PROTOKÓŁ NR XXI.2012

Transkrypt

PROTOKÓŁ NR XXI.2012
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012
z obrad sesji Rady Gminy w Rogowie w dniu 29 listopada 2012 r.
W obradach udział wzięli:
- Radni
- Sołtysi
- Daniel Kołada
- Jolanta Gabrych - Walczak
- Agnieszka Lewandowska
- wg listy obecności – 14 osób
- wg listy obecności – 14 osób
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
Informacja Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między
sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta, jako podstawy
obliczania podatku rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na rok 2012.
12.Interpelacje radnych Rady Gminy, wolne wnioski i sprawy różne.
13.Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy.
1.
2.
3.
4.
5.
Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wojciech
Więciorek. Powitał przybyłych na obrady, stwierdzając quorum i prawomocność
obrad.
Ad 2. Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni otrzymali proponowany
porządek obrad, zapytał, czy radni mają jakieś propozycje w sprawie porządku
obrad. Nikt się nie zgłosił, w związku z tym Przewodniczący poddał
zaproponowany porządek obrad pod głosowanie, w którym został przyjęty
jednogłośnie (głosowało 14 radnych).
1
Ad 3. Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu. Radni po
zapoznaniu się z jego treścią, nie wnieśli żadnych uwag. Protokół
Nr XX/2012 został przyjęty jednogłośnie (głosowało 14 radnych).
Ad 4. Pan Wójt ogłosił, że nowym sołtysem Sołectwa Mroga Dolna został Pan
Dariusz Sokół. Pan Wójt podziękował radnym i sołtysom za obecność w trakcie
obchodów Święta Niepodległości 11 i 12 listopada. Poinformował radnych, że
został złożony wniosek „Wyrównywanie szans edukacyjnych”. Projekt był
złożony na 3 szkoły, ale w związku z przekształceniami w gminnej oświacie
należało go zmodyfikować. Zostały przyznane stypendia socjalne na kwotę 12 tys.
zł, w tym wkład własny to 20 %. Pan Wójt powiedział, że sprostowania wymaga
materiał wyemitowany przez TVP Info. Przedstawiono tam hodowlę psów w
Kotulinie. Podano w nim, że psy są zaniedbane w stanie zagrażającym życiu.
Gmina poprosiła w tej sprawie o ekspertyzę weterynaryjną. Weterynarz stwierdził
w niej, że psy są dobrze utrzymane, zadbane i w świetnej kondycji. Gmina
wystąpiła do telewizji o sprostowanie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrach
wystąpiła o wymianę pieca centralnego ogrzewania. Przygotowywany jest projekt
na instalację tam pompy ciepła. Pan Wójt powiedział, że pojawił się problem z
wykonawcą ulicy Szkolnej. Wykonawca zwlekał 2 tygodnie z rozpoczęciem prac.
Została podpisana umowa z firmą „CEZAR” na zimowe utrzymanie dróg. Ze
środków w ramach funduszu sołeckiego został zakupiony tłuczeń na drogę w
Kobylinie i Mrodze Górnej. Trwają prace równiarki na terenie różnych sołectw,
Jest przygotowywany wniosek do Ministerstwa Transportu o odstąpienie od
minimalnych parametrów dla drogi w Nowych Wągrach. W dniu 12 października
odbyło się w Strykowie spotkanie konsultacyjne podregionu centralnego. W
przyszłym okresie finansowania premiowane będą wspólne projekty różnych
jednostek samorządowych. Został wykonany parking na terenie Szkoły
Podstawowej w Przyłęku Dużym. Pan Wójt powiedział, że wraz z Panem
Przewodniczącym brał udział w międzynarodowej konferencji poświęconej
stosowaniu klauzul społecznych przy ogłaszaniu przetargów.
Pani Kołodziejczyk zapytała, czy po opinii eksperta sprawa drogi Olsza –
Rozworzyn trafi do sądu? Powiedziała, że pracownicy referatu infrastruktury
twierdzą, iż informowali, że droga jest źle wykonywana. Pani kierownik
Makowska odpowiedziała, że była świadoma prowadzonych prac.
Pan Wójt powiedział, że droga była realizowana zgodnie z projektem. Została już
naprawiona. Projektant ekspert odpowie, czy był błąd projektowy. Pan Wójt
poinformował, że zakłada, iż Gmina dostanie 80% dofinansowania remontu a
oprócz tego planuje się wystąpić o odszkodowanie za błąd.
Ad 5. Pan Przewodniczący poinformował, że brał udział w wyborach sołeckich w
Mrodze Dolnej. Był także gościem pokazowej lekcji historii zorganizowanej w
2
Zespole Szkół przez Stowarzyszenie „Mroga” a poprowadzonej przez grupę
rekonstrukcyjną „Orzeł”.
Ad 6. Pan Przewodniczący zwrócił się do Radosława Lewandowskiego o
przedstawienie propozycji ceny żyta przyjętej przez poszczególne komisje Rady
Gminy. Radosław Lewandowski powiedział, że propozycja ceny żyta przedłożona
przez Wójta wynosiła 52,50 zł, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury
Fizycznej zaproponowała 50 zł, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz
Przestrzegania Prawa i Porządku zaproponowała 52,50 zł, Komisja Rewizyjna –
52,50 zł, zaś Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów cenę 52 zł.
Aby ustalić obowiązującą cenę żyta Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 3
propozycje:
- za propozycją stawki 50 zł głosował 1 radny,
- za propozycją stawki 52,50 zł głosowało 9 radnych,
- za propozycją stawki 52 zł głosowało 4 radnych.
Rada ustaliła cenę żyta dla celów podatku rolnego w wysokości 52,50 zł.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zarządził głosowanie, w
którym uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 1 przeciwko i 4
wstrzymujących się od głosu (głosowało 14 radnych).
Ad 7. Pan Przewodniczący zwrócił się do Radosława Lewandowskiego o
przedstawienie propozycji stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez
poszczególne komisje Rady Gminy. Radosław Lewandowski powiedział, że
wszystkie komisje przyjęły stawki w tej samej wysokości, w jakiej zaproponował
Wójt z wyjątkiem stawki od budynków pozostałych. Propozycja tej stawki
przedłożona przez Wójta wynosiła 4,50 zł, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Kultury Fizycznej również zaproponowała 4,50 zł, Komisja Rolnictwa, Ochrony
Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku zaproponowała 4,75 zł, Komisja
Rewizyjna – 4,75 zł, zaś Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
ceną 4,50 zł.
Aby ustalić obowiązującą cenę żyta Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 2
propozycje:
- za propozycją stawki 4,50 zł głosowało 5 radnych,
- za propozycją stawki 4,75 zł głosowało 9 radnych.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zarządził głosowanie, w
którym uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 0 głosów przeciwko i 3
głosach wstrzymujących się (głosowało 14 radnych).
Ad 8. Pan Przewodniczący zwrócił się do Radosława Lewandowskiego o
przedstawienie propozycji stawek podatku od środków transportowych przyjętych
przez poszczególne komisje Rady Gminy. Radosław Lewandowski powiedział, że
wszystkie komisje przyjęły propozycję Wójt o pozostawieniu tych stawek bez
zmian, w tej samej wysokości jak na rok 2012.
3
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zarządził głosowanie, w
którym uchwała została podjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych).
Ad 9. Pan Przewodniczący przypomniał, że projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania był
przedstawiany i szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Zapytał, czy są jeszcze pytania w tej sprawie, nikt się nie zgłosił. Pan
Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zarządził głosowanie, w
którym uchwała została podjęta 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się
(głosowało 14 radnych).
Ad 10. Projekt uchwały został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez
Panią Skarbnik. Pani skarbnik wyjaśniła, że zmiany w WPF są konsekwencją
zmian dokonywanych w budżecie.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do Pani Skarbnik, nikt się nie zgłosił.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zarządził głosowanie, w
którym uchwała została podjęta 13 głosami za przy 1 wstrzymującym się
(głosowało 14 radnych).
Ad 11. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, przedstawiła radnym, na czym
polegają zmiany. Na koniec przedstawiła zmiany w załączniku zadań
inwestycyjnych.
Pan Goździński zapytał, czy są wpływy z tytułu opłaty targowej, czy ktoś to
sprawdza na ul. Wojska Polskiego.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że sprawdza to Pani Chmielarska, która jest
inkasentem opłaty targowej, a miesięczny wpływ z tego tytułu wynosi ok. 300 zł.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania do Pani Skarbnik, nikt się nie
zgłosił. Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały a następnie zarządził
głosowanie, w którym uchwała została podjęta 13 głosami za przy 1
wstrzymującym się (głosowało 14 radnych).
Ad 12. Pan Wójt powiedział, że padło kilka pytań na zebraniu w Mrodze Dolnej.
Mieszkańcy prosili o usunięcie zakrzaczeń przy drodze powiatowej, zgłosili
problem podmytego przez wodę zjazdu z rogi powiatowej, Pan Wójt dodał, że
został on już naprawiony, zaś zakrzaczenia zostaną wycięte. Poinformował
również, że brakująca pleksi przy wiacie przystankowej została już zamówiona.
Pan Dariusz Sokół poprosił o usunięcie zakrzewień także przy drodze gminnej.
Pani Iwona Świniarska zwróciła się z prośbą o usunięcie zakrzewień przy drodze
Stefanów – Zacywilki.
4
Pan Wójt powiedział, że w związku ze zgłaszanymi problemami zakrzewień pasa
dróg powiatowych, ich zaśmiecenia i złego stanu poboczy można zaprosić na
którąś z sesji Rady gminy przedstawiciela Powiatu.
Pan Przewodniczący poprosił radnych o zapoznanie się z projektem regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów i zgłaszanie
ewentualnych uwag.
Pan Przewodniczący zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos. Nikt się nie
zgłosił.
Ad 12. Zamknięcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00, Zakończyła o godzinie 11.15
Protokółował:
Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie:
Radosław Lewandowski
Wojciech Więciorek
5