rewitalizacja miast w nowej perspektywie programowania rozwoju

Transkrypt

rewitalizacja miast w nowej perspektywie programowania rozwoju
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
REWITALIZACJA MIAST W NOWEJ PERSPEKTYWIE
PROGRAMOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Data: 21 maja 2014, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319 zł przy zgłoszeniu do 7 maja.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cele i korzyści ze szkolenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy posiądą wiedzę w zakresie zintegrowanej
rewitalizacji obszarów miejskich, programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020.
Adresaci: Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego, osoby zaangażowane w przygotowanie i
realizację projektów rewitalizacyjnych.
Prowadzący: Członek Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ekspert ds.
rozwoju regionalnego i przestrzennego), Członek zespołu społeczno-eksperckiego ds. rozwoju miast w
ramach prac nad Planem Modernizacji 2020+, trener i doradca. Od kilku lat współpracuje jako ekspert z
sektorem samorządowym w ramach przygotowywania i realizacji projektów dotyczących rozwoju
lokalnego, rewitalizacji, planowania przestrzennego i turystyki. W latach 2010 – 2012 była koordynatorem
pakietu zadaniowego WP3 „Knowlege base and decision suport” w międzynarodowym projekcie pt.
„Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities” (akronim Cobraman). Posiada także
wieloletnie doświadczenie w branży badawczo – doradczej i szkoleniowej zdobyte w ramach realizacji
kilkudziesięciu projektów dla sektora publicznego i biznesu. Łączy naukę z praktyką. Doktor nauk o Ziemi
(specjalność rewitalizacja), stopień naukowy uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka Rządu Niemieckiego w ramach programu
Europa Fellows, specjalista ds. rozwoju i rewitalizacji miast.
Program szkolenia:
I. Moduł I. Teoretyczny.
1. Idea i założenia nowego podejścia do rewitalizacji.
2. Zintegrowana rewitalizacja obszarów miejskich.
3. Rewitalizacja w polityce miejskiej
4. Rewitalizacja w ramach nowych instrumentów rozwoju terytorialnego
5. Nowe zawody dla rewitalizacji
II. Moduł II. Praktyczny
1. Wytyczne i rekomendacje dla działań rewitalizacyjnych w ramach RPO
2. Planowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
3. Mapowanie interesariuszy procesu rewitalizacji
4. Zarządzanie procesami rewitalizacji
5. Uspołecznienie procesu. Podejście Bottom-up.
6. Obszary tematyczne działań rewitalizacyjnych. Typy projektów - zintegrowane podejście.
7. Powiązanie różnych funduszy w ramach działań rewitalizacyjnych (EFRR i EFS).
8. Lokalne instrumenty operacyjne oraz kwalifikowalność w ramach funduszy europejskich
ZGŁOSZENIE
REWITALIZACJA MIAST W NOWEJ PERSPEKTYWIE
PROGRAMOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO
Data: 21 maja 2014, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 319 zł przy zgłoszeniu do 7 maja.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Instytucja: ...........................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................................
L.p.
Imię i nazwisko
Wydział
tel.
e-mail
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
...........................................................
podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2014 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: [email protected] lub
wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa
odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni
robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie
zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo
odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 319 zł netto przy zgłoszeniu do 7 maja. Cena po 7 maja to 369 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.