Wymienniki płaszczowo-rurowe

Transkrypt

Wymienniki płaszczowo-rurowe
Wymienniki p³aszczowo-rurowe
op-leve
Shell
and tube heat exchangers
engineering for a better world
GEA Heat Exchangers
Wymienniki p³aszczowo-rurowe
Shell and tube heat exchangers
Wymienniki p³aszczowo-rurowe s¹ klasycznym rozwi¹zaniem
stosowanym gdy wymagana jest du¿a powierzchnia wymiany
ciep³a. Zosta³y stworzone by dopasowaæ urz¹dzenie do
indywidualnych potrzeb klienta. Dziêki mo¿liwoœci wyboru
materia³ów oraz rodzaju konstrukcji, wymienniki rurowe
doskonale sprawdzaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie inne wymienniki
zawodz¹. Pozwala to uzyskaæ optymalne warunki wymiany
ciep³a, nawet w przypadku najtrudniejszych mediów i parametrów pracy.
Wymienniki rurowe umo¿liwiaj¹ lepsze od np. wymienników
p³ytowych dopasowanie materia³u pod konkretne warunki pracy,
medium czy parametry pracy, jak i znalezienie "z³otego œrodka"
miêdzy cen¹ a wytrzyma³oœci¹ temperaturow¹ czy erozyjn¹.
Shell and tube heat exchangers are a typical solution used is
cases, when large heat exchange surface is required. They have
been designed to fit customer’s individual needs. With a
possibility to choose materials and the type of construction,
the shell and tube heat exchangers are ideal solution for
situations when other types of heat exchangers fails. This
allows to obtain an optimal heat exchange conditions, even in
cases when the most difficult media and operating parameters
occur.
Comparing to other types of heat exchangers (i.e. plate heat
exchanger), the shell and tube heat exchangers provides a
better possibility to fit the correct material for specific
operating conditions, fluids and operating parameters as well
as to find the compromise between the price, erosion and
temperature resistance.
GEA posiada w swojej ofercie nastêpuj¹ce rozwi¹zania
wymienników p³aszczowo-rurowych:
GEA's offer the following solutions for shell and tube heat
exchangers:
Wymienniki w wykonaniu standardowym - Standard S&T heat exchangers
WK£AD - sta³y
KOMORA - sta³a
WK£AD - sta³y
KOMORA - odkrêcana
WK£AD - ruchomy
KOMORA - odkrêcana
TUBE BUNDLE - fixed
HEADERS - fixed
TUBE BUNDLE - fixed
HEADERS - removable
TUBE BUNDLE - retractable
HEADERS - removable
1 - header nozzle, 2 - shell nozzle, 3 - clamp, 4 - fixed oversized tube sheet, 5 - shell cover flange, 6 - fixed tube sheet, 7 - retractable tube bundle
1 - ko³nierz komory, 2 - ko³nierz p³aszcza, 3 - nogi, 4 - dno sitowe sta³e, 5 - ko³nierz komory, 6 - dno sitowe sta³e, 7 - wyci¹gany wk³ad
Stal wêglowa lub wysokostopowa dla parametrów pracy: ciœnienie konstrukcyjne < 10 bar, temperatura konstrukcyjna: < 200 °C
Carbon steel or stainless steel for parameters:
design pressure < 10 bar, design temperature < 200 °C
Wymienniki w wykonaniu specjalnym - Special execution heat exchangers
Stal wêglowa, wysokostopowa, tytan i inne stopy dla parametrów pracy: ciœnienie konstrukcyjne > 10 bar, temperatura konstrukcyjna: > 200 °C
Carbon steel, stainless steel, titanium and other rates for parameters:
design pressure > 10 bar, design temperature > 200 °C
Wymienniki typu Kemmerling - Kemmerling's System
W ww. wymiennikach stosowane s¹ rury g³adkie
lub ¿ebrowane m.in.
P235GH; 1.4301; 1.4541; 1.4571; Cu-DHP; CuNi10;
CuNi30; 1.4571/Cu oraz inne wg potrzeby i ¿yczenia Klienta.
In above heat exchangers finned and plain tubes
are used:
P235GH; 1.4301; 1.4541; 1.4571; Cu-DHP; CuNi10;
CuNi30; 1.4571/Cu or other acc. to Customer needs.
Oferujemy wykonania z:
wymiennym wk³adem rurowym,
U-rurami,
p³ywaj¹c¹ g³owic¹,
wykonania spawane – bez mo¿liwoœci wymiany
wk³adu rurowego.
We offer version with:
with exchangeable tube bundles,
with u-shaped tubes e.g. for tank installations,
floating tube sheet design,
with welded tube bundles.
Wymienniki przez nas projektowane i produkowane
maj¹ zastosowanie w ró¿nych aplikacjach m.in. jako:
ch³odnice: woda/woda; woda/olej; olej/olej; woda/powietrze
(w sprê¿arkach, kompresorach, wtryskarkach),
miêdzystopniowe ch³odnice sprê¿onego powietrza
(w sprê¿arkach; kompresorach, pompach),
wymienniki para/woda,
ch³odnice gazów procesowych,
ch³odnice spalin (ekonomizery) – tzw. odzysk ciep³a
– podgrzew wody u¿ytkowej.
Zastosowanie w przemyœle: chemicznym, papierniczym, energetycznym, maszynowym, petrochemicznym, spo¿ywczym, samochodowym i innych.
W celu okreœlenia wymagañ oraz mo¿liwoœci wykonania zapraszamy do bezpoœredniego kontaktu z naszym biurem w Opolu.
Asortyment naszych produktów jest stale dostosowywany do
zmieniaj¹cych siê wymagañ rynkowych. Nieustannie pracujemy
nad udoskonalaniem naszych produktów oraz opracowujemy
nowe, innowacyjne rozwi¹zania.
Zaufaj nam i naszemu doœwiadczeniu . Nasi in¿ynierowie znajd¹
dla Ciebie odpowiednie rozwi¹zanie.
Applications:
coolers: water/water; water/oil; oil/oil; water/air
(compressors),
interstage cooler air ( compressors, pumps),
heat exchangers steam/water,
process gas coolers,
gas coolers (economisers) – heat recovery – DHW heating.
Industrial application:
chemical and petrochemical industry, paper industry,
power plant engineering, food industry, automotive industry
and others.
In order to define requirements and feasibility invite you to contact us directly at
our office in Opole.
Our range of products is continuously
adapted to the changing market requirements. We are continually working on
improving our products and developing
new, innovative solutions.
Trust us and our experience. Our engineers will find the right solution for you.
ul. Oœwiêcimska 100B · 45-061 Opole · Poland
Tel.: +48 77 402 00 50 · Fax: +48 77 456 21 61
http://www.gea-tc.com.pl

Podobne dokumenty