Studia podyplomowe Negocjacji Kryzysowych

Transkrypt

Studia podyplomowe Negocjacji Kryzysowych
pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
tel.: (32) 200 92 63, 200 92 67
Fax: (32) 200 92 33
ul. gen. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 364 08 28
fax: (32) 364 08 30
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny
Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych
oraz
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
mają zaszczyt zaprosić
do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Katowice, 10 września 2010r., godz. 10.00
Miejsce
Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
PATRONAT
Wojewoda Śląski
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie
Komendant Szkoły Policji w Katowicach
Komitet Naukowy
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji
Kryzysowych)
prof. UŚ. dr hab. Rafał Molencki (Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ)
ppłk. dr Piotr Potejko (Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie)
prof. WSPol dr hab. Bernard Wiśniewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
dr Thomas Strentz (Virginia Commonwealth University in Richmond, VA, USA)
dr Robert Bońkowski (Wydział Filologiczny UŚ)
e-mail: [email protected]
strona internetowa : www.fil.us.edu.pl
Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Przewodnicząca)
płk. mgr Mirosław Gawron (Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach)
ppłk. mgr Ryszard Szczepanik (Z-ca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach)
mgr Marta Malik (Dyrektor Biura Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach)
mjr mgr Arkadiusz Kups (Combat56)
mgr Agnieszka Binduchowska-Lach (Wydział Filologiczny UŚ)
sierż. mgr Jagoda Tomanek-Olczak (Sekretarz)
Cel konferencji
Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wskazujących
kierunki osiągnięcia porozumienia w sytuacjach kryzysowych oraz skonstruowanie interdyscyplinarnej
przestrzeni współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami zajmującymi się problematyką reagowania w
sytuacjach kryzysowych
Problemy konferencji
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: zagrożenie, konflikt, kryzys, sytuacja problemowa, sytuacja
kryzysowa, komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się, interwencja, interwencja kryzysowa;
2. Obszary komunikacji w sytuacjach kryzysowych:
Komunikacja o charakterze służbowym (wewnętrznym), którego specyfika opisana jest
w procedurach reagowania kryzysowego;
Komunikacja zewnętrzna (publiczna);
Komunikacja ze sprawcą sytuacji kryzysowej;
Komunikacja z ofiarą sytuacji kryzysowej.
3. Rola dobrze pojętego i sprawnie realizowanego zarządzania informacją w minimalizowaniu skutków
sytuacji kryzysowych. Obieg informacji. Błędy w komunikacji.
4. Sytuacja kryzysowa a media.
5. Psychologiczne aspekty informowania w sytuacji kryzysowej.
6. Różnice międzykulturowe a komunikacja w sytuacji kryzysowej.
7. Komunikacja w wybranych sytuacjach kryzysowych: katastrofy naturalne, katastrofy techniczne,
niepokoje społeczne, zagrożenia o charakterze biologicznym, chemicznym i nuklearnym, akty
terrorystyczne, komunikacja z ofiarą sytuacji kryzysowej
8. Komunikacja niewerbalna w sytuacji kryzysowej
9. Rola organów administracji publicznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową.
10. Komunikacja w warunkach jednostki penitencjarnej lub resocjalizacyjnej.
11. Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych.
12. Zarządzanie komunikacją w kryzysie.
13. Komunikacja werbalna w negocjacjach policyjnych.
14. Inne zagadnienia związane z komunikacją w sytuacjach kryzysowych.
Informacje organizacyjne
Na zgłoszenia udziału w konferencji czekamy do 15 lipca 2010 roku. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą
elektroniczną na adres: [email protected] Będziemy czynić starania, aby pełne teksty artykułów zostały
opublikowane we wspólnej monografii. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.negocjacje.us.edu.pl zakładka „do pobrania”.
Opłata konferencyjna wynosi:
200 złotych – udział w konferencji bez referatu;
400 złotych – udział w konferencji oraz publikacja referatu;
Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 30 czerwca 2010 roku na następujący numer konta:
74 1050 1214 1000 0000 7909 z dopiskiem „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”. Przy wpłacie należy podać
nazwę jednostki wpłacającej lub osobą. Koszty przejazdu i zakwaterowania ponoszą sami uczestnicy bądź ich jednostki
macierzyste. O szczegółach dotyczących noclegów oraz innych sprawach, związanych z przebiegiem konferencji,
poinformujemy w oddzielnym piśmie po otrzymaniu zgłoszenia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny
41-205 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5
e-mail: [email protected]
www.negocjacje.us.edu.pl
tel. 513-797-186 lub 663 469 562