więcej - HighTech Rescue

Transkrypt

więcej - HighTech Rescue
Fundacja
Fundację Hightech Rescue ustanowiono 18 sierpnia 2010 r. Działa na podst.
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46 poz.
293 z póz. zm.).
Do najważniejszych celów fundacji należą:
• Ogólne podwyższenia bezpieczeństwa poprzez integrację struktur administracji
rządowej, samorządowej, sektora prywatnego i służb państwowych.
• Prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących wyposażenia i technologii
ratowniczych, systemów IT wykorzystywanych w ratownictwie i zarządzaniu
kryzysowym, nowoczesnych metod i środków zarządzania kryzysowego oraz
adaptacji światowych innowacji technologicznych do lokalnych
warunków i wymagań.
• Ratownictwo, a zwłaszcza ewakuacja ludności z terenów zagrożonych, transport
służb i zaopatrzenia w trudno dostępne rejony oraz wsparcie technologiczne
dla służb państwowych w trakcie prowadzenia przez nie akcji ratowniczych.
• Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez rozwój infrastruktury
związanej z zabezpieczeniem ludności i mienia, tworzenie monitorujących
systemów teleinformatycznych i bezpośrednie usuwanie zagrożeń (np.
usuwanie zatorów lodowych).
• Współdziałanie z istniejącymi służbami, organami i podmiotami w celu
podwyższania bezpieczeństwa ludności. Obejmuje to m.in. pomoc w
technologicznym zabezpieczaniu imprez masowych, zapobieganie zagrożeniom
terrorystycznym i akcje ratownicze w obliczu katastrof.
• Ochrona środowiska, rozumiana jako zapobieganie pożarom lasów i neutralizacja
skażeń cieków wodnych.
• Ochrona i monitorowanie infrastruktury strategicznej w obliczu zagrożeń
(np. klęsk żywiołowych), w tym mostów w warunkach zagrożenia
zatorami lodowymi.
• Tworzenie nowoczesnych systemów IT dla potrzeb zarządzania
i reagowania kryzysowego.
• Prowadzenie szkoleń dla struktur administracji rządowej i samorządowej,
grup ratownictwa oraz Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej, Policji, Straży
Miejskiej, Struktur OC, służby zdrowia.
Fundacja realizuje cele w szczególności przez:
• Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, realizację
zleconych przez nie zadań.
• Organizowanie i finansowanie:
a. specjalistycznych szkoleń dla instytucji samorządowych, organizacji i służb,
b. innowacyjnego zaplecza technicznego
c. konferencji, seminariów, zjazdów, narad, spotkań, kongresów, prelekcji,
wystaw, konkursów
• Finansowanie prac naukowo – badawczych w zakresie zarządzania kryzysowego,
ratownictwa oraz służących im technologii.
• Współpracę z placówkami naukowymi, naukowo – badawczymi, instytucjami
państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką
objętą celami Fundacji.