WWW.dramatyczny.pl Dziękujemy za sezon 2014/2015. Życzymy

Transkrypt

WWW.dramatyczny.pl Dziękujemy za sezon 2014/2015. Życzymy
Dziękujemy za sezon
2014/2015.
Ż yc z y m y u da n yc h
wa k a c j i .
Zapraszamy ponownie
we wrześniu!
W W W. d r a m a t y c z n y . p l
www.dobremiejsce.to/teatr-dramatyczny