Protokół zdawczo-odbiorczy na usługę dostęp do Internetu MSNET

Transkrypt

Protokół zdawczo-odbiorczy na usługę dostęp do Internetu MSNET
Protokół zdawczo-odbiorczy
na usługę dostęp do Internetu MSNET / MSTEL
świadczonej przez Biuro Rachunkowe Anna Szewczyk,
ul. Rynek 26, 66-010 Nowogród Bobrzański, NIP 973-016-26-13
Dane Abonenta:
Lp.
Nazwa
Ilość
MAC
1.
2.
3.
4.
5.
W przypadku utraty lub zniszczenia urządzeń z winy Abonenta, Abonent zobowiązuje się pokryć koszty
wymienione w protokole.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego protokołu.
Potwierdzam zainstalowanie urządzeń wymienionych w niniejszym protokole.
Protokół ten został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
i stanowi załącznik do Umowy o świadczenie usługi dostęp do Internetu MSNET / MSTEL
podpis Abonenta
Operator
Cena netto
w PLN

Podobne dokumenty