""," r5,-q-g,..lt "",","

Komentarze

Transkrypt

""," r5,-q-g,..lt "",","
eilśs
"lr
RE.la.JtJCl].rfY
ZAD li.i::rli,lll T i ll l( 1 t.lRY
szczecln'on|a4?.uó'fUI) I'
: . ,: . : c 7 c . t : i r
,,.2t
G18ll15
00.2015
Internet
INFoRMACJA o l]NIEwAżI\TENru PosIĘPowANIA
Dol!cą|:
plzetftgu nieoqtraniczonegÓ nc! zaplojektowanie i i \,ykoru.r1ie lobót budowkmych
dla zad&lią polegajqcego ru! przebudowie nabĘeża MPól w Świnoujściu (PK)B
215
r.
Nr Sprawy:87/RB/15
Na podstawie alt' 93 ust. ] pkt. 4 ustawy . Plavr'o zamówień publicznych z dnia
29 sLycmia fI(A t. (Dz. U. z 20l3t.' pof. 90.7f późn.zm') informuję,żE Zaliawjaiący
unieważniaposĘpowanie o udzielenie zamówienia publicznegojw. z uwagi na fakt' iż ofętt'az
najniższąceną wynoszącą 7 458 989.73 zł przewyżlszakwotę' którą Zamawiający zamletzt
przemacfyć na sflnansowaniezamówienia, tj. 5 595 000,00 z]ł.
JĄcEGo
ouz
UzGADNlAM PoD WZGLĘDEM
MERYTOBYCZNY
r5,-q-g,..lt
"",","
"","
q a t a. , , . . , . . . . . . . . , . .p. .o o p i s
sr. i/l

Podobne dokumenty