ogłasza przetarg na: „Transport samochodowy

Transkrypt

ogłasza przetarg na: „Transport samochodowy
Katowicki Węgiel Sp. z o. o.
ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
40 – 205 Katowice
ogłasza przetarg na: „Transport samochodowy węgla do Zakładu Przeróbczego
Juliusz w Sosnowcu ul. Minerów 2, Składów Opałowych w Łabiszynie i
Cigacicach oraz do innych odbiorców wskazanych przez Zamawiającego w
okresie od 2.01.2017 do 31.12.2017 r.
dla potrzeb „Katowickiego Węgla” Sp. z o. o. Oferty należy składać w zamkniętych,
opieczętowanych, nieprzeźroczystych kopertach z dopiskiem „Przetarg: „Transport
samochodowy węgla do Zakładu Przeróbczego „Juliusz” w Sosnowcu ul. Minerów 2,
Składów Opałowych w Łabiszynie i Cigacicach oraz do innych odbiorców wskazanych przez
Zamawiającego w okresie od 2.01.2017 do 31.12.2017r. do dnia 25.11.2016 r. do godziny
9.00 w kancelarii Spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2016r. o godzinie 9.30 w
siedzibie Spółki. Wymagane wadium: dla zadania nr I 22.500zł, dla zadania nr II 51 000zł
płatne przelewem na konto PKO BP/o Sosnowiec 79 1020 2498 0000 8002 0192 1154 z
dopiskiem przetarg – Transport samochodowy w roku 2017. „Wymagania ofertowe”
dotyczące przetargu są do nabycia w siedzibie firmy „Katowicki Węgiel” Sp. z o. o. ul. Ks.
Franciszka Ścigały 14, 40 – 205 Katowice pokój 204 w cenie 100zł + VAT. „Regulamin
udzielania zamówień…” jest udostępniony do wglądu w siedzibie Spółki w Dziale Przetargów
, Logistyki, Zaopatrzenia i Gospodarowania Majątkiem Trwałym lub na stronie internetowej
www.wegiel.katowice.pl w zakładce Firma/ Przetargi. Upoważniony do udzielenia informacji
oferentom w kwestiach formalnych Marcin Barański tel. nr 32 35 13 461. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający i oferenci związani są „Regulaminem
udzielania zamówień …” i Wymaganiami ofertowymi. Zamawiającemu przysługuje prawo
swobodnego wyboru ofert, odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez
podania przyczyny.