D - Sąd Rejonowy w Kozienicach

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Kozienicach
Sygn. akt II K 452/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 grudnia 2015r.
Sąd Rejonowy w Kozienicach II Wydział Karny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Lech Wiśniewski
Protokolant: st. sekr. sądowy L. S.
w obecności Prokuratora Przemysława Niemkiewicza
po rozpoznaniu dnia 28 grudnia 2015 r.
sprawy przeciwko P. O. s. J. i U. z domu L. ur. (...) w L.
oskarżonego o to, że: w dniu 11 maja 2014roku w msc. H. gm. K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
doprowadził P. G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 950zł poprzez wprowadzenie go w błąd w
ten sposób, że na portalu internetowym (...).pl wystawił ogłoszenie sprzedaży telefonu iPhone 5 nie mając zamiaru
wywiązać się z transakcji , podając do wpłaty numer swojego rachunku bankowego na który pokrzywdzony dokonał
wpłaty pieniędzy
tj. o przestępstwo z art.286§1kk
Stosując na podst. art.4§1kk wobec oskarżonego kodeks karny w brzmieniu obowiązującym do
30.06.2015r.;
I. Oskarżonego P. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.286§1kk wymierza
mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.
II. Na podstawie art.69§1 i 2 k.k. i art.70§1pkt1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności
orzeczonej wobec P. O. ustalając okres próby na lat 3(trzy).
III. Na podst. art.72§2kk zobowiązuje P. O. do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę P. G. kwoty 950 /
dziewięćset pięćdziesiąt/ złotych.
IV. Zasądza od oskarżonego P. O. na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów sądowych 250/ dwieście pięćdziesiąt/
złotych.
Sygn. akt IIK 452/15
UZASADNIENIE
Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił, że 11.05.2014r. P. O. zamieszkały w H. na
portalu internetowym eBay”.pl wystawił ogłoszenie sprzedaży telefonu iPhone podając do wpłaty numer swojego
rachunku bankowego. Wiadomość tą odczytał P. G. zamieszkały w K. i będąc zainteresowany kupnem telefonu wpłacił
na podane konto kwotę 950złotych. P. O. faktycznie nie posiadał telefonu, który wystawił do sprzedaży i wezwanie do
zakupu wystawił tylko w celu zdobycia środków pieniężnych, których wtedy mu brakowało.
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyjaśnień P. O., zeznań P. G., dokumentów w postaci wydruków
internetowych i informacji z (...).
P. O. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym. Zadeklarował
również chęć spłaty pokrzywdzonemu poniesionej szkody.
wyjaśnienia oskarżonego są niewątpliwie prawdziwe albowiem znajdują one potwierdzenie w dowodach zebranych
w sprawie, a P. O. przez to, ze świadomie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził P. G. do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 950złotych popełnił przestępstwo opisane w art.286§1kk.
wymierzając kary jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę społeczną szkodliwość czynu wynikającą z
nagminności tego typu przestępstw, a jako okoliczności łagodzące wzięto pod uwagę dotychczasową niekaralność i
skruchę okazana przez oskarżonego. Mając na uwadze postawę oskarżonego, który zrozumiał, że źle postępował Sąd
uznał, iż istnieją warunki do warunkowego zawieszenia wymierzonej mu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności gdyż
istnieją perspektywy, że więcej przestępstw nie popełni.
Na podst.art.72§2kk zobowiązano P. O. do naprawienia szkody w całości .
Z urzędu należy zauważyć, iż w zobowiązaniu tym nie podano daty spłaty do czego obliguje ten przepis co będzie
można u8zupełnic w postępowaniu odwoławczym.
O kosztach Sąd orzekł na podst. art.626kpk.

Podobne dokumenty