1682_GNP_Pierwokup Park Przemysłowy dz. 602

Transkrypt

1682_GNP_Pierwokup Park Przemysłowy dz. 602
ZARZĄDZENIE Nr 1682/GNP/2013
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku
z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kędzierzynie-Koźlu
oznaczonych jako działki nr 602/372, nr 602/376, nr 602/703, nr 602/750, w obrębie
Blachownia, stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym
osoby prawnej.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r., poz. 594 późniejszymi zmianami1) związku z art.109 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 późniejszymi
zmianami2), zarządzam co następuje:
§ 1. Nie korzystam z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako: działka nr 602/372 o powierzchni 0,3404 ha, działka nr 602/376
o powierzchni 1,0777 ha, działka nr 602/703 o powierzchni 1,3289 ha, działka nr 602/750
o powierzchni 0,4650 ha, oznaczonej na mapie nr 5, objętych księgą wieczystą
nr OP1K/00064826/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Kędzierzynie-Koźlu, położonych w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Blachownia stanowiących
własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
Nieruchomość objęta jest warunkową umową sprzedaży sporządzoną dnia 2 października 2013r.
za numerem repertorium A:10637/2013 w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich przez
notariusza Igora Zabielskiego.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
T o m a s z W a n t u ł a (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Dorota Urbaniak (-)
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135,
poz. 789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz.1337 oraz z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.
2

Podobne dokumenty