Jan Paweł II poucza... - Parafia św. Andrzeja Boboli – w Białymstoku

Transkrypt

Jan Paweł II poucza... - Parafia św. Andrzeja Boboli – w Białymstoku
Jan Paweł II poucza...
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali!
Zgromadzeni na Anioł Pański, łączymy się z Maryją w momencie zwiastowania:
wtedy, kiedy słowo stało się ciałem i zamieszkało pod Jej Sercem jako Sercem
Matki.
Łączymy się więc z Sercem Matki, która od chwili poczęcia najlepiej zna
ludzkie Serce swego Boskiego Syna: Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę
po łasce, tak pisze ewangelista Jan (J 1,16).
Co stanowi o pełności serca? Kiedy mówimy, że serce jest pełne? Czego pełne
jest Serce Jezusa?
Pełne jest miłości.
Miłość stanowi o tej pełni Serca Bożego Syna, do której się dzisiaj zwracamy
w modlitwie.
Jest to Serce pełne miłości Ojca: pełne na sposób Boży i na sposób ludzki
zarazem. Serce Jezusa jest bowiem prawdziwie ludzkim Sercem Boga-Syna. Jest więc
pełne miłości synowskiej: wszystko, co czynił i mówił na ziemi, świadczyło o
takiej właśnie, synowskiej miłości.
Równocześnie zaś miłość synowska Serca Jezusa objawiła i stale objawia
światu miłość Ojca. Ojciec bowiem tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał dla zbawienia świata. Dał dla zbawienia człowieka, aby każdy
człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).
Jest przeto Serce Jezusa pełne miłości człowieka. Pełne miłości stworzenia.
Pełne miłości świata.
Jak bardzo pełne!
Ta pełnia nigdy się nie wyczerpuje.
Kiedy ludzkość czerpie z zasobów materialnych ziemi, wody, powietrza, zasoby
te umniejszają się i stopniowo wyczerpują. Wiele mówi się na ten temat wobec
współczesnego przyspieszenia eksploatacji tych zasobów. I stąd ostrzeżenia: nie
eksploatujmy ponad miarę.
Przeciwnie jest z miłością. Przeciwnie jest z pełnością Serca Jezusa. Ta się
nie wyczerpuje i nigdy nie wyczerpie.
Z tej pełności wszyscy otrzymujemy łaskę po łasce. Trzeba tylko, aby się
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 7 March, 2017, 08:09
poszerzyła miara naszego serca: nasza gotowość czerpania z tak obfitej miłości.
Dlatego właśnie łączymy się z sercem Maryi.
Jan Paweł II papież
Anioł Pański
Caste Gandolfo 13 lipca 1986 r.
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 7 March, 2017, 08:09

Podobne dokumenty