DREZDENECKA.pl

Transkrypt

DREZDENECKA.pl
DREZDENECKA.pl
w numerze: XXXII i XXXIII sesja RM I Spotkanie z poseł Elżbietą Rafalską I Feniks dla Włodzimierza Sapóra
gazeta
numer 3
gazeta samorządu drezdeneckiego
marzec 2013
GAZETA DREZDENECKA
• Laureaci są wśród nas
• Moja liturgia z koszykiem
• Międzynarodowy Dzień
Obrony Cywilnej
STRONY POWIATU
• I Powiatowa Konferencja
• Wyjazd studyjny do Szwajcarii
• Święto Obrony Cywilnej
SPORT
• Zwycięzca IX Edycji HLPN
• I Międzywojewódzki
Turniej Oldbojów
Wesołego Alleluja!
2D
REZDENECKA.pl | marzec 2013
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
w imieniu władz samorządowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
składamy życzenia zdrowia, pogody ducha na każdy dzień,
radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz prawdziwie wiosennego nastroju.
Romuald Gawlik
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Bajko
Starosta Strzelecko – Drezdenecki
Pełnych Pokoju i Radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
w imieniu Rady Miejskiej
Przewodniczący
Adam Kołwzan
Burmistrz Drezdenka
Maciej Pietruszak
Niech czas Wielkiej Nocy
odrodzi w nas pragnienie zwyciężania codziennych trudności,
odkrywania piękna w otaczających na osobach,
niech obdaruje ciepłem uśmiechu i łzą wzruszenia,
otulając świadomością bycia kochanym
wszystkim Czytelnikom życzy redakcja
ATY
WARSZTO
CNE
N
A
K
L
WIE
szczególny
ielkanocnymi to ie ozdób
w
i
m
ta
ię
św
d
Okres prze
wykonywan
anie pisanek, ycznych bab, mazurków
czas. Malow
at
i pieczenie arom orzące tradycję. Tak, jak
świątecznych
ółtw
ej
elementy wsp w ze Szkoły Podstawow
ió
i serników to
zy
zn
ór
uc
eluszczak, kt
e i w tym
co roku, takż ku odwiedzili państwo Pi goście niezwykle
en
To
nr 1 w Drezd żne techniki zdobienia jajek.
każde
na policzkach
i
ró
i
am
al
w
ńc
to
ie
m
en
ru
ez
Z
pr
.
ci
za
okolicy,
z wszystkie dzie
ch już w naszej
oczekiwani prze ało przybycie tychże sławny kanie rozpoczął pan
ot
ow
iętami
je postaci. Sp
z nich obserw
kolorowe stro tradycjach związanych ze św jajek.
w
h
yc
an
zi
przyod
ótko o
ienia
opowiedział kr tował różne techniki zdob ne jajko
Henryk, który
io
en
rw
ez
ba
pr
za
za
ał
i oraz
sztatów otrzym ały woskiem z panią
ar
wielkanocnym
w
k
ni
st
ze
malow
żdy uc
niowie
Następnie ka stał do jednej z grup. Dzieci
enrykiem. Ucz
H
m
zo
ne
pa
ny
z
lo
ie
ry
wzo
yli radą
i przydz
ały” przeróżne
, a goście służ prac,
ki
ob
kr
tu
„s
sz
b
ła
lu
ie
ą
dz
in
ałe
Paul
tacja
orzyli swoje m otkanie zakończyła prezen utkiem
z zapałem tw
sm
ów. Dzieci ze
dświąteczne sp
i pomocą. Prze cie oraz wymiana podarunk nie w przyszłym roku.
ję
ka
pamiątkowe zd ów i zaprosiły ich na spot
tempie,
trważającym
st
za
ty
ar
w
y
ał
du
gn
zo
że
pr
po
eczach
świat pędzi do trzymać się i pomyśleć o rz ymś
Współczesny
cz
za
i
st
arto czasam
ch. Tradycja je
dlatego też w
ch, przyziemny ęgnować. Warsztaty,
ty
os
pr
ę
si
y
leży ją piel
wydawałob
t
rodzaju powró
nym, dlatego na
niezwykle waż niczyli uczniowie, to swego adycji, jaką
st
w których ucze ukłon w kierunku pięknej tr jek.
i
do przeszłości st własnoręczne zdobienie ja
je
ie
iw
pl
niewąt
dowska
Małgorzata Sa
SEBASTIAN DUKACZEWSKI
XXXII sesja RM w Drezdenku
27 lutego 2013 roku miała miejsce XXXII sesja RM obecnej kadencji. Po wszystkich standardowych procedurach związanych z przywitaniem uczestników, zaproszonych gości i wszystkich
pozostałych widzów, przedstawieniu porządku obrad, przewodniczący RM, Adam Kołwzan poprosił o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, mł. bryg. Andrzeja Cacka. Zaproszenie Komendanta PPSP wiązało się z jednym z punktów porządku obrad sesji, dotyczącym działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie gminy Drezdenko. Warto zaznaczyć, że była to pierwsza wizyta komendanta na sesji RM w Drezdenku, a to
dlatego, że mł. bryg. Andrzej Cacek jest nowo mianowanym na to
stanowisko i dopiero zaczyna służbę w Komendzie Powiatowej
PPSP w Strzelcach Kraj. Komendant przedstawił swoją osobę i dotychczasową historię służby w Straży Pożarnej. Pochwalił pracę
OSP na terenie naszej Gminy i zadeklarował pełną współpracę.
Następnie głos zabrał kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
i Zarzadzania Kryzysowego mgr Błażej Rerus. Bardzo obszernie
i dokładnie przedstawił informację dotyczącą działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie Drezdenko. Wspomnę tylko, że na terenie Gminy działa 9 jednostek OSP, w tym 3
jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Drezdenko, Niegosław i Rąpin). Jednostki te otrzymują znaczące dofinansowanie z budżetu państwa, co znacząco
wpływa na wyszkolenie strażaków i wyposażenie jednostek.
Stan wyposażenia sprzętowego wszystkich jednostek jest coraz
lepszy, a największym problemem jest starzejący się tabor samochodowy. Sporym problemem w codziennej działalności OSP jest
duża rotacja strażaków, związana z wyjazdami do pracy za granicę oraz kłopoty z usprawiedliwieniem nieobecności w pracy strażaków biorących udział w akcjach, szkoleniach lub ćwiczeniach.
OSP prowadzą również działania mające na celu poszerzenie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej (zawody strażackie, turnieje wiedzy pożarniczej i pogadanki w szkołach).
Przed przystąpieniem do interpelacji radni wybrali spośród siebie
przedstawiciela do rady Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej
im F. Grasia w Drezdenku. W głosowaniu zwykłym, po wcześniejszym zgłoszeniu kandydatury przez przewodniczącego RM, wskazano na radnego Krzysztofa Jaśkowa.
Jako pierwszy w interpelacjach głos zabrał radny powiatowy
E. Tyranowicz. Skierował pytanie do burmistrza związane z powstaniem biogazowni. Zapytał: gdzie ma powstać i z jakiego źródła będzie otrzymywany gaz?
Burmistrz Maciej Pietruszak zaznaczył, że powstanie biogazowni
to nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu Gminy. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska poinformował, że ta inwestycja nie
wymaga decyzji środowiskowej, co jednoznacznie wyklucza negatywny wpływ na środowisko. Inwestor wystąpił do Gminy o wydanie decyzji, o warunkach zabudowy. Biogazownia powstanie
po prawej stronie, przed lasem, jadąc w kierunku Międzychodu
z Drezdenka (teren jest własnością prywatną). Do wytwarzania
biogazu użyta będzie słoma, zielonki, a więc materiały, na których
będą mogli zarobić okoliczni rolnicy.
Radny M. Czekajło zgłosił, w imieniu mieszkańców ulicy Słonecznej 45, bardzo zły stan budynku gospodarczego. Belki stropowe
są przegnite, a całość konstrukcji zagraża bezpieczeństwu
użytkowników.
Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności zostanie
sprawdzony status prawny tego budynku (co jest prywatne, a co
Gminy). Wówczas zostaną podjęte działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i usunięcie usterek.
Radny W. Zarzyński skierował pytanie, w stronę obecnego na sesji wicestarosty W. Pietruszaka, o planowane inwestycje na terenie gminy Drezdenko, finansowane przez starostwo i inwestycje
w innych gminach, wchodzących w skład powiatu.
Wicestarosta Wiesław Pietruszak poinformował, że powiat re-
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
alizuje program oszczędnościowy, a w związku z tym jedyną inwestycją jest realizacja polsko-szwajcarskiego projektu, który ma
na celu, poprzez wprowadzanie ograniczeń, poprawić bezpieczeństwo na drogach. Na ten cel powiat ma 1 milion złotych, a głównym beneficjentem jest gmina Dobiegniew (570 tys. zł).
W ramach tego projektu w gminie Drezdenko zostaną wykonane trzy szykany na drodze Sowia Góra- Lubiatów.
Radny W. Kupczak poinformował, że mimo przeprowadzonego
remontu sali wiejskiej w Trzebiczu, złożonych wykonawcy reklamacji, nadal występuje problem z posadzką. W chwili obecnej nie
nadaje się ona do użytku. Zapytał, co w tym temacie ma zamiar
zrobić Gmina oraz czy wykonawca poniesie konsekwencje za wadliwie wykonane prace?
Odpowiedzi udzielił kierownik Referatu Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych, inż. Dariusz Skrzypczak. Poinformował, że
na zlecenie Gminy została wykonana ekspertyza, z której wynika,
że parkiet został źle położony (na zawilgocone podłoże), co doprowadziło do jego deformacji. Aby uniknąć podobnej sytuacji,
zalecono położenie płytek ceramicznych. Zostaną przeprowadzone rozmowy z wykonawcą posadzki, mające na celu wykonanie
nowej, w ramach gwarancji. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w tej sprawie, Gmina wykona prace na własny koszt,
a roszczeń będzie dochodzić u generalnego wykonawcy remontu sali w Trzebiczu.
Radny R. Świekatowski, jak zaznaczył, od dłuższego czasu zauważył zapadniętą cześć chodnika na ulicy Poznańskiej (obok posesji
p. J. Grzegorzek). Dziwi go to, że mieszkańcom to nie przeszkadza
(a można np. złamać nogę), więc sam postanowił to zgłosić.
Burmistrz poinformował, że zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich ze względu na to, że chodnik jest
w ciągu drogi wojewódzkiej i jest w zakresie kompetencji
ZDW. (Obecnie ZDW umieścił w tym miejscu słupek
ostrzegawczy).
Poprosił o sprawdzenie terenu przy nowo wybudowanej drodze
i chodnikach przy ulicy Okrężnej, na wysokości zakrętu przy blokach. Dość duża ilość wody na obszarach przylegających do
chodników bezpośrednio, jego zdaniem, grozi podsiąkaniem, osunięciem i uszkodzeniem chodnika i drogi.
Burmistrz zapewnił, że teren zostanie sprawdzony i jeśli będzie taka potrzeba to zwróci się do wykonawcy o wykonanie poprawek.
Zapytał burmistrza, czy jest odpowiedź w sprawie interpelacji, jaką złożył w związku z niezabezpieczonym terenem i budynkiem
przy skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady i Piotra Skargi.
Burmistrz oznajmił, że w tym temacie nie wpłynęła jeszcze odpowiedź z nadzoru budowlanego.
Pani sołtys Lubiatowa, D. Saj wyraziła, w imieniu mieszkańców
Lubiatowa i Jelenia, zaniepokojenie związane z działalnością kopalni w Grotowie. Mieszkańcy narzekają na uciążliwy zapach gazu i siarkowodoru oraz boją się skażenia środowiska.
Przewodniczący RM, jako osoba bezpośrednio zorientowana
(A. Kołwzan pracuje na terenie kopalni), poinformował, że nie ma
żadnego zagrożenia. Wszystko jest nieustannie monitorowane.
Żadne normy nie są przekraczane. Kopalnia jest w fazie rozruchu
i kiedy w pełni ruszy wydobycie, uciążliwe dla okolicznych mieszkańców zapachy znikną.
W kolejnym etapie sesji radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Projekty zostały szczegółowo omówione i przedyskutowane na posiedzeniu komisji. Wszystkie podjęte uchwały
na XXXII sesji wraz z uzasadnieniem są dostępne na stronie
http://www.bip.drezdenko.pl/755,uchwaly-rady-miejskiej-kadencja-2010-2014.html, gdzie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
3
R
A
D
A
M
I
E
J
S
K
A
4D
R
A
D
A
REZDENECKA.pl | marzec 2013
M
I
E
J
S
K
A
SEBASTIAN DUKACZEWSKI
XXXIII sesja RM w Drezdenku
11 marca 2013 roku odbyła się XXXIII sesja RM w Drezdenku. Była to sesja nadzwyczajna (poza planem pracy rady),
zwołana na wniosek burmistrza. Przedmiotem obrad były
projekty uchwał związane bezpośrednio z tzw. „ustawą
śmieciową”. Gmina został zobligowana, prawem wyższego
rzędu, do przygotowania odpowiednich projektów uchwał
i przedstawienia ich radnym. W związku z tym, że była to
sesja nadzwyczajna, nie miały miejsca posiedzenia komisji,
a cała dyskusja nad projektami odbyła się w czasie obrad.
Jako pierwszy pod dyskusję i głosowanie został poddany
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko. Regulamin ten
jest skutkiem prawnym realizacji uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Projekt był szeroko dyskutowany, powodował szereg
wątpliwości. W związku z tym, że wytyczne do stworzenia
regulaminu są precyzyjne, Rada Miejska wprowadziła zmiany kosmetyczne i przyjęła ten projekt w głosowaniu.
Kolejno omówieniu i dyskusji poddano projekt uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Ten projekt jest poniekąd ofertą usług świadczonych przez
Gminę w ramach opłaty, którą mieszkańcy będą uiszczać.
Krótko mówiąc określa rodzaje, ilość, częstotliwość odbieranych od mieszkańców odpadów. Od właścicieli nieruchomości, w ramach jednej opłaty, będzie odbierana każda
ilość odpadów zmieszanych jak i tych zbieranych selektywnie. Ograniczenia wprowadzono jedynie, co do ilości bezpłatnie
przyjmowanych
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych, uzależniając je od powierzchni użytkowej
lokalu. Projekt został w głosowaniu przyjęty.
Następnie zajęto się projektem uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za go-
SYLWIA CZYCZYRO
Spotkanie z poseł Elżbietą Rafalską
27 lutego odwiedziła Drezdenko poseł Elżbieta Rafalska. Spotkanie odbyło się w miejscowym ratuszu, w godzinach od 17.00 –18.30.
Naspotkanie przybyli nie tylko członkowie PiS-u, ale także sympatycy partii, jak również przedstawiciele innych ugrupowań politycznych. Przybyli
przede wszystkim ci, co chcieli wyrazić swoje poglądy na temat aktualnej
sytuacji w kraju i wyartykułować swoje bolączki i potrzeby. Zebranie prowadził Wojciech Grochala, nadleśniczy zRokitna, przewodniczący powiatowego koła PiS.
Parlamentarzystka mówiła przede wszystkim obezrobociu, które w szczególny sposób doskwiera mieszkańcom naszego powiatu. Jest
w nim bowiem ok. 25 proc. ludzi bez pracy.
Jeden z dyskutantów w związku z tym stwierdził, iż mimo bardzo dużego
bezrobocia wiele rodzin żyje na przyzwoitym poziomie, a to dzięki temu,
spodarowanie odpadami komunalnymi. Krótki projekt techniczny zakłada, że opłaty będziemy wnosić co miesiąc do 20
dnia każdego miesiąca, pierwsza wpłata do 20 lipca 2013
za okres od 1 do 31 lipca 2013. Opłaty można wnieść bezpośrednio w kasie UM lub na wskazane konto. Projekt
przyjęty.
Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Drezdenko. Każdy właściciel
nieruchomości otrzyma taką deklarację pocztą. Urząd Miejski przeprowadzi też kampanię informacyjną.
Jako ostatni z projektów poddano dyskusji projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko. Projekt zakładał,
że wysokość opłaty będzie ustalona na podstawie iloczynu
osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej. Opłata będzie naliczona dla maksymalnie czterech osób zamieszkujących nieruchomość (dla pozostałych
osób zamieszkujących tę samą nieruchomość wprowadza
się zwolnienie z opłat). Dla odpadów mieszanych zaproponowano stawkę 20 zł od osoby miesięcznie, natomiast
za zbiórkę selektywną 13,30 zł. Stawki te zostały wyliczone
na podstawie kalkulacji wszystkich czynników składowych,
czyli odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi
administracyjnej. Po burzliwej dyskusji radni postanowili
odrzucić ten projekt, wskazując, że zaproponowane stawki
są za wysokie. Burmistrz obiecał ponowne przeanalizowanie wysokości stawek opłat i przedstawienie ich
Radzie.
www.bip.drez den ko.pl/plik,4905,se sja -11-03-2013r -mp3.mp3
że w regionie rozwinięty jest handel samochodami i częściami wymiennymi do samochodów. Ale okres prosperity w handlu samochodami
skończy się. I rodzi się pytanie: W sytuacji, kiedy nie powstają nowe zakłady pracy, dające zatrudnienie, co dalej? Zdaniem wypowiadającej się
pani, wPolsce istnieje duże rozwarstwienie społeczne. Nieliczni żyją wluksusie, zdecydowana jednak większość z trudem łączy koniec z końcem.
Są duże rzesze biednych i bardzo biednych. Dotyczy to także Drezdenka.
Niezadowolenie społeczne narasta i to w przerażającym tempie. Posłanka mówiła także o finansach, jako że pracuje w tej komisji, o emeryturach, rentach. Następnie z wielką uwagą wsłuchiwała się w wypowiedzi
dyskutantów. Marian Kowal ubolewał nad faktem słabnącego poparcia
partii, którą reprezentuje posłanka. Winę za ten stan rzeczy przypisuje
m.in. monotematycznym wypowiedziom prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jego stanowisko poparł inny dyskutant twierdząc, iż ludzie chcą rzetelnej informacji oaktualnym stanie gospodarki iratujących rozwiązaniach
na przyszłość, które zahamują imigrację zarobkową młodych. Nie można zbyt dużo czasu poświęcać historii. Historia bowiem nie ma czasu teraźniejszego, a w życiu liczy się tylko teraźniejszość i przyszłość. Elżbieta
Rafalska mówiła także o zaletach Jarosława Kaczyńskiego jako polityka
inegatywnym stosunku mediów dojego osoby. Podkreślała, że świat nauki nie akceptuje w pełni obecnej polityki władz, stąd pomysł PiS-u, aby
stworzyć rząd fachowców a nie polityków.
Po spotkaniu oficjalnym, w rozmowach indywidualnych, Stanisław Musiałowski przekazał na piśmie pani poseł swoje stanowisko
w kwestii niekonstytucyjności w waloryzowaniu dodatków socjalnych
do rent i emerytur.
ZDZISŁAW SZPROCH
Nowo otwarta przychodnia lekarza rodzinnego
Mówiąc o przychodniach lekarza rodzinnego w Drezdenku
mieliśmy do tej pory na myśli NZOZ Przychodnię Lekarza Rodzinnego Danuty Mikołajczyk – Jasińskiej z ul. Kwiatowej 19
i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” s. c. Zofii
i Jerzego Robaków z ul. Piłsudskiego 8. Od 14 stycznia mamy
trzecią Przychodnię Lekarza Rodzinnego lek. med. Floriana Wendy ANMA – MED.- s. c., zlokalizowaną przy ul Sienkiewicza 3A (budynek starego młyna). W przychodni tej w ramach
NFZ przyjmują: lek. med. Florian Wenda, lek. med. Grzegorz
Skowron, lek. med. Piotr Dębicki i lek. med. Michał Oczkoś.
Opiekę pediatryczną sprawuje lek. med. Jadwiga Smoczyńska.
Średni personel medyczny stanowią doświadczone pielęgniarki, tj.: Teresa Rosadzińska i Maria Włudarz. Przychodnia
i rejestracja czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Do lekarza można się także zarejestrować,
tel. 95 781 45 10. Lekarz rodzinny jest dostępny codziennie,
z wyjątkiem soboty, w godz. 8.00 – 12.00 i od 15.00 – 18.00.
BADANIE PIERSI – PROFILAKTYKA,
KTÓRA RATUJE ŻYCIE
W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się w mediach o profilaktyce, ale niekoniecznie przełożyło się to na ilość przebadanych kobiet w ramach profilaktyki raka piersi.
Wynika z tego, że na badania zgłasza się znikoma ilość kobiet.
A nie wymaga ono żadnego dodatkowego przygotowania, jest
proste, a co najważniejsze, bezpłatne, bo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto w pracowni mobilnej tego typu badania wykonywane są w komfortowych warunkach i bez
oczekiwania w kolejce.
Kobiety, dlaczego więc się nie badamy?! Głównie z powodu strachu czy nawet wstydu.
A profilaktyka to potwierdzenie, że jesteśmy zdrowe, a nie szukanie choroby.
Jednym z najważniejszych działań w zakresie walki z rakiem piersi wciąż pozostają badania profilaktyczne, takie jak mammografia, ponieważ wczesne wykrycie choroby nowotworowej daje
niemalże 100% szansy na całkowite wyleczenie.
Powyższe badania zorganizowane są pod patronatem Szpitala
Powiatowego w Drezdenku oraz dzięki Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Drezdenku.
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
5
W przychodni lek. med. Floriana Wendy, podczas pierwszej wizyty, wykonuje się komplet podstawowych badań, dlatego poprzednia karta z historią choroby nie jest konieczna. Natomiast
karty szczepień dzieci od poprzedniego lekarza przysyłane są
do nowej placówki. Wyniki elektroniczne badań dostępne są
tego samego dnia; w formie zaś papierowej na drugi dzień.
EKG, które wykonuje się w przychodni, dzięki łączu internetowemu, jest przesyłane do Zabrzańskiego Centrum Kardiologicznego i dzięki temu już w kilka minut po wykonaniu tego
badania, mamy sporządzony opis przez specjalistów pracujących w tym szpitalu. Jest to o tyle ważne, że idąc do lekarza
rodzinnego, pacjent po wykonanym badaniu EKG posiada specjalistyczny opis. Mieszkańcy Drezdenka i gminy mają więc,
większą niż dotychczas, możliwość w wyborze lekarza rodzinnego. Zmiana lekarza rodzinnego jest bezpłatna i polega tylko
na wypełnieniu deklaracji i złożeniu jej w wybranej placówce
zdrowia.
Na ul. Sienkiewicza 3A są także specjalistyczne gabinety prywatne. Przyjmują w nich: endokrynolog – dr n. med. Paweł
Bolko, urolog – dr n. med. Piotr Cieśliński, chirurg naczyniowy – dr n. med. Krzysztof Wachal, kardiolog – lek med. Paulina Białek, psychiatra – lek. med. Witold Bartkowiak,
ginekolog – lek. med. Judyta Jaxa- Kwiatkowska, neurolog – lek. med. Marcin Rogoziewicz, ortopeda – lek. med. Paweł Sokołowicz, chirurg dziecięcy – lek. med. Michał Oczkoś.
Aby dostać się do specjalisty, należy wcześniej zapisać się na listę. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc
pod wskazany numer. Na ogół specjaliści przyjmują raz lub dwa
razy w miesiącu, a ich częstotliwość przyjazdu zależy od ilości
zgłoszeń.
6D
REZDENECKA.pl | marzec 2013
REDAKCJA
Maciej Mazurek w drezdeneckim Muzeum
W czwartek 28 lutego o godz. 18.00 w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej odbył się wernisaż obrazów Macieja
Mazurka. Licznie zgromadzeni goście mieli możliwość podziwiać
zbiór obrazów, z których część zainspirowana została silnym przeżyciem estetycznym, związanym z pobytem malarza na Ziemi
Drezdeneckiej. Mazurek to niezwykle ciekawa i bogata osobowość twórcza, którą w powitalnym wystąpieniu zaprezentowała
dyrektor muzeum, Ewa Kułakowska, przedstawiając go jako wyDANUTA ZYCH
Kolejna olimpiada
Kolejna, ale nie znaczy to, że mniej oczekiwana, czy wzbudzająca mniej emocji niż jej
poprzedniczki, bo dzieci niepełnosprawne
uwielbiają zawody sportowe, lubią rywalizować, a jeszcze bardziej cieszą się z otrzymywanych z rąk burmistrza miasta dyplomów
i medali. A medale, jak co roku, czekały
na wszystkich, gdyż wszyscy na nie zasłużyli. Każdy uczestnik tegorocznej IX Powiatowej
Olimpiady
Niepełnosprawnych
zasługiwał na uznanie – włożył w wykonywanie zadań dużo wysiłku i energii, marzył
o sukcesie i trenował jak sportowiec, jak
olimpijczyk. To nic, że olimpiada powiatowa,
ważne, że można było się spotkać z przyjaciółmi i znajomymi, najpierw walczyć
o punkty, potem wspólnie zasiąść przy suto
zastawionych stołach, jeszcze nieśmiało czekać na rezultaty zmagań z sobą i kolegami,
wreszcie otrzymać medal, dyplom i paczkę
ze słodyczami, pożegnać się i... umówić
na kolejną olimpiadę za rok. To już tradycja, zawsze przed świętami wielkanocnymi, zawsze w pobliżu nadejścia oczekiwanej
wiosny w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej spotykają się sportowcy w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, by zmierzyć się z zaproszonymi gośćmi z powiatu strzelecko- drezdeneckiego,
rywalami niepełnosprawnych członków TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z Drezdenka byli w tym roku: dzieci
i młodzież z Drawska i Strzelec Krajeńskich.
czekiwanego i szczególnie miło witanego gościa muzeum. W zaproszeniu na wystawę można było o nim przeczytać: „Maciej Mazurek (1963) malarz, poeta, krytyk sztuki, krytyk literacki,
publicysta. Ukończył liceum plastyczne, historię i polonistykę
na UAM. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych m. in.: Galeria Miejska, Poznań 2005, Muzeum Opalińskich, Sieraków 2007,
Muzeum Jana Dekerta, Gorzów 2007, Muzeum Regionalne Międzychód 2008, Dom Plastyka, Warszawa 2012, Galeria MM, Chorzów 2012, Dworek Sierakowskich, Sopot 2012. Wykładał historię
kultury i estetykę na poznańskich uczelniach artystycznych. Publikował m. in. w „Rzeczypospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”,
„Znaku”, „Odrze”. W latach 2006-2011 pracował w TVP Kultura.
Publicysta portalu w „Polityce”, „Gazety Polskiej”, członek zespołu „Teologii Politycznej”, członek redakcji „Zeszytów Karmelitańskich”. Był doradcą artystycznym Fundacji Malarstwa
Europejskiego „Pro-Picturae”. Autor monografii „Mierzejewscy”,
Muzeum Narodowe Warszawa 2004. Obecnie redaktor naczelny wydawanego przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów
Plastyków Kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”. W roku 2010 nakładem sopockiego wydawnictwa „Topos”, ukazał się tomik jego
poezji „Światła nad rzeką”. Uczestnicy wernisażu podziwiali nie
tylko piękne obrazy, wyeksponowane w galerii z ogromnym wyczuciem smaku przez Michała Głębockiego, ale prowadzili też
ciekawe rozmowy z ich twórcą i, jak to bywa w tradycji miejscowego muzeum, rozsmakowywali się w wypiekach i owocach
pięknie podanych przez p. Jadwigę Nawojską.
Wystawa będzie czynna do połowy kwietnia.
Aby dzieciom i ich opiekunom niczego nie
zabrakło zadbali sponsorzy: Starostwo powiatu strzelecko- drezdeneckiego, Urząd
Miasta, który dodatkowo ufundował puchary, Victaulic, SOBEX Trzebicz, Nadleśnictwo
Smolarz, Trojak Państwa Włochów, kucharki ze Szkoły Podstawowej nr 1 (znakomity bigos). Warto dodać, że podczas sobotnich
(16.03.2013) zmagań- nie tylko lekkoatletycznych- odznakę Jordana otrzymał Włodzimierz Sapór- wieloletni, wypróbowany
przyjaciel Koła, a Roman Owczarzak podziękowanie specjalne za wyrozumiałość
i otwarcie na potrzeby dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, Panie Edyta Chlebek
i Anna Pupel otrzymały naszą odznakę, którą honorujemy szczególnych przyjaciół,
a wolontariusze: Roksana Pupel, Dominik
Owczarzak, Magda Leśniewska, Jacek Golińczak, Jakub Maćkowiak dyplomy podziękowania. Wszystkim uczestnikom olimpiady
puchary i medale wręczał Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. W tym roku w imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież
z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego (Strzelce Kraj.), Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i Rodziców z Drawska, Dom
Środowiskowy z Drezdenka i dzieci z Barki w Drezdenku, oczywiście gospodarzami były dzieci i młodzież TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich rodzice.
PAULINA ZYCH
JUBILEUSZ DWULECIA GAZETY TWOJE-WIEŚCI
Marzenia są po to, żeby je
spełniać.
Gdybym zaczęła od tego, że jestem absolwentką Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku, byłoby strasznie
banalnie, ba! Zabrzmiałoby nawet jak CV. Jestem po prostu
pisarką i dziennikarką od dawien dawna, bowiem pisać
opowieści uwielbiałam od zawsze. Wiedzą o tym moje byłe
polonistki, którym podsuwałam swoje opowiadania
do czytania. Wie też moja matematyczka z gimnazjum, która zabrała mój wiersz sporządzony
przeze mnie na jej lekcji. Przeczytała go na forum klasy. Jeszcze
wtedy wszyscy śmiali się z poezji, chichotali głośno, a mentorka?
Chyba oddała wiersz rodzicom na wywiadówce. Pomyślałam sobie wówczas, że najważniejsze, aby skandal przekuć na jeszcze
większy sukces. Pisałam dniami i nocami. Miałam szczęście szkolić nieco później swój warsztat najpierw u boku przyjaciela naszej
rodziny, którym był Andrzej Depo. Autor książek i piosenek o Wołyniu, a także pisarz. Nie było lekko, pan Andrzej stawiał przede
mną wysoką poprzeczkę. Dzień spędzony z nim przed komputerem porównuję dziś do całego roku szkolnego z czterema lekcjami j. polskiego w tygodniu (sic!).
Bardzo często wygrzebywałam w Gazecie Drezdeneckiej felietony Danuty Zych – wybitna polonistka, felietonistka, dziennikarka,
artystka malarka, a prywatnie wspaniała mama – zaznaczałam je
kolorowymi mazakami i czytałam w wolnych chwilach. W nich było coś niesamowitego, coś czego zwykły szaraczek zrozumieć nie
mógł, bo to była „literatura” dla inteligentnych. Bawiły mnie
na forach internetowych komentarze tych, którzy słowa Danuty
Zych brali na poważnie, gdyż w jej felietonach było dużo metafor
i symbolizmu.
Potem wyjechałam na studia do Poznania. Oczywiście wybrałam
kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na początku
obserwowałam prasę lokalną różnych regionów jak i ogólnopolską. Nie podobała mi się manipulacja stosowana w każdym akapicie oraz autocenzura, którą dało się zauważyć gołym
okiem – i nie trzeba było do tego być studentem dziennikarstwa.
Wtedy pomyślałam sobie: „…a gdybym tak otworzyła własną gazetę, nieupolitycznioną, autonomiczną, w której młodzi adepci
dziennikarstwa mogliby szkolić swój warsztat? …”. Tak się stało,
ósmego marca 2011 r. Założyłam niezależną gazetę internetową
w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Stałam
się redaktor naczelną, odpowiedzialną za całokształt gazety, którą zarejestrowałam w sądzie. Tuż po tym wstąpiłam do Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, które to Stowarzyszenie bardzo pomogło
mi w rozwoju gazety. Rektor Uczelni, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, przeznaczył mi gabinet na uczelni, w którym organizowałam pierwsze kolegia redakcyjne, a o których wcześniej uczyłam
się tylko do egzaminów. Bardzo szybko pozyskałam duże grono
redakcyjne: studenci dziennikarstwa różnych uczelni w Polsce,
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
7
dziennikarze obywatelscy oraz specjaliści wybranych dziedzin,
między innymi: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz (szkoła dobrych
manier), red. Andrzej Niczyperowicz (nauczyciel akademicki, felietonista i autor wielu podręczników akademickich), dr Paweł
Semmler (specjalista od dyplomacji publicznej i stosunków międzynarodowych), prof. Andrzej Maciej Łubowski (artysta malarz,
dziekan Wydziału Artystycznego WSUS), mec. Andrzej Nowak
(prawo) i inni.
Ósmego marca tego roku odbył się jubileusz dwulecia mojej gazety (www. twoje-wiesci. pl) w poznańskim klubie „Krąg” z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Przewodniczący Stowarzyszenia red. Tomasz Dymaczewski, z którym znamy się właśnie dwa lata, wręczył naszej gazecie statuetkę w kształcie Victorii, gdyż jest to symbol zwycięstwa.
Można śmiało stwierdzić, że gazeta zwyciężyła kilka trudnych
chwil.
Początki były pracowite. Otrzymałam od mojego byłego wykładowcy, red. Andrzeja Niczyperowicza stos prac końcowych swoich studentów dziennikarstwa, po czym kazał mi wybrać te
najlepsze, a ich prace mogłam opublikować na łamach Twoich-Wieści, natomiast autorów zaprosić do współpracy. Autorką
pierwszego felietonu była Barbara Koniarek, osobiście moja koleżanka ze studiów. Współpracuje z gazetą do dziś.
Nigdy nie zapomnę moich pierwszych spotkań z dziennikarzami.
Nie kryli zdziwienia, gdy przedstawiałam się jako naczelna gazety. Naczelna kojarzyła się im raczej ze starszą kobietą „dźwigającą” ogromny bagaż doświadczeń. Dobrze czułam się w tej roli,
a za każdego dziennikarza zawsze byłam odpowiedzialna. Mogli
oni zwracać się do mnie nie tylko z problemami związanymi z publikacją, ale i również z kwestiami osobistymi. Na uczelni zawsze
mogłam liczyć przede wszystkim na pomoc ze strony pani prorektor dr Agnieszki Woch-Juchacz (specjalistki od reklamy i PR, a także mojej byłej wykładowczyni). Przychodziłam do jej gabinetu,
a ona wysłuchiwała mnie, po czym udzielała dobrych rad.
Przez te dwa lata gazeta osiągnęła wiele sukcesów. W międzyczasie dobudowaliśmy na stronie nowe zakładki tematyczne. Pozyskaliśmy nowych partnerów, a w 2012 r. otrzymaliśmy nagrodę
od rektora uczelni na Poznańskich Koziołkach Dziennikarskich
za ideę „dziennikarstwa obywatelskiego”. Wprowadziliśmy zakładkę „Nasza młodzież”, gdzie licealiści różnych szkół mogą szkolić swój warsztat dziennikarski. Byliśmy patronem medialnym
wielu imprez, współorganizowaliśmy między innymi wernisaż grafik Joanny Arent. Byliśmy jedynymi mediami, którym wywiadu
udzieliła po długiej przerwie Edyta Bartosiewicz. Chcemy nadal
rozwijać gazetę i wprowadzić wiele nowinek, ponieważ pozostaję wierna dewizie: „nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być
jeszcze lepiej”. Dzisiaj nasz skład redakcyjny to około 60 osób. Ta
liczba wciąż rośnie, gdyż zgłaszają się do nas młodzi ludzie z prośbą o możliwość szkolenia warsztatu. Jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi i bardzo chętnie przyjmujemy pod swoje skrzydła
młodzież wykazującą zainteresowanie dziennikarstwem. Z tego
miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi redakcyjnemu za współtworzenie gazety Twoje-Wieści, władzom uczelni
WSUS, władzom SDRP oraz wszystkim zaangażowanym w życie
Twoich-Wieści. Młodzieży drezdeneckiej chcę przekazać następującą treść: Nie bójcie się marzyć, wystarczy spotkać na swej drodze odpowiednich ludzi, którzy pchną was ku osiągnięciu
zamierzonych celów i dodadzą odwagi.
8D
REZDENECKA.pl | marzec 2013
Moja liturgia z koszykiem
Gdy by łem dziec kiem, Świę ta Wiel ka noc ne za czy na ły się
od pój ścia do ko ścio ła z ko szy kiem peł nym po kar mów, aby
ksiądz je po świę cił. By ła to oczy wi ście Wiel ka So bo ta, mu sia ło być du żo słoń ca. I choć tro chę zie lo ne drze wa.
Świę co ne przy go to wy wa ła ma ma, któ ra już od ra na pie kła ser nik, ma ko wiec i tra dy cyj nie bab kę. Do po ko ju,
w któ rym jesz cze spa łem, prze do sta wał się za pach wa ni lii,
smak cu kru, ro dzy nek i ma sła. Ku szo ny ta ki mi słod ko ścia mi
nie zry wa łem się jed nak szyb ko z łóż ka, gdyż nie by ło mo wy o skosz to wa niu; od Wiel kie go Piąt ku post jesz cze obo wią zy wał.
W tym dniu sze dłem do ko ścio ła w naj now szym
ubra niu. Mia łem no wą, bia łą ko szu lę, no we, krót kie
spodnie, no we, bia łe pod ko la nów ki i no we san da ły. Cze ka łem niecierpliwie, kiedy mogłem się ubrać i wyjść do kościoła. Ksiądz świę cił do pie ro od dzie wią tej ra no. Po ra nek
strasz nie się dłu żył. Po po ran nej to a le cie, po zje dze niu
na śnia da nie su chej krom ki i wy pi ciu gorz kiej her ba ty po ja wiał się ta ta w ro bo czym ubra niu. Ury wał się z pra cy, by do nieść jesz cze do ko szy ka cu kro we go ba ran ka.
Ko szyk stał na środ ku du że go sto łu w po ko ju go ścin nym, był za sła ny bia łą ser wet ką i przy bra ny zie lo nym
buksz pa nem. Przy cho dzi ła wresz cie ta go dzi na, o któ rej
w ko szy ku mu sia ły się zna leźć: jaj ka, chleb, sól, szyn ka, kieł ba sa, chrzan, lu kro wa na bab ka i ba ra nek z cu kru – sło wem
po tro sze ca ły świą tecz ny po karm.
Zmartwychwstanie
ks. Jan Twardowski
ziemia na wiosnę
wstaje
jak od stołu
zostawiając po sobie
pusty grób
odrzucony kamień
dnia trzeciego
o świcie jutrzenki
wraca
po
zdjęcie Edward Jan Weidemann
Podziękowanie
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
witraż w kościele
zarysowany cieniem
przelatującego ptaka
nadłamaną
gałąź
Cze ka łem nie cier pli wie, kie dy bę dzie go dzi na dzie wią ta. Do pie ro na krót ko przed wyj ściem ma ma za czę ła się
in te re so wać mo ją oso bą. Wte dy na gi sta wa łem na ta bo re cie i po słusz ny po le ce niom ma mu si wkła da łem no wą, bia łą
ko szu lę, no we, krót kie spodnie, no we, bia łe pod ko la nów ki
i no we san da ły.
Do ko ścio ła wy ru sza li śmy pra wie wszy scy o jed na kowej porze. Cała kamienica. Bywało, że na czele naszej procesji szła do zorczyni. Nazywaliśmy ją Baba-Jaga. Jak w bajce
i wobec nas była okrutna. Przez całe dnie chowała się po kątach ka mie ni cy, by nas wy stra szyć swo im brud nym na rzę dziem pra cy, czy li mio tłą. Te go wiel ka noc ne go po ran ka
wy cho dzi ła z na mi do ko ścio ła, nio sąc w rę ku ogrom ną tor bę z żyw no ścią do po świę ce nia.
Wszy scy szli w mil cze niu. A trze ba by ło jesz cze bar dziej za milk nąć, gdy z za kry stii Bo że go Cia ła wy cho dzi li mi ni stran ci, a za ni mi ksiądz w bia łej kom ży i zło tej stu le.
Mi ni stran ci nie śli na czy nie z wo dą świę co ną i kro pi dło.
Ksiądz przez mi kro fon od ma wiał mo dli twę, póź niej kro pi dłem czy nił znak krzy ża. Kro ple wo dy wsią ka ły w chleb, cia sto i spły wa ły po sko rup kach ja jek w ko szy kach.
W dro dze po wrot nej by li śmy już roz ga da ni, we se li.
Ktoś ko muś ukradł jaj ko, ka wa łek cia sta, to zno wu ka wa łek
kieł ba sy, ale na ko niec, w bra mie ka mie ni cy od da wa li śmy
so bie roz kra dzio ne po ży wie nie, bo w do mu by by ła awan tu ra i po dej rze nie o na ru sze nie po stu.
Świę con kę ma ma od sta wia ła do ju tra. Do pie ro
wcze snym ran kiem – po Re zu rek cji moż na by ło to wszyst ko
spo koj nie zjeść. Uro czy ste śnia da nie ma ma i ta ta za czy na li
od dzie le nia się tym, co po świę co ne. Za czy na li od jaj ka.
Gdy by łem dziec kiem, już wte dy mo ja li tur gia z ko szy kiem szyb ko się zmie nia ła. Za czą łem od kry wać na no wo
wszyst kie in ne ob rzę dy wiel ka noc ne, zwy cza je, ge sty, ob ra zy, krzy że, sło wa, pie śni. Tyl ko jed no zo sta ło ta kie sa mo:
prze ży wam te świę ta jak wte dy, gdy by łem dziec kiem. No
cóż, w każ dym z nas jest wca le sym pa tycz ny dzie ciuch.
ks. Je rzy Haj du ga
Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach podali nam pomocną dłoń, okazali życzliwość, duchowe wsparcie, łącząc się z nami w smutku i bólu
po nagłej stracie ukochanego ojca i dziadka
śp. Edwarda Jana Weidemanna.
Wszystkim uczestniczącym w uroczystej Mszy św. i ceremonii pogrzebowej: księdzu wizytatorowi Marianowi Szczecinie, ks. proboszczowi Wojciechowi Ćwiękale, głoszącemu homilię ks.
Jerzemu Hajdudze oraz pozostałym kapłanom biorącym udział
w koncelebrze Mszy św., a także Rodzinie, licznie zgromadzonym
Przyjaciołom, Znajomym i Sąsiadom,
ks. Jerzy Hajduga
wyrażamy głęboką wdzięczność i szczere podziękowania.
syn Tomasz wraz z żoną i dziećmi
EDYTA GRZECHOWIAK
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
I POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
9
30 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, nad którym honorowy patronat objęło Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Kraj., fundując tym samym nagrody dla najlepszych
uczniów.
W konkursie udział wzięło dwudziestu trzech uczniów
ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Młodzi ludzie rozwiązywali zadania, które sprawdzały m.in. rozumienie słuchanego tekstu, zmierzyli się również ze zrozumieniem tekstu czytanego samodzielnie, a następnie wykonali
zadania sprawdzające znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych. Młodzi znawcy języka angielskiego zmierzyli się również
z różnymi formami wypowiedzi: rozprawką, opowiadaniem czy
recenzją.
DOMINIKA STACHOWIAK
Po krótkiej przerwie uczniowie przystąpili do nieco trudniejszej części konkursu, części ustnej, w czasie której każdy musiał odpowiedzieć na pięć pytań z wylosowanego zestawu.
Komisja konkursowa, po wnikliwej analizie prac i wysłuchaniu wypowiedzi uczestników, wyłoniła zwycięzców: I miejsce
zdobył Hubert Jaśków, II miejsce uzyskała Dobrawa Dezor, miejsce III wywalczył Maciej Polski, wszyscy uczniowie z drezdeneckiego Liceum Ogólnokształcącego.
Drużynowo najlepsi okazali się również uczniowie z ZSP
w Drezdenku, miejsce drugie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół
w Strzelcach Kraj., miejsce trzecie wywalczyła młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj.
Zwycięzcom i organizatorom konkursu, paniom:
Agnieszce Brzostowskiej-Jarek i Edycie Raźnieckiej serdecznie
gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów językoznawczych.
16 lutego 2013r. w Turku odbył się IV Międzynarodowy
Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi
jednym objąć nie można uściskiem”. Jego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku, natomiast
współorganizatorami są: Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Burmistrz Miasta Turku Zdzisław Czapla, Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając. Do Honorowego Patronatu należą: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław
Alojzy Mering, Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Turku
oraz Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs podzielony jest
na trzy edycje: recytatorską, fotograficzną oraz plastyczną. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku 6-25 lat. Udział
w konkursie umożliwia uczestnikom odkrywanie swoich talentów oraz rozwijanie ich. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie
twórczości Włodzimierza Pietrzaka. Było on poetą, krytykiem literackim oraz publicystą. Poległ w Powstaniu Warszawskim.
Od paru lat przedstawiciele z naszego miasta także biorą udział w tym konkursie. Spośród 412 prac, pierwszą nagrodę
EWA PIETRUSZAK
zdobył Jaś Lisowski z Publicznego Przedszkola w Drezdenku. Przygotowywała go mgr Katarzyna Jenek. Jego pracę oraz wielu
innych uczestników oceniało jury w składzie: przewodnicząca – prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, prodziekan Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz – dr Beata Michalak, Wydział
Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku, prof. UAM dr hab. Hanna Maria Ograbisz-Krawiec, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Jan Hrycek, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Maciej Konieczny, organizator i pomysłodawca konkursu.
Jestem pewna, że każdy z uczestników musiał poświęcić wiele czasu na przygotowania do konkursu. Cieszę się, że zwycięzcą został mieszkaniec Drezdenka. Miejmy nadzieję, że wielu
jeszcze przedstawicieli naszego miasta zobaczymy w gronie zwycięzców tego lub innych konkursów.
Każda społeczność marzy, by z jej środowiska wyszedł
ktoś znany, ktoś, kto przysporzy szkole laurów. Śledząc losy naszych najlepszych absolwentów z przyjemnością można odnotować, że wielu z nich po latach dostało się na dobre uczelnie
i ukończyło je z wynikiem przynoszącym nam, nauczycielom,
satysfakcję. Nauka jest procesem długim. Trwa ponad 15 lat,
a niekiedy dłużej, o ile ktoś zdecyduje się na karierę naukową.
Ci ostatni tworzą w każdym społeczeństwie podstawy do rozwoju kraju. W pracy każdej szkoły ważne jest, by nie zgubić tych
najzdolniejszych, by dać im szansę na wykazanie się swoim talentem i zmierzenie się z najlepszymi w powiecie, a nawet
w województwie.
Od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół im.
H. Sienkiewicza startują w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
W bieżącym roku nasi podopieczni ze Szkoły Podstawowej nr 3
zostali laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych
z historii i matematyki, a z Gimnazjum nr 2 z fizyki. Marek
Kołwzan (ucz. kl. VIA) zdobył tytuł laureata z matematyki, Jan
Lesiak (ucz. kl. VIA) tytuł laureata z historii, a Arkadiusz
Masłowski (ucz. kl. IIIC) tytuł laureata z fizyki. Laureaci mają ten
przywilej, że zwolnieni są ze sprawdzianu absolwenta szkoły
podstawowej, a A. Masłowski z egzaminu gimnazjalnego
z części matematyczno-przyrodniczej, nie wspominając
o splendorze, jaki przysparzają sobie i szkole. Mamy nadzieję,
że na dalszym etapie edukacji osiągną kolejne znakomite
rezultaty, czego życzymy im, ich rodzicom i także ich
nauczycielom i wychowawcom. Wypada jeszcze pogratulować
nauczycielom przygotowującym laureatów. Do konkursów
przedmiotowych uczniów przygotowali: z matematyki pani mgr
Anna Lesiak, z historii pani mgr Ewa Pietruszak i z fizyki pan mgr
Marek Szwinto.
Jaś Lisowski z Drezdenka zwycięzcą IV Międzynarodowego Konkursu
Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka
Laureaci są wśród nas
10 D
REZDENECKA.pl | marzec 2013
NASI LAUREACI
Laureaci wojewódzkich konkursów
przedmiotowych: (od lewej) Marek Kołwzan
z matematyki, Arkadiusz Masłowski
z fizyki i Jan Lesiak z historii
Jaś Lisowski z Publicznego Przedszkola zwycięzcą
IV Międzynarodowego Konkursu Artystycznego
im. Włodzimierza Pietrzaka
Laureaci I Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego: Dobrawa Dezor i Hubert Jaśków
Edyta Trusz - laureatka VII Powiatowego
Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej
Dzwoni kobieta, proszę mi złożyć życzenia
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
11
Powyższy tekst, wygłoszony nieco bełkotliwie, lekko zachrypniętym głosem, przez nieznaną damę i wyemitowany w pierwszej połowie lat 80. w radiowej
Trójce, od lat nieodmiennie jest dla mnie synonimem Dnia Kobiet. Jest odległym
tchnieniem PRL–u, w którym żyłam i budzi nieco sentymentalne wspomnienia. Dziś
już nie mam szans na prezent w postaci rajstop w trudnym do zdefiniowania kolorze określanym jako „opalony” i wymykającym jakiejkolwiek skali rozmiarze zwanym „uniwersalnym”. Nigdy już nie będzie mi dane podpisać listy, która potwierdzi,
że stałam się szczęśliwą posiadaczką tej części garderoby. Oczywiście w pakiecie
z rajstopami lub innym drobnym, acz mocno dawniej pożądanym, przedmiotem
występował kwiat. Zazwyczaj samotny goździk lub tulipan, przeważnie ze słabo rozwiniętym pąkiem, nadwyrężonym całodzienną celebrą i zwieszającym się smętnie
w dół. Dawniej ulice pełne były kobiet, które w zależności od stopnia popularności,
przemykały w stronę domów z mniejszymi lub większymi ilościami takich kwiatów.
Gdyby ktoś zapomniał, że jest 8 marca, taki widok na pewno dałby mu do myślenia. Podobnie jak widok panów o twarzach skruszonych, dzierżących w dłoniach
podobnie wymęczone bukieciki i podążających w stronę domów chwiejnym
krokiem. I telewizja pełna radosnych robotnic całowanych w spracowane dłonie przez dyrektorów
Wiele osób uważa Dzień Kobiet za relikt minioi sekretarzy wszelkiego autoramentu. I wreszcie
akademie i rozmaite inne uroczystości kapiące
nych lat, a jednak to święto ma swoje miejsce również
wręcz od deszczu nagród, dyplomów i odznaczeń.
w obecnych czasach. Dla większości kobiet nadal jest
A następnego dnia prawie ogólnonarodowy kac
ono miłym dowodem pamięci i uzania. Dawne goździi szara rzeczywistość – trzeba stanąć w kolejce, żeki i rajstopy zastąpione zostały różami, czekoladkami czy
by zdobyć coś do jedzenia.
zaproszeniem na uroczystą kolacje. A prawdę mówiąc
każda okazja jest dobra, aby sprawić kobiecie przyjemEwa Kułakowska
ność.
Beata Machelska
8 marca obchodzimy
„Dzień Kobiet”. Myślę, że to
dobra okazja dla mężczyzn,
żeby okazać kobietom swój
szacunek. W tym dniu
wszystkim kobietom, tym
mniejszym i tym większym
należy się chwila odpoczynku i dobrej zabawy. Osobiście ten dzień spędzam
z przyjaciółkami, oglądając
wspólnie filmy lub po prostu
rozmawiając:)
Dzień Kobiet jest codziennie. Właściwie nie obchodzę tego święta, choć panowie
składają życzenia i jest to bardzo miły akcent. W czasach komuny dzień ten hucznie był
obchodzony w zakładach pracy,
ale w domu? Myślę, że nadal
jest podtrzymywany, ale w innej formie.
Mariola Kozubaj
Sara Brych
PAULINA PIELUSZCZAK
Ach, co to był za dzień…
Już po raz drugi we wsi Trzebicz w dniu 10.03.2013r. odbyła się
impreza z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu przy współpracy sołtysa i Rady Sołeckiej. Na uroczystość
zaproszono nie tylko panie z KGW, ale także seniorki oraz mieszkanki wsi Trzebicz; łącznie około 40 osób. Gości przywitała przewodnicząca KGW Paulina Pieluszczak, sołtys Grzegorz
Dymlańczuk oraz przewodniczący Rady Sołeckiej Jan Sarna.
Panie z KGW przygotowały pyszne przekąski, wypieki itp., a panowie złożyli kobietom życzenia oraz wręczyli kwiaty. Impreza przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Uczestnicy
oczekują więcej podobnych spotkań w ciągu roku. Mając doświadczenie w organizacji tego typu imprez, mam nadzieję, że
za rok znowu się spotkamy, ale już w większym gronie.
W imieniu KGW składam serdeczne podziękowania paniom
za przybycie na uroczystość oraz panu sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Trzebiczu za wsparcie inicjatywy i za kwiaty.
Ponadto zapraszamy do naszego Stowarzyszenia osoby chętne, które chcą aktywnie działać w KGW.
12 D
REZDENECKA.pl | marzec 2013
JOANNA SOBCZYŃSKA
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
Dnia 01.03.2013 r. odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej w Gorzowskiej Filharmonii. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Lubuski Marcin
Jabłoński.
Po raz kolejny Wojewoda Lubuski z tej okazji zaprosił przedstawicieli służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie
oraz osoby, zaangażowane w działania jednostek obrony
cywilnej.
W uroczystościach w Filharmonii Gorzowskiej wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, szef Wojewódzkiego Oddziału
Inspekcji Transportu Drogowego, szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego, przedstawiciel Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, pracownicy do spraw obronnych i obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego i gminnego, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W czasie uroczystości w Gorzowskiej Filharmonii zostały wręczone odznaczenia „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz nagrody
i dyplomy dla wyróżniających się pracowników prowadzących
w urzędach administracji i zakładach pracy sprawy obronne,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W tym roku ten zaszczyt spotkał również dwóch pracowników naszego Urzędu
Miejskiego w Drezdenku: pana Sylwestra Onichimowskiego oraz
pana Błażeja Rerusa, którym Minister Obrony Narodowej nadał
brązowe medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Z góry gratulujemy.
Po raz kolejny przeprowadzono eliminacje miejsko – gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, które odbyły się 28 lutego 2013 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
Jak co roku liczna grupa młodzieży, bo aż 31 osób, zgłosiła się do udziału w turnieju. Uczniowie ze szkół podstawowych,
gimnazjów i Szkoły Ponadgimnazjalnej z Drezdenka i Niegosławia wraz z opiekunami o godz. 9.00 przybyli do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas turnieju obradowała licząca 5 osób
komisja w składzie: przewodniczący komisji pan Paweł Kaczmarczyk –Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Kraj, sekretarz pani Alina Karmazyn – Nadleśnictwo Smolarz i członkowie pani
Joanna Rutkowska – Nadleśnictwo Karwin, pan Czesław Nowak – wieloletni komendant Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Drezdenku, pan Sylwester Onichimowski – aktualny komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Drezdenku. Turniej otworzył zastępca burmistrza
Drezdenka Andrzej Kozubaj. Powitał przybyłych nauczycieli, opiekunów i młodzież, której życzył dużej ilości punktów i zachęcał
do zgłębiania wiedzy na temat zapobiegania pożarom, gdyż wiedza na ten temat przyda się w życiu codziennym. Ze zgłoszonych
uczestników, którzy przybyli na spotkanie, wyłoniono trzy grupy
wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa 10 – 13 lat, druga w wieku 1416 lat, trzecia 17-19 lat. Turniej przebiegał w dwóch etapach;
pierwszy etap to część pisemna, gdzie uczestnicy otrzymali testy
z 20 pytaniami. W tej części, odpowiednio w grupach wiekowych,
największą liczbę punktów uzyskali: Dominik Szmyd – Zespół
Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku – 17 pkt., ex aequo:
Maria Pawłowska Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku, Jan Paprota Gimnazjum nr 1 w Drezdenku – 17 pkt., Monika Zasuwik Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych -13 pkt.
Po części pisemnej wyłoniono grupę osób, która zakwalifikowała się do drugiego etapu- części ustnej.
W grupie wiekowej 10-13 lat zwyciężył Dominik Szmyd,
uzyskując liczbę 7 punktów, drugie miejsce zajął Daniel Przytulski z liczbą punktów 6, trzecie miejsce zajął Hubert Dworczak
z liczbą punktów 6.
W drugiej grupie zwyciężył Jan Paprota z liczbą 9 punktów, drugie miejsce zajął Szymon Świerczyński z liczbą punktów 9, na trzecim miejscu uplasowała się Monika Golińczak,
uzyskując punktów 6.
W trzeciej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajął Bartosz Sikora z liczbą punków 9, drugie Jacek Golińczak z liczbą
punktów 4 i trzecie Aleksandra Nowak również z 4 punktami.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe maskotki „strażaka”
i publikacje ufundowane przez Nadleśnictwa Karwin i Smolarz,
które wręczył zastępca burmistrza Andrzej Kozubaj. Każdy
z uczestników turnieju otrzymał słodycze i nagrody pocieszenia.
Na zakończenie turnieju zastępca burmistrza podziękował
uczniom i nauczycielom za uczestnictwo w turnieju zapraszając
do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.
26.03.2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. odbędą się
eliminacje powiatowe, na których gminę Drezdenko reprezentować będzie 9 osób z poszczególnych grup wiekowych.
JOANNA SOBCZYŃSKA
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
ZDZISŁAW SZPROCH
Nasi dzielnicowi
Robert Litwinowicz
Artur Piechocki
Robert Kuczyński
Mirosław Piechota
Emilia Kordel
mł. asp. Robert Litwinowicz, tel. służbowy 519 534 468. Pod ww. numerem można skontaktować się z dzielnicowym w czasie pełnienia
przez niego służby. Dzielnicowy rejonu nr 9 nadzoruje teren miasta Drezdenka. Są to ulice: Niepodległości, 29 Stycznia, Krótka, Boczna, Portowa,
Długa, Osiedla Leśnego, Podgórna, Rzemieślnicza,
plac Sportowy, Polna, Dworcowa, Strzelecka, 1
Maja, Zaułek, Kościuszki, al. Piastów, Kasztelańska, Chełm Drezdenecki, plac Wolności, Zamkowa, Chrobrego, Żeromskiego, Poniatowskiego,
plac Wileński, Nowogrodzka, Warszawska, Marszałkowska, Młyńska, Słowackiego, Cicha, Pierwszej Brygady, Piotra Skargi, Moniuszki, Kołłątaja,
Willowa, Sienkiewicza, Lwowska.
asp. Artur Piechocki tel. służbowy 519 534 466.
Pod ww. numerem można skontaktować się
z dzielnicowym w czasie pełnienia przez niego
służby. Rejon nr 10 obejmuje następujące ulice
Drezdenka: Kolejowa, Towarowa, Słoneczna, Stary Rynek, Krakowska, plac Kościelny, Kościelna,
Szkolna, Reymonta, Pomorska, Łąkowa, Wiejska,
Zielona, Boczna, Mickiewicza, Kopernika, Milicka,
Ogrodowa, Szpitalna, Parkowa, Pułaskiego, Piłsudskiego, Malwowa, Kochanowskiego, 11 Listopada, Witosa, Wita Stwosza, Reja, Matejki, Leśna,
Południowa, Wesoła, Kwiatowa, Miodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Poznańska, Armii
Krajowej. Konopnickiej, Młodzieżowa, Myśliwska,
Sportowa, Zacisze, Jagiellonów, Ptasia, Słowicza,
Łabędzia, Kukułcza.
sierż. sztab. Robert Kuczyński, tel. służbowy 519 534 467. Pod ww. numerem można skontaktować się z dzielnicowym w czasie pełnienia
przez niego służby. Rejon nr 11 obejmuje teren
wiejski: Niegosław, Karwin, Czartowo, Marzenin,
Lipno, Lipno-Tuczępy, Klesno, Górzyska, Modropole, Kosin, Stare Bielice, Kosinek, Drawiny, Lipowo, Przeborowo, Hutniki, Lubiewo, Zagórze.
asp. Mirosław Piechota tel. służbowy 519 534 465. Pod ww. numerem można skontaktować się z dzielnicowym w czasie pełnienia
przez niego służby. Rejon nr 12 obejmuje teren
wiejski: Osów, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Trzebicz
Młyn, Zielątkowo, Duraczewo, Goszczanowo,
Goszczanowiec, Goszczanówko, Kijów, Gościm,
Grotów, Rąpin.
Mirosław Piechota pracuje z oddaniem w Społecznej Straży Rybackiej – Grupa Terenowa Drezdenko. Praca w straży jest niezwykle absorbująca,
gdyż kontrole akwenów, objętych nadzorem, odbywają się średnio dwa razy w tygodniu i trwają
nawet do sześciu godzin. Ich częstotliwość zmniejsza się jedynie wtedy, gdy wody są zamarznięte.
asp. sztab. Emilia Kordel tel. służbowy
(095) 76 229 20 – asystent zespołu ds. wykroczeń, organizacji służby oraz nieletnich
i patologii
• Organizuje spotkania z dziećmi, młodzieżą i pedagogami szkolnymi.
• Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.
• Uczestniczy w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczących przemocy domowej.
• Realizuje zagadnienia związane z prewencją kry-
13
minalną, tj. zapobieganiem i eliminowaniem popełnianych przestępstw wśród nieletnich.
• Uświadamia o grożących niebezpieczeństwach
wśród społeczności lokalnej.
• Realizuje programy prewencyjne, m. in.: „Lubuskie przeciw przemocy”, „Lupo”, „Bezdomni”, „Aktywny i bezpieczny senior”, „Zapobieganie
handlem ludźmi”.
Powiat strzelecko-drezdenecki został podzielony
na 12 rejonów: Strzelce Kraj. i gmina mają 4 rejony, Zwierzyn 1, Stare Kurowo 1, Dobiegniew 2 oraz
Drezdenko i gmina 4. Rejony naszego miasta
i gminy otrzymały numery 9, 10, 11 i 12. Każdy rejon ma swojego dzielnicowego.
Kluczowe obowiązki dzielnicowego
Dzielnicowy ma bardzo szeroki zakres obowiązków. Niektórzy twierdzą, że jest on od wszystkiego. Nie da się zatem przedstawić w szczegółach,
w jednym artykule, czynności przypisanych mu
prawem. Można natomiast powiedzieć o węzłowych problemach, wokół których koncentruje się
jego praca. A są to:
1. Rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie
przyczynom ich powstawania.
2. Inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych, mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw.
3. Zdecydowane przeciwdziałanie wszelkim
zjawiskom kryminogennym i patologiom
społecznym.
4. Staranne zabezpieczanie miejsc zdarzeń oraz
konieczność powiadamiania odpowiednich służb
o zaistniałych sytuacjach.
5. Prowadzenie bogatej korespondencji, tj. wysyłanie pism do sądów, prokuratury, zakładów pracy, szkół, jednostek administracji.
Godzi się podkreślić, iż na Komisariat Policji
w Drezdenku trafia wiele spraw, które powinny
być kierowane do podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych za czasowe utrudnienia, kłopoty
i uciążliwości skarżących się osób. Sprawy te czasami niepotrzebnie obciążają policjantów,
a zwłaszcza dzielnicowych.
Informacje ogólne
Szczegółowych informacji na temat terminów
pełnienia służby przez policjantów dzielnicowych może udzielić każdorazowo sekretariat KP
w Drezdenku, tel. (095) 76 229 00.
Komisariat Policji w Drezdenku w chwili obecnej
nie ma problemów ze środkami transportu. Funkcjonariusze policji powinni zatem stosunkowo
szybko dotrzeć w każde miejsce zdarzenia. I to zarówno jeśli chodzi o teren miasta jak i stosunkowo rozległy teren wiejski. Może się jednak zdarzyć
(choć jest to tylko rozważanie teoretyczne), że policjanci nieco się spóźnią z interwencją, ale wynikać to może tylko i wyłącznie z faktu, iż w tym
czasie są w oddalonym, o wiele kilometrów, terenie i interweniują w innej sprawie.
konsultacja: zastępca komendanta Komisariatu
Policji w Drezdenku, starszy aspirant Krzysztof
Nowak
14 D
REZDENECKA.pl | marzec 2013
CZY ISTNIEJE JAKAŚ RECEPTA NA DŁUGOWIECZNOŚĆ ?
Niegosław to największa miejscowość gminy Drezdenko. Nie to jest jednak naszą wizytówką.
Pan Wojciech Broniewski, urodzony 21-04-1917r.
w miejscowości Hamrzysko gm. Lubasz, najstarszy mieszkaniec
Niegosławia, zamieszkuje wspólnie ze swoją żoną Elżbietą, urodzoną 29-03-1927 r. w Stargardzie Szczecińskim. 3 maja 1947r.
w drezdeneckim ratuszu powiedzieli sobie „tak”, podczas uroczystości ślubnej.
Po ślubie zamieszkali w miejscowości Chełst, a od 1953
roku przeprowadzili się do Niegosławia. Będąc rolnikami, gospodarowali wspólnie na niewielkim gospodarstwie rolnym.
Nasi nestorzy wychowali wspólnie pięcioro dzieci, do-
APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW
czekali 13 wnuków i 20 prawnuków. W ubiegłym roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali odznaczenie za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, była to piękna 65 rocznica.
Kiedy zapytałem o receptę na długowieczność, zgodnie
odpowiedzieli: „żyj chłopcze normalnie, my nigdy nic innego nie
robiliśmy”.
Chciałbym w imieniu własnym jak i w imieniu mieszkańców Niegosławia złożyć na ręce naszych jubilatów najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia i zadowolenia
z dalszych słonecznych dni w życiu.
SOŁTYS Włodzimierz Zarzyński
Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Borakiewiczów,
poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki miał miejsce 15 marca 2013r.
we wsi Niegosław, na terenie gminy Drezdenko. W wyniku pożaru
budynku mieszkalnego ucierpiała 3-osobowa rodzina, która nie tylko została pozbawiona dachu nad głową, ale po raz kolejny została
głęboko doświadczona (w ubiegłym roku tragicznie zginął mąż p.
Marioli Borakiewicz).
Są już pierwsze osoby, które zadeklarowały swoją pomoc.
Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym (przede wszystkim
w formie finansowej), aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.
Wsparcie finansowe można kierować na numer konta: 42836200050020529030000060 Janusz Margan z dopiskiem: „Na odbudowę spalonego domu”.
W przypadku wsparcia materialnego najbardziej potrzebne są materiały budowlane i fachowa pomoc. W sytuacji jakiejkolwiek pomocy lub przysługi szczegółowych informacji udziela sołtys wsi Niegosław, p. Włodzimierz Zarzyński, nr telefonu: 696069714
lub 957621030. Zebrane środki i materiały przeznaczone zostaną na odbudowę zniszczonego domu.
Organizatorzy zbiórki liczą na ofiarność i solidarność mieszkańców gminy Drezdenko.
Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie, w imieniu osób oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękuję.
Sołtys Niegosławia Włodzimierz Zarzyński
XVIII TURNIEJ im. MARKA WIELGUSA
Po raz XVIII organizowany jest Turniej im. Marka Wielgusa dla dziewcząt i chłopców w wieku 11 lat i młodszych.
Zapraszamy drużyny szkolne i uczniowskie, kluby z miasta i gminy Drezdenko
do współzawodnictwa z innymi drużynami województwa lubuskiego, aż do finału ogólnopolskiego. Finał województwa lubuskiego w tym roku (10 maja)
odbędzie się w gościnnym Zbąszynku. Zapisy trwają do 31.03.2013 na stronie
internetowej: www.turniejwielgusa.pl
Powiatowy Turniej BRD
Dnia 13 kwietnia 2013 r. w Drezdenku odbędzie
się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym (BRD). W turnieju wezmą udział
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Drezdenka, Dobiegniewa, Zwierzyna,
Strzelec Krajeńskich oraz Starego Kurowa.
ELŻBIETA TUROSTOWSKA
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
15
POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ DREZDENKO 2013
Potrzeba muzykowania tkwi w naturze człowieka
od najdawniejszych czasów, śpiewanie zaś jest najpiękniejszą
i najtrudniejszą formą tej realizacji. Śpiew jest mową duszy….
Słoneczna sobota 16. marca br. zgromadziła w Centrum
Promocji Kultury w Drezdenku 39 młodych wokalistów z całego
powiatu. Prezentowali oni swój kunszt wokalny w czterech kategoriach wiekowych: 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-25 lat. Walory głosowe młodych śpiewaków oceniła rada artystyczna –
T. Cichosz, J. Schirmer, D. Ruszkowska
wyłaniając laureatów:
I kategoria wiekowa: wyróżnienia – Xawery Turostowski – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Drezdenku, Milena Majdecka – Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, Zuzanna Roszak – Publiczna Szkoła
Podstawowa w Strzelcach Kraj.
II kategoria wiekowa: wyróżnienia – Hanna Mąka – Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie, Marta
Jarząbek –Gminny Ośrodek Kultury
„JUTRZENKA” w Zwierzynie, Barbara
Król – Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie.
III kategoria wiekowa: wyróżnienia – Julia Kiona – Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Kraj., Natalia Sywiec, Donata Borowiak – Gminny Ośrodek Kultury „JUTRZENKA” w Zwierzynie.
Nie przyznano wyróżnień w ostatniej
kategorii.
Powiat strzelecko – drezdenecki
na Lubuskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Międzyrzeczu będzie reprezentowała wokalistka ze
Strzelec Kraj. – Amelia Kiona, zaś na Finał Piosenki Młodzieżowej
w Sulechowie pojedzie Sara Zimny, również ze Strzelec Kraj.
W Ogólnopolskim Konkursie o „Złotą Sosnę” w Drezdenku zaśpiewają: Paloma Ondyć z Dobiegniewa, ze Strzelec Kraj. – Paula Polak, Sara Zimny, Natalia Borysiuk oraz z Centrum Promocji
Kultury w Drezdenku – Joanna Suśniło, Hanna Krawczyk, Edyta
Trusz, Magdalena Demska, Ewa Butrym.
„Za rozwój i wzmacnianie idei NSZZ „Solidarność” – tak brzmi
treść uzasadnienia wyróżnienia, które otrzymał z rąk przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy i przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Jarosława Porwicha, radny
i szef nauczycielskich struktur związkowych w Drezdenku, Włodzimierz Sapór. Wręczenie statuetek „Feniks”, przyznawanych
za „szczególny wkład na rzecz Regionu Gorzowskiego NSZZ „So-
lidarność”, odbyło się 7 marca br. w sali konferencyjnej Elektrociepłowni Gorzów w obecności setki przedstawicieli zakładowych
organizacji związkowych.
Decyzja o przyznaniu corocznych wyróżnień zapadła jednomyślnie podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ
„Solidarność” w dniu 5 lutego 2013 roku. – Kieruje strukturą
Związku w sposób profesjonalny. Jego zaangażowanie i aktywność godne są naśladowania. Mają one bezpośredni wpływ
na rozwój naszej organizacji, a także jej wizerunek. Trzeba powiedzieć, że odbiór społeczny NSZZ „Solidarność” w Drezdenku
jest bardzo pozytywny i życzmy sobie, aby co najmniej zbliżony
był w innych miejscowościach Województwa Lubuskiego – mówił szef Regionu Gorzowskiego Jarosław Porwich, uzasadniając
kandydaturę Włodzimierza Sapóra.
W Elektrociepłowni Gorzów „Feniksami” wyróżnieni zostali ponadto dr Dariusz Rymar (Dyrektor Archiwum Państwowego
w Gorzowie Wielkopolskim) za popularyzację wiedzy o NSZZ „Solidarność” oraz Bernard Szyrwiński (Przewodniczący KZ NSZZ
„Solidarność” w Zakładach Drzewnych Dobiegniew) za determinację w osiąganiu celów związkowych.
Podczas uroczystości Włodzimierz Sapór zaprosił Piotra Dudę,
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, na grzyby do drezdeneckich lasów. Zaproszenie zostało przyjęte.
na podstawie informacji z Zarządu Regionu
FENIKS DLA WŁODZIMIERZA SAPÓRA
16 D
REZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW
Konferencja „Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego”
P
O
W
I
A
T Wyjazd studyjny do Szwajcarii
od lewej: I. Najdek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, A. Bajko – Starosta Strzelecko-Drezdenecki, M. Krasowska – Marczyk
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., M. Czaplewska – Pacała – Prokurator Rejonowy w Strzelcach Kraj.
Dnia 5 marca br. z inicjatywy starosty Andrzeja Bajko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyła się I Powiatowa Konferencja pod nazwą
„Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego”.
W konferencji uczestniczyli: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. pani Małgorzata
Krasowska – Marczyk, Mirosław Sobkowiak – ekspert ds.
społecznych Związku Powiatów Polskich, Prokurator Rejonowy w Strzelcach Kraj. pani Małgorzata Czaplewska – Pacała, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
pani Barbara Steblin – Kamińska, kierownicy OPS, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin,
kuratorzy sądowi.
Podczas ponad 3-godzinnego spotkania dyskutowano o szansach i barierach w realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedstawiono sytuację pieczy na terenie naszego powiatu oraz dyskutowano o problematyce przestępczości związanej
z przemocą w rodzinie, o przestępstwach na tle seksualnym wobec małoletnich członków rodzin oraz
o przestępstwach niealimentacji.
Zredagowała: Beata Gajowczyk
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Z uwa gi na udział po wia tu strzelecko -drez deneckiego w projekcie pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, w dniach 18-22 lutego 2013 roku
uczestniczyłam wraz ze starostą strzelecko-drezdeneckim p. Andrzejem Bajko w wizycie studyjnej w Szwajcarii. Celem wyjaz du była wymia na do świad czeń
związanych z organizacją kampanii społecznych na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poszerzenie wiedzy
na temat pracy policji szwajcarskiej, szkolenia kierowców oraz dokonanie uzgodnień na temat programu szkoleń w zakresie metod poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, które będą prowadzone dla policjantów, pra-
cowników samorządów i przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu. Mieliśmy możliwość zaprezen to wania stro nie szwaj carskiej in westycji, ja kie
zamierzamy zrealizować na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim bardzo dobrze
roz winięta in fra struktu ra dro go wa w Szwaj ca rii
i niezwykłe w porównaniu z naszym krajem respektowanie bardzo restrykcyjnych przepisów ruchu drogowego
przez miesz kań ców Szwaj ca rii (kary za przekro czenie
prędkości obowiązujące od 1 stycznia b. r. w całej Szwajcarii sięgają nawet 4 lat pozbawienia wolności, przewidu ją grzywnę do 1.300.000 CHF, zatrzymanie czaso we
REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ PONIŻSZYCH MATERIAŁÓW
DREZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
i stałe uprawnień do kiero wa nia oraz kon fiska tę
pojazdu).
Innowacyjnym rozwiązaniem są także tzw. strefy ruchu,
w których pierwszeństwo ma zawsze pieszy, a pojazdy
po ru szają się z maksymalną pręd ko ścią 30 km/h.
W miejscach tych rezygnuje się z oddzielania ruchu pieszego od pojazdów. Kierowca zawsze powinien ustępować pieszym.
W Szwajcarii działają też licznie organizacje i stowarzyszenia na rzecz po pra wy bez pieczeń stwa pu blicz nego – na rzecz profilaktyki, edukacji uczestników ruchu
dro go wego, organiza cje są finan so wane niezależ nie
(w głównej mierze ze środ ków po cho dzą cych od firm
ubezpieczeniowych, które zgodnie z prawem szwajcarskim odprowadzają 0,75% zebranych składek na działania związane z po pra wą bez pieczeń stwa na dro gach).
W Szwajcarii organizuje się szereg kampanii społecznych
realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, najbardziej znane: „Franky Slow Down”,
„Date Nina”. Poinformowano nas, iż na przykład w miesiącu lutym Policja prowadzi akcję związaną z alkoholem,
w marcu z zachowaniem bezpiecznej odległości między
pojazdami, w kwietniu dot. używania telefonów komórkowych podczas jazdy. Omówiono m.in. kampanię „Superbike” ad reso waną do mo to cyklistów w sezo nie
motocyklowym. Akcja ta dotyczy ostrzeżeń związanych
z jazdą motocyklem po tzw. „serpentynach” w górach.
Kilka krotnie pod kreśla no du żą ro lę Po licji w edu kacji
dzieci i młodzieży w szkołach, szczególnie na początku
roku szkolnego.
Policja posiada centrale ruchu drogowego, wyposażone
w systemy monitoringu i zarządzania drogami. Widzieliśmy dwie (1 usytu owa na w siedzibie po licji kan to nalnej, 2 przy tu nelu Gottharda). Uczestniczyliśmy także
w praktycznych kontrolach prędkości na drogach. Zapoznano nas z urządzeniami do kontroli (fotoradary), omówio no sys temy nad zo ro wa nia ru chu i jego kon tro li
obowiązujące w 17 kilometrowym tunelu Gottharda. Zapoznaliśmy się także z systemami bezpieczeństwa wprowadzo nymi po wypad ku i po ża rze, któ ry miał tam
miejsce w 2001r., a w którym śmierć poniosło 11 osób.
Zaprezentowano nam także Centrum Kontroli Pojazdów
Ciężarowych usytuowane przy odcinku autostrady prowadzącej do tunelu Gottharda. Teren, na którym zlokalizo wano cen trum przysto so wa ny jest do po sto ju
oko ło 500 ciężaró wek. Dzien nie przez teren Cen trum
w kierunku tunelu Gottharda przejeżdża ok. 1.700 ciężarówek, wszystkie zmuszone są przejechać przez wagi na-
jazdowe, około 60 z nich codziennie jest poddawanych
drobiazgowej kontroli (na terenie Centrum wybudowano obiekt, w którym znajdują się 2 wyposażone w urządzenia do kontroli technicznej stanowiska).
Zapoznano nas także z system szkolenia kierowców, w Szwajcarii jest on dwustopniowy. Szkolenia kierowców po dob nie jak w Polsce pro wa dzą prywatne
podmioty, które przygotowują kandydatów na kierowców do egzaminu pań stwo wego. Po zda niu egzaminu
kierowca otrzymuje tzw. prawo jazdy czasowe (próbne)
na okres 3 lat. W tym czasie pod dany jest szerego wi
ogra niczeń. W cią gu 3 lat od uzyskania pierwszych
uprawnień kierowca jest zobowiązany ukończyć 2 dniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne m.in. na płycie poślizgo wej. Nie zaliczenie dru giej części egza minu lub
nieprzystąpienie do niej, jest równoznaczne z utratą prawa jazdy. Podczas II etapu szkolenia kierowcy uczeni są
m.in. z zasad ekonomicznej jazdy, zachowania pojazdu
pod czas ha mo wania na śliskiej na wierzch ni jezd ni
przy różnych prędkościach, jeździe po łuku drogi połączo nym z utratą przyczep no ści. W tej części szko lenia
mieliśmy przyjemność wziąć udział.
Prawdą jest, że kierowcy w Polsce często łamią przepisy
ru chu dro go wego naraża jąc siebie sa mych i pieszych
na niebezpieczeństwo, mamy jeszcze w tej kwestii bardzo dużo do zrobienia, lecz nie można zapominać, że niezmiernie waż nym elemen tem jest także brak
w naszym kraju odpowiedniej infrastruktury drogowej.
Wprowadźmy restrykcyjne kary za przekraczanie dozwolonej prędkości, ale posiadajmy alternatywę do szybszego po ru szania się, mam na myśli au to stra dy
i drogi szybkiego ruchu.
Dzień pierwszego marca na całym świecie jest obchodzonym Świętem Obrony Cywilnej ustanowionym
w 1972 roku przez Międzynarodową Organizację Obrony
Cywilnej.
W województwie lubuskim organizatorem obchodów Święta jest Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński, który jest jednocześnie szefem obrony cywilnej w województwie
lubuskim.
W uroczystościach w filharmonii gorzowskiej
z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego wzięli udział
pracownicy do spraw obronnych i obrony cywilnej szczebla
powiatowego i gminnego.
W trakcie spotkania zostały wręczone odznacze-
nia „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz nagrody i dyplomy dla wyróżniających się pracowników prowadzących
sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego.
Z powiatu strzelecko-drezdeneckiego medalami zostali odznaczeni: srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności
Kraju” Lech Ułasowiec, brązowym medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”: Andrzej Bajko, Andrzej Kobelak, Błażej
Rerus, Sylwester Onichimowski oraz nagrody otrzymali: Hubert Kowalski i Ryszard Paszkowski.
Święto Obrony Cywilnej
Zredagowała: Dorota Juzenko
od prawej: mł. insp. dr Dariusz Podleś – radca Biura Ruchu Drogowego
KGP (Kierownik Projektu KIK/76), Andrzej Bajko - Starosta StrzeleckoDrezdenecki, Dariusz Ejchart - Starosta Sulęciński, Kazimierz Gryz Naczelnik Wydziału Dróg i Melioracji Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Zredagował: Ryszard Paszkowski
17
P
O
W
I
A
T
18 D
LISTY DO REDAKCJI
REZDENECKA.pl | marzec 2013
„Mur okazał się nie do zburzenia…”
Jakiś czas temu, dzięki uprzejmości Szanownej Redakcji, pozwoliłem sobie opisać nieścisłości a nawet błąd, który pojawił się w arkuszu na egzaminie praktycznym dla Technika
Farmaceutycznego, z dnia 20 czerwca 2012 r. Konsekwencją
m.in. owej nieprecyzyjności był bardzo słaby wynik w skali całego kraju (ok. 50% zaliczonych prac). Jako, że byłem pośrednio odpowiedzialnym za los wielu młodych ludzi, w poczuciu
obowiązku przystąpiłem do „walki” o sprawiedliwe ustosunkowanie się do wyników i naprawienie błędu egzaminujących. Zacząłem więc pisać liczne odwołania do m.in. odpowiednich
Komisji Egzaminacyjnych, do Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą zainteresowania się losem wielu uczniów, którzy nie z własnej
woli stali się z powodu owej nieścisłości – bezrobotnymi. Zdanie
egzaminu wiąże się bowiem z otrzymaniem dyplomu, a to otwiera drogę do pracy w aptece.
Po wielomiesięcznej wymianie korespondencji z „szacownymi
instytucjami” (a uzbierała się tego naprawdę imponująca ilość),
trochę w osamotnieniu, muszę przyznać, że niestety walkę
w obronie młodych absolwentów – przegrałem. Nic nie dawały
moje kolejne wyjaśnienia na zarzuty padające ze strony Komisji
Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej itp. Na logiczne i merytoryczne analizy problemu powoływano – w Ministerstwie Edukacji Narodowej! coraz to nowych ekspertów. Kolejni
„fachowcy” zaprzeczali swoim argumentom w kolejnych pismach, jak i „specjalistom” z Komisji Egzaminacyjnej. Na liczne
moje sprostowania ustanawiano …kolejnych „fachowców”
przy MEN! Sposób w jaki potraktowali uczniów oraz mnie jako
obrońcy sprawiedliwego rozwiązania sytuacji (oczywiście z korzyścią dla uczniów) nie pozostawiał mi wielu złudzeń. Dla „nich”
nie miało kompletnie znaczenia umożliwienie (z powodu owego
błędu) zdawania egzaminu poprawkowego w najszybszym dogodnym terminie. Wiązałoby się to oczywiście z przyznaniem się
do winy i ogromnymi kosztami.
I tak wiele osób musi czekać na kolejną szansę udowodnienia
swojej wiedzy, do następnego terminu (do egzaminu można podchodzić raz w roku! – czyli do czerwca). Wielu z nich (a kontakt
nawiązałem z bardzo wieloma uczniami z całej Polski) zrezygnowało z dalszej walki – zmieniając po prostu branżę, wielu pozostało w domach, ucząc się do kolejnej próby zaliczenia egzaminu.
W wyniku nagłośnienia całej tej sprawy był także aspekt
pozytywny. Było to jednak bardzo małe zwycięstwo. Otóż ci najbardziej zmobilizowani przeze mnie, po licznych odwołaniach
do komisji i prośbach o ponowne sprawdzenie pracy otrzymywali
dyplom – często nawet po miesiącu (co uważam za skandal) – POTAJEMNIE, INDYWIDUALNIE DROGĄ POCZTOWĄ! Niestety było ich tylko kilkunastu, co w skali kraju (kilkuset osób)
stanowiło tylko niewielki promil poszkodowanych.
Kończąc moją smutną opowieść o „wzorcowych standardach egzaminacyjnych”, na które kładziony jest szczególny nacisk, organizowane są liczne szkolenia itp. pragnę wspomnieć
w tym miejscu o kolejnym egzaminie na Technika Farmaceutycznego, który odbył się w sesji styczniowej (niektóre szkoły w zależności od cyklu naboru organizują egzamin w styczniu). Stała
się wręcz rzecz kuriozalna, podcinająca mi kompletnie skrzydła
jako nauczycielowi, pozwalająca wątpić w jakikolwiek sens nauczania…. Otóż w styczniowym arkuszu egzaminacyjnym ponownie „wkradł” się błąd (według mnie jeszcze istotniejszy jak
w czerwcu 2012r.), który m.in. ustanowił zdawalność na poziomie 40%!…
Ja już naprawdę nie wiem: czy to wynika z braku merytorycznego przygotowania „ekspertów” układających zadania egzaminacyjne, czy z pewnej celowości takich działań.
Któż nie zna tej wyliczanki wpisywanej niegdyś do pensjonarskich
sztambuchów. Kochajmy się, jak dwa aniołki – tak brzmi dalszy ciąg
tego naiwnego wierszyka. W dzieciństwie jakby inaczej to wszystko wyglądało, jak w wierszyku, rodzeństwo – jedna matka, ten sam
ojciec, bliskość, wspólne tajemnice skrupulatnie skrywane
przed rodzicami, siostra i brat, ta sama krew. Taak. Tak było.
Zazwyczaj tak jest do momentu zestarzenia się rodziców,
częściej jednego z rodziców, bo drugi już porusza się po niebiańskich łąkach, do chwili, gdy jedno z rodzeństwa zaczyna rozważać
możliwość wzięcia wszystkiego. Va banque. Jeśli w dodatku zachłanność współmałżonka wspiera piękniejsza (wizualnie) połowa
odnalezionej kiedyś drugiej połowy jabłka, sprawa jest znacznie
łatwiejsza. Można wtedy zawieźć śmiertelnie chorą matkę- teściową do notariusza, wymóc zmianę testamentu i spokojnie czekać,
aż umrze.- To przecież matka wydziedziczyła córkę- mamy na swoje usprawiedliwienie, a żeby sumienie w nas się jednak nie odezwało, ubliżamy i wymyślamy niesłychane historie. Jest wreszcie
o czym rozmawiać w jesienne czy zimowe wieczory, podłość zbliża, łączy i jednoczy. Ludzie, którzy prawie nigdy matce nie pomogli, nie wzięli w pracy ani dnia wolnego na opiekę nad chorą
śmiertelnie kobietą, mają szereg pretensji do wszystkich, a najwięcej do oszukanej perfidnie siostry. Gdzie empatia, współczucie,
wspólnota, gdzie więzy krwi, które przecież powinny łączyć nie
dzielić, zbliżać, nie bezpowrotnie oddalać?
Jak daleko jesteśmy w stanie posunąć się w swej zachłanności i podłości? Czy jest na to jakaś miara? Nie ma. Najgorzej, gdy
ludzie wydawałoby się na poziomie, wykorzystują swoje predyspozycje intelektualne, by zmiażdżyć tych, którzy po śmierci rodziców powinni być im najbliżsi. Dlaczego tak się dzieje, że w obliczu
możliwości zdobycia czegoś dla siebie, zapominamy, że nie jesteśmy sami, że także inni mają do tego prawo, że postępując tak podle, ucinamy to, co nas kiedyś łączyło, co było naszym dniem
za dniem, wspólnym dorastaniem, we wspólnym domu, który dla
obu stron tyle samo znaczył i znaczy? Czy rzeczywiście jesteśmy
gotowi do każdego niecnego uczynku, byle tylko kogoś wykorzystać i ograbić- z rodziny też, oszkalować i zniesławić – sami odcinamy to, co niegdyś było dla nas tak istotne i ważne, co pachniało
ciepłem rodzinnego domu, wspólnymi wieczorami i porankami,
małymi i dużymi radościami. Czy warto dla dóbr materialnych zabijać uczucie miłości a w zamian za to generować nienawiść.
Do siebie również, bo przecież w którymś momencie pojawi się
refleksja, wyrzuty sumienia, wstyd… Czy rzeczywiście?
dez
Na górze róże, na dole fiołki…
Pozostaje nam (nauczycielom i uczniom) tylko czekać na kolejny
czerwcowy termin, licząc na rzetelny i sprawdzony arkusz egzaminacyjny…
Maciej Kurłowicz
DREZDENECKA.pl | marzec 2013
Drużyna Gringos zwycięzcą IX Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej
WIESŁAW KACZMAREK
W dniu 03-03-2013 br. zakończyła się IX Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej. W rozgrywkach wzięło udział 25 drużyn; z tego 12 w I lidze i 13 w II. Mecze rozgrywane były
o Puchar Burmistrza Drezdenka, który osobiście dokonał
wręczenia pucharów i wyróżnień. Dodać należy, iż główne
trofeum obroniła drużyna Gringos. Serdeczne gratulacje!
Słowa podziękowania należą się także sędziom
tych rozgrywek tj. pp: D. Kalinowskiemu, A. Żurakowskiemu, G. Juszkiewiczowi i A. Wachowiakowi. Wszystkich chętnych zapraszamy do kolejnej już X Edycji Halowej Ligi Piłki
Nożnej rok 2013/2014.
I MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ HALOWY OLDBOJÓW
O PUCHAR BURMISTRZA DREZDENKA
W dniu 09.03.2013 r. odbył się I Międzywojewódzki Turniej
Halowy Oldbojów o Puchar Burmistrza Drezdenka. Udział
brały drużyny z trzech województw: zachodnio-pomorskiego (Barlinek), wielkopolskiego (Chodzież, Wieleń, Krzyż
Wlkp.), lubuskiego (Słubice, Przytoczna, Strzelce Kraj., Drezdenko). Puchary i wyróżnienia wręczał Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Nawrot, radny Henryk Majzlik. Drużyny rywalizowały w dwóch grupach. Dwie drużyny z grupy awansowały do półfinałów, gdzie w najciekawszym, w ocenie
pozostałych uczestników i kibiców spotkaniu, gospodarz
Oldboye Drezdenko pokonał Polonię- Oldboy Chodzież 4:3.
W drugim półfinale Oldboje ze Strzelec Kraj. pokonali drużynę z Barlinka 1:0.
W meczu o trzecie miejsce Polonia-Oldboy Chodzież wygrała z Oldbojami z Barlinka 6:0.
W finale Oldboye Drezdenko wygrywając 2:0 z kolegami ze
Strzelec Kraj. zdobyli puchar Burmistrza Drezdenka.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie a drużyny rywalizowały w duchu fair play. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców. Organizatorzy drużyna Oldboye
Drezdenko składa bardzo serdeczne podziękowania
za ufundowanie pucharów i wyróżnień Burmistrzowi Drez-
denka Maciejowi Pietruszakowi oraz za pomoc w organizacji turnieju dla pp.: E. Nawrota, H. Majzlika, dyr. R. Owczarzaka, Cz. Kwapisiewicza, firmie GRAPFA Tomasza
Grasia, Wojciechowi Pfalowi za smaczny poczęstunek
oraz sędziom: D. Kalinowskiemu, G. Juszkiewiczowi,
T. Borenszteinowi.
Skład zwycięskiej drużyny: Jacek Wyrwa, Karol Szczygielski,
Wojciech Pfal, Krzysztof Pfal, Józef Ludniewski, Dariusz Gorgiel, Dariusz Mazowiecki, Włodzimierz Pastwa, Dariusz Turczyn, Jacek Oraczewski, Jarosław Jerzy, Wiesław Kaczmarek.
Kolejność w turnieju.
1. DREZDENKO
2. STRELCE KRAJ.
3. CHODZIEŻ
4. BARLINEK
5. WIELEŃ
6. PRZYTOCZNA
7. KRZYŻ
8. SŁUBICE
NAJLEPSZY STRZELEC: WOJCIECH PFAL (Drezdenko)5 bramek
NAJLEPSZY BRAMKARZ: JANUSZ KWIECIŃSKI (Strzelce Kraj.)
19
K
A
L
E
J
D
O
S
K
O
P
S
P
O
R
T
O
W
Y
FENIKS DLA WŁODZIMIERZA SAPÓRA
przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda (drugi z prawej), Włodzimierz Sapór szef
nauczycielskich struktur związkowych w Drezdenku (w środku), przewodniczący Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Jarosław Porwich (drugi z lewej)
ISNN 1505-585X
Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
Sylwester Onichimowski (trzeci od lewej), Błażej Rerus (drugi od prawej)
odznaczeni brązowym medalem „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”
WYDAWCA: Urząd Miejski w Drezdenku
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Sylwia Czyczyro (redaktor naczelny), Zdzisław Szproch (sekretarz redakcji), Sebastian Dukaczewski, Włodzimierz Sapór,
Danuta Zych, Paulina Zych, Edyta Grzechowiak, ks. Jerzy Hajduga CRL, Joanna Sobczyńska, Ewa Kułakowska
OKŁADKA PRZÓD: Łukasz Pluskota (na okładce: Paulina i Henryk Pieluszczak, E. Paszkiewicz )
OKŁADKA TYŁ: Joanna Sobczyńska, Leszek Szyszłowski
PROJEKT OKŁADKI: Michał Głębocki
ZDJĘCIA W NUMERZE: Joanna Sobczyńska, Ewa Kułakowska, Łucja Magdziarz, Krzysztof Lisowski, Paulina Pieluszczak, Danuta Zych,
facebook.com/drezdenecka
Paulina Zych, Leszek Szyszłowski, Elżbieta Turostowska, Jarosław Peszel, Sylwia Teresiak
DRUK: Studio Reklamy Impresja, Rąpin 61, 66-530 Drezdenko, www.impresja-studio.pl, tel. 95 762 57 14
NAKŁAD: 800 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania w
swojej witrynie internetowej www.drezdenecka.pl niektórych materiałów drukowanych w „Gazecie Drezdeneckiej. pl”.

Podobne dokumenty

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko do tematu. Tym razem dyrektor ZDW stanął na wysokości zadania i sam opowiedział o planach modernizacji i budowy dróg wojewódzkich, jakie zostały podjęte przez Zarząd Województwa w formie stosownej ...

Bardziej szczegółowo