compensa-turystyczne

Transkrypt

compensa-turystyczne
Warianty Ubezpieczenia w Compensa Voyage 19031
Wariant
Podstawowy
Standardowy
Luksusowy
Elastyczny
Ubezpieczenie kosztów
leczenia:
100 000zł
200 000zł
350 000 zł
od 40 000 zł
do 500 000 zł
pobyt w szpitalu
badania i zabiegi
operacyjne, ambulatoryjne
honoraria i wizyty lekarskie
dojazd lekarza
zakup niezbędnych środków
opatrunkowych,
ortopedycznych i
pomocniczych, lekarstw
przepisanych przez lekarza
naprawa protez
do 200 euro
do 200 euro
do 200 euro
do 200 euro
leczenie stomatologiczne
do 250 euro
do 250 euro
do 250 euro
do 250 euro
poród przed 32 tygodniem
ciąży
komora dekompresyjna
do 2000 euro
do 2000 euro
do 2000 euro
do 2000 euro
Pomoc ASSISTANCE
Wariant BAZA
Wariant TOP
Wariant TOP
Wariant BAZA
lub TOP
Wariant BAZA
całodobowy dyżur Centrum
Alarmowego Compensy
informacje przed podróżą
przekazanie informacji
osobie bliskiej
transport Ubezpieczonego
z miejsca nieszczęśliwego
wypadku albo nagłego
zachorowania
transport Ubezpieczonego
do innego szpitala
transport ubezpieczonego
na teren RP lub kraju
zamieszkania
transport zwłok
Ubezpieczonego
zakup trumny
1000 euro
1000 euro
1000 euro
1000 euro
24h
24h
24h
24h
do 200 euro
do 200 euro
do 200 euro
do 200 euro
max 7 dni, 100
euro/dzień
max 7 dni, 100
euro/dzień
pomoc przy odtworzeniu
dokumentów
przedłużenie ochrony
w sytuacjach nagłych
pomoc w przypadku
opóźnienia lotu
Wariant TOP (Baza + dodatkowe świadczenia)
transport i pobyt osoby
wezwanej do
Ubezpieczonego
transport osób
towarzyszących
Ubezpieczonemu w podróży
zagranicznej w razie jego
X
X
max 7 dni, 100
euro/dzień
śmierci
opieka nad towarzyszącymi
Ubezpieczonemu
w podróży niepełnoletnimi
dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi
wyżywienie
i zakwaterowanie
Ubezpieczonego za granicą
w celu rekonwalescencji
pomoc w przypadku
konieczności wcześniejszego
powrotu Ubezpieczonego
na teren RP albo kraju
zamieszkania
pokrycie kosztów
poszukiwań
i ratownictwa
X
max 7 dni, 100
euro/dzień
max 7 dni, 100
euro/dzień
max 7 dni, 100
euro/dzień
X
max 7 dni, 100
euro/dzień
max 7 dni, 100
euro/dzień
max 7 dni, 100
euro/dzień
do 12 500 euro
ponad s.u. na KL
do 12 500 euro
ponad s.u. na KL
do 12 500 euro
ponad s.u. na KL
X
X
zastępstwo w podróży
służbowej
X
kontynuacja zaplanowanej
podróży
X
kierowca zastępczy
X
dosłanie niezbędnych
przedmiotów osobistych
X
pomoc prawna
do 1000 euro
do 1000 euro
do 1000 euro
do 1000 euro
do 1000 euro
do 1000 euro
X
do 2000 euro
do 2000 euro
do 2000 euro
pomoc tłumacza
X
do 250zł
do 250zł
do 250zł
pomoc finansowa
X
do 500zł
do 500zł
do 500zł
pokrycie kosztów
niewykorzystanego skipassa (jeżeli rozszerzenie o
amatorskie sporty zimowe)
X
do 100 euro
do 100 euro
do 100 euro
Następstwa nieszczęśliwych
wypadków
10 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
opcja
X
X
100 000 zł
100 000 zł
opcja
X
2 000 zł
opcja
OC w życiu prywatnym
Bagaż