Podstawowe obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do

Transkrypt

Podstawowe obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI RODZICÓW
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
1. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce do 15
września i według potrzeb w trakcie roku szkolnego.
2. Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców.
3. Przyprowadzanie (do godz. 8:15) i odbieranie dziecka z przedszkola (od
14:30) osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę .
4. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu do 15
każdego miesiąca.
5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
a) do 3 dni ustnie,
b) powyżej 3 dni zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie
rodziców.
6. niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach czy chorobach zakaźnych.
7. Uczestniczenie w życiu przedszkola poprzez udział w zebraniach i
uroczystościach.

Podobne dokumenty