III grupa - pytania 2016 r.Nowy!

Transkrypt

III grupa - pytania 2016 r.Nowy!
GRUPA III
1. Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego
gaszenia pożaru:
a) 50m3
b) 100m3
c) 200m3
2. Który z poniższych materiałów budowlanych jest odporny na rozciąganie:
a) drewno
b) kamień
c) ceramika budowlana
3. Temperatura wrzenia butanu wynosi około:
a) -40oC
b) -1oC – 0,5oC
c) 20oC
4. Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:
a) zielonym
b) brązowym
c) żółtym
5. Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
a) elementu budynku
b) budynku
c) materiału budowlanego
6. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
a) ugasić pożar
b) wykryć i ugasić pożar
c) wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze.
7. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:
a) A, B, C, D, E, F
b) A, B, C, D, E
c) A, B, C, D, F
8. Metale lekkie należy gasić:
a) wodą,
b) pianą
c) proszkami gaśniczymi
9. Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:
a) Izolowanie,
b) Chłodzenie,
c) wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu.
10. Sprzęt pożarniczy to:
a) sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru,
b) sprzęt służący do prowadzenia akcji, ratowania ludzi i mienia,
c) przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów,
prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez
straże pożarne podczas akcji.
11. Oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to:
a) GCBA,
b) GLBAM,
c) GBA.
12. Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:
a) biały,
b) czerwony,
c) Żółty.
13. Do ekwipunku osobistego nie zaliczamy:
a) pasa strażackiego,
b) hełmu,
c) toporka strażackiego.
14. Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to –
zaznacz właściwe
a) 0,025 MPa,
b) 250 m H2O,
c) 250 kPa.
15. W motopompach i autopompach pożarniczych stosowane są pompy:
a) jedno i wielostopniowe, odśrodkowe,
b) jednostopniowe wirnikowe z komorą wstępną,
c) jednostopniowe wirnikowe dośrodkowe.
16. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
a) podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
b) podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
c) podrostów, składów drewna, drzewostanu.
17. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
a) całkowity drzewostanu
b) podszytów
c) pokrywy gleby
18. Odcinek bojowy to:
a) wyodrębniona część jednostek ratowniczych na teren akcji, mających wspólne
zadanie, taktykę i jednolite dowództwo na danym odcinku
b) wydzielony sprzęt węży pożarniczych do prawidłowych działań ratowniczych
c) część sztabu akcji ratowniczej realizująca zadania na rzecz ochrony ludności
ewakuowanej
19. Środki zwilżające są to środki, które:
a) zwiększające napięcie powierzchniowe wody
b) zmniejszające napięcie powierzchniowe wody
c) obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych
20. Eksplozymetr to:
a) urządzenie pomiaru siły eksplozji
b) urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu
c) urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych
21. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
a) wyrzucie cieczy palnej,
b) wykipieniu cieczy palnej,
c) wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEVE).
22. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
a) wewnętrzny ukryty,
b) wewnętrzny otwarty,
c) zewnętrzny przestrzenny.
23. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
a) każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także
likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,
b) każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także
likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia,
c) każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
24. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
a) brygada,
b) batalion,
c) kompania.
25. Teren pożaru to:
a) obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem
wodnym a rozdzielaczem,
b) obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
c) obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne
obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio.
26. Elementem pożaru nie jest:
a) odcinek bojowy
b) front pożaru
c) tył pożaru
27. Budynek średniowysoki zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III należy wyposażyć:
a) hydranty 25,
b) hydranty 52,
c) suchy pion,
28. Jakie drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze (urządzenie zapewniające
samoczynne zamknięcie drzwi) ?
a) drzwi prowadzące na zewnątrz budynku,
b) drzwi z pomieszczeń biurowych,
c) drzwi dymoszczelne
29. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GBA oznacza, że:
a) jest to samochód bojowy,
b) jest to samochód posiadający zbiornik z wodą,
c) jest to samochód bojowy przystosowany do gaszenia pożarów grupy B
30. Przyczyną największej liczby wypadków w rolnictwie (ok. 50%) są:
a) uderzenia i pogryzienia przez zwierzęta,
b) pochwycenia i uderzenia przez ruchome części i maszyn i urządzeń rolniczych
c) upadki osób, w tym upadki z wysokości.