Wystąpienie DPS Gierałcice

Transkrypt

Wystąpienie DPS Gierałcice
WOJEWODA OPOLSKI
PSiZ.II.431.9.2016.AKB1
Opole, dnia 2 maja 2016 r.
Pan
Adam Artymicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach: 12, 17 i 18 i 25 lutego 2016 r. w kierowanym przez Pana Domu Pomocy
Społecznej została przeprowadzona kontrola kompleksowa w zakresie oceny jakości
świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi
kwalifikacjami. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole.
Pozytywnie
z
nieprawidłowościami
w kontrolowanym zakresie
oceniono
działalność
Domu
W toku kontroli ustalono, że Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych
przepisów, tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164 poz.1027 ze
zm.). Zatrudniona kadra merytoryczna posiada wymagane przepisami kwalifikacje
i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach pracy.
Dom spełnia warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających
zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), tj. liczby
pracowników socjalnych, zapewnienia kontaktu z psychologiem oraz wskaźnika zatrudnienia
pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, za wyjątkiem uczestniczenia
wszystkich pracowników ww. zespołu w szkoleniach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 cyt.
rozporządzenia. Ponadto w Regulaminie Organizacyjnym Domu oraz Statucie Domu
przywoływane jest nieaktualne rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych oraz opiekuńcze i wspomagające,
określone w ww. rozporządzeniu, niemniej w zakresie ich jakości stwierdzono następujące:
a) nieprawidłowości:

zakupy dokonywane ze środków finansowych nieubezwłasnowolnionych
mieszkańców Domu, przez upoważnionych przez nich pracowników Domu
w niektórych przypadkach były wydatkowane na przedmioty, nie zawsze
wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkańca, a często stanowiły również
wyposażenie pomieszczeń Domu, innych niż jego pokój mieszkalny;

w Domu nie ma palarni, wymaganej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. h cyt.
rozporządzenia, a jest jedynie wydzielone miejsce do palenia, znajdujące się na
korytarzu 1 z grup, co powoduje, że mieszkańcy niepalący oraz personel
narażeni są na ciągłe wdychanie dymu nikotynowego;

brak zachowania intymności osób korzystających z łazienki, usytuowanej za
zakrystią, w której znajdują się 3 oczka toaletowe oraz pisuar, przedzielone
jedynie ściankami, bez zamontowanych drzwi;

aktualna forma prowadzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańców
oraz sposób dokumentowania zajęć przez pracowników zespołu terapeutyczno
__________________________________________________________________________________________
1/3
Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, www.opole.uw.gov.pl






- opiekuńczego nie uwzględnia wymogów określonych w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć
rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 250);
brak oceny założeń
zawartych w indywidualnych planach wsparcia
mieszkańca;
b) uchybienia:
w niektórych pokojach mieszkańców były zniszczone (poobijane) ściany,
a w niektórych meblach pokojowych uchwyty były uszkodzone lub ich
brakowało;
ściany na korytarzu w gr. 1 były brudne;
Dom nie dysponuje podnośnikiem, umożliwiającym przeniesienie mieszkańca
np. podczas kąpieli do wanny, mimo iż są mieszkańcy, którzy wymagają tej
formy pomocy;
w aktach osobowych mieszkańców nie ma: oświadczenia o zgodzie
mieszkańca / opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych,
oświadczenia o zgodzie mieszkańca / opiekuna prawnego na wykorzystywanie
jego wizerunku, oświadczenia mieszkańca / opiekuna prawnego o zgodzie na
przekazanie dowodu osobistego do depozytu;
w Procedurze wypłacania środków pieniężnych z depozytów mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz w upoważnieniu mieszkańca
znajduje się nieprawidłowy zapis dotyczący wskazania opiekunki grupy do
„dysponowania” depozytem mieszkańca w przypadku osób, które nie są
ubezwłasnowolnione;
W związku z tym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.),
zalecam:
1) uczestniczenie wszystkich pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, co
najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat
praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy
z mieszkańcami;
2) uaktualnienie zapisów Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Domu w zakresie
przepisów prawnych;
3) dokonywanie zakupów ze środków finansowych nieubezwłasnowolnionych mieszkańców
Domu, przez upoważnionych przez nich pracowników Domu, wynikających z ich
indywidualnych potrzeb;
4) zorganizowanie na terenie Domu palarni dla mieszkańców;
5) zapewnienie mieszkańcom poczucia intymności podczas korzystania z łazienki,
usytuowanej za zakrystią;
6) prowadzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz dokumentowanie zajęć
przez pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego zgodnie z wymogami,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia
2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 250);
7) dokonywanie przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy oceny założeń zawartych
w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca;
8) bieżące utrzymywanie czystości ścian oraz odpowiedniego stanu technicznego
wyposażenia w pomieszczeniach mieszkalnych Domu;
9) podjęcie działań w celu zakupu podnośnika do przenoszenia leżących mieszkańców
Domu;
__________________________________________________________________________________________
2/3
Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, www.opole.uw.gov.pl
10) uzupełnienie dokumentów mieszkańców Domu o: oświadczenia o zgodzie mieszkańca /
opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych, oświadczenia o zgodzie
mieszkańca / opiekuna prawnego na wykorzystywanie jego wizerunku, oświadczenia
mieszkańca / opiekuna prawnego o zgodzie na przekazanie dowodu osobistego do
depozytu;
11) zmianę zapisu w Procedurze wypłacania środków pieniężnych z depozytów
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz w upoważnieniu
mieszkańca, dotyczącego wskazania opiekunki grupy do „dysponowania” depozytem
mieszkańca w przypadku osób, które nie są ubezwłasnowolnione.
Informację o sposobie wykonania zaleceń należy przedłożyć w terminie 30 dni od
dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jednostka kontrolowana może
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
Z up. Wojewody Opolskiego
Dorota Rutkowska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
__________________________________________________________________________________________
3/3
Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, www.opole.uw.gov.pl