and <DOWN> button moveon the System setting and to enter button.
the System setting Menu-lanuage Setup option appear the screen.In the System setting
Menu-language Setup, you can setup the OSD option.
1) OSD LANGUAGE
Highlight the OSD LANGUAGE option, and press the Arrow buttons to choose the OSD
language you prefer. Press <ENTER> to confirm, and it will display OSD in that language.
B. System setting Menu - Display Setup
Press the <DOWN> arrow button to highlight the Setup option on the screen.
In the System Setting Menu-Display Setup.
1) TV Standard
According to the Color System of the TV, you can choose the TV Standard.
2) Display TYPE
According to the Display type, you can choose 4:3PS, 4:3LB or 16:9.
C. System setting Menu - Preference
Press the Down arrow button to highlight the Preference option on the screen.
EN - 66
EN
1) UI Style
According to UI Style, you can choose Style1, Style2, Style3, Style4.
2) Change PIN - The default password is 6666.
3) Default Type
In the Default Type options, you can choose the DVD MODE, DVB MODE, USB MODE, ATV
MODE user Select MODE, Last operation Type MODE.
NOTE: In the Default Type, If you choose the DVB MODE. That next power on the PLAYER will
direct enter DVB MODE, no again display the SOURCE list.
4) Default
The Default setup options are RESTORE factory setup, Let your PLAYER work on the default
state.
5) System Info
The system info includes model, HW, SW and Date.
3. Game options
Press the <SETUP> button, the DVD main setup menu appears the screen, then press
the <DOWN> button to highlight the Game option.
Press the <UP> and <DOWN> button move on the DVD setup and press <ENTER> button
to confirm the Main Menu-Game option, appear the screen.
In the Main Menu-Game Setup, you can setup the Mine, Tetris, Rush Hour,
Calendar four kinds of games. For example:If you want to play the Mine
Game, you can press the <DOWN> button to highlight the Mine options.
Then press the <ENTER> button to Enter. As below: Other Game options operation same
to the Mine Game.
EN - 67
MP3 Playback
When a Mp3 disc is loaded, the screen will display as
follows:
Press <UP> and <DOWN> to select the file when
the cursor appears in the file window.
Press select to play the current file select by the cursor.
Press <UP> and <DOWN> to switch between the directory
window and the file window. Note:
The player will not function correctly under the following
condition:
1. The disc is badly scratched, damaged or dirty.
. The disc is not finalized.
3. The recording format is not supported by the player.
Kodak picture CD Playback
The Introduction of KODAK Picture CD
A Kodak picture CD has the size and shape of a regular CD. You can order a KODAK Picture
CD simply by checking the box on the photo finishing envelope when you drop off a roll of film
(35mm or Advanced Photo System(APS) color print film) at the time of processing in Kodak
Express store displaying Kodak Picture Cd sign. When your order is returned, you receive your
prints, negatives, and your full roll of pictures safely stored on your KODAK Picture CD. Each
KODAK Picture CD brings you the tools to enhance, share and manage your pictures on your
computer. You also can record the JPEG picture into CD-R or CD-RW with the CD-Rewriter
yourself.
Note:
1. The Max. Size of JPEG Picture can be supported: 3840X3840 pels
. JPEG stands for Joint Picture Experts Group. It is the first nternational Standard on Still
Picture Compressing: ISO 10918-1, constituted by the Committee on Still Picture
compressing Standard of ISO. The pictures on KODAK Picture CD are stored in this
format (JPEG). This player can decode the JPEG picture in KODAK Picture CD
and playback the pictures in different modes. Now, you can playback KODAK Picture CD
on this player and view your wonderful pictures on your TV in the comfort of your living
room. When a Kodak Picture CD is inserted on a player an automatic slide show is
launched. Each picture in the Kodak Picture CD will be displayed consecutively
in a slide-show fashion and will be scaled to fit in the whole TV screen.
EN - 68
EN
1. First Time Installation
After all the connections have been made properly, switch
on your TV. Make sure the receiver is connected to the home
antenna and press <POWER> to switch the receiver on. If you
are using the receiver for the first time, a First Time Installation
menu will be displayed to guide you through the initial setup. Use
the remote controller to finish the setup.
a. At the First time installation menu, select YES and press
<ENTER> button on the remote controller to proceed.
b. Enter your regional settings, include your Country, Language,
Time Zone. Then select <NEXT> to proceed.
c. Select Yes to start the automatic channel search.
d. Wait to complete the scanning.In case you want to stop
the scanning, press the <RETURN> button. The channels
already found will still be stored.
e. When finished, all active channels found will be stored
automatically.
The last found channel will be played.
2. DVB Mode of Main Menu
Press the <SETUP> button, the DVB main setup menu appears
the screen, then press the <DOWN> button to highlight the DVB
Menu option.
A. DVB MENU - Program list
Press the <UP> and <DOWN> button move on the DVB Menu
and to enter button to enter the DVB Menu-Program list option,
appear the screen.
1) TV program
Press the <RIGHT> button to highlight the TV Program, Then
press the <ENTER> button to enter the TV program options,
appear the screen. All active channels are listed in the Program
List, allowing you to make your own Favorite channel group,
move, delete channels.
EN - 69
Creating Favorite Channel Groups
This feature allows you to group your favorite channels. To create your favorite groups:
a. Select the channel which you would like to add to the group and go to the Favor column.
b. When the Favor column of the desired channel ishighlighted, one red heart symbol will
appear after press the <ENTER> button.Pressing the <ENTER> button again will un-select
the channel of the favorite group.
c. Once your favorite group is created, you can press the <FAVORITE> keys to quickly access
your favorite channels.
Moving a Channel
a. Select the channel which you like to move and go to the Move column.
b. Press <ENTER> button and a  symbol will be displayed.
c. Use the <UP / DOWN> key to move the channel to a desired position.
d. Press <ENTER> button again will be exit the moving channel mode.
Deleting a Channel
a. Select the channel which you like to delete and go to the Del column.
b. Press <ENTER> button and an X symbol will be displayed. Repeat this step in the channel
to be deleted.
c. Press <SETUP> or <RETURN> button and the marked channel will be deleted.
d. Press <ENTER> button again will exit the deleting channel mode.
2) Music Program
Press the <DOWN> button to highlight the Music Program, Then press the <ENTER> button to
enter the Music program options, appear the screen.
NOTE: This Music program options operation same the TV Program.
3) Sort
Press the <DOWN> button to highlight the Sort options, yon can choose the channels Sort style.
As: By Name, By Service ID, By Channel number, By LCN.
B. DVB Menu - Program Search
Press the Up and Down button moveon the DVB
Menu-Program Search option appear the screen.
In the DVB Menu-Program Search, you can setup the Automatic
Search, Manual Search options.
1) Automatic Search
Choose the Automatic Search options, This operation same
the First Time Installation. Refer to First time Installation.
2) Manual Search
If any channel is missing after auto search, or you want to add
newly launched channels, you can use Manual Search to scan
the desired channels. To manually search the target channel,
you must know its parameters, e.g., the channel number. After
the channel is found, it is appended to the current channel list.
EN - 70
EN
a. Enter the Manual Search menu via Main Menu > Program Search > Manual Search.
b. Specify the appropriate channel number in the Channel No field by press <DOWN>
and <UP> button. Enter your selection, the frequency and bandwidth values are changed
accordingly.
c. Select <ENTER> button to start manual search
d. If no signal is found, a message indicating no signal will appear.
Otherwise scanned channel will be saved and appended to the current channel list.
C. DVB Menu - Parental Control
This feature allows you to prevent children or unauthorized people from watching channels.
1. Enter Main Menu > Parental Control. First, you will need to enter PIN as prompted to use
the parental control menu. (The default PIN is 6666.)
After correct PIN input, the following options are provided:
2. Channel Lock: Allows you to activate or de-activate the overall
parental control. When set to YES, all the channels with locking
settings will be locked.
Parental Setting: In the channel list, select the channel you
want to lock and then press <ENTER>. A padlock symbol will be
displayed. To remove the lock, press <ENTER> again.
D. DVB Menu - System Setting
1) Country
In the Country options, you can choose a kinds of the Countries.
As: England Germany, Italy, France, Spain etc.
2) Language
Press the <DOWN> button to highlight the Language options,
then Press the <ENTER> button to into the Language setup.
1st /2nd Audio: This option allows you to select your first
and second choice for the audio language. If neither of your
selected language is available on the program transmitted,
the main language of the program will be used.
Subtitle: Allows you to select the subtitle language. If your selected language is not available on
the program transmitted, the main language of the program will be used.
Exit: you can choose the Exit options to return the System setting.
3) GMT usage:
Allows you to enable/disable Greenwich Mean Time (GMT) usage. If you know the GMT time
zone of your location, set GMT usage to ON and select an appropriate time zone. If you prefer
to set the time manually, select OFF in GMT usage item and then manually select the date
and time.
4) Time Zone
Select an appropriate time zone to display the local time correctly. Both EPG and system
schedule need a correct time zone setting.
EN - 71
5) System Schedule
Press the <DOWN> button to highlight the System Schedule options, then Press the <ENTER>
button to into the System schedule setup.
This feature allows the receiver to automatically switch on and tune to a pre-specified channel
for a pre-set length of time. Up to10 tasks can be scheduled.
a. In the Schedule panel, use the <UP/DOWN> key to select a task and use <RIGHT/LEFT>
key to switch between Inactive and Active.
b. Press <ENTER> to enter the detail page.c. Enter the following settings as required. Use
the <UP/DOWN> key to move between setting items, the <RIGHT/LEFT> key to switch
between available selections and numeric keys to enter numeric value. Mode: You can repeat the task by setting the frequency as Once, Daily or Weekly. Or you can select Stop to
disable the task. Start and End Time: Enter the start and end time that automatically turns
on and off the receiver. Channel Type: Select TV or radio channel as required.
Channel No: Select the channel to be played at scheduled time.
c. When the setting is done, press <SETUP> or <RETURN> to save the changes.
EN - 72
EN
ATV PART
1. Press SOURCE button to select ATV MODE.
. Press SETUP to display options as follows.
A. Press DOWN  button to select AUTO SEARCH, Press
Right  button to start auto search.
B. Press UP  and DOWN  button to select MANUAL SEARCH,
Press Right  or Left  button to start manual search.
NOTE:
1. Auto Search always start from program number 0.
. If the indication frequency stopped for a while during searching, it means a new channel
found and it will be saved, If weak signal received, the channel may be skipped and it will
not save.
3. When Auto Search or Manual Search, you can press SETUP button to stop Auto Search
or Manual Search.
C. Press UP  and DOWN  button to select FINE tune, Press Left  and Right  button
to fine Tune the frequency .
NOTE: Press Left  or Right  button once, the central frequency of the selected channel
will decrease or increase 50kHz.
D.Press UP  and DOWN  button to select POSITION, the current channel number
and channel frequency will be displayed at the bottom of the menu. Press Left or Right button
to view the previous or next channel.
E. Press UP  and DOWN  button to select SWAP, you can change the channel position
here.Set the channel number with Left/Right buttons, press DOWN button and confirm
with Right.
F. Press UP  and DOWN  button to select S-SYS, you can change the audio system I, DK,
BG.
NOTE:
1. On audio system carrier: I stands for 6.0 MHz, DK stands for 6.5 MHz and BG stands
for 5.5 MHz, pleaselect the audio system according to local broadcaster.
. Color system (it will auto setup according to audio system):
A.While audio system is I, color system is PAL-I.
B.While audio system is DK, color system is PAL-DK .
C.While audio system is BG, color system is PAL-BG .
3. In case of picture or sound have noise, please check the audio system first.
G. Press UP  and DOWN  button to select SKIP to skip the channel.
EN - 73
SCREEN SET PART
Press the FUNCTION button to display PICTURE setting as bellow:
Press DOWN  button to highlight the desired item.
Press LEFT  and RIGHT  to adjust the screen brightness, contrast, color, HUE(for NTSC
only), aspect ratio, color system, OSD language, or set to default values.
Troubleshooting
If you have any questions, please consult the
troubleshooting guide below.
NO PICTURE OR SOUND
• Ensure the power button is on.
• Ensure the power outlet is operational.
• Ensure the power cord is not damaged.
• Ensure the power plug is connected firmly to
the outlet.
PICTURE BUT NO SOUND
• Ensure the audio jacks are securely connected.
• Ensure the audio connector is not damaged.
• Ensure the volume is turned up in VOL/CH
setup.
• Ensure you have set the player‘s AUDIO
settings correctly.
• Ensure you have ENTERed the correct AV
input for your TV.
• Ensure the audio is not set to mute.
SOUND BUT NO PICTURE
• Ensure the video jacks are securely connected.
• Ensure you have ENTERed the correct AV
input for your TV.
• Ensure the video connector is not damaged.
• Ensure you have set the player‘s VIDEO
settings correctly.
POOR PICTURE OR SOUND
• Ensure you have set the player‘s AUDIO
settings correctly.
• Ensure the disc is not scratched or stained.
• Ensure the AV connector or the output terminal is not damaged.
„BAD DISC“ DISPLAYED
• Ensure the disc is not warped, damaged or
deformed.
• Ensure the disc is not badly stained or damaged.
• Ensure the disc format is compatible with
the player.
• Please check whether you have tried to
play a software CD. If so, please restart the
player.
REMOTE NOT WORKING
• Ensure the remote batteries are working.
• Point the remote control directly at the player‘s IR sensor.
• Remove any obstacles between the remote
and the IR sensor.
UNIT NOT WORKING
• Turn off the power, and then turn it on again.
„NO DISC“ DISPLAYED
• Ensure you have put the disc on the tray.
• Ensure the disc is not upside down.
• Ensure the disc is not distorted, stained or
scratched.
EN - 74
EN
Before you request for repair
Phenomena below does not necessarily mean failure with TV set.
Please check following before you request for repair.
Phenomena
No picture, no sound
No image
No sound
Diamonds in picture
No signal
Dark picture
Diamonds in picture
orinferior sound
during driving.
Possible causes
Improper connection with AC adapter or Car adapter.
Use of unauthorized power supply. Power Switch is on OFF position.
Whether antenna adjusted correctly;
Whether the correct Channel or Country selected.
May need to reset or search.
Whether the sound is turned to the end.
Whether earphone plugged in.
Whether press speaker button? Whether press mute button?
Sound system correct set in ATV mode?
Whether antenna adjusted correctly;
Maybe too weak signal at the receiving place.
Whether the correct Country selected;
Maybe signal too weak.
Adjust Brightness, Contrast correctly
The signal too weak at that place
EN - 75
Specifications
Play mode
Disc mode
NTSC/PAL
DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG,
DVD±R/W, MPEG4
Video characteristic
Video S/N ratio
Resolution
≥ 65 dB
≥ 500 lines.
Audio characteristic
Frequency response
Audio S/N ratio
Dynamic range
Distortion
D/A Converter
fs 96kHz: 20Hz - 20kHz:+/-1dBI
≥ 90dB
≥ 80dB
< 0,01%
96 kHz/24 bit
Output characteristic
Input Frequency
VHF 48,25 ~ 412,5 MHz
UHF 412,5 MHz ~ 863,25 MHz
Display Device
Color TFT-LCD
Receiving Channel
ATV: DI 48,25 ~ 863,25 MHz
BG 48,25 ~ 863,25 MHz
DTV:VHF 177,5 MHz ~ 226,5 MHz
UHF 474 MHz ~ 858 MHz
Sound System
(DK/ I/ BG )
Screen Size
7 inches
Video output
1 Vp-p (75 W)
Audio output
2CH
Power Voltage
DC IN 12 V
Power consumption
≤ 15 W
Size
206 x 160 x 40 mm
Weight (NETTO)
0,7 kg
We reserve the right to change technical specifications.
600 Memorized TV Channels (DVB-T) /RADIO channels
64 (DVB-T) Number of MUX supported
EN - 76
EN
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before
a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer.
Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous
atention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on
the product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as
a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of
materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old
electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
EN - 77
Poznámky / Notatka / Notes:
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců
od data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad,
ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně
tento řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen
na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín,
tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Typ výrobku:
PDL 756UDVBT
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích
predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak,
aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Typ prístroja:
PDL 756UDVBT
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pečiatka a podpis predajca:
PL
C
Karta gwarancyjna
WARUNKI GWARANCJI
1. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI,
zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej.
3. Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym
4. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/
lub defektami produkcyjnymi.
5. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)
6. Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą
się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu
oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez
zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
. Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany
do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez
osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające
w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar,
klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie
włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu
oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych
PL
w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na
nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia
w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez
użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta
wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub
inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez
konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych:
iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344, internet: www.irepair.eu,
e-mail: [email protected]
Nazwa:
PDL 756UDVBT
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
C
Numer serii:
Poznámky / Notatka / Notes:

Podobne dokumenty