Cihazın tanıtımı

Transkrypt

Cihazın tanıtımı
FIM 51 K.A S
FIM 51 K.A IX S
FIM 53 K.A IX S
FIMS 51 K.A IX S
FIMS 53 K.A IX S
Svenska
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Programlar,9
Elektronik programlayıcı*,11
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,12
Polski
UGN
Innehållsförteckning
Bruksanvisning,1
Varning,3
Service,4
Beskrivning av maskinen,5
Beskrivning av maskinen,6
Installation,21
Start och användning,23
Programmes,23
Den programmmatore elektroniska matlagning*,25
Säkerhetsföreskrifter och råd,26
Underhåll och skötsel,26
Română
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Bruksanvisning
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,16
Programy,16
Programator elektroniczny*,18
Zalecenia i środki ostrożności,19
Konserwacja i utrzymanie,19
Instrucţiuni de folosire
CUPTOR
Sumar
Instrucţiuni de folosire,1
Avertizări,3
Asistenţă,4
Descrierea aparatului,5
Descrierea aparatului,6
Instalare,28
Pornire şi utilizare,30
Programe,30
Programator de coacere electronic*,32
Măsuri de precauţie şi recomandări,33
Întreţinerea şi îngrijirea aparatului,33
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri,
kullanım sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara
dokunmaktan kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında
değiller ise, 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim
altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında
eğitim almışlar ise ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya
tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihaz
ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego
dostępne części silnie się rozgrzewają
podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają
sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak
yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam
kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler
ve kesici metal spatulalar kullanmayınız.
Cihazı temi zl e rke n a sl a b u h a rlı
yada yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının
önüne geçmek için lambayı yenisi ile
değiştirmeden önce, cihazın sönük
olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı
doğru dönük ve yuvanın arka tarafında
olduğundan emin olunuz.
Nie stosować środków ściernych
ani ostrych łopatek metalowych do
czyszczenia szklanych drzwiczek
piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie
szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki,
należy się upewnić, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić,
że ogranicznik jest skierowany ku górze
i znajduje się on w tylnej części komory.
2
Varning
Avertizări
OBSERVERA! Denna utrustning och
dess delar blir mycket varma under
användning.
Va r n o g a m e d a t t i n t e v i d r ö r a
värmeelementen.
Håll barn under 8 år under uppsikt så att
de inte leker med utrustningen.
Denna utrustning kan användas av barn
över 8 år och personer med psykiska,
sensoriska eller fysiska handikapp, eller
som saknar erfarenhet och lämpliga
kunskaper, under förutsättning att detta
sker under uppsikt av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller att de
har fått nödvändiga anvisningar angående
dess användning och är medvetna om
farorna i samband med användningen.
Barn får inte leka med utrustningen.
Rengörings- och underhållsmomenten får
inte utföras av barn utan en vuxens tillsyn.
ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale
accesibile devin foarte calde în timpul
folosirii.
Trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu sunt
supravegheaţi continuu.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii de
peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe dacă se află
sub o supraveghere corespunzătoare
sau dacă au fost instruiţi cu privire la
folosirea aparatului în mod sigur şi dacă
îşi dau seama de pericolele corelate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere
nu trebuie să fie efectuate de copii fără
supraveghere.
Använd inte slipande rengöringsmedel
eller vassa metallskrapor för att rengöra
ugnens glaslucka eftersom de kan repa
ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.
Använd aldrig ångtvättar eller
högtryckstvättar för att göra rent
utrustningen.
OBSERVERA! Kontrollera att utrustningen
är avstängd innan lampan byts ut, för att
undvika elstötar.
! När gallret sätts in ska du kontrollera att
stoppet är vänt uppåt och på den bakre
delen av fördjupningen.
Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de
metal tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă
a cuptorului, deoarece ar putea zgâria
suprafaţa, provocând astfel spargerea
geamului.
Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau
sub presiune pentru a curăţa aparatul.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aparatul este
stins înainte de a înlocui lampa pentru a
evita posibilitatea electrocutărilor.
! Când introduceţi grătarul, asiguraţi-vă
că opritorul este îndreptat în sus şi în
partea din spate a cavităţii.
3
Teknik Servis
Asistenţă
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul aparatului (Mod.)
• numărul de serie (S/N)
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită
de aparat.
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
• Arıza tipi;
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihazın üzerinde yer alan özellikler etiketinde
belirtilmiştir
-
Serwis Techniczny
! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Service
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel.
• Maskinmodell (Mod.).
• Serienummer (S/N)
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som
sitter på utrustningen.
4
! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat.
Cihazın tanıtımı
Descrierea aparatului
Genel görünüm
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
POZITIA 1
POZITIA 2
POZITIA 3
POZITIA 4
POZITIA 5
GHIDAJE culisare rafturi
Raft TAVĂ
Raft GRĂTAR
Panou de control
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LÄGE 1
LÄGE 2
LÄGE 3
LÄGE 4
LÄGE 5
GLIDSKENOR för falsar
PLÅTFALS
GALLERFALS
Kontrollpanel
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Descrierea aparatului
Kontrol Paneli
Panoul de control
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
PROGRAMLAR düğmesi
DAKİKA SAYACI düğmesi*
TERMOSTAT düğmesi
Uyarı ışığı TERMOSTAT
ELEKTRONİK programlayıcı*
* Sadece bazı modellerde mevcut.
Selector PROGRAME
Selector TIMER*
Selector TERMOSTAT
Indicator TERMOSTAT
Programator ELECTRONIC*
* Prezent doar la anumite modele.
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
5
Pokrętło PROGRAMY
Pokrętło MINUTNIKA*
Pokrętło TERMOSTATU
Kontrolka TERMOSTATU
Programator ELEKTRONICZNY*
* Tylko w niektórych modelach.
Beskrivning av maskinen
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
PROGRAMVRED
TIMERVRED*
TERMOSTATVRED
Kontrollampa för TERMOSTAT
ELEKTRONISK PROGRAMMERARE*
* Finns endast på vissa modeller.
1
6
2
3
4
1
5
3
4
Montaj
TR
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının
muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazın satılması, başkasına
verilmesi ya da taşınması durumunda yeni kullanıcının
işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım
ve emniyet hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış
çöp için belirlenen kurallara uygun olarak imha edilmelidirler
(bakınız Önlem ve tavsiyeler).
560
.
mm
45 m
m.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için: fırın kapağını açınız ve 4
adet ahşap vidayı perimetrik çerçeve üzerinde yer alan 4
adet deliğe vidalayınız.
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel
olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir
kurulum, insan ve hayvan sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer
aldığı dolabın uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı
malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda,
kullanılan tutkal 100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister
masa altında (şekle bakınız) ister kolon üzerinde
yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle olmalıdır:
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet
yardımı olmadan çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
Elektrik bağlantısı
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın
üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve
frekans değerlerinde dalgalı akımla çalışacak şekilde
üretilmiştir (aşağıya bakınız).
Besleme kablosu montajı
1. Bir tornavida yardımıyla,
kapağın yan uzantılarını
kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı
çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
.
23 mm.
5
m.
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45 m
575-585 mm.
. min
m
47 m
595
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler
ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının
çıkarılması gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz
üzerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlarında bir açıklığı
olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması tercih edilir
(şekillere bakınız).
L
N
2. Besleme kablosunu şu
şekilde devreye alınız: Kablo
bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını
sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), SarıYeşil
kablolarını (renk
tablosuna bakarak) vida
kafaları altına sabitleyiniz
(bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo
bağlayıcısına sabitleyiniz.
4 . Te r m i n a l k a p a ğ ı n ı
kapatınız.
7
TR
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir
fiş monte ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke
arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki
normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak
gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı tarafından
kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada
ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik
kurallarına uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol
ediniz:
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim*
lt. 58
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim**
lt. 60
Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz
Elektrik
(özellikler etiketine bakınız)
bağlantıları emilen azami güç 2250W
Elektrikli fırınların etiketi hakkındaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 Düzenlemesi
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen
maksimum güç miktarını destekleyecek şekilde
olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş
olan değerler arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi
ya da fişi değiştiriniz; uzatma kabloları ya da çoklu prizler
kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
erişilebilecek yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz
kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik
personel tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
ENERGY
LABEL
Soğutma fanı sistemi bulunan modeller
Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma
fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı Güçlendirilmiş klasik
sınıf – ısıtma fonksiyonu:
çoklu pişirme programı
Soğutma fanı sistemi bulunmayan
modeller
Klasik enerji tüketimi Güçlendirilmiş –
ısıtma fonksiyonu:
Çoklu pişirme programı;
Enerji tüketimi beyan Doğal klasik sınıf –
ısıtma fonksiyonu:
Geleneksel.
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/CEE
(Alçak Gerilim) ve sonraki değişiklikler
- 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler
- 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve sonraki
değişiklikler.
- 2012/19/CE ve sonraki değişiklikler.
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
8
Başlatma ve kullanım
Programlar
DİKKAT ! Fırın, ızgaraları
durdurma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı
çıkmadan bunları çıkarmayı
sağlar (1).
Izgaraları tamamen
çıkarmak için, çizimde
belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve çekmek yeterlidir (2).
Pişirme programları
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı
maksimuma getirerek kapağı kapalı vaziyette en az bir saat
çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını açınız ve mekanı
havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz.
Pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar
listesi, pişirme Tablosunda mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan
sıcaklığa kadarki ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını
değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme
sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı
tarafından atılan hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından
ve aynı zamanda fırın kapağının alt tarafından çıkar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan
çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçilerek yakılır. Bir
pişirme programı seçildiğinde yanık kalır.
TR
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı
ayarlanabilir, tek bunun dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel
pişirme konumu ile bir tek pişirme rafının kullanılması daha
uygundur: birden fazla kat kullanıldığında ısı dağılımı kötü
olur.
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye
girer, fan da çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit
olduğundan, hava yemeği eşit bir şekilde pişirir ve kızartır.
Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak mümkündür.
ÜST FIRIN programı
Üst isitma elemani yanar. Bu fonksiyon pisirme rötuslari
için kullanilabilir.
IZGARA programı
Üst isitma elemani yanar. Izgaranin oldukça yüksek ve direkt
isisi yemeklerin yüzeylerinin hizli bir sekilde kizarmasini
mümkün kilarken sivi çikisini engelleyerek içlerinin yumusak
kalmasini saglar. Izgarada pisirme özellikle yüksek yüzey
isisina ihtiyaç duyan yemekler için tavsiye edilir: Dana ve
sigir biftekleri, antrikot, fileto, hamburger vb...
Bazi kullanim sekilleri “Pisirme için pratik öneriler”
bölümünde verilmistir. Pisirme esnasinda firininizin kapagini
kapali olarak muhafaza ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı yanar ve fan devreye girer. Tek yönlü
termik yansımayla birlikte fırın içindeki havanın güçlendirilmiş
sirkülasyonu başlar. Bu ısının iç kısımlara işleme gücünü
artırarak gıda yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme
esnasında fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. pozisyonları
kullanmayınız: bunlar direkt olarak sıcak hava gönderdiklerinden,
hassas gıdaların üstlerinde yanmaya neden olabilir.
Timer’ın kullanılması*
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, özellikle bu işlemler
rosto çevirme ünitesiyle yapılıyorsa, pişirmeden çıkan
atıkları (su ve/veya yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini
1 pozisyonuna getiriniz.
! Timer fırının yakılması yada söndürülmesini kontrol etmez.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
1. TIMER düğmesini saat yönünde hemen hemen bir tam
tur döndürerek önce zili kurmak gerekir.
2. Saat yönü aksine geri dönerek, TIMER düğmesi
üzerindeki dakikaları kontrol panelindeki sabit referans
noktası ile çakıştırmak suretiyle istenilen zamanı ayarlayınız.
3. Timer dakikaları sayan bir sayaçtır: vakit dolduğunda
sesli bir uyarı sinyali verir.
9
TR
ÇOKLU PİŞİRME
PİZZA
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı
gerektiren yemekleri 2 rafta pişiriniz.
• Iyi bir pizza hazirlamak için ÇOKLU PISIRME programini
kullaniniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazinizla birlikte verilmis
olan izgaraya yerlestiriniz.
Yag toplama tepsisi ile pisirme süresi uzar ve pizzaniz
çitir çitir olmaz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına koyarak ızgarayı
3 veya 4 pozisyonuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye
edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanık kalmazsa
endişelenmeyiniz: bu parçanın çalışması bir termostat
tarafından kontrol edilir.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella pisirme isleminin
tam ortasinda eklenebilir.
Pişirme tablosu
Programlar
Yemekler
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık derecesi
Pişirme süresi
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Geleneksel
Fırın
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Çoklu
Pişirme
Pizza (2 raf üzerinde)
Lazanya
Kuzu
Kızarmış tavuk + patates
Uskumru
Plum-cake
Profiterol hamuru (2 raf üzerinde)
Bisküvi (2 raf üzerinde)
Pandispanya (1 raf üzerinde)
Pandispanya (2 raf üzerinde)
Tuzlu tartlar
Üst fırın
Pişirme rötuşları
-
3/4
15
220
-
Izgara
Dil balığı ve ahtapot
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Graten
10
Izgara tavuk
Ahtapot
Elektronik programlayıcı*
•• ••
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre
programlandı. Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak
duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının
bitiş saati önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten
sonra, EKRANDAKİ
simgesi ve dört basamaklı rakam
yanıp sönmeye başlayacaktır.
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran
rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez;
ayarlanan zaman süresi geçtiğinde alarmı etkin hale
getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi
geçtiğinde, alarm etkin hale gelecektir.
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi
ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği
gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ”
düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı
tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı kaydıracaktır, böylece
istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış
olur. EKRANDA sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme
süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış.
Bitiş süresi olarak 12:30 planlanmış. Program ö.ö.
11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki
rakamların yanıp sönmesi bitene kadar
düğmesine
basın. 00:00 rakamları ekranda görünene kadar “ ”
düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı
ayarları dahil önceden seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Pişirmeyi programlama
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
11
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak
projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı
olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli
olduğundan cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan
taraflarında bulunan tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya
ayaklarınız ıslak ya da nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu
kitapçıkta aktarılan talimatlara göre, yemek pişirmek
amaçlı kullanılmalıdır. Her türlü diğer kullanımlar
(örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu nedenle
tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve
mantık dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel
zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile
fırının bazı kısımları çok sıcak duruma gelir. Bunlara
dokunmamaya dikkat ediniz ve çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak
kısımlarına temas etmesini önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz:
yan tarafları sıcak olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima
fırın eldiveni kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız:
bunlar fırın yanlışlıkla çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima
“●”/“○” konumunda olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya
bakım müdahalelerinde bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız. Teknik servis ile irtibata geçiniz (Teknik
servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler
koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamayacağı
gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında
bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı
bulunmayan kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri
dönüşümünü sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık
genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri
dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre
ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı
toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrıştırılmış
atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı
işareti olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama
servisine teslim edilebilecektir, bunları belediyenin bunun
için özel olarak belirlediği yerlere ya da konuyla ilgili
ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, benzer
tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların
toplanması ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin
oluşturulması ve idaresi konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Fırın ikindi saatleri ile sabahın ilk saatleri arasında kalan
zaman diliminde çalıştırıldığı takdirde elektrik şirketlerinin
emilim yükünün azaltılmasına katkı sağlanır. Program
planlama seçenekleri, özellikle de “gecikmiş pişirme”
(Programlara bakınız) ve “gecikmiş otomatik temizleme”
(Temizlik ve Bakım’a bakınız ), bunu mümkün kılar.
• IZGARA ve GRATEN pişirmelerinin daima fırın kapağı
kapalı vaziyette yapılması önerilir: bu hem daha iyi sonuç
elde edilmesini hem de enerji tasarrufu sağlar (yaklaşık
%10).
• Contaların temiz ve bakımlı tutulması, bunların kapağa
tam olarak yapışarak ısı kaybını önlemesini sağlar.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik
şebekesine bağlantısını kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık
su ve nötr sabunla ıslatılmış bir sünger yardımıyla
temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan türdense özel
ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten sonra
kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz
ılıkken temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız,
durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Çizici
maddelerden kaçınınız.
• Aksesuarlar normal mutfak eşyaları gibi ve hatta bulaşık
makinesinde bile yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
12
Kapağın temizliği
TR
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve
sünger kullanılarak temizlenmeli ve yumuşak bir bezle
kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da camın kırılmasına
neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır. Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle
bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet
menteşe üzerinde yer alan kolları F
yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle
bakınız);
3. kapağı iki dış yanından tutarak,
aralık kalacak şekilde yavaşça
kapatınız. Sonra kapağı kendinize
doğru çekip yuvasından çıkartınız
(şekle bakınız).
Kapağı aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte
ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarlı olması halinde en yakın
Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik Servis). Bu
durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız
tavsiye edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma
lambasını değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun
cam kapağını gevşetip
çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı
özelliklere sahip bir ampul
ile değiştiriniz: güç 25 W,
bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız
(şekle bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
13
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania,
czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się
ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby
poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
Ustawienie
560
mm
.
45 m
m.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla: otworzyć drzwiczki
piekarnika i wkręcić 4 wkręty do drewna w 4 otwory
znajdujące się na ramie obwodowej.
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je
usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki
ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do
tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia
koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być
wykonane z materiałów odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi
być odporny na temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy
szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej,
mebel powinien posiadać następujące wymiary
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo
powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można
ich było usunąć bez użycia narzędzia.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający
dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny,
przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
Montaż przewodu zasilającego
m.
45 m
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
1. Otworzyć skrzynkę
zaciskową podważając
śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
595
m.
mm
25
m
545
.
.
mm
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy
uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi.
Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce
znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego
typu instalacji.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym
jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować
piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach
drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem
przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
14
L
N
2. Zamontować przewód
zasilający: odkręcić śrubę
zacisku kabla oraz trzy
śruby styków L-N,
a następnie zamocować
pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski
(N) brązowy (L) żółto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do
obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom
(przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez
wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony
tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka
piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za
jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm
bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
(patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę;
nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz
Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary *
szerokość 43,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność *
l 58
Wymiary **
szerokość 45,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
PL
Pojemność ** l 60
Połączenia
elektryczne
napięcie 220-240 V ~ 50/60Hz
(zob. tabliczka znamionowa)
maksymalny pobór mocy 2250 W
Dyrektywa 2002/40/WE na etykiecie
piekarników elektrycznych.
Norma EN 50304
ENERGY
LABEL
Modele z wentylacją do schładzania:
Zużycie energii konwekcji Naturalnej funkcja ogrzewania:
Tradycyjny;
Zużycie energii deklaracja Klasa konwekc
ji Wymuszona-funkcja ogrzewania:
Multipieczenie.
Modele z wentylacją do schładzania:
Zużycie energii konwekcji Wymuszonej funkcja ogrzewania
Multipieczenie.
Zużycie energii deklaracja Klasa konwekc
ji Naturalna - funkcja ogrzewania:
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/EWG z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/EWG z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/WE wraz z późniejszymi
zmianami.
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
15
PL
Uruchomienie i użytkowanie
UWAGA ! Piekarnik jest
wyposażony w system
blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania
z piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść
w sposób przedstawiony
na rysunku, chwytając za przednią część i pociągnąć do
siebie (2).
Używanie zegara*
1. Należy najpierw ustawić dzwonek, przekręcając o prawie
jeden pełny obrót pokrętło ZEGAR zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
2. Przekręcając je z powrotem w kierunku przeciwnym,
ustawić żądany czas poprzez dopasowanie minut
zaznaczonych na pokrętle ZEGAR do skali znajdującej się
na panelu sterowania.
3. Zegar działa jak minutnik: po upływie określonego czasu
wydaje sygnał dźwiękowy.
! Zegar nie kontroluje włączania i wyłączania piekarnika.
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem
ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami.
Następnie wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy
jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Programy
Włączanie piekarnika
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury
200°C).
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło
PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT.
Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje
się w Tabeli pieczenia (zob. Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła
PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY
w położeniu “0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Wentylator chłodzący
Dla obniżenia temperatury zewnętrznej niektóre modele
wyposażono w wentylator chłodzący. Wytwarza on
strumień powietrza, który wydobywa się pomiędzy panelem
sterowania a drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do
dostatecznego ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
za
pomocą pokrętła PROGRAMY. Pozostaje ono włączone
przy wyborze programu pieczenia.
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić
temperaturę w zakresie od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu
tradycyjnym najlepiej używać tylko jednego poziomu:
wykorzystanie większej liczby poziomów prowadzi do
nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu)
oraz wentylator. Ponieważ temperatura jest stała w całym
piekarniku, powietrze piecze i rumieni żywność w sposób
równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK GÓRNY
Uruchamiany jest górny element grzewczy. Ta funkcja może
być stosowana do dokończenia pieczenia.
Program GRILL
Uruchamiany jest górny element grzejny.
Wysoka temperatura, skierowana bezpośrednio na ruszt, jest
zalecana dla potraw wymagających wysokiej temperatury na
powierzchni. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki
piekarnika.
Program GRATIN
Uruchamia się górny element grzejny i zaczyna działać
wentylator. Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza
wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem
cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia
należy zamykać drzwiczki piekarnika.
* Tylko w niektórych modelach.
16
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
PIZZA
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać pozycji 1 i 5:
są wystawione na bezpośrednie działanie gorącego powietrza,
co może spowodować przypalenie delikatnych potraw.
• Używać blachy z lekkiego aluminium i ustawić ją na
ruszcie w wyposażeniu kuchenki.
Z winy blachy wydłuża się czas pieczenia, a pizza rzadko
kiedy jest chrupiąca.
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami mozzarellę
dodać dopiero w połowie pieczenia.
• W celu dobrego upieczenia pizzy należy zastosować
program MULTIPIECZENIA.
! Przy programach GRILL i ZAPIEKANIE, szczególnie jeśli
są one wykonywane z rożnem, ustawić blachę na poziomie
1, aby zebrać pozostałości po pieczeniu (sosy i/lub tłuszcze).
PL
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do
potraw, które wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę
na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii.
Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie
stale włączony: jego działanie kontroluje termostat.
Tabela pieczenia
Program
Piekarnik
tradycyjny
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielę ca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Multipieczenie
Pizza (na 2 półkach)
Lasagne
Jagnię cina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto ś liwkowe
Ptysie (na 2 półkach)
Herbatniki (na 2 półkach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 półce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 półkach)
Słone ciasta
Podgrzewanie
górne
Poprawki pieczenia
Grill
Zapiekanki
Sole i mą twy
Szaszłyki z kalmarów i raków
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielę cy
Kotlet
Hamburgery
Makrele
Tost
Kurczak z rusztu
Mą twy
Waga
(kg)
Pozycja
półek
Nagrzewanie
wstę pne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
17
PL
Programator elektroniczny*
•• ••
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
4. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut.
Program zatrzyma się automatycznie o godzinie 10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero
po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik
jest włączony, czy wyłączony. Nie można go ustawić jedynie
wtedy, gdy został zaprogramowany koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia
ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zacznie
pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli
przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od
użytkowania piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału
dźwiękowego po upływie ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu
włączy się sygnał dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru
programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas
trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry
zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
* Tylko w niektórych modelach.
18
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu
programowania czasu pieczenia;
2. Następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną
pulsować ikona
i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę
zakończenia pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte,
cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
4. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
5. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
Włączone ikony
oraz
oznaczają, że zostało wykonane
programowanie. Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie
pojawiają się godzina zakończenia oraz czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę. Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia.
Program włącza się automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• Naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować
ikona ustawienia, które ma być anulowane oraz cyfry
na wyświetlaczu Naciskać przycisk „ ” dopóki na
wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je
naciśnięte, w ten sposób anuluje się wszystkie wykonane
ustawienia, w tym ustawienia minutnika.
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam
poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• N i n i e j s z e u r z ą d z e n i e p r z e z n a c z o n e j e s t d o
nieprofesjonalnych zastosowań domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem,
nawet, jeśli miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach
piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też
mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych
wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów
(np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za
niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre
części drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące.
Nie wolno ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala
od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie
dotykały rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających
ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową
część uchwytu: po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać
zawsze rękawic ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych:
jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione,
mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy
pokrętła znajdują się w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować
go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z
Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez
doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
-, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji
wstępnych na temat eksploatacji urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było
włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika
czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować
się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu
opakowania będzie można ponownie wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być
usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów
składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci jest umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego
złomowania elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, ich właściciele mogą się zwracać do właściwych
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Uruchamiając piekarnik w różnych godzinach począwszy
od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych.
Opcje programowania, w szczególności tryb „opóźnione
pieczenie” ( patrz Programy ) i „opóźnione czyszczenie
automatyczne” ( patrz Konserwacja i utrzymanie ),
pomagają zorganizować w ten sposób pracę piekarnika.
• Zaleca się pieczenie w programach GRILL i ZAPIEKANIE
zawsze przy zamkniętych drzwiczkach: w celu zarówno
uzyskania lepszych wyników, jak i znacznej oszczędności
energii (ok. 10%).
• Dopilnować, aby uszczelki były w pełni sprawne i czyste,
dzięki czemu będą dobrze przylegały do drzwiczek i
zapobiegną niepotrzebnym stratom ciepła.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączanie od prądu
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, należy
odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli
plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty
do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca
się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać
proszków ściernych ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w
zmywarce.
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
19
PL
PL
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków
nierysujących, a następnie wytrzeć miękką ściereczką;
nie używać szorstkich materiałów ścierających czy
ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować
drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki
(zob. rysunek);
2. podnieść i przekręcić dźwignie
znajdujące się na obu zawiasach
(zob. rysunek);
3.c hwycić drzwiczki za obie
zewnętrzne krawędzie,
przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć
drzwiczki do siebie i wyjąć je z
zawiasów (patrz rysunek).
Aby z powrotem założyć drzwiczki, wykonać powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka
jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu
serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika aż do chwili zakończenia naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę
oświetlającą piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić
ją na podobną: żarówka
halogenowa, napięcie 230
V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną
osłonę (patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
20
Installation
SE
! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den
alltid finns till hands. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt
ska du försäkra dig om att bruksanvisningen följer med
apparaten för att informera den nya ägaren om apparatens
funktion och respektive säkerhetsföreskrifter.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information
angående installation, användning och säkerhet.
Placering
! Emballagematerial ska inte användas som leksaker
för barn och ska undanröjas enligt gällande normer för
sopsortering (Se Säkerhetsföreskrifter och råd).
560
mm
.
45 m
m.
Centrering och fastsättning
För att fästa utrustningen vid möbeln: Öppna ugnsluckan
och skruva fast de 4 träskruvarna i de 4 hålen på ramen.
! Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av
behörig personal. En felaktig installation kan orsaka skador
på personer, djur eller föremål.
Inbyggnad
För att garantera en god funktion av utrustningen är det
nödvändigt att skåpet, där den ska byggas in, har lämpliga
egenskaper.
• Panelerna runt ugnen ska vara tillverkade av ett
värmetåligt material.
• Vid möbler av fanerat trä ska limmet tåla temperaturer
på 100 °C.
• Vid inbyggnad av ugnen, både vid inbyggnad under bänk
(se figuren) och vid placering på höjden, ska möbeln ha
följande dimensioner:
1. Öppna kopplingsplinten
genom att trycka på lockets
sidotungor med hjälp av en
skruvmejsel: Dra och öppna
locket (se figur).
.
m.
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
Montering av elkabeln
. min
mm
45 m
595 mm.
Elektrisk anslutning
! Ugnar som är försedda med en trepolig nätkabel är
förberedda för att fungera med växelström med nätspänning
och -frekvens som anges på märkskylten som sitter på
utrustningen (se nedan).
575-585 mm.
23 mm.
547
! Alla delar som garanterar ugnens säkerhet ska sättas fast
så att de inte kan tas bort utan hjälp av verktyg.
595
mm
25
.
545
.
mm
.
mm
! Det ska inte vara möjligt att de elektriska delarna kommer
i kontakt med möbeln när apparaten har installerats.
Energiförbrukningen som anges på märkskylten har mätts
upp med denna typ av installation.
Ventilation
För att garantera en god ventilation är det nödvändigt att
ta bort den bakre väggen i utrymmet. Det rekommenderas
att installera ugnen så att den vilar på två trälister eller på
ett jämnt plan som har en öppning på minst 45 x 560 mm
(se figurerna).
L
N
2. Gör så här för att
ansluta nätkabeln: Lossa
skruven på kabelhållaren
och de tre skruvarna på
kontakterna L-Noch
fäst sedan eltrådarna under
skruvhuvudena. Respektera
färgerna blå (N) brun (L) gulgrön
(se figuren).
3. Fäst nätkabeln i den
särskilda kabelhållaren.
4. Stäng locket på
kopplingsplinten.
21
SE
Anslutning av nätkabeln till elnätet
Montera en standardiserad stickkontakt på kabeln avsedd
för den effekt som anges på märkskylten (se här intill).
Om den ska anslutas direkt till elnätet måste en flerpolsbrytare
installeras mellan utrustningen och elnätet som har en
öppning på minst 3 mm mellan kontakterna och som är
anpassad till effekten och överensstämmer med gällande
normer (jordkabeln får inte avbrytas från brytaren). Elkabeln
ska placeras så att den inte i någon punkt överstiger
rumstemperaturen med 50 °C.
! Installatören är ansvarig för att utrustningen ansluts på
ett korrekt sätt och att säkerhetsföreskrifterna respekteras.
Innan du utför anslutningen ska du försäkra dig om att:
MÄRKSKYLT
Mått*
Bredd cm 43,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 40,6
Volym*
lt. 58
Mått**
Bredd cm 45,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 40,6
Volym**
lt. 60
Elektriska
anslutningar
Spänning 220-240V~ 50/60Hz max.
effektförbrukning 2250 W
(se märkskylt)
EU-Direktiv 2002/40
på de elektriska ugnarnas etikett.
Standard EN 50304
• Uttaget är jordat och i enlighet med gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på
märkskylten (se nedan).
• Matningsspänningen ligger inom värdena som anges på
märkskylten (se nedan).
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska uttaget eller stickkontakten bytas ut.
Använd inte skarvsladdar och grenuttag.
Modeller med kylfläkt:
Energiförbrukning fri konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Traditionell.
Energiförbruknings - förklaring
Klass forcerad konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Samtidig tillagning.
! När apparaten är installerad ska elkabeln och vägguttaget
vara lättåtkomliga.
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas
ut av auktoriserade tekniker (se Kundservice).
! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter
inte respekteras.
ENERGIMÄRKNING
Modeller utan kylfläkt
Energiförbrukning forcerad konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Samtidig tillagning.
Energiförbrukningsförklaring Klass
fri konvektion - uppvärmningsfunktion:
Traditionell.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU-direktiv:
- 2006/95/CEE utfärdat den 06-12-12
(Lågspänning) och efterföljande
modifieringar.
- 2004/108/CEE utfärdat den 15/12/04
(Elektromagnetisk kompatibilitet) och
efterföljande modifieringar.
- 93/68/CEE utfärdat den 93-07-22
och efterföljande modifieringar.
- 2012/19/EG och efterföljande
modifieringar.
* Endast för modeller med gjutna falsar.
** Endast för modeller med trådfalsar.
22
Start och användning
VARNING! Ugnen är försedd
med ett gallerstoppsystem
som gör att gallren kan dras
ut utan att de lossnar från
ugnen (1).
För att ta bort gallren helt är
det bara att lyfta upp dem
framtill och dra ut dem, se
figuren (2).
! När du använder ugnen första gången råder vi dig till att
låta den vara igång minst en timme med termostaten på
max. läge och stängd lucka. Stäng sedan av ugnen, öppna
ugnsluckan och vädra lokalen. Den lukt som uppstår vid
förångningen kommer från ämnen som har använts för att
skydda ugnen.
Sätta på ugnen
1. Välj önskat tillagningsprogram genom att vrida på
PROGRAMVREDET.
2. Vrid på TERMOSTATVREDET för att välja temperatur.
En lista över rekommenderade tillagningar och respektive
temperaturer finns i Tillagningstabellen (se Program).
3 . T ä n d k o n t r o l l a m p a T E R M O S TAT i n d i k e r a r
uppvärmningsfasen upp till inställd temperatur.
4. Under tillagningen går det alltid att göra följande
ändringar:
- Ändra programmet genom att vrida på PROGRAMVREDET.
- Ändra temperaturen genom att vrida på
TERMOSTATVREDET.
- Avbryt tillagningen genom att vrida PROGRAMVREDET
till läge 0.
! Ställ aldrig föremål på ugnsbotten eftersom det kan orsaka
skador på emaljen.
! Placera alltid dina kokkärl på gallret som följer med
utrustningen.
Kylfläkt
För att sänka den utvändiga temperaturen är vissa modeller
utrustade med en kylfläkt. Kylfläkten skapar en luftstråle
som kommer ut mellan manöverpanelen och ugnsluckan.
! Efter tillagningen förblir fläkten tillkopplad tills ugnen är
tillräckligt sval.
Ugnsbelysning
Ugnsbelysningen tänds genom att vrida PROGRAMVREDET
till läge
. Förblir tänd när ett tillagningsprogram väljs.
Använda timern*
1. Dra först upp ringklockan genom att vrida vredet TIMER
nästan ett helt varv medurs.
2. Vrid sedan tillbaka moturs för att ställa in önskad tid,
så att minuterna på vredet TIMER överensstämmer med
markeringen på manöverpanelen.
3. Timern är ett tidur: När tiden har förflutit hörs en ljudsignal.
! Timern kontrollerar inte påslagningen eller avstängningen
av ugnen.
Programmes
Tillagningsprogram
! För alla program går det att ställa in en temperatur på
mellan 60 °C och MAX, förutom:
• GRILL (det rekommenderas att endast MAX temperatur
ställs in).
• GRATINERA (det rekommenderas att inte överstiga en
temperatur på 200 °C).
Programmet TRADITIONELL UGN
Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med denna
traditionella tillagning är det bättre att använda endast en
fals: Värmen fördelas dåligt om man använder sig av flera
falsar.
Programmet SAMTIDIG TILLAGNING
Alla värmeelementet aktiveras (det övre och det nedre) och
fläkten sätts i funktion. Eftersom värmen är konstant i hela
ugnen bryner och steker varmluften maten jämnt. Det går
att använda upp till max. två falsar samtidigt.
Programmet ÖVRE UGN
Det övre värmeelementet sätts på. Denna funktion kan
användas för förbättringar vid tillagningen.
Programmet GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.Grillens höga och
direkta temperatur gör att matens yta omedelbart bryns och
förhindrar att köttsaften rinner ut, vilket gör att innanmätet
blir mörare. Grillning lämpar sig särskilt för de rätter som
kräver hög yttemperatur: Stekar av nöt eller kalv, entrecote,
filé, hamburgare o.s.v. Några användningsexempel återges
i avsnittet Praktiska råd vid tillagningen. Vid tillagning ska
ugnsluckan vara stängd.
Programmet GRATINERA
Det övre värmeelementet sätts på och fläkten startar. Denna
funktion förenar den termiska strålningen i en enda riktning
med den forcerade varmluftsventilationen inuti ugnen.
Detta förhindrar att ytorna bränns genom att värmen ökar
och tränger bättre in i maten. Vid tillagning ska ugnsluckan
vara stängd.
* Finns endast på vissa modeller.
23
SE
SE
Praktiska tillagningsråd
PIZZA
! Använd inte falsarna 1 och 5 vid varmluftstillagningar:
Dessa lägen träffas direkt av varmluften vilket kan göra att
ömtåliga rätter bränns.
• Använd programmet SAMTIDIG TILLAGNING för att
grädda pizza på rätt sätt.
• Använd en form av lätt aluminium som ska placeras på
det medlevererade gallret.
Om du använder ugnspannan förlängs gräddningstiderna
och det är svårt att erhålla en spröd pizza.
• Om du gräddar pizzor med mycket fyllning råder vi dig att
lägga på mozzarellaosten efter halva gräddningstiden.
! För tillagningar GRILL och GRATINERA ska ugnspannan
placeras på den 1:a falsen för att samla upp sky och/fetter,
i synnerhet om de används med grillspett.
SAMTIDIG TILLAGNING
• Använd falsarna 2 och 4 och placera den mat som kräver
högre värme på den 2:a falsen.
• Sätt ugnspannan på den nedersta falsen och gallret på
den översta.
GRILL
• Sätt in gallret på fals 3 eller 4 och placera maten i mitten
av gallret.
• Det rekommenderas att max. energinivå ställs in. Det är
normalt att det övre värmeelementet inte alltid är tillslaget:
Funktionen kontrolleras av en termostat.
Tillagningstabell
Program
Traditionell
ugn
Samtidig
tillagning
Övre ugn
Grill
Gratinera
24
Livsmedel
Anka
Kalv- eller oxstek
Fläskstek
Mördegskakor
Söta pajer
Pizza (på 2 falsar)
Lasagne
Lamm
Grillad kyckling + potatis
Makrill
Plumcake
Petit choux (på 2 falsar)
Kakor (på 2 falsar)
Sockerkaka (på 1 fals)
Sockerkaka (på 2 falsar)
Salta pajer
Tillagningsförbättringar
Sjötunga och bläckfisk
Fiskspett
Torskfilé
Grillade grönsaker
Kalvkotletter
Kotletter
Hamburgare
Makrill
Rostat bröd
Grillad kyckling
Bläckfisk
Vikt
(kg)
Tillagnings-läge
på fals
Föruppvärmning
(minuter)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
4 st.
1,5
1,5
3
3
3
3
3
2 och 4
3
2
2 och 4
2
2
2 och 4
2 och 4
2
2 och 4
3
3/4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Rekommenderad
temperatur
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
Tillagningstid
(minuter)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Den programmmatore
elektroniska matlagning*
2. Ställ in önskad tidslängd med knapparna “ ” och “ ”.
Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare
för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställnigen.
4. När tiden har förflutit visas texten END på displayen,
ugnen avslutar tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck
på någon av knapparna för att stänga av den.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tillagningstid ställs in
på 1 timme och 15 minuter programmeras. Programmet
avbryts automatiskt klockan 10:15.
•• ••
Programmering av tillagningens slut
! Programmeringen av tillagningens slut kan endast göras
efter att en tillagningstid har ställts in.
Inställning av klockan
! Det går att ställa in både när ugnen är avstängd och när
den är påsatt, men tillagningens sluttid kan inte ställas in.
Efter nätanslutningen eller efter ett strömavbrott blinkar
symbolen
och de fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och
de fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in tiden med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna
hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta
inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställningen.
Ställa in timern
! Denna funktion avbryter inte tillagningen (oavsett ugnens
inställningar) utan aktiverar endast ljudsignalen när de
inställda minuterna har förflutit.
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och
de tre siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tid med knapparna “ ” och “ ”. Om
knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för
att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställningen.
Nedräkningen visas och när tiden har förflutit aktiveras
ljudsignalen.
1. Följ proceduren från 1 till 3 som beskriver inställningen
av tidslängden.
2. Tryck på knappen
tills symbolen
och de fyra
siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
3. Ställ in sluttiden för tillagningen med knapparna “ ”
och ” ”. Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna
snabbare för att underlätta inställningen.
4. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställnigen.
5. När tiden har förflutit visas texten END på displayen,
ugnen avslutar tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck
på någon av knapparna för att stänga av den.
De tända symbolerna
och
indikerar att en
programmering har utförts. På DISPLAYEN visas alternativt
tillagningens slut och längd.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tidslängd på 1 timme
programmeras. Sluttiden programmeras till 12:30.
Programmet startar automatiskt klockan 11:30.
Ta bort en programmering
Ta bort en programmering på följande sätt:
• Tryck på knappen
tills symbolen för inställningen som
ska tas bort och siffrorna på displayen blinkar. Tryck på
knappen “ ” tills siffrorna 00:00 blinkar på displayen.
• Håll knapparna “ ” och ” ” nedtryckta samtidigt. På så
sätt tas alla programmeringar bort och timern raderas.
Programmering av tillagning
! Programmeringen kan endast göras efter att ett
tillagningsprogram har valts.
Programmering av tillagningstid
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
de tre siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
och
* Finns endast på vissa modeller.
25
SE
SE
Säkerhetsföreskrifter och råd
! Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet
med internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa
säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och ska
läsas noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning
i hemmet.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om
utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket farligt att
låta den utsättas för väder och vind.
• För att flytta utrustningen ska du alltid använda dig av de
därtill avsedda handtagen som sitter på ugnens sidor.
• Rör inte utrustningen med bara fötter eller fuktiga händer
och fötter.
• Utrustningen ska användas för att tillaga livsmedel,
av endast vuxna personer och i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning. All annan
användning (t.ex. uppvärmning av omgivning)
betraktas som otillbörlig och följaktligen farlig. Il
costruttore non può essere considerato responsabile
per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei
ed irragionevoli.
• Under användningen av utrustningen blir vissa
värmeelement och vissa delar av ugnen mycket varma.
Se till att inte vidröra dem och håll barn på säkert avstånd.
• Undvik att nätkabeln för andra hushållsmaskiner kommer
i kontakt med varma delar på ugnen.
• Täpp inte till ventilationsöppningarna eller värmeutsläppen.
• Ta alltid tag i mitten på ugnsluckans handtag: Handtaget
kan vara varmt på sidorna.
• Använd alltid ugnsvantar för att sätta in eller ta ur kokkärl
ur ugnen.
• Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnens botten.
• Ställ inte in brännbart material i ugnen: Om utrustningen
startas oavsiktligt kan det antändas.
• Kontrollera alltid att vreden är i läge “●”/“○” när apparaten
inte används.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Utför inte rengörings- eller underhållsingrepp utan att
först dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer. Kontakta
serviceverkstaden (Se Service).
• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.
• Utrustningen ska inte användas av barn eller personer
med psykiska eller fysiska handikapp, oerfarna personer
eller personer som inte känner till produkten. Undantag
kan göras om utrustningen används under översikt av
en person som ansvarar för dessa personers säkerhet
eller om erforderliga anvisningar har getts angående
utrustningens funktion och användning i förväg.
• Undvik att barn leker med utrustningen.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande
lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget återanvändas.
26
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(RAEE) förutser att hushållsmaskinerna inte ska
slängas med de vanliga hushållssoporna. De kasserade
apparaterna måste samlas upp separat för att optimera
återvinningen av materialet som ingår i apparaten och
förhindra potentiella skador på hälsan och miljön. Den
överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
Spara energi och värna om miljön
• Genom att använda ugnen från sen eftermiddag till
de första morgontimmarna, bidrar du till att minska
elförbrukningsbelastningen för eldistributören. Med
hjälp av funktionerna för programmering, i synnerhet
Senarelagd tillagning (se Program) och Senarelagd
automatisk rengöring (se Underhåll och skötsel), går det
att planera användningen av ugnen i denna riktning.
• Det rekommenderas att tillagningen GRILL och
GRATINERA alltid sker med stängd lucka: Detta
gör att man förutom bästa resultat, även erhåller en
anmärkningsvärd energibesparing (cirka 10 %).
• Upprätthåll tätningslisterna i gott skick och rena så att de tätar
ordentligt mot luckan och att inget värmeläckage förorsakas.
Underhåll och skötsel
Koppla från strömmen
Innan något ingrepp utförs ska apparaten frånkopplas från
elnätet.
Rengör apparaten
• De yttre emaljerade delarna, delarna av rostfritt stål och
tätningslisterna av gummi kan rengöras med en svamp
som fuktas med ljummet vatten och mild tvål. Om det
är svårt att ta bort fläckarna ska specifika produkter
användas. Vi råder dig att skölja rikligt och torka efter
rengöringen. Använd inte skurpulver eller frätande ämnen.
• Insidan av ugnen ska göras ren (helst efter varje gång
som ugnen har använts) medan den fortfarande är
ljummen. Använd varmt vatten och rengöringsmedel.
Skölj därefter och torka av med en mjuk trasa. Undvik
slipande rengöringsmedel.
• Tillbehören kan rengöras precis som normalt diskgods
(även i diskmaskin), med undantag för glidskenorna.
! Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att göra
rent utrustningen.
Rengöring av luckan
SE
Rengör glaset på ugnsluckan med produkter och svampar
som inte är slipande och torka av med en mjuk trasa. Använd
inte grova slipande material eller vassa metallskrapor som
kan repa ytan och göra att glaset spricker.
För en noggrann rengöring kan ugnsluckan tas bort:
1. Öppna ugnsluckan fullständigt
(se figuren);
2. Höj upp och vrid på hakarna
som sitter på de två gångjärnen
(se figuren);
3.Ta tag i de två yttre sidorna på
luckan. Stäng luckan långsamt,
men inte fullständigt. Dra sedan
luckan mot dig så att den dras ur
sitt läge (se figuren).
Montera tillbaka luckan genom att utföra den ovannämnda
proceduren i omvänd ordning.
Kontrollera tätningslisterna
Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisten runt
ugnsluckan. Om tätningslisten är skadad ska du kontakta
närmaste servicecenter (se Service). Det rekommenderas
att inte använda ugnen förrän reparationen har utförts.
Byte av lampan
Gör på följande sätt för att
byta ut ugnsbelysningen:
1. Ta bort glaslocket med
hjälp av en skruvmejsel.
2. Skruva loss lampan och
byt ut den mot en lampa
med samma egenskaper:
effekt 15 W, sockel E 14.
Montera tillbaka glaslocket. Var uppmärksam på att placera
tätningslisten korrekt (se figuren).
! Använd inte ugnslampan för att lysa upp omgivningen.
27
Instalare
! Este importantă păstrarea acestui manual pentru a putea fi
consultat în orice moment. În caz de vânzare, de închiriere
sau de schimbare a locuinţei, acesta trebuie să fie înmânat
împreună cu cuptorul, pentru a informa noul proprietar cu
privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin informaţii
importante privind instalarea, utilizarea şi siguranţa.
Amplasare
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii; eliminarea lor se
va face conform normelor privind colectarea separată a
deşeurilor (vezi Măsuri de precauţie şi recomandări).
560
mm
.
45 m
m.
Centrare şi fixare
Pentru a fixa aparatul pe mobilier: deschideţi uşa cuptorului
şi înşurubaţi cele 4 şuruburi pentru lemn în cele 4 găuri ale
ramei perimetrale.
! Instalarea se va face conform prezentelor instrucţiuni,
numai de persoane calificate. Instalarea greşită a aparatului
poate cauza daune persoanelor, animalelor sau bunurilor.
Montarea în mobilier
Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este necesar
ca mobilierul să aibă caracteristicile adecvate:
• panourile de lângă cuptor trebuie să fie dintr-un material
rezistent la căldură;
• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir, cleiurile
utilizate trebuie să reziste la temperatura de 100°C;
• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montării sub
blat (vezi figura) cât şi al montării pe coloană, mobilierul
trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
45
.
mm
558
mm
.
! Toate componentele care asigură protecţia aparatului
trebuie să fie fixate în aşa fel încât să nu poată fi scoase
cu mâna liberă.
Branşamentul electric
Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar sunt
predispuse pentru funcţionarea în curent alternativ; tensiunea
şi frecvenţa sunt indicate pe plăcuţa de caracteristici de pe
aparat (vezi mai jos).
Montarea cablului de alimentare
1. Deschideţi cutia de borne
cu o şurubelniţă, apăsând
pe proeminenţele laterale
ale capacului: trageţi şi
deschideţi capacul (vezi
figura).
5 mm.
567 mm.
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
RO
595
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
! După montarea încastrată a aparatului, persoanele nu
trebuie să intre în contact cu componentele electrice.
Declaraţiile de consum indicate pe plăcuţa de caracteristici
au fost măsurate cu acest tip de montaj.
Aerisire
Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar să
îndepărtaţi peretele din spate al compartimentului. Se
recomandă instalarea cuptorului astfel încât acesta să se
sprijine pe două bare de lemn sau pe un blat cu deschiderea
de cel puţin 45 x 560 mm (vezi figuri).
28
L
N
2. Punerea în funcţiune
a cablului de alimentare:
deşurubaţi şurubul
presetupei şi cele 3 şuruburi
corespunzătoare contactelor
L-N, apoi fixaţi cablurile
sub capul şuruburilor, fiind
atenţi la culori - Albastru (N)
Maro (L) Galben-Verde
(vezi figura).
3. Fixaţi cablul în presetupa
specială.
4. Închideţi capacul cutiei
cu borne.
Racordarea cablului de alimentare la reţea
Montaţi pe cablu un ştecher normalizat pentru sarcinile
indicate pe plăcuţa de caracteristici (vezi alături).
În cazul branşamentului direct la reţea, este necesar să se
monteze între aparat şi reţea un întrerupător omnipolar cu
deschiderea minimă a contactelor de 3 mm, dimensionat la
sarcină, conform normelor în vigoare (firul de împământare nu
trebuie să fie întrerupt de întrerupător). Cablul de alimentare
trebuie să fie poziţionat astfel încât să nu atingă în nici un punct
o temperatură cu 50°C peste temperatura mediului ambiant.
! Singurul responsabil pentru corectitudinea executării
branşamentului electric şi pentru respectarea normelor de
siguranţă este instalatorul.
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
Dimensiuni*
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
lăţime cm 45,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum**
litri 62
Conexiuni
electrice
tensiune la 220-240V~ 50/60Hz putere
maximă absorbită 2250W
(vezi plăcuţa cu caracteristici)
Directiva 2002/40/CE pe eticheta
cuptoarelor electrice.
Norma EN 50304
Înainte de a efectua branşamentul, asiguraţi-vă că:
• priza are împământare şi corespunde prevederilor legale în
vigoare;
• priza poate suporta sarcina maximă de putere a
aparatului, indicată pe plăcuţa de caracteristici (vezi mai
jos);
• tensiunea de alimentare este cuprinsă în valorile indicate
pe plăcuţa cu caracteristici (vezi mai jos);
• priza este compatibilă cu ştecherul aparatului. În
caz contrar, înlocuiţi priza sau ştecherul; nu folosiţi
prelungitoare sau prize multiple.
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza
de curent trebuie să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de
electricieni autorizaţi (vezi Asistenţa).
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul
nerespectării acestor norme.
RO
lăţime cm 43,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
ENERGY
LABEL
Modele cu ventilaţie de răcire:
Consum energie convecţie naturală
funcţie de încălzire:
Static
Consum energie declaraţie Clasă
convecţie forţată
funcţie de încălzire:
Ventilat
Modele fără ventilaţie de răcire:
Consum energie convecţie forţată
funcţie de încălzire:
Ventilat
Consum energie declaraţie Clasă
convecţie naturală
funcţie de încălzire:
Static
Acest aparat este conform cu
următoarele Directive Comunitare:
- 2006/95/CEE din 12/12/06
(Tensiune Joasă) cu modificările
ulterioare
- 2004/108/CEE din 15/12/04
(Compatibilitate Electromagnetică)
cu modificările ulterioare
- 93/68/CEE din 22/07/93 cu
modificările ulterioare.
- 2012/19/CE cu modificările ulterioare.
- 1275/2008 stand-by/off mode
* Numai pentru modelele cu şine matriţate.
** Numai pentru modelele cu şine de sârmă.
29
RO
Pornire şi utilizare
ATENŢIE! Cuptorul este
prevăzut cu un sistem de
oprire a grătarelor care permite
extragerea acestora fără ca
ele să iasă din cuptor (1).
Pentru a extrage complet
grătarele este suficient,
astfel cum se arată în desen,
să le ridicaţi, prinzându-le din
partea din faţă şi să le trageţi (2).
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul să
funcţioneze în gol timp de aproximativ o oră, cu termostatul
la maxim şi uşa închisă. Stingeţi apoi cuptorul, deschideţi
uşa şi aerisiţi camera. Mirosul care se degajă este datorat
evaporării substanţelor folosite pentru realizarea protecţiei
cuptorului.
Pornirea cuptorului
1. Selectaţi programul de coacere dorit rotind butonul
PROGRAME.
2. Alegeţi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O listă
cu tipurile de coacere şi temperaturile corespunzătoare
recomandate poate fi consultată în Tabelul coacere (vezi
Programe).
3. Indicatorul TERMOSTAT aprins arată faza de încălzire
până la temperatura stabilită.
4. În timpul procesului de coacere, puteţi oricând să:
- modificaţi programul de coacere acţionând butonul
PROGRAME;
- modificaţi temperatura acţionând butonul TERMOSTAT;
- întrerupeţi coacerea aducând butonul PROGRAME în
poziţia “0” .
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului, pentru
că riscaţi să deterioraţi smalţul.
! Aşezaţi întotdeauna vasele cu mâncare pe grătarul din
dotare.
Ventilator de răcire
Pentru a reduce temperatura externă, anumite ventilatoare
sunt dotate cu un ventilator de răcire. Acesta generează
un curent de aer rece care iese printre panoul de control
şi uşa cuptorului.
! La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul rămâne
în funcţiune până când cuptorul este aproape rece.
Lumina din cuptor
Se aprinde selectând
cu butonul PROGRAME.
Rămâne aprins când se selectează un program de coacere.
Utilizarea cronometrului *
1. Este necesar în primul rând ca alarma să fie încărcată:
de aceea, rotiţi buşonul TIMER cu 1 tură, în sens orar.
2. Rotind buşonul în sens contrar acelor de ceasornic,
reglaţi timpul de coacere a.î. minutele dorite (indicate pe
buşonul cronometrului) să fie în dreptul reperului fix de pe
panoul de control.
3. Timerul este un cronometru: după expirarea timpului
reglat, declanşează o alarmă.
! Cronometrul nu comandă aprinderea sau stingerea
cuptorului.
Programe
Programe de coacere
! La toate programele se poate fixa o temperatură între
60°C şi MAX, cu excepţia:
• GRILL (se recomandă reglarea numai pe MAX);
• GRATIN (se recomandă să nu depăşiţi temperatura de
200°C).
Programul CUPTOR TRADIŢIONAL
Se activează cele două elemente de încălzire inferior şi
superior. La această coacere tradiţională este mai bine să
se utilizeze un singur raft; utilizînd mai multe rafturi se face
o distribuire neuniformă a căldurii.
Programul MULTICOACERE
Se activează toate elementele de încălzire (superior şi
inferior) şi intră în funcţiune ventilatorul. Căldura fiind
constantă în tot cuptorul, aerul coace şi rumeneşte alimentul
în mod uniform. Se pot utiliza maxim două rafturi simultan.
Programul CUPTOR DEASUPRA
Se activeazã elementul de încãlzire din partea superioarã.
Aceastã funcþie poate fi utilizatã pentru retuºãri de coacere.
Programul GRĂTAR
Se activează elementul de încălzire din partea superioară.
Temperatura foarte mare şi directă a grătarului permite
rumenirea superficială imediată a cărnii împiedicînd ieşirea
lichidului din carne şi menţinînd-o mai fragedă.. Pregătirea
alimentelor pe grătar este recomandată în toate cazurile
unde este nevoie de o temperatură superficială ridicată:
biftec de vită sau mânzat, antricot, muşchi, hamburger, etc.
În capitolul “Sfaturi practice pentru coacere” sunt menţionate
câteva exemple de utilizare. În timpul creşterii aluatului ţineţi
uşa cuptorului închisă.
Programul GRATIN
Se activează elementul de încălzire superior şi intră
în funcţiune ventilatorul. Uneşte la radiaţia termică
unidirecţională circulaţia forţată a aerului în interiorul
cuptorului. Aceasta împiedică arderea superficială a
alimentelor mărind puterea de penetrare a căldurii. În timpul
creşterii aluatului ţineţi uşa cuptorului închisă.
* Prezent doar la anumite modele.
30
Sfaturi practice pentru coacere
PIZZA
! Pentru coacerile ventilate, nu utilizaţi poziţiile de pe rafturile
1 şi 5: aerul cald direct ar putea arde alimentele delicate.
• Pentru o coacere bună a pizzei utilizaţi programul
MULTICOACERE.
• Utilizaţi o tavă uşoară din aluminiu, şi sprijiniţi-o pe
grătarul din dotare.
Tava de colectare prelungeşte timpul de coacere şi în
acest fel pizza nu va fi crocantă.
• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă recomandăm să
introduceţi mozzarella la jumătatea timpului de coacere.
! Pentru a pregăti alimentele la GRILL şi GRATIN, aşezaţi
tava în poziţia 1, pentru a colecta reziduurile
de coacere (sucuri, grăsimi, etc).
MULTICOACERE
RO
• Utilizaţi rafturile 2 şi 4, punând pe raftul 2 alimentele care
necesită mai multă căldură.
• Puneţi tava jos şi grătarul sus.
GRĂTAR
• Introduceţi grătarul în cuptor - poziţiile 3 sau 4 amplasând alimentele în centrul grătarului.
• Se recomandă alegerea nivelului maxim de energie.
Nu vă alarmaţi dacă rezistenţa de sus nu rămâne
permanent aprinsă: funcţionarea sa este comandată de
un termostat.
Tabelul de gatire
Programe
Cuptor
Tradiţional
Coacere pe mai
multe rafturi
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2şi4
3
2
2şi4
2
2
2şi4
2şi4
2
2şi4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
Limbă de mare ş i sepie
Rotisor cu calamari ş i creveţi
Filet de cod
Legume la gră tar
Cotlet de viţel
Ş niţele
Hamburger
Scrumbie
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
nr. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Pui la gră tar
Sepie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Alimente
Raţă
Friptură de viţel sau vită
Friptură de porc
Biscuiţi (din aluat fraged)
Tarte
Pizza (pe 2 rafturi)
Lasagne
Miel
Pui fript + cartofi
Scrumbie
Pră jitură cu prune
Bignè (pe 2 rafturi)
Biscuiţi (pe 2 rafturi)
Pandiş pan (pe 1 raft)
Pandiş pan (pe 2 raftur
i)
Tarte să rate
Cuptor Deasupra Retuş ă ri de coacere
Grill
Gratin
Preîncă lzire Temperatura Durata coacerii
(minute)
recomandată
(minute)
31
RO
Programator de coacere
electronic*
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
Fixaţi ceasul
! Se poate fixa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si atunci
cînd este aprins, dar nu s-a programat sfîrsitul coacerii.
Dupa racordarea la reteaua electrica sau dupa o întreruperii
a alimentarii cu curent, pictograma
si cei patru digiti
numerici de pe DISPLAY lumineaza intermitent.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind
pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
Setaţi contorul de minute
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END,
cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal acustic.
• De exemplu: este ora 9:00 şi este planificată o durată de 1
oră şi 15 minute. Programul se opreşte automat la 10:15.
Programarea sfîrşitului coacerii
! Programarea sfîrşitului coacerii este posibilă doar după
selectarea unei durate de coacere.
1. Urmaţi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;
2. Apoi apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind
pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
3. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora dorita de terminare a
coacerii; daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai
rapid pentru a facilita setarea.
4. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END,
cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal acustic.
Pictogramele
şi
aprinse semnalizează că a fost
efectuată o programare. Pe DISPLAY sunt afişate alternativ
ora de terminare a coacerii şi durata.
Anularea unei programări
Pentru anularea unei programări:
• Apasati tasta
pîna ce se aprind pictograma setarii de
anulat si digitii pe display. Apasati tasta “ ” pîna când pe
display apar cifrele 00:00.
• Tineti apasate simultan tastele “ ” si “ ”; astfel se
anuleaza toate programarile efectuate inclusiv contorul
de minute.
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont de
utilizarea cuptorului; permite doar acţionarea semnalului
acustic la terminarea minutelor setate.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind
pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati timpul dorit; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
Display-ul va afişa contorizarea în sens invers. După
expirarea sa, se va auzi un semnal acustic.
Programarea coacerii
! Programarea este posibilă doar după selectarea unui
program de coacere.
Programarea duratei de coacere
1. Apasati de mai multe ori tasta
pîna cînd se aprind
pictograma
si cei trei digiti numerici pe DISPLAY; 2. Cu
tastele “ ” si “ ” reglati durata dorita; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
* Prezent doar la anumite modele.
32
Măsuri de precauţie şi
recomandări
! Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate cu
normele internaţionale de siguranţă. Recomandările sunt
furnizate pentru siguranţa dvs. şi vă recomandăm să le
citiţi cu atenţie.
Siguranţă generală
• Aparatul a fost creat pentru a fi destinat utilizării
neprofesionale, în mediul casnic.
• Aparatul nu se va instala niciodată în aer liber, nici măcar
în cazul în care spaţiul se află la adăpostul unui acoperiş;
de asemenea, este foarte periculos să îl lăsaţi expus la
ploi sau intemperii.
• Pentru a mişca aparatul, folosiţi mânerele aplicate pe
părţile laterale ale cuptorului.
• Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu mâinile
sau picioarele ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru coacerea
alimentelor si numai de persoane adulte, conform
instructiunilor din manual. Orice alta utilizare (de
exemplu: încalzirea locuintei) este considerata
improprie si deci periculoasa. Fabricantul nu va
putea fi considerat responsabil pentru eventuale
daune provenite din utilizarea improprie, gresita sau
irationala a aparatului.
• În timpul folosirii aparatului, elementele de încălzire
şi unele zone ale uşii cuptorului devin foarte calde.
Fiţi atenţi să nu le atingeţi; îndepărtaţi copiii de
aragaz.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor aparate
electrocasnice să atingă părţile încălzite ale cuptorului.
• Nu astupaţi fantele de aerisire sau de ieşire a căldurii.
• Pentru a deschide usa cuptorului, prindeti mânerul de
mijloc: spre margini, mânerul poate fi prea cald.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a introduce
sau scoate recipientele din cuptor.
• Nu puneţi folie de aluminiu pe fundul cuptorului.
• Nu aşezaţi materiale inflamabile în cuptor: dacă cuptorul
se aprinde din greşeală, materialele depozitate pot lua foc.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că butoanele sunt în poziţia
“●”/“○” atunci când nu utilizaţi aparatul.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau întreţinere
înainte să fi scos ştecherul din priză.
• În caz de defecţiune, nu interveniţi în niciun caz la
mecanismele din interiorul aparatului şi nu încercaţi
să îl reparaţi singuri. Apelaţi Centrul de Asistenţă (vezi
Asistenţa).
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când este
deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele (inclusiv
copiii) care au o redusă capacitate fizică, senzorială
sau mentală, precum şi de cele fără experienţă sau
care nu s-au familiarizat cu produsul, dacă nu sunt
supravegheate de un responsabil sau dacă nu au primit
în prealabil instrucţiuni asupra modului de folosire a
aparatului.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi reglementările locale;
astfel, ambalajele ar putea fi reutilizate.
• Directiva Europeană 2012/19/CE cu privire la deşeurile
care provin de la aparatura electrică sau electronică
(RAEE) prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie
colectate împreună cu deşeurile urbane solide, obişnuite.
Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat
atât pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare a
materialelor componente, cât şi pentru a evita pericolele
care pot duce la dăunarea sănătăţii omului sau poluarea
mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care
apare pe toate produsele vă aminteşte tocmai obligaţia
de a le colecta separat.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din
uz a aparatelor electrocasnice, deţinătorii acestora se vor
putea adresa serviciului public respectiv sau agenţilor de
vânzare.
Protejarea şi respectarea mediului înconjurător
• Utilizând aragazul între orele serale şi primele ore ale
dimineţii, colaboraţi la reducerea sarcinii întreprinderilor
de electricitate. Opţiunile de planificare a programelor,
îndeosebi “gătire cu pornire întârziată” (vezi Programe)
şi “curăţarea automată întârziată” (vezi Întreţinerea şi
îngrijirea), permit organizarea în acest sens.
• Se recomandă să efectuaţi întotdeauna coacerea GRILL şi
GRATIN cu uşa cuptorului închisă: acest lucru este util atât
pentru a obţine rezultate mai bune, cât şi pentru a economisi
energie (10% aprox).
• Asiguraţi-vă că garniturile sunt curate şi eficiente, că
aderă bine pe uşa cuptorului şi nu provoacă pierderi de
căldură.
Întreţinerea şi îngrijirea
aparatului
Debranşarea de la reţeaua electrică
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare cu curent electric.
Curăţarea aparatului
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi
garniturile din cauciuc pot fi curăţate cu un burete
îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă petele
sunt persistente, folosiţi produse speciale. După fiecare
spălare, se recomandă să clătiţi bine şi să ştergeţi. Nu
folosiţi prafuri abrazive sau substanţe corozive.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după
fiecare utilizare, când este călduţ. Folosiţi apă caldă şi
detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o cârpă moale. Evitaţi
substanţele abrazive.
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în
maşina de spălat vase, cu excepţia glisierelor.
! Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune,
pentru a curăţa aparatul.
33
RO
RO
Curăţarea uşii
Curăţaţi geamul uşii cu un burete şi produse neabrazive
şi ştergeţi-l cu o cârpă moale; nu folosiţi materiale aspre,
abrazive sau raclete metalice, ascuţite, care pot zgâria
suprafaţa sau cauza crăparea geamului.
Pentru curăţarea minuţioasă a cuptorului, demontaţi uşa
acestuia:
1. deschideţi uşa la maxim (vezi figura);
2. ridicaţi şi rotiţi levierele aflate pe cele două balamale
(vezi figura);
F
3. apucaţi bine uşa de părţile laterale
şi apropiaţi-o fără a o închide
complet. Apăsaţi blocajele F, apoi
trageţi apoi uşa spre voi, extrăgând-o
din balamale (vezi figura).
Montaţi la loc uşa, urmând acelaşi procedeuîn sens invers.
Controlarea garniturilor
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului. Dacă
este deteriorată, adresaţi-vă celui mai apropiat Centru de
Asistenţă (vezi Asistenţa). Se recomandă să nu folosiţi
cuptorul până la înlocuirea garniturii.
Înlocuirea becului
Pentru a înlocui becul
cuptorului:
1. Deşurubaţi capacul din
sticlă care acoperă becul.
2. Desurubati becul si
înlocuiti-l cu unul similar:
putere 25 W, dulie E 14.
3. Montaţi la loc capacul
(figura).
! Nu folosiţi lampa cuptorului pentru şi ca iluminare a
încăperilor.
34
RO
35
195114274.00
05/2013 - XEROX FABRIANO
RO
36