w sprawie kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej AWF i

Transkrypt

w sprawie kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej AWF i
Uchwała Nr AR001-4-III/2013
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej AWF i trenerów rekreacji ruchowej
AWF w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
§1
Na podstawie porozumienia Rektorów wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego /i
Sportu/ w Polsce z dnia 23 listopada 2012 roku (umowa nr 178/2012) Akademia Wychowania
Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje wspólny system kształcenia
instruktorów i trenerów rekreacji ruchowej.
§2
1. W Akademii prowadzone jest kształcenie i nadawany tytuł instruktora rekreacji ruchowej
AWF
i
trenera
rekreacji
ruchowej
AWF
nazywany
odpowiednio:
„instruktor…………(nazwa specjalności)” lub „trener……..(nazwa specjalności)”.
2. Instruktor rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych umożliwiający mu planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć (lub
imprez sportowo-rekreacyjnych) z wybranej specjalności w sposób bezpieczny,
efektywny i satysfakcjonujący dla uczestników. W pracy zawodowej potrafi wykorzystać
kompetencje właściwe dla kształcenia akademickiego. Instruktor rekreacji ruchowej AWF
aspiruje do poziomu 5 edukacji zawodowej w Europejskiej Ramie Kwalifikacji.
3. Trener rekreacji ruchowej AWF posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych umożliwiający mu programowanie i realizację długofalowego treningu
zdrowotnego, opartego o wybraną specjalność, w sposób bezpieczny, efektywny i
satysfakcjonujący dla uczestników. Jest przygotowany do nadzorowania zadań innych
osób, odpowiedzialnych za efektywność tego procesu. W pracy zawodowej potrafi
wykorzystać kompetencje właściwe dla kształcenia akademickiego. Trener rekreacji
ruchowej AWF aspiruje do poziomu 6 edukacji zawodowej w Europejskiej Ramie
Kwalifikacji.
4. Instruktorzy i trenerzy rekreacji ruchowej AWF przygotowani są do pracy z rekreantami,
np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, miejskich lub gminnych
ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe.
5. Instruktorzy i trenerzy rekreacji ruchowej AWF, poza programowaniem i realizacją zajęć
lub imprez sportowych w wybranych specjalnościach oraz wszechstronnym
oddziaływaniem na podopiecznych (w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej
i społecznej), pełnią ważną funkcję opiniotwórczą w społeczeństwie. Ich zadania
zawodowe związane są z popularyzowaniem prozdrowotnej aktywności fizycznej jako
ważnego elementu stylu życia.
6. Kompetencje instruktora i trenera rekreacji ruchowej AWF nie obejmują prowadzenia
zajęć zastrzeżonych do kompetencji instruktorów i trenerów sportu, określonych
przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127. poz. 857) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.
1.
§3
Tytułem instruktora rekreacji ruchowej i trenera rekreacji ruchowej może posługiwać się
osoba, która odbyła przeszkolenie i zdała egzamin kompetencyjny w uczelni będącej
stroną porozumienia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§4
Szkolenie jest realizowane w ramach specjalności określonych obowiązującymi
dotychczas przepisami w sportach nieolimpijskich (załącznik 1).
Szkolenie instruktorów i trenerów rekreacji ruchowej AWF może odbywać się w formie
kursu instruktorskiego lub trenerskiego organizowanego prez Centrum Doskonalenia
Zawodowego AWF oraz w formie specjalności instruktorskiej lub trenerskiej w ramach
programu studiów.
Szkolenia instruktorskie lub trenerskie, prowadzone zarówno w formie kursu, jak
i specjalności, powinny umożliwić ich uczestnikom opanowanie wszystkich wymaganych
efektów kształcenia bezpośrednio związanych z wybraną specjalnością rekreacyjną
(załącznik 2, 3).
Specjalności instruktorskie i trenerskie mogą być uruchamiane na wszystkich kierunkach
studiów realizowanych w Akademii, jeżeli ich programy umożliwiają osiągnięcie przez
studentów wszystkich wymaganych efektów kształcenia bezpośrednio związanych z
wybraną specjalnością rekreacyjną ( załącznik 2, 3).
Efekty kształcenia dotyczące ogólnych zagadnień z rekreacji ruchowej studenci mogą
osiągać w toku studiów, na przedmiotach lub modułach innych niż specjalizacja.
Nieodzownym elementem procesu kształcenia są praktyki instruktorskie i trenerskie
umożliwiające osiągnięcie kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
Jednostki organizacyjne Akademii (wydziały, CDZ) opracowują szczegółowe programy
szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w danej specjalności (zał.1) według
ujednoliconego wzoru (załącznik 4) oraz sylabusy z przedmiotów objętych planem danej
specjalności, zgodnie z przyjętymi wzorami na danym wydziale
Opracowanie planu kursu lub specjalizacji z wyszczególnieniem części ogólnej
i specjalistycznej jest obligatoryjne dla kursów organizowanych przez CDZ oraz dla
specjalizacji, jeżeli program kształcenia na danym kierunku nie prowadzi do osiągnięcia
wszystkich wymaganych efektów kształcenia.
§5
1. Kandydaci na kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF muszą mieć ukończone 18 lat
i wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne).
Kryteria naboru ustalane są odrębnie w programach kształcenia w danej specjalności.
Informacje o kryteriach naboru powinny być odpowiednio wcześnie dostępne
dla kandydatów.
2. Kryteria naboru na specjalizację realizowaną w toku studiów ustalane są odrębnie w
programach kształcenia w danej specjalności. Informacje o kryteriach naboru powinny
być odpowiednio wcześnie dostępne dla studentów.
3. Warunkiem przystąpienia do szkolenia trenerskiego jest osiągnięcie wszystkich efektów
kształcenia określonych dla instruktora rekreacji ruchowej wybranej specjalności, co jest
zgodne z założeniami pionowego przyrostu kompetencji na wyższym poziomie
kwalifikacji.
Potwierdzeniem
kompetencyjnego.
uzyskania
§6
wymaganych
kwalifikacji
jest
zdanie
testu
§7
Kompetencje osób prowadzących zajęcia i przeprowadzających egzaminy instruktorskie
i trenerskie określają rady podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii,
uwzględniając odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
§8
1. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej AWF lub trenera
rekreacji ruchowej AWF jest legitymacja wystawiona przez Akademię, według wzorów
określonych w załączniku 5.
2. Legitymację wystawia się bezterminowo po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu
instruktorskiego lub trenerskiego (CDZ), a w przypadku kwalifikacji nabywanych w toku
specjalizacji – po ukończeniu studiów.
3. Numer legitymacji instruktora rekreacji obejmuje:
numer kolejny / skrót uprawnienia / skrót nazwy kierunku studiów lub Centrum DZ /
rok wydania
Stosuje się następujące skróty:
- instruktor rekreacji – IR
- trener rekreacji – TR
- kierunek wychowania fizycznego – WF
- kierunek turystyka i rekreacja – TiR
- kierunek fizjoterapia – F
- Centrum Doskonalenia Zawodowego - CDZ
Przykład: 222/IR/WF/2013
4. Akademia prowadzi dokumentację indywidualną i ewidencję wydanych legitymacji
instruktora rekreacji ruchowej i trenera rekreacji ruchowej.
5. Na każdym wydziale oraz w Centrum Doskonalenia Zawodowego prowadzi się odrębny
rejestr wydanych legitymacji poświadczających uzyskanie uprawnień instruktora rekreacji
ruchowej i odrębny rejestr wydanych legitymacji trenera rekreacji ruchowej.
6. Rejestr musi zawierać: Nr legitymacji, nazwisko i imię, numer albumu (w przypadku
studenta), nazwę specjalności (zgodnie z § 4.1), datę odbioru potwierdzoną podpisem
zainteresowanego.
§9
Zobowiązuje się Dziekanów oraz Dyrektora CDZ do dostosowania zasad kształcenia
instruktora rekreacji ruchowej AWF i trenera rekreacji ruchowej AWF.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: 21 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 24 osoby Obecnych 21 osób. Głosowało 21 osób.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej
AWF i trenerów rekreacji ruchowej AWF w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach.
REKTOR
prof. dr hab. Adam Zając