1952_PMKS_zał 1_Protokół_z posiedzenia komisji

Transkrypt

1952_PMKS_zał 1_Protokół_z posiedzenia komisji
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1952/PMKS/2014
Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle
z dnia 20 maja 2014 roku
Protokół Nr 1
z dnia 19.05.2014 r.
z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1946/PMKS/2014 Prezydenta
Miasta z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy KędzierzynKoźle w zakresie upowszechniania kultur fizycznej i turystyki w roku 2014, zwanej dalej Komisją.
Skład komisji :
1. Paweł Rams – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych
Kędzierzyn-Koźle - przewodniczący Komisji,
2. Bożena Krut – Kierownik Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu - członek Komisji,
3. Beata Kaczyńska-Pogwizd – inspektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu - członek
Komisji,
4. Kazimierz Pietrzyk – doradca Prezydenta Miasta ds. sportu - członek Komisji,
5. Zenona Kuś – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ekspert z głosem
doradczym.
W dniu 23 kwietnia 2014 roku Zarządzeniem Nr 1914/PMKS/2013 został ogłoszony otwarty konkurs
ofert
na
wsparcie
realizacji
zadania
publicznego
Gminy
Kędzierzyn-Koźle
w
zakresie
upowszechniania kultur fizycznej i turystyki w roku 2014. W dniu 19.05.2014r. odbyło się
posiedzenie Komisji konkursowej, która stwierdziła, że wpłynęło pięć ofert.
Na przedsięwzięcie III.1. „Prowadzenie zajęć treningowych” ofertę złożyło Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Jana Pawła II nr 31 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr KRS 0000455479. Zgodnie z punktem VI przedmiotowego ogłoszenia
konkursowego oraz kryteriami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) Komisja dokonała oceny przedmiotowej oferty i pozytywnie ją zaopiniowała. Niniejszym
Komisja zaproponowała na realizację ww. przyznanie dotacji w kwocie 10.000,00zł
Na przedsięwzięcie III.2. „Organizacja i udział w zawodach w ramach regionalnego, centralnego
i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego” wpłynęły dwie oferty. Pierwszą ofertę złożył
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Grabowej
1A zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000040355 na przygotowanie
i organizację zawodów pn. III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Zgodnie
z punktem VI przedmiotowego ogłoszenia konkursowego oraz kryteriami określonymi w art. 15 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Komisja dokonała oceny przedmiotowej oferty i pozytywnie
ją zaopiniowała. Niniejszym Komisja zaproponowała na realizację ww. zadania przyznanie dotacji
w kwocie 13.122,00zł
Drugą ofertę złożyło stowarzyszenie -
Ochotnicza Straż Pożarna „Miejsce Kłodnickie”
w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szpaków 11 zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000021389 na przygotowanie i organizację zawodów
pn. Międzynarodowe – XII Powiatowe Zawody Sikawek Konnych w Kędzierzynie-Koźlu z okazji 85lecia OSP Miejsce Kłodnickie. Zgodnie z punktem VI przedmiotowego ogłoszenia konkursowego
oraz kryteriami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Komisja dokonała
oceny przedmiotowej oferty i pozytywnie ją zaopiniowała. Niniejszym Komisja zaproponowała na
realizację ww. zadania przyznanie dotacji w kwocie 10.382,00zł
Komisja negatywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sportowe KAMAN VOLLEY
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Beata Kaczyńska-Pogwizd
Podpisy członków komisji:
1.
Paweł Rams
……………………………………..
2.
Bożena Krut
……………………………………..
3.
Beata Kaczyńska-Pogwizd
……………..……………………...
4.
Kazimierz Pietrzyk
……………………………………..
5.
Zenona Kuś
……………………………………..
ZATWIERDZAM PRZYDZIAŁ DOTACJI
Tomasz Wantuła (-)
……….……………………………………. …………………
(podpis i pieczątka Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle)