Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych

Transkrypt

Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych
Rola uczelnianych centrów
transferu technologii
w komercjalizacji wyników badań naukowych
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Jelenia Góra, 13-14 listopada 2013 r.
Zadania i cechy Uniwersytetu Humboldtowskiego





cele poznawcze, odkrywanie praw natury,
dążenie do prawdy i wiedzy,
poszukiwanie wiedzy dla wiedzy,
kształcenie głównie elit o szerokiej wiedzy
i kompetencjach,
wyniki badań są własnością publiczną.
Zmiana sytuacji uniwersytetów w drugiej połowie
XX wieku (zwłaszcza w Polsce)
gwałtowny wzrost liczby studentów,
 obniżenie jakości kształcenia,
 finansowanie nauki przez rządy, stąd
ingerencja polityki,
 rozrost kadry nauczającej,
 obniżenie poziomu prac naukowych,
 biurokratyczna ocena jakości badań,

Zmiana sytuacji uniwersytetów
w drugiej połowie XX wieku (2)




brak współpracy z przemysłem,
powstanie instytucji badawczych poza uczelniami
(PAN, JBR, a zagranicą np. Instytut Fraunhofera),
duże korporacje przemysłowe tworzą
własną bazę badawczą,
w Polsce w latach 90-tych powstają szkoły prywatne
a 4 krotny wzrost studentów powoduje tzw. wieloetatowość i
dydaktyka „zabija” naukę.
Nowe zadania i możliwości uniwersytetów
rządy państw finansujących uczelnie
dostrzegły potencjał nauki,
 kształcenie kadr specjalistycznych dla gospodarki wymaga
współpracy z gospodarką,
 możliwość a nawet konieczność praktycznego wykorzystania
wyników badań ze względu
na konieczność kształcenia zawodowego,
 komercjalizacja wyników badań staje się
trzecim celem istnienia uniwersytetów, obok
badań naukowych i nauczania.

Niezbędne elementy i cele kształcenia wyższego

opanowanie wiedzy teoretycznej: umiejętność analizowania
zjawisk, wnioskowanie i stawianie tez,

kształcenie zawodowe: umiejętność stosowania teorii
w praktyce, ocena użyteczności, umiejętność standaryzacji,
wytrwałość, pewność i efektywność działań.
Wydajemy dużo pieniędzy na złudzenie,
że wszyscy studenci mają zostać naukowcami.
Konieczny jest podział na uczelnie
nadające tytuły mgr inż. i dr oraz na uczelnie zawodowe.
Odwiedzane ośrodki zagraniczne (1)
Kraj
Anglia
Miasto
Nazwa jednostki macierzystej
Nazwa odwiedzanej jednostki
Cambridge
University of Cambridge
Cambridge Enterprise Limited
Coventry
Coventry University
Coventry University Enterprises Ltd (CUE)
Oxford
University of Oxford
ISIS Innovation
Hamburg
Hamburg University of Technology
TuTech Innovation GmbH
Hannover
Leibniz Universität Hannover
UniTransfer Büro
Manno
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
Department of Technology Innovation
Mediolan
Politecnico di Milano
Technology Transfer Office
Padwa
University of Padova
Technology Transfer Office
Liege
Université de Liège
Interface Entreprises-Université
Leuven
Katholiek Universiteit Leuven
Leuven Research and Development
Barcelona
Universitat de Barcelona
Fundació Bosch i Gimpera (FBG)
Walencja
Universitat Politècnica de València
The Reaseach & Knowledge Transfer Office
Niemcy
Szwajcaria
Włochy
Belgia
Hiszpania
Odwiedzane ośrodki zagraniczne (2)
Kraj
Norwegia
Finlandia
Miasto
Nazwa jednostki macierzystej
Nazwa odwiedzanej jednostki
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Technology Transfer Office NTNU
Centrum Badawczo-Rozwojowe SINTEF
Sinvent AS
Trondheim and Sør-Trøndelag University College (HIST)
HiST Contract Research
Helsinki
University of Helsinki
Technology Transfer Office
Otaniemi
Technopolis (Park Technologiczny)
InnoPraxis International
Espoo
Aalto University
Aalto Center for Entrepreneurship
Haga
Dutch Ministry of Economic Affairs
NL Agency (innowacje i rozwój)
Amsterdam
Fundacja na rzecz MŚP
Syntens Innovation Centre
Leiden
samorząd lokalny
Leiden Bio Science Park
Delft University of Technology
Yes! Delft
samorząd lokalny
Kennisalliantie
Trondheim
Holandia
Delft
Role Centrów Transferu Technologii (1)
Na podstawie wizyt w kilkunastu centrach w krajach Europy można
sprecyzować role CTT:
 Identyfikacja i waloryzacja potencjału technologicznego
i innowacyjnego danej uczelni oraz tworzenie sieci kontaktów
świat nauki – biznes.
 Zarządzanie niematerialnym majątkiem uczelni – ochrona
patentowa, licencje, udziały w firmach spin-off, wsparcie
naukowców w procesie ochrony potencjału naukowego.
Role Centrów Transferu Technologii (2)
 Opracowanie analiz możliwości wdrożenia rozwiązań
opracowanych w uczelni na rynku krajowym i międzynarodowym, szacowanie potencjału rynku oraz kosztów wdrożeń.
 Wyszukiwanie firm zainteresowanych wykorzystaniem
innowacji opracowanych w uczelni .
 Wsparcie procesu negocjacji sprzedaży własności intelektualnej,
opracowanie strategii komercjalizacji.
 Popularyzacja i rozwój przedsiębiorczości akademickiej.
Czynniki kluczowe dla sukcesu uczelni
we współpracy z gospodarką (1)
 Strategiczna orientacja nauki na współpracę z gospodarką,
dobór i wspieranie tematyki, która może mieć zastosowanie
w gospodarce.
 Interdyscyplinarne podejście do nauki a więc i interdyscyplinarność zespołów badawczych.
 Inwestowanie w system transferu technologii, a osiągnięcie
niezależności finansowej CTT wymaga wielu lat (~ 10 lat).
Czynniki kluczowe dla sukcesu uczelni
we współpracy z gospodarką (2)
 Wiodące uczelnie tworzą fundusz wspierający innowacje
pozwalające sfinansować np. stworzenie prototypu czy
dokończenie badań przystosowawczych.
 Wiodące uczelnie tworzą dobre warunki współpracy między
naukowcami a przedsiębiorcami przez stworzenie jasnych,
spójnych i przejrzystych regulacji działań CTT.
 CTT muszą zatrudniać doświadczone osoby, często
z doktoratami, doświadczeniem przemysłowym, znajomością
technologii i ekonomii oraz umiejętnościami do rozmów
z naukowcami i przedsiębiorcami.
System Transferu Technologii zaprojektowany
dla Politechniki Wrocławskiej
 Opracowany model systemu zakłada kompatybilność procesów
transferu technologii z koncepcją zarządzania procesowego,
które jest wprowadzane w Uczelni. Działania oznaczone jako
A,B,C i D to elementy procesu badawczego istniejącego
w Uczelni.

Podobne dokumenty