Zasady naboru do klas o profilu sportowym

Transkrypt

Zasady naboru do klas o profilu sportowym
Zasady naboru do klas
o profilu sportowym
na rok szkolny
2016/2017
Warunki przyjęcia do klasy sportowej:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych
( klasie sportowej)
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej
- wypełnienie „karty kwalifikacyjnej” ( do pobrania w sekretariacie szkoły)
- udział w testach sprawnościowych:
Pływanie-6.06 godz. 16.15, 13.06 godz16.15 pływalnia MOSIR Rumia
Siatkówka-6.06 godz. 17.00/ 8.06 godz. 17.00 obiekt sportowy SP9 Rumia
Piłka nożna- 6.06 godz. 17.00/ 8.06 godz. 17.00 boisko Orlik przy SP9
ZESPÓŁ
SZKÓŁ
O GÓ LN OK SZTAŁ CĄCYCH
Szkoła Podstawowa Nr 9
im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Rumi
84 – 232 RUMIA, ul. Stoczniowców 6, tel/fax 67-12-917; tel. 67-18-307
e-mail: [email protected]
ZSO/DS./
Rumia, dn. 23 ma ja 2003r.
Karta kwalifikacyjna kandydata do klasy sportowej.
Profil klasy: - piłka siatkowa, - piłka nożna/pływanie
(podkreśl wybór)
I.
Wypełniają rodzice dziecka.
1. Dane osobowe dziecka:
a) nazwisko i
imiona................................................................................................
b) data urodzenia .......................................PESEL..................................................
c) adres..............................................................................telefon
..........................
d) waga i wzrost dziecka ........................................................................................
2. Środowisko rodzinne dziecka:
a) wzrost rodziców: ................................................................................................
b) typowy sposób spędzania czasu
wolnego...........................................................
............................................................................................................................. ...
.
3. Uwagi o stanie zdrowia dziecka:
a) przebyte choroby, operacje, urazy:
.....................................................................
............................................................................................................................. ...
.
................................................................................................................................
.
4. Cechy charakteru dziecka np.:
spokojny, żywy, nadpobudliwy, nerwowy, zrównoważony.
............................................................................................................................. ...
.
............................................................................................................................. ...
.
5. Czy dziecko jest czynnym członkiem jakiegoś klubu sportowego,
stowarzyszenia itp.?
…………………………………………………………………………………….
6. Zgoda rodziców:
Wyrażamy zgodę, aby nasze dziecko uczęszczało do klasy z rozszerzonym
programem wychowania fizycznego o profilu:
piłka siatkowa - piłka nożna/pływanie (podkreśl wybór).
Rumia, dn. ..................
...............................................................................
/podpisy rodziców/
II.
Wypełnia wychowawca w szkole (III klasa).
1. Wyniki w nauce:
............................................................................................................................. ...
.
............................................................................................................................. ...
.
............................................................................................................................. ...
.
2. Sprawność fizyczna i ruchowa:
Wybija się na tle grupy (podać w jakiej formie).
............................................................................................................................. ...
.
................................................................................................................................
.
3. Aktywność społeczna:
Czy chętnie nawiązuje kontakt z rówieśnikami, inicjuje zabawy, czy jest
odizolowany od grupy rówieśników?
................................................................................................................................
.
............................................................................................................................. ...
.
4. Zainteresowania i uzdolnienia:
czy przejawia specjalne uzdolnienia? (zaznacz odpowiedź) - tak, -nie ;
-
w jakim kierunku? ........................................................................................
jak najchętniej spędza wolny
czas?...............................................................
kim chciałby zostać jak dorośnie?.................................................................
najbardziej ulubione zajęcia ruchowe:.........................................................
III.
Wypełnia lekarz.
-
Informacja lekarza o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy
z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o profilu:
piłka siatkowa - piłka nożna/pływanie (podkreśl wybór).
................................................................................................................................
.
............................................................................................................................. ...
.
.................................................................................................................................
Rumia, dn. ..................
..................................................................
/podpis lekarza/
IV.
Decyzja komisji kwalifikacyjnej:
................................................................................................................................
.
............................................................................................................................. ...
.
Podpisy członków komisji:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
Zatwierdzam:
Rumia, dn. .....................
Testy do klasy sportowej o profilu piłka nożna
1. Próba szybkościowa – bieg 30m po trójkącie
Ocenie podlega czas wykonania próby
2. Próba zwinności – bieg
Ocenie podlega czas wykonania próby
3. Skok w dal z miejsca
Ocenie podlega odległość
4. Żonglerka
Ocenie podlega łączna suma odbić piłki w pięciu próbach
5. Drybling – prowadzenie piłki po wyznaczonym torze
Ocenie podlega czas wykonania próby
6. Strzały po prowadzeniu piłki
Strzały wykonywane są na przemian lewą i prawą nogą, ocenie podlega
ilość trafień do bramki.
Kwestionariusz prób sprawnościowych do klasy sportowej
(piłka nożna)
Nazwisko i imię ………………..…………………………………….
Lp Próba
1
30m po trójkącie
2
Próba zwinnościowa bieg
3
Skok w dal z miejsca
4
Żonglerka
5
Drybling
6
Strzały po prowadzeniu
piłki
Wynik
Testy do klasy sportowej o profilu - pływanie
Egzamin
składa się z trzech elementów:
1.Skok do wody ze słupka;
2.Przepłynięcie jednej długości basenu (25 metrów) jednym z czterech stylów
pływackich;
3.Wyławianie krążków z dna basenu.
Ocenie podlegaczas przepłynięcia 25 metrów oraz technika wykonania
poszczególnych elementów.
Kwestionarius z prób sprawnościowych (pływanie)
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………
Brzuch
P
25m
Grzbiet
P
25m
Skok
Wyławianie
P
S
G
Wymagania egzaminacyjne do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa
Egzamin polega na wykonaniu poszczególnych prób sprawnościowych:
1.Wyskok dosiężny;
2.Skok w dal z miejsca;
3.Rzut piłką lekarską sprzed klatki piersiowej wykonany z siadu prostego;
4.Bieg wahadłowy 4x8m.
Ocenie podlegają najlepsze wyniki poszczególnych testów.