Wezwanie - Fundacja Głos dla życia

Transkrypt

Wezwanie - Fundacja Głos dla życia
Warszawa, 5.09.2014 r.
Wezwanie
Jako przedstawiciele ogólnopolskich organizacji prorodzinnych, zebrani w dniu 5.09.2014 r. w
Warszawie, sprzeciwiamy się ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet.
Zwracamy się do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej, a do społeczeństwa
obywatelskiego o aktywne oddziaływanie na posłów i senatorów w tym kierunku.
Doceniamy konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i
mężczyzn, stwierdzamy jednak, że w konwencji nie chodzi o rozwiązanie tego problemu. Pod pozorem
przeciwdziałania przemocy zmierza ona do wymuszenia zmian społecznych, niszczących małżeństwo,
rodzinę, wychowanie dzieci i pozytywną tradycję.
Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

bazuje na ideologii gender, a jej ratyfikacja narusza art. 25 ust. 2 Konstytucji
RP, który
zobowiązuje władze publiczne do bezstronności w sprawach światopoglądowych i filozoficznych;

zbudowana jest na aksjologii, która w istotnych punktach jest sprzeczna z założeniami
Konstytucji RP, gdyż uznaje tradycję, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo za
potencjalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione;

narzuca genderową definicję płci, która wprowadziłaby zamęt do polskiego systemu prawnego, a
zwłaszcza prawa rodzinnego;

przewiduje wprowadzenie do programów nauczania treści, które w polskim społeczeństwie są
nieakceptowane (m.in. nauczanie o niestereotypowych rolach płciowych) oraz sprzeczne z art. 48 ust. 1
Konstytucji RP, który przyznaje rodzicom prawo do decydującego wpływu na kształt edukacji ich dzieci;

poprzez międzynarodowy system monitorowania realizacji konwencji tworzy mechanizm
mogący służyć wywieraniu nacisku na Polskę w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych
ideologicznie.
Problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest w Polsce przedmiotem rozbudowanej
regulacji ustawowej. Nie istnieją obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które
usprawiedliwiałby przyjęcie kolejnej, kosztownej regulacji w tej mierze.
Halina Szydełko, Krajowy Zarząd Akcji Katolickiej; Ewa Kowalewska, Forum Kobiet Polskich
Kazmierz Kapera, Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Paweł Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Zbigniew Połoniewicz, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Karolina i Tomasz Elbanowscy, Małgorzata Lusar, Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
Joanna Krupska, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"; Jakub Bałtroszewicz, Fundacja "Jeden z Nas"
Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów "Natan" Koalicja dla Rodziny
Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie; Jacek Sapa, Fundacja Narodowego Dnia Życia
Sławomir Skiba, "Polonia Christiana"; Antoni Szymański, Kapituła Nagrody Pro Ecclesia et Populo
Tomasz Kancelarczyk, Fundacja Małych Stópek

Podobne dokumenty