Przyrządy i systemy pomiarowe

Transkrypt

Przyrządy i systemy pomiarowe
I. KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: PRZYRZĄDY I SYSTEMY POMIAROWE
2. Kod przedmiotu:
3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
4. Kierunek: Nawigacja
5. Specjalność: Hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
6. Moduł: specjalistyczny
7. Poziom studiów: I-go stopnia
8. Forma studiów: niestacjonarne
9. Semestr studiów: VII
10. Profil: praktyczny
11. Prowadzący: Andrzej Felski
12. Data aktualizacji: 19.07.2013
CEL PRZEDMIOTU
C1
Umiejętność wykorzystania systemów radionawigacyjnych
C2
Umiejętność wykorzystania i eksploatacji echosond i sonarów
C3
Umiejętność posługiwania się altimetrem, mareografem i magnetometrem
C4
Znajomość systemów podwodnego pozycjonowania
C5
Umiejętność posługiwania się teodolitem, niwelatorem i tachimetrem
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCHY KOMPETENCJI
1
Znajomość podstaw geodezji i kartografii
2
Znajomość podstaw informatyki
3
Znajomość matematyki w zakresie trygonometrii, rachunku wektorowego
4
Znajomość podstawowa nawigacji i hydrografii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1
Zna i potrafi obsługiwać w podstawym zakresie systemy radionawigacyjne
EK2
Zna zasady działania i potrafi obsługiwać echosondy i sonary
EK3
Umie wykonywać pomiary wysokościowe
EK4
Zna zasady działania magnetometru
EK5
Zna zasady działania akustycznych systemów pozycyjnych
EK6
Umie posługiwać się instrumentami geodezyjnymi
STRUKTURA PRZEDMIOTU
Forma zajęćwykłady
Liczba
godzin
EK1
W1
1
EK1
W2
2
EK2
W3
1
EK2
W4
EK3
Forma zajęććwiczenia
Forma zajęćlaboratoria
Liczba
godzin
L1
2
1
L2
2
W5
3
L3
3
EK4
W6
2
EK4
W7
2
EK5
W8
2
L4
2
EK6
W9
2
L5
3
L6
6
Liczba
godzin
EK6
C1
EK1-EK6
Suma
godzin
16
2
2
TREŚCI PROGRAMOWE
W1
Fale radiowe i ich wykorzystanie do wyznaczania współrzędnych
W2
Systemy GPS-RTK i ASG-EUPOS
L1
Obsługa odbiornika GPS-RTK
W3
Fale akustyczne i ich propagacja w wodzie
W4
Zasady działania i eksploatacji echosondy hydrograficznej
L2
Zapoznanie się z budową i obsługą echosondy
W5
Zasady działania i eksploatacji sonaru
L3
Zapoznanie się z budową i obsługą sonaru
W6
Budowa i zasada działania magnetometru
W7
Budowa i zasada działania mareografu i altimetru
W8
Akustyczne systemy podwodnego pozycjonowania
18
L4
Przygotowanie systemu nawigacji podwodnej do pracy
W9
Geodezyjne instrumenty pomiarowe
L5
Pomiary geodezyjne odległości i kąta
L6
Kompleksowe zadanie - wykonywanie pomiarów
C1
Kolokwium
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1
Notebook z projektorem
2
Tablica i kolorowe pisaki
5
Geodezyjne instrumenty pomiarowe
6
Odbiornik GPS-RTK
SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA)
F1
Sprawdzian
EK1, EK6
F3
Wykonanie sprawozdania z zajęć
laboratoryjnych
EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6
P1
Kolokwium
EK1 ÷ EK6
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
semestr
VII
razem
Godziny kontaktowe z nauczycielem
36
36
Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń
25
25
Samodzielne opracowanie zagadnień
20
20
Rozwiązywanie zadań domowych
30
30
SUMA GODZIN W SEMESTRZE
111
r.a
111
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE
5
r.a
5
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJACĄ
1
Jagielski A., Geodezja II. wyd. GEODPIS, Kraków, 2007
2
Lamparski J. NAVSTAR GPS od teorii do praktyki. Wyd. UWM, Olsztyn 2001
3
Salamon R. Systemy hydrolokacyjne. GTN, Gdańsk 2006
4
Specht C. System GPS. Bernardinum, Pelplin, 2007
5
Wanic A. Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych. Wyd. UWM
Olsztyn 2007
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
prof. dr hab. inż. Andrzej Felski, [email protected]

Podobne dokumenty