ZAANGAŻOWANIE W INNYCH BANKACH (kredyty, gwarancje

Transkrypt

ZAANGAŻOWANIE W INNYCH BANKACH (kredyty, gwarancje
Załącznik nr 3 – do wniosku o kredyt na działalność gospodarczą
ZOBOWIĄZANIA WOBEC INNYCH BANKÓW
Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu Zdroju
I.
PIECZĘĆ
FIRMOWA
ZAANGAŻOWANIE W INNYCH BANKACH (kredyty, gwarancje, poręczenia i inne)
NAZWA
BANKU
RODZAJ
ZOBOWIĄZANIA
PIERWOTNA
KWOTA
ZOBOWIĄZANIA
WEDŁUG
UMOWY
AKTUALNA
KWOTA
ZOBOWIĄZANIA
(wg stanu na
dzień
.........................)
WYSOKOŚĆ
MIESIĘCZNYCH
OBCIĄŻEŃ
( kapitał i odsetki)
OSTATECZNY
TERMIN
SPŁATY
PRZYJĘTE
ZABEZPIECZENIE
UWAGI
PORĘCZENIA I GWARANCJE, WEKSLE I PORĘCZENIA WEKSLOWE UDZIELONE PRZEZ KLIENTA
RODZAJ
ZOBOWIĄZANIA
PODMIOT
KTÓREMU
UDZIELONO
PORĘCZENIA LUB
GWARANCJI
PIERWOTNA
KWOTA
ZOBOWIĄZANIA
WEDŁUG UMOWY
AKTUALNA KWOTA
ZOBOWIĄZANIA
(wg stanu na
dzień........................)
OSTATECZNY
TERMIN SPŁATY
PRZYJĘTE
ZABEZPIECZENIE
UWAGI
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku:
Data, miejscowość.....................................................................................
Podpis Wnioskodawcy ...............................................................................
JEŻELI NIE ZOSTAŁA WYPEŁNIONA CZĘŚĆ PIERWSZA ZAŁĄCZNIKA PROSZĘ PODPISAĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
Ja (my) niżej podpisany (podpisani), oświadczam (oświadczamy), że nie posiadam (nie posiadamy) żadnych zobowiązań wobec innych
instytucji finansowych (kredytów, gwarancji i innych zobowiązań) oraz oświadczam (oświadczamy), że nie ubiegam się (nie ubiegamy
się) o kredyt /gwarancję w innym banku lub instytucji finansowej.
Data, miejscowość.....................................................................................
Podpis Wnioskodawcy ...............................................................................
1

Podobne dokumenty