1 Matka dziecka (opiekunka prawna):

Transkrypt

1 Matka dziecka (opiekunka prawna):
WZÓR
POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
(do wypełnienia po wezwaniu do potwierdzenia danych)
Matka dziecka (opiekunka prawna):
______________________________________________________________________
(imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej)
- pracuje w:
______________________________________________________________________
(nazwa i adres zakładu pracy matki/ opiekunki prawnej)
w godzinach: _______________________ ; telefon: ____________________________
Zatrudnienie na czas określony – do: _____________ / nieokreślony*
_________________________________
( pieczęć zakładu pracy matki /opiekunki prawnej)
data:
______________________
*niepotrzebne skreślić
WZÓR
POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
(do wypełnienia po wezwaniu do potwierdzenia danych)
Ojciec dziecka ( opiekun prawny):
______________________________________________________________________
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)
pracuje w:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nazwa i adres zakładu pracy ojca/ opiekuna prawnego)
w godzinach: _______________________ ; telefon: ____________________________
Zatrudnienie na czas określony – do: _____________ / nieokreślony*
______________________________
( pieczęć zakładu pracy ojca/opiekuna prawnego)
data:
______________________
*niepotrzebne skreślić
1

Podobne dokumenty