Czas na - InfoMarket

Transkrypt

Czas na - InfoMarket
www.masterheaters.pl
InfoMarket
narzędzia dom ogród
Numer 2 (05)/2015 jesień
ISSN 2083-9030
DMUCHAMY
NA ZIMNE
NAGRZEWNICE POWIETRZA
OSUSZACZE
WENTYLATORY
BIO COOLERY
MASTER
OF
I TA LY
w w w.i n f o m a r k e t.e d u.p l
W numerze:
Pogoda zmienną jest
Pobierz
numer!
Obserwacja zmieniających się warunków atmosferycznych to wbrew pozorom ciekawe i przydatne zajęcie. Nie
mamy tu na myśli fanatycznej pogoni za burzami czy tornadami, ale wygodne dokonywanie pomiarów z wykorzystaniem stacji pogody. str. 16
r ek l a m a
Szczypce i obcęgi
Czas na
wszechstronność
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne umożliwiają precyzyjne cięcie, piłowanie, szlifowanie, skrobanie
i usuwanie materiałów z trudno dostępnych miejsc i mogą stanowić znakomitą alternatywę dla kilku
str. 54
innych elektronarzędzi.
r ek l a m a
Szczypce to popularne narzędzia ręczne, niezbędne w każdym warsztacie.
Mogą służyć do przytrzymywania
drobnych elementów, kształtowania
twardych materiałów, obcinania drutów i ściągania izolacji z przewodów
elektrycznych.
str. 64
SZYKUJ SIE,
NA WIOSNE,
NOWA
GAMA
,
NARZEDZI
OGRODOWYCH
AKUMULATOROWA MOC
DLA ZIELENI MIEJSKIEJ
Czas jesiennych
porządków
Zapraszam do zapoznania się z nowym
numerem magazynu „InfoMarket Y – Narzędzia, Dom, Ogród”. Stałą współpracę z nami
zadeklarowały kolejne renomowane firmy,
dzięki czemu możemy potwierdzić naszą
trwałą już obecność na rynku narzędziowym,
a także rozszerzyć zakres pisma o nowe
działy tematyczne. W numerze jesiennym
poruszamy tematy związane z przygotowaniami do zimy. Można więc będzie
przeczytać o nagrzewnicach w artykule
„Nie zamrażaj biznesu na zimę”, a także
o tym, jak przygotować się do ewentualnej
przerwy w dostawie prądu w materiale
o agregatach prądotwórczych. W artykule
„Pogoda zmienną jest” przyglądamy się
ofercie rynkowej urządzeń do obserwacji
pogody.
Tematem numeru są tym razem wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne i możliwości ich
zastosowania omówione w artykule „Czas
na wszechstronność”. Nie zapominamy też
o jesiennych pracach w ogrodzie i podpowiadamy, jak szybko posprzątać suche
liście za pomocą dmuchaw i odkurzaczy
ogrodowych, a także na co zwrócić uwagę,
wybierając konsumencką myjkę ciśnieniową.
W „InfoProdukcie” natomiast przyglądamy
się ofercie rynkowej pilarek łańcuchowych,
zwłaszcza tych do użytku domowego, i radzimy, jak przygotować drewno opałowe na
kolejne sezony.
Jak zwykle przygotowujemy także nowości
w ofercie spółki. Po pierwsze, już wkrótce
ruszy nasz zupełnie nowy, innowacyjny serwis
branżowy InfoProdukt.pl. To nowatorskie
rozwiązanie pozwoli konsumentom wybierać
produkty w sposób świadomy, kierując się
wiedzą o danej grupie towarowej, a nie
jedynie atrakcyjnością cenową, w myśl zasady
„Stop tandecie! Kupuj głową, nie ceną”,
która jednocześnie stanowić będzie hasło
przewodnie naszej kampanii reklamowej.
Rozwijamy się także branżowo, przygotowując kolejne pismo tematyczne. Tym
razem, wykorzystując synergię branż,
postanowiliśmy zmierzyć się z tematyką
rolniczą w brązowym „InfoMarkecie A”
(jak „agro”), w którym poruszać będziemy
tematy związane ze sprzętem rolniczym,
wyposażeniem gospodarstw i warsztatów
wiejskich. Numer startowy już jest w przygotowaniu, a o jego ukazaniu się na rynku
na pewno będzie słychać.
Anna Szubińska
redaktor prowadząca
Gospodarka w liczbach
205 – tyle sklepów sieci Mrówka zlokalizowanych jest w kraju. Ostatni z nich, o powierzchni 800 m2 otworzyła 8 sierpnia br
w Tłuszczu firma Mar-Zet.
20 tys. – tyle osób dziennie odwie- 28 – tyle odbyło się edycji Międzynarodo-
dzało polski pawilon podczas EXPO 2015
w Mediolanie. Polski pawilon był czwar-
Nowelizacja prawa budowlanego, która
weszła w życie 28 czerwca 2015 r., stanowi
znaczne ułatwienie dla budujących. Zredukowanie
formalności i skrócenie czasu oczekiwania na
akceptację dokumentacji przed rozpoczęciem
budowy to tylko niektóre zmiany, które niosą za
sobą nowe regulacje. Zmiany w szczególności
opierają się na usprawnieniu procesu budowlanego przez zniesienie obowiązku uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku
do wybranych obiektów. Procedury ulegają
uproszczeniu i usprawnieniu dzięki rezygnacji
z przymusu dołączania do projektu budowlanego
oświadczeń o zapewnieniu dostawy energii,
ciepła, gazu, wody, o warunkach przyłączenia
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dostępu do publicznej drogi.
Dotychczasowe prawo stanowiło, że nawet
przy niewielkich inwestycjach każdy inwestor
musiał zadbać o to, by nowy budynek miał
dostarczone wszelkie media oraz aby został
Przed korzystaniem z wersji cyfrowej zapoznaj się z ważnymi ikonkami z interaktywnego menu
sterowania. Aby przenieść magazyn do smartfona lub tabletu, musisz zeskanować kod QR.
Dane – słowniki, alfabety, informacje
Sterowanie – filmy, zdjęcia, programy
Lokalna strona WWW
Przekierowanie
Pokaż prezentację
Globalna strona WWW
Inne informacje
Wyświetl film
Wyślij e-mail
Przypomnienie daty
Pokaz slajdów
Linkowanie do Facebooka
Akcja, promocja
Powiększenie
Linkowanie do Twittera
Porady prawne
Badanie konsumenta*
Ściągnij plik
Alfabet marek
Benchmark*
Dane teleadresowe
Słownik pojęć
Statystyki*
Gdzie kupić
Almanach jednostek
E-learning*
*Aplikacje dostępne na zamówienie
4
wych Energetycznych Targów Bielskich Energetab, które w tym roku obyły się w dniach
Nowe usprawnione prawo budowlane
Magazyn w wersji cyfrowej
Internet – strony, linki, łączenia
tym co do wielkości pawilonem na wystawie. Jego elewacja nawiązywała do skrzynek na jabłka. Gościom pawilonu rozdano
kilka ton jabłek.
stworzony dojazd do posesji. Nowe zmiany
znacznie skracają procedurę już na etapie
projektowania obiektu.
Zmiany w zgłaszaniu
budów
– Jedną z wprowadzonych modyfikacji
jest zmiana w zakresie procedury przekazywania dokumentacji do urzędu, dzięki
której budowa lub przebudowa niektórych
obiektów wymagać będzie zgłoszenia, a nie
– jak dotychczas – pozwolenia na budowę.
Nowelizacja ta dotyczy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania mieści się w całości
na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane. Nowe prawo dotyczy również wolnostojących budynków parterowych
gospodarczych – w tym garaży czy altan –
oraz rekreacji indywidualnej o powierzchni
zabudowy do 35 m2, maksymalnie dwóch
na każde 500 m2 działki, w wypadku których
powierzchnia przed nowelizacją wynosiła
tylko 25 m2. Nowym zasadom podlega również zgłaszanie wolnostojących parterowych
budynków stacji transformatorowych oraz
kontenerowych stacji transformatorowych
o powierzchni zabudowy do 35 m2 – mówi
Aleksandra Gilewska, manager ds. marketingu
z firmy Baumit. Nowelizacja zakłada również
możliwość budowy wiat o powierzchni aż
do 50 m2, których budowę wystarczy tylko
zgłosić, przy czym liczba wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 działki.
Dzięki zmianie zredukowane zostaną koszty
projektów budowlanych, ponieważ do zgłoszenia załącza się tylko szkice. Natomiast do
zgłoszenia budów trzeba będzie dołączyć m.in.
cztery egzemplarze projektu budowlanego
z opiniami, pozwoleniami czy uzgodnieniami.
Podobnej rezygnacji z obowiązku uzyskania
decyzji pozwolenia podlega budowa zjazdu
z drogi publicznej. Nowe prawo budowlane
zakłada konieczność jedynie jej zgłoszenia,
do którego dołączona musi być zgoda od
zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
Zmiany w czasie
Urząd będzie miał 30 dni na sprzeciw lub
decyzję, że w danym wypadku konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast
gdyby w tym czasie urzędnicy nie zareagowali,
oznaczać to będzie milczącą zgodę. Dzięki tym
zmianom znacznie skróci się czas oczekiwania
nr 2 (05), jesień 2015
15-18 września i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających.
25 – Toya S.A. obchodzi w tym roku okrą-
gły jubileusz 25-lecia istnienia firmy. Oficjalne obchody odbyły się we wrześniu we
Wrocławiu.
na rozpoczęcie prac budowlanych. Istotną
z punktu widzenia inwestora zmianą jest
wydłużenie czasu, w jakim może on rozpocząć
zgłoszone roboty. Dotychczas były to 2 lata,
teraz czas wydłużono do lat 3. Jeśli jednak
w tym czasie nie rozpoczniemy budowy,
konieczne będzie ponowne wystąpienie ze
zgłoszeniem. Warto zaznaczyć, że czas ten
liczy się od planowanej daty rozpoczęcia
prac, która została wskazana w zgłoszeniu,
a nie od daty samego złożenia dokumentu.
Ponadto zlikwidowano obowiązek zgłaszania
zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych – dotychczas przypisy stanowiły,
że inwestor musi to zrobić co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Oszczędność
na każdym kroku
– Niższe opłaty legalizacyjne dla sprawców
samowoli budowlanej to znaczne ułatwienie,
które niesie ze sobą nowe prawo. Dotyczą one
niewielkich obiektów, które stanowią element
zagospodarowania działki. Na przykład opłata
za domek letniskowy lub garaż do 35 m2
wyniesie 5 tys. zł zamiast dotychczasowych
25 tys. zł. W wypadku domu jednorodzinnego
samowola budowlana nadal będzie podlegała
opłacie 50 tys. zł, jednak wprowadzono możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie,
odroczenie lub rozłożenie jej na raty – dodaje
Aleksandra Gilewska.
Ochrona środowiska
Zgodnie z nowym prawem pomimo tego, że
pozwolenie na budowę w wielu wypadkach
nie będzie już wymagane, będzie obowiązek
zgłaszania budów w sytuacji, gdy obiekty
znajdować się będą na obszarze Natura
2000. Ze względu na aspekty związane
z ochroną środowiska zgłaszaniu podlegać
będzie również budowa boisk, instalacji
wodociągowych, cieplnych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych wewnątrz
budynku. Z tych samych powodów ograniczono
możliwość stawiania wiat. Bez uzyskania
pozwolenia na budowę będą mogły one
powstawać tylko na działkach, na których
już znajduje się budynek, lub przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe.
Nowe zasady wprowadzone do polskiego
prawa budowlanego znacząco wpłyną na
zwiększenie liczby realizowanych w trybie
zgłoszeniowym budów, co będzie skutkowało
oszczędnościami finansowymi oraz czasowymi
dla inwestorów.
www.infomarket.edu.pl
Nowa ustawa
o ZSEiE
O tym, jakie obowiązki nakłada na producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym elektronarzędzi, nowa ustawa
o ZSEiE, przedstawiciele zainteresowanych
przedsiębiorstw mogli dowiedzieć się 23
września podczas warsztatu szkoleniowego
zorganizowanego przez ElektroEko.
Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) wejdzie
w życie 1 stycznia 2016 r. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość dowiedzieć się, jakie
wprowadza zmiany i do czego zobowiązuje
firmy produkcyjne i handlowe wprowadzające
na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmiany w ustawie i praktyczne ich
konsekwencje omówili specjaliści z firmy
doradczej PwC Polska. O tym, co w praktyce
nowa ustawa oznacza dla producentów
i importerów opowiedział prezes ElektroEko
Grzegorz Skrzypczak. W części warsztatowej o nowych wyzwaniach można było
porozmawiać z reprezentantami różnych
branż oraz ekspertami.
Pomysłodawcą i organizatorem warsztatu
jest ElektroEko, organizacja non-for-profit,
której celem jest ochrona środowiska przed
zalewem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Sprzęt tego typu porzucony
i niepoddany recyklingowi staje się zagrożeniem
dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin.
ElektroEko od początku swojej działalności jest
liderem rynku, osiągając największe poziomy
zbiórki ZSEiE. Organizacja zebrała dotąd
ponad 400 tys. ton ZSEiE, co stanowi blisko
50 proc. wszystkich zebranych elektrośmieci
w Polsce. Wszystkie środki wygenerowane
przez spółkę inwestowane są w tworzenie
i rozbudowę systemu zbierania, odbierania,
przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz w edukację
ekologiczną, która stanowi niezwykle istotny
aspekt działalności instytucji.
InfoMarket Sp. z o.o.
Ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa
Tel. (22) 835 19 17
e-mail: [email protected]
W przygotowaniu numeru wykorzystano materiały i opracowania prasowe firm. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności za treść oraz przekaz
reklam. Wydawnictwa InfoMarket mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową
w rozumieniu prawa. Redakcja zastrzega sobie
prawo do błędów wynikających z opracowania,
interpretacji technicznej oraz składu i druku. InfoMarket nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania
danych, opracowań oraz materiałów zamieszczonych w wydawnictwach spółki.
5
Serwis krajowy
Serwis krajowy
KÄRCHER
JULA
Trzykrotnym finalistą konkursu
„Dobry Wzór 2015”
Kärcher znalazł się w gronie finalistów
konkursu „Dobry Wzór” aż z dwoma
produktami oraz z grafiką będącą
identyfikacją wizualną systematyki
urządzeń wysokociśnieniowych Core.
„Dobry Wzór” to marka dobrze znana
przedsiębiorcom, projektantom oraz konsumentom. Konkurs istnieje na rynku od 1993r.
i od początku jego celem jest promowanie
dobrze zaprojektowanych produktów. Nad
konkursem patronat honorowy objęli minister
gospodarki oraz minister skarbu państwa.
W grupie finalistów znalazły się grafika oraz
dwa profesjonalne urządzenia Kärchera.
Czytelne grafiki zamieszczone na opakowaniu towarzyszyły kampanii wprowadzenia
nowej linii urządzeń i miały na celu ułatwić
konsumentowi wybór odpowiedniego do
jego potrzeb urządzenia spośród 4 klas: K2,
K4, K5 i K7. Cały zsynchronizowany system
ikonek miał ułatwić wybór urządzenia także
pod kątem rodzaju czyszczonej powierzchni
i czasu, jaki konsument może poświęcić na
sprzątanie.
Szorowarka BR 35/12 C do czyszczenia
wodoodpornych podłóg twardych, np.
z kamionki szlachetnej, oraz podłóg
elastycznych, np. z linoleum czy
PCV, może pracować w trybie
eco!efficiency, który wpływa
na wydłużenie czasu pracy
na akumulatorze o 50 proc.
i zmniejszenie głośności pracy o około 40
proc. UParownica
SG 4/4 to
urządzenie do czyszczenia parą o uniwersalnym zastosowaniu z grupy Professional.
Polecana jest szczególnie branży hotelarskiej
i restauracyjnej, szpitalom i domom opieki
oraz firmom sprzątającym. Urządzenie pozostawia powierzchnie higienicznie czyste.
Bakteriobójczą skuteczność parownicy na
poziome 99,999 proc. potwierdziły Clinical
Laboratory Improvement Amendments (CLIA),
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
oraz College of American Pathologists (CAP).
Uroczyste otwarcie boiska uświetnił program
artystyczny. Uczniowie odtworzyli swój zwycięski
LipDub, a także zaprezentowali specjalnie przygotowane przedstawienie, odnoszące się do tematu
kampanii – „Kolory inspirują”. W części oficjalnej
uczestniczyli przedstawiciele fundatora, reprezentanci władz lokalnych oraz inni zaproszeni goście.
Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi,
po czym na nowym boisku rozegrano pierwszy
mecz pomiędzy rodzicami a uczniami szkoły. Na
6
Z nowym prezesem
Tomasz Wienke objął
stanowisko menedżera
regionalnego w polskim
oddziale firmy Jula.
Sopro Polska, jeden z czołowych producentów na rynku chemii budowlanej,
kończy proces wewnętrznych przekształceń strukturalnych mających za
zadanie rozwój spółki. Nowym prezesem
zarządu firmy został Jacek Stalka.
– Praca w Jula oferuje
niesamowite możliwości. To
przecież czołowy skandynawski sprzedawca detaliczny
i firma, która rozwija się
w skali międzynarodowej.
Spośród wszystkich obowiązków na moim
nowym stanowisku za szczególnie ważne
uważam wyjaśnienie i popularyzację pragmatycznej szwedzkiej filozofii firmy Jula wśród
polskich współpracowników i klientów. Polska
to bardzo konkurencyjny rynek z wieloma
możliwościami, dlatego musimy skupić się
na mocnych stronach Jula, bazując na na-
szym własnym, wyjątkowym
podejściu i zapewniając stosowanie najlepszych praktyk
– twierdzi Tomasz Wienke.
Joachim Frykberg, dyrektor
generalny firmy, dodaje:
– W ramach rozwoju Jula
Poland wykonujemy teraz
następny krok, zatrudniając
nową osobę na stanowisku
country managera. Tomasz
przechodzi do nas z firmy Praktiker, co oznacza,
że doskonale zna polski segment marketów
budowlanych. Pracował również w IKEA
w Szwecji, dzięki czemu dobrze orientuje
się w szwedzkiej kulturze przedsiębiorstwa.
Dzięki doświadczeniu, jakie zdobył w firmach
szwedzkich i polskich, Tomasz z pewnością
poprowadzi Jula Poland do sukcesu i rozwoju.
Jacek Stalka rozpoczął pracę w Sopro
Polska z dniem 1 sierpnia
2015 r. Nowa osoba na
najwyższym szczeblu kadry kierowniczej to wyraz
dynamicznej strategii zarządzania jakością, leżącej
u podstaw filozofii marki
Sopro, a także zwieńczenie
wewnętrznych procesów,
których celem jest ugruntowanie obecnej pozycji
oraz dalszy rozwój firmy.
Jacek Stalka jest absolwentem Wydziału
Zarządzania oraz studiów podyplomowych MBA
na Uniwersytecie Gdańskim. Ma praktyczną
wiedzę finansową oraz duże doświadczenie
w tworzeniu i zarządzaniu siecią sprzedaży.
W toku kariery zawodowej Jacek Stalka kierował
zespołami sprzedaży i marketingu w branży
chemii budowlanej – m.in.
pełniąc przez 4 lata funkcję dyrektora ds. sprzedaży
krajowej w firmie Atlas. Jako
nowy prezes zarządu Sopro
Polska będzie odpowiedzialny
za zarządzanie, wdrażanie
nowych strategii, budowanie
wewnętrznych struktur firmy
oraz koordynowanie procesów
sprzedażowych.
YTONG/SILKA
Energomocni – od wykonawcy
do superbohatera na budowie
Wystartowała druga edycja programu dla najlepszych wykonawców budujących w systemach Ytong i Silka
– „Energomocni”.
Bosch GLM 80 z szyną. – Wnikliwie analizowaliśmy potrzeby firm budowlanych i na tej
podstawie przygotowaliśmy atrakcyjny zbiór
przydatnych akcesoriów i urządzeń – opowiada
Wojciech Łasut, dyrektor Technicznego Wsparcia
Sprzedaży Xella Polska sp. z o.o.
Program powstał z myślą o zrównoważonym
rozwoju branży. Ten nie jest możliwy bez świadomego inwestowania w pracowników budowlanych, zarówno przez ich edukację (teoretyczne
i praktyczne szkolenia), jak też doposażenie ekip
w narzędzia, które ułatwiają i przyspieszają pracę
na budowie. – Konkurencyjność polskich ekip
budowlanych na rynku europejskim nie może
tylko opierać się o kryterium ceny. Posiadając
wiedzę i narzędzia, mogą budować dokładniej,
solidniej i szybciej – przypomina Monika Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu i zarządzania
procesami sprzedaży Xella Polska sp. z o.o.
Elementem programu „Energomocni” jest
też edukacja na temat zalet budownictwa energooszczędnego. Program ten to część większej
strategii wspierania wykonawców przez Xella
Polska. Istotnym jej elementem jest rozbudowany
program szkoleniowy, podnoszący kwalifikacje
wykonawców w zakresie murowania w systemach
Ytong, Silka, jak i w ocieplaniu w technologii Multipor. Nowa edycja programu trwa od
sierpnia 2015 r. do końca 2016 r. – półtora roku
to optymalny czas, by ekipy fachowców mogły
zgłosić jak największą liczbę domów, a co za
tym idzie, zdobyć wiele atrakcyjnych nagród.
Firmy zainteresowane udziałem w promocji
mogą rejestrować się na www.energomocni.pl.
Nowy sklep
koniec odbył się wspólny trening z zaprzyjaźnioną
drużyną Arki Gdynia.
Otwarcie boiska było huczne i kolorowe, ale
tak naprawdę najważniejsze wydarzy się później,
kiedy dzieci będą mogły rozwijać swoje sportowe
pasje korzystając z nowego obiektu. – Wierzymy,
że kreatywność uczniów i ich zaangażowanie
będzie procentować na tej nowej arenie. Życzymy kolejnych zwycięstw oraz wielu sportowych
emocji – powiedział Łukasz Dobrowolski, dyrektor
ds. marketingu FFiL Śnieżka SA.
Boisko ufundowane przez Śnieżkę wykonał
wieloletni partner programu – firma Tamex Obiekty
Sportowe S.A. Pomysłodawcą i fundatorem programu jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.
Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć na
www.koloroweboiska.pl
W Cieszynie został otwarty nowy sklep
budowlano-dekoracyjny Leroy Merlin,
który znajduje się przy ulicy Liburnia 10.
– Czuję olbrzymią satysfakcję, że 48 sklep Leroy
Merlin w Polsce powstał właśnie w Cieszynie,
gdyż zawsze chcieliśmy być jeszcze bliżej mieszkańców południowej Polski. Z mojego 20-letniego
doświadczenia wiem, że nasza pasja do handlu
przekłada się na satysfakcję klientów, a bliska
współpraca z lokalnymi społecznościami zawsze
tworzy dodatkową wartość zarówno dla nas,
jak i lokalnego rynku oraz mieszkańców. W tym
miejscu chciałbym jednocześnie podziękować ekipie
nowego sklepu w Cieszynie za zaangażowanie
i ogromny wysiłek włożony w przygotowanie sklepu
do przyjęcia pierwszych klientów – powiedział
Krzysztof Kordulewski, dyrektor generalny Leroy
Merlin Polska.
Sklep Leroy Merlin Cieszyn zajmuje powierzchnię
6800 m2 i zatrudnia 177 osób. Klienci odwiedzający
sklep Leroy Merlin w Cieszynie, oprócz dużego
asortymentu i doradztwa w zakresie budowy,
remontu i dekoracji domu, mieszkania, balkonu
nr 2 (05), jesień 2015
Certyfikat TÜV
dla serii HD odzieży NEO BHP
Odzież robocza NEO BHP to zaawansowany system ubrań świetnej jakości,
umożliwiający dostosowanie stroju
do wykonywanych prac.
W asortymencie linii NEO BHP znaleźć można
serię HD, która wykonana jest z mocnych tkanin ze
specjalnymi wzmocnieniami w newralgicznych miejscach,
która charakteryzuje się wygodą i funkcjonalnością.
Dowodami znakomitej jakości produktów z serii HD
są międzynarodowy certyfikat TÜV oraz duże grono
zadowolonych konsumentów.
Marka NEO dba o bezpieczeństwo pracy, dlatego obok
odzieży ochronnej do swojej
oferty wprowadza obuwie
zapewniające stopom wysoki
poziom ochrony podczas
pracy. Stopy to obok rąk
jedne z najbardziej narażonych na urazy podczas
pracy części ciała, dlatego
ważne jest, by zapewnić
im jak najlepszą ochronę.
Zastosowanie nowoczesnych
materiałów oraz ciekawe wzornictwo obuwia marki
NEO gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo
pracy, wygodę i komfort użytkowania.
Buty, podobnie jak pozostałe produkty linii NEO
BHP, ma znak jakości Quality Approval, który jest
świadectwem wieloetapowej kontroli jakości, jaką
przechodzą produkty marki NEO. W ofercie butów
NEO BHP można znaleźć półbuty wykonane ze skóry,
półbuty wykonane z zamszu, trzewiki wykonane ze
skóry i trzewiki wykonane z zamszu.
Robert BOSCH
LEROY MERLIN
Kolorowe boiska…
W dziewiątej edycji konkursu „Kolorowe
boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”
nowe boisko sportowe ufundowane
przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka
SA otrzymała Szkoła Podstawowa im.
ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
NEO
Nowy country manager
Wykonawcy, którzy budują domy w technologii
Ytong i/lub Silka otrzymują wysokiej klasy narzędzia niezbędne do pracy. Od liczby wzniesionych
budynków w danym sezonie oraz od stopnia ich
energooszczędności zależą wartość wybieranych
nagród oraz dodatkowe korzyści przygotowane dla
wykonawców. Wśród kilkudziesięciu produktów
oferowanych uczestnikom promocji znajdują się:
piła szablasta Bosch GSA 1300 PCE Professional
z zestawem brzeszczotów, niwelator Bosch Gol
26G ze statywem i łatą czy dalmierz laserowy
ŚNIEŻKA
SOPRO
oraz ogrodu, znajdą w nim również usługi projektowania łazienek, kuchni oraz ogrodów, usługi
szycia firan i zasłon, usługi przycinania płyt, blatów
i drzwi, wycinania otworów w zlewach i organizacji
transportu wraz z wnoszeniem, a także montażu
zakupionych produktów. Będą czekać na nich
również programy lojalnościowe – program Dom dla
www.infomarket.edu.pl
klientów indywidualnych i program Pro dla klientów
biznesowych. – Razem z cieszyńską społecznością
będziemy budować, remontować i dekorować
domy oraz ogrody marzeń – zapowiedziała Anna
Musiolik. Już w trakcie przygotowywania sklepu do
otwarcia LM Cieszyn pomalował salę gimnastyczną
w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie.
Akademia Wynalazców:
„Ratowniczek” najlepszy
we Wrocławiu
Ratowniczek, czyściciel kominów i chłodząca poduszka to wynalazki nagrodzone
w 5. edycji Akademii Wynalazców im.
Roberta Boscha.
Do tegorocznej, piątej edycji konkursu Akademia
Wynalazców gimnazjaliści zgłosili rekordową liczbę
blisko 100 pomysłów na wynalazek. 10 projektów
w Warszawie i 10 we Wrocławiu zakwalifikowało
się do finałowego etapu, w którym zadaniem było
przygotowanie prototypu wymyślonego urządzenia
przy wsparciu finansowym firmy Bosch. Jury składające się z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Urzędu Patentowego, Polskiej Akademii
Nauk, Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej,
mediów partnerskich oraz firmy Bosch wybrało po
trzy najlepsze wynalazki w obu miastach.
We Wrocławiu najwyższe laury otrzymał „Ratowniczek” – opaska na ramię instruująca, jak
postępować z osobami przewlekle chorymi podczas
nagłych ataków choroby, wynalazek stworzony przez
uczniów z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Męcince. Na drugim miejscu uplasował się
„Czyściciel kominów”, który umożliwia samodzielne
czyszczenie kominów, wynalazek stworzony przez
uczniów z Gimnazjum w Świerzawie. Trzecie miejsce
zajęła „Chłodząca poduszka”, która wykorzystuje
ogniwo Peltiera i delikatnie chłodzi głowę w upalne
dni, wynalazek zaprojektowany przez uczniów
Zespołu Szkół w Minkowicach.
Wszyscy laureaci konkursu na wynalazek
otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, a ich
nauczyciele opiekunowie oraz zwycięskie szkoły
zestawy elektronarzędzi marki Bosch. Podczas gali
wręczono również nagrody specjalne dla nauczycieli
najbardziej zaangażowanych w program.
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha to
program edukacyjny dla gimnazjalistów prowadzony
przez firmę Robert Bosch w Polsce od 2011 r. Celem
programu jest popularyzacja wśród młodzieży
przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, techniki
oraz zainteresowanie jej uczelniami technicznymi,
co może skutkować w przyszłości zwiększeniem
kadry inżynierskiej w Polsce oraz przyczynić się do
promocji uzdolnionych, młodych osób. Dotychczas
w projekcie wzięło udział 6180 uczniów, którzy
zgłosili ok. 300 pomysłów na wynalazki.
7
Serwis zagraniczny
KÄRCHER
Nowe logo – nowoczesne i czytelne
Od początku istnienia firma Alfred Kärcher GmbH wielokrotnie dokonywała
zmiany logotypu. W tym roku ponownie
zdecydowała się na jego odświeżenie.
Nazwa firmy jest teraz pisana nowoczesną
czcionką, a żółta belka została przestylizowana.
To kolejny krok przedsiębiorstwa po zmianie
systemu identyfikacji wizualnej, który dopełnia
proces wprowadzania nowego, odświeżonego
wizerunku Kärchera. – Projekt nowego logo
Kärchera odzwierciedla innowacyjny charakter
naszej marki. Konsekwentnie przekazuje obietnicę
jakości daną naszym klientom – wyjaśnia Hartmut
Jenner, prezes zarządu Alfred Kärcher GmbH & Co.
W nowym logo czcionka FF Clan Pro zastępuje
Hultafors Group
MCS
Trzy nowe marki w ofercie
Od 1 września w asortymencie firmy
Hultafors Group pojawiły się 3 nowe
marki: buty robocze Solid Gear i Toe
Guard oraz nowa gama odzieży do
pracy marki Dunderdon.
Przez swoje różne marki Hultafors Group
jest reprezentowana w 37 krajach i posiada
ponad 11 tys. punktów sprzedaży. Dotychczas
oferta firmy obejmowała trzy grupy produktowe:
odzież roboczą i ochronną oferowaną pod marką
Snickers Workwear, narzędzia ręczne marki
Hultafors oraz drabiny i elementy rusztowań
sprzedawane pod marką Wibe Ladders. Razem
stanowiły one Hultafors Group AB – spółkę ze
wspólną organizacją marketingu i sprzedaży.
Jesienią ubiegłego roku przedsiębiorstwo nabyło Tradeport AB – szwedzką firmę oferującą
obuwie robocze klasy premium
oraz odzież do pracy. Bogaty
asortyment spółki zbudowany
jest wokół marek własnych: Solid
Gear, Toe Guard i Dunderdon.
Akwizycja to część założonej
strategii rozwoju Hultafors Group,
a jaj celem było uzupełnienie
dotychczasowej oferty odzieży
roboczej i akcesoriów o znakomitej jakości obuwie robocze.
dotychczas wykorzystywaną czcionkę Helvetica.
Poszczególne litery są teraz zdecydowanie lżejsze
wizualnie oraz łatwiejsze do odczytania. Żółta
belka pod nazwą firmy odwołuje się do koloru
urządzeń. Logo może być wykorzystywane zarówno
z mottem „makes a difference”, jak i bez niego.
Dotychczas wykorzystywany sygnet – trzy trójkąty
w kwadracie – został odseparowany od logo.
Dzięki temu jest ono teraz mniej skomplikowane
i bardziej harmonijne. Sam sygnet występować
będzie obecnie jako samodzielny znak rozpoznawczy
firmy założonej przez Alfreda Kärchera. W przyszłości przejmie funkcję „pieczęci” poświadczającej
znakomitą jakość produktów firmy.
Założyciele Tradeport – Andreas Westling
i Johan Hult wraz z pracownikami dołączyli
do zespołu Hultafors Group. – Jestem podekscytowany tą sytuacją. Wierzymy, że dzięki
dobrze rozwiniętym kanałom dystrybucji
Hultafors Group zyskamy możliwość bardzo
szybkiego rozwoju – powiedział Andreas
Westling, CEO Tradeport AB. Johan Hult,
założyciel Tradeport AB, dodał: – Dopasowanie
obu firm jest idealne w zakresie asortymentu produktów i rynku sprzedaży, a nasze
marki tak samo stawiają potrzeby naszych
klientów na pierwszym miejscu. Alexander
Wennergren Helm – CEO Hultafors Group
podkreślił, że dla jego firmy to kolejny krok,
aby stać się czołowym dostawcą ekwipunku
dla profesjonalnych użytkowników z różnych
branż przemysłu.
Rozwija linie produkcyjne
we Włoszech
Grupa Master Climate Solutions, światowy lider w produkcji przenośnych
nagrzewnic powietrza i osuszaczy,
zmienia siedzibę główną i rozwija linie
produkcyjne we Włoszech. Głównym
motorem zmian jest dynamiczny
rozwój firmy na rynku europejskim.
W połowie tego roku nastąpiła przeprowadzka
głównej siedziby MCS. Nowe miejsce to przede
wszystkim dwukrotnie zwiększona powierzchnia
magazynowa dająca dużą swobodę działania oraz
przestronna część biurowa. Wszystkie działy firmy
usytuowano pod jednym dachem, aby usprawnić
komunikację wewnętrzną i zagwarantować jeszcze
lepszą obsługę klienta.
Na nowo otwartej hali znalazło się miejsce
na kolejne linie produkcyjne. Oprócz produ-
kowanych dotychczas nagrzewnic olejowych,
gazowych i elektrycznych, powstają tutaj
również najnowsze modele profesjonalnych
osuszaczy powietrza serii DHP w plastikowej
obudowie oraz przełomowa na rynku nagrzewnica gazowa na baterię Master BLP 17 M DC.
Zwiększona produkcja z pewnością wpłynie
znacząco na dostępność produktów marki Master,
a obszerny magazyn usprawni ich dystrybucję
w całej Europie. Doskonałym sprawdzianem
będzie rozpoczynający się właśnie sezon zimowy. Master Climate Solutions jako czołowy
producent nagrzewnic przenośnych podkreśla,
że sprawna obsługa klienta jest kluczem do
sukcesu, a obecne zmiany są jednym z wielu
elementów, nad którymi pracuje cały zespół
doświadczonych pracowników we wszystkich
oddziałach firmy, również w Polsce.
jektach takich jak ten realizowany w Recife, gdzie
prace prowadzone są na wysokości, potrzebujemy
akumulatorowego młota udarowo-obrotowego,
który umożliwia dostosowanie techniki kucia do
struktury danej ściany i warunków otoczenia.
Narzędzie musi być wydajne, ale musi też mieć
kilka innych cech, które umożliwiają wyjątkowo
precyzyjną pracę. Precyzja jest tutaj niezwykle
istotna - jeżeli zdejmiemy zbyt grubą warstwę tynku,
bardzo trudno jest to potem poprawić – wyjaśnia
artysta. – Pracę zaczynam od stworzenia projektu
obrazu, który potem dopracowujemy, dzieląc
go na warstwy kolorystyczne: czerń, szarość
i brąz. Następnie warstwy te nanoszone są na
ścianę metodą projekcji. Liczba warstw zależy od
właściwości ściany. Najtrudniejszy jest moment
przyłożenia dłuta do ściany – wtedy dowiadujemy
się, jaką ma ona strukturę. Wtedy też weryfikujemy
jakość narzędzia – tylko bardzo dobre urządzenia
pozwalają pracować z wyczuciem – dodaje.
BOSCH
Dzieła sztuki w murze i kamieniu
Alexandre Farto, portugalski artysta
street artu znany jako Vhils, udowadnia,
że elektronarzędzia można wykorzystać
do tworzenia dzieł sztuki. Vhils ozdabia
elewacje budynków wyjątkowymi portretami przy użyciu akumulatorowego
młota udarowo-obrotowego.
W dziełach Vhilsa to właśnie tynk, mur i beton tworzą warstwy, dzięki którym twarze jego
bohaterów wyrażają głębokie emocje, intrygując
przechodniów i zmuszając ich do refleksji. Dzieła
artysty można obejrzeć na całym świecie, m.in.
w Londynie, Paryżu, Berlinie, Lizbonie, Rio de
Janeiro, Las Vegas i w Szanghaju.
8
Wykute w tynku twarze najczęściej mają rysy
lokalnych mieszkańców. Czasami Vhils prezentuje
jednak portrety osób z innych rejonów. Tak jest
w wypadku jego aktualnego projektu, realizowanego w brazylijskiej metropolii Recife. Artysta
stworzył tutaj portret wiejskiego nauczyciela Indian
Guarani. Zwrócił tym samym uwagę miasta na
los mieszkańców wsi walczących o zachowanie
tradycyjnych form życia.
Artysta tworzy swoje projekty dzięki specjalnej
technice dłutowania, do której używa wyłącznie
młota udarowo-obrotowego. Podczas prac nad
najnowszym muralem Vhils i jego zespół wykorzystali
nowy akumulatorowy młot udarowo-obrotowy
Bosch GBH 36 V-LI Plus Professional. – Przy pro-
nr 2 (05), jesień 2015
Elektrośmieci – poradnik edukacyjny
Elektrośmieci – poradnik edukacyjny
Poradnik producenta i importera
Elektronarzędzi
Czy wybór organizacji odzysku
to decyzja strategiczna?
Firmy uwzględniające w swoich działaniach aktywność CSR* z zakresu ochrony środowiska często nawiązują
współpracę partnerską z wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi. Preferują te, które mają już
określony, pozytywny wizerunek. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w kwestii gospodarowania zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym ustawodawca stawia przed firmami konkretne wymagania.
Organizacja odzysku, której zlecimy wypełnianie w naszym imieniu tych zobowiązań, musi im sprostać.
J
uż od 2005 roku, na mocy dyrektywy
unijnej oraz prawa polskiego, firmy
wprowadzające na polski rynek sprzęt
elektryczny i elektroniczny zobligowane są do
zorganizowania zbiórki i przetworzenia elektrośmieci. W 2012 roku Parlament Europejski
dyrektywą 2012/19/UE zobligował kraje unijne
do wdrożenia nowego prawa, które ma de facto
doprowadzić do sukcesywnego podnoszenia
minimalnych poziomów zbiórki ZSEE.
Znaczne wymogi
Prace nad wdrożeniem tej dyrektywy nadal
trwają, jednak już dziś wiadomo, że intencją
ustawodawcy jest, aby od 2016 roku odpowiedzialność za realizację ustawowych obowiązków
ciążyła na producentach i importerach AGD,
RTV, IT czy oświetlenia, nawet jeśli zlecą oni
swoje zadania organizacji odzysku.
Dyrektywa Unijna jest precyzyjna i stawia ostre
wymagania. W ciągu 5 lat (od 2016 do 2021),
pod groźbą kar unijnych, Polska zobowiązana
jest zwiększyć minimalne poziomy zbiórki ZSEE
dwukrotnie z obecnych 180 tysięcy ton do
385 tysięcy ton! By sprostać temu wyzwaniu
konieczne jest stałe inwestowanie w rozbudowę
systemu zbierania elektrośmieci i edukację
ekologiczną Polaków oraz tworzenie rezerw
w poczet przyszłych zobowiązań.
10
Liczne patologie
W Polsce 85 proc. wprowadzających decyduje
się wypełnić swoje ustawowe obowiązki
w zakresie gospodarowania ZSEE przy wykorzystaniu organizacji odzysku. Wydaje im się,
że w ten sposób zabezpieczają swoje interesy.
Niestety na rynku ZSEE dochodzi do licznych
patologii. Niektóre organizacje odzysku, które
nie są kontrolowane przez wprowadzających,
skupiają się na wyprowadzaniu pieniędzy
z systemu gospodarowania ZSEE. Nie tworzą
też rezerw w poczet przyszłych zobowiązań.
W rezultacie takich działań już dziś wiadomo,
że w 2021 w systemie zabraknie pieniędzy
na sfinansowanie zbiórki i przetworzenie
25 tysięcy ton świetlówek, 120 tysięcy ton
starych telewizorów kineskopowych i 0,5
mln ton lodówek!
może wpłynąć na jego wyniki finansowe
w przyszłości. Wprowadzającemu przyjdzie
bowiem zapłacić karę jeśli organizacja odzysku,
której zlecił gospodarowanie ZSEE, nie spełni
swojego zadania.
Ważny wizerunek wprowadzającego
Kontroluj działania
To dlatego właśnie wybór odpowiedniej organizacji odzysku powinien być dla wprowadzającego decyzją strategiczną. Wiarygodność
organizacji odzysku rzutować będzie nie tylko
na wizerunek wprowadzającego, ale także
Jak zweryfikować organizację odzysku, by upewnić się, że jest ona
właściwym partnerem dla wprowadzającego? Sprawdź:
„„C zy prowadzi efektywne działania edukacyjne, które zapewnią sukcesywny wzrost
poziomów zbiórki ZSEE?
„„C zy udostępnia klientom system, który zachowuje pełną poufność danych, przekazywanych przez konkurujących wprowadzających?
„„C zy dysponuje ogólnopolską siecią zakładów przetwarzania pozwalającą optymalizować koszty działania?
„„W jaki sposób monitoruje obieg ZSEE w systemie? Czy system kontroli umożliwia
kontrole krzyżowe?
„„C zy tworzy rezerwy w poczet przyszłych zobowiązań swoich klientów?
„„C zy jest należycie kontrolowana przez wprowadzających?
To dlatego warto zaufać organizacjom odzysku,
które są bezpośrednio kontrolowane przez
wprowadzających, bo to oni będą ponosili
w niedalekiej przyszłości konsekwencje prawne.
Jeżeli wybrana organizacja wyprowadza dla
celów jej akcjonariuszy uzyskane od wprowadzających środki, to nie ma to nic wspólnego
z ochroną środowiska i prowadzoną przez
nich polityką CSR. To właśnie bezpośrednia
kontrola działań organizacji odzysku przez
wprowadzających jest najmocniejszą gwarancją realizacji ich interesów. To oznacza,
że wszystkie pozyskane od wprowadzających
środki organizacja przeznacza na rozbudowę
systemu gospodarowania ZSEE i edukację
ekologiczną. Regularnie także tworzy rezerwy w poczet przyszłych zobowiązań swoich
klientów tak, aby kwestie gospodarowania
elektrośmieciami nie miały wpływu na ich
wyniki finansowe.
* CSR – odpowiedzialność społeczna biznesu
www.elektroeko.pl
nr 09 (77), wrzesień 2015
Zaprosili nas
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele 70 firm
partnerskich Hitachi Power Tools
Polska.
Yoshio Komei – prezes Hitachi
Power Tools Polska oraz grupy HTO.
Wojciech Jagielski – dyrektor
handlowy Hitachi Power Tools Polska.
HITACHI
spotkanie partnerów
handlowych
Co trzy lata, organizując konferencje dilerskie, Hitachi Power Tools Polska lubi zaskakiwać
swoich partnerów w biznesie, zazwyczaj zapraszając ich w ciekawe miejsca. Niespodzianki
te zawsze spotykały się z entuzjastycznym odbiorem gości. W tym roku organizatorzy również
zaskoczyli – tym razem genialnym w swej prostocie pomysłem organizacji konferencji w centrum
Warszawy. Zagrali vabank – i znowu wygrali. Goście docenili możliwość pozostawienia tym
razem auta w garażu i dotarcia na spotkanie pociągiem właściwie z każdego miejsca Polski.
Konferencja odbyła się w Hotelu Mariott. Udział w niej wzięło ponad 120 osób, reprezentujących 70 firm partnerskich Hitachi, zarząd i pracownicy Hitachi Power Tools Polska oraz goście
specjalni. Działalność macierzystej spółki – Hitachi Koki zaprezentował prezes Hitachi Power
Tools Polska oraz grupy HTO Yoshio Komei. O działalności grupy Hitachi w Polsce opowiedział
Michał Klocek z polskiego oddziału Hitachi Europe Ltd., a Michał Iwanek przedstawił działalność
Corpo Floty – firmy należącej do Hitachi Capitals. Toshihiro Fukunaga z biura technicznego
w Tokyo oraz Yoshikazu Yokoyama z biura technicznego w Niemczech przedstawili nowości
produktowe w ofercie elektronarzędzi, a Ronald Hogetoorn oraz Sjoerd van der Plas z European
Part Center w Holandii przedstawili nowe produkty w gamie osprzętu.
O dokonaniach i sukcesach Hitachi Power Tools Polska na krajowym rynku
elektronarzędziowym opowiedział Wojciech Jagielski, dyrektor handlowy.
Przedstawił ogólną sytuację rynkową zarówno w kanale dealerskim, jak
i na rynku DIY. Część oficjalną konferencji zakończył Mateusz Kaczmarski – kierownik produktu i marketingu. Omówił plany marketingowe na
najbliższe lata, m.in. rozbudowę strony internetowej, jako podstawowej
platformy komunikacyjnej i wydanie najnowszego katalogu produktowego.
Konferencję zakończyła uroczysta kolacja, podczas której wręczono
pamiątkowe wyróżnienia najaktywniejszym partnerom handlowym
z poszczególnych regionów Polski, a goście mogli podziwiać przedstawienie rewiowe Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej.
12
Mateusz Kaczmarski –
kierownik produktu i marketingu
Hitachi Power Tools Polska.
Najaktywniejszym
partnerom
handlowym
z poszczególnych
regionów Polski
wręczono
pamiątkowe
wyróżnienia.
nr 2 (05), jesień 2015
Wywiad
Wywiad
Rafałem
Piotrem
Błaszczykiem,
Potowskim,
Rozmowa z
Rozmowa z menadżerem marketingu CE
w Stanley Black&Decker Polska
generalnym
Sp.dyrektorem
z o.o.
Grupy Topex Sp. z o.o. Sp. k.
Fot. Grupa Topex (x5)
Jesteśmy
maratończykami
Jubileusz 25-lecia Grupy Topex
Redakcja: Jak doszło do powstania Grupy Topex?
Piotr Potowski: To raczej standardowa historia z początków
polskiej gospodarki wolnorynkowej: dwóch znajomych, ciekawy pomysł oraz pewna niezwykle istotna mikstura – połączenie odwagi i rozsądku. W mojej opinii to właśnie ten
ostatni element jest kluczowy, bez niego nie byłoby możliwe
zbudowanie firmy i efektywne działanie przez 25 lat.
W czasie, kiedy powstawał TOPEX (dziś Grupa Topex), byłem nastolatkiem. Dziś, z perspektywy osoby zarządzającej
firmą i dysponującej dużym wachlarzem możliwości biznesowych niedostępnych w tamtych czasach, mogę powiedzieć
tylko jedno – jestem pełen podziwu dla wszystkich twórców
polskiej przedsiębiorczości, w tym szczególnie dla założycieli
naszej firmy. To właśnie oni przecierali pierwsze szlaki, uczyli się biznesu – często na własnych błędach. Zawsze jednak
wyciągali z nich wnioski i wdrażali nowe, lepsze rozwiązania.
Każdego dnia podejmowali się naprawdę ambitnych wyzwań
i, co ważne, przystępowali do działania bez polskich kompleksów. Doskonałym przykładem jest tu budowanie międzynarodowych relacji biznesowych – rozmowy z wielkimi
międzynarodowymi graczami (grupą Metro, Kingfischer czy
Adeo), które otwierały przed nami zupełnie nowe perspektywy i często owocują do dziś efektywną współpracą.
Jaka jest koncepcja działania firmy?
Kiedyś w odpowiedzi na tak postawione pytanie można by
użyć prostej odpowiedzi i rzec, że nasza filozofia jest zbliżona
do bazowej filozofii handlu – chcemy skutecznie sprzedawać
to, co wypełnia nasze portfolio. W naszym wypadku są to
narzędzia. Dziś, na rynku klienta, a nie produktu, taka odpowiedź to zdecydowanie zbyt mało. Dziś nie wystarczy
posiadanie dużej oferty narzędzi i cennika, dziś musimy
dysponować kompleksową ofertą wartości – ja nazywam
to koszykiem wartości, który możemy zaoferować naszym
kontrahentom oraz użytkownikom naszych narzędzi w pakiecie. I taka jest właśnie filozofia działania GTX (Grupa Topex)
– jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym dla naszych
14
kontrahentów, który poza kompletną ofertą produktową jest
w stanie zaoferować doskonały serwis i obsługę: sprzedażową, logistyczną, promocyjną, ekspozycyjną itp. Staramy się
po prostu wypełnić obietnice, jakie wpisaliśmy w strategię
naszego działania. Naszą misją jest pomaganie ludziom,
którzy używają narzędzi, a nasze kluczowe i ściśle przestrzegane wartości to: kompetencja, dojrzałość, solidność i duch
przedsiębiorczości.
Jak przedsiębiorstwo rozwijało się w ciągu 25 lat
działalności?
Jak widać, skutecznie. A tak na poważnie, to rozwijaliśmy
się na tyle, na ile pozwalały zarówno otoczenie rynkowe, jak
i możliwości wewnętrzne. Dzięki determinacji pracowników
GTX osiągnęliśmy pozycję bardzo istotnego gracza branży
narzędziowej w Europie Środkowej. Jak nietrudno się domyślić, nie było to wcale proste. Tak jak każde działanie biznesowe, my również podlegamy czynnikom zewnętrznym, takim jak koniunktura ekonomiczna, kondycja branży, czynniki
finansowe związane m.in. z siłą naszej waluty czy zmieniające
się zachowania konsumenckie. GTX zawsze starała się wykorzystać wszystkie pojawiające się okazje i zminimalizować
negatywne skutki zderzeń z napotykanymi przeszkodami.
Zwykle działo się to z różnym skutkiem. Per saldo dziś możemy o sobie mówić jako o firmie sukcesu, która jest stabilnym
miejscem pracy dla blisko 400 osób, konsekwentnie uczy się,
wdrażając nowe rozwiązania, i co ważne, ma więcej pomysłów rozwojowych niż zasobów zdolnych do ich wdrażania.
Jakie marki i jaki asortyment ma w swojej ofercie
Grupa Topex?
Jesteśmy firmą, która w swoim DNA ma wpisane narzędzia,
i taką firmą chcemy pozostać. Znamy się na narzędziach, potrafimy je nie tylko skutecznie kupić i sprzedać, ale potrafimy
również zapewnić im kompleksowy serwis okołosprzedażowy. Jak wszyscy wiemy, szeroko rozumiana grupa użytkowników narzędzi jest grupą niezwykle zróżnicowaną – począw-
szy od majsterkowiczów zamieszkujących osiedla mieszkaniowe w wielkich miastach, przez bardziej wymagających
hobbystów, wykonujących samodzielnie wiele prac wokół
własnych domów oraz samochodów, kończąc na bardzo
wymagającym użytkowniku profesjonalnym. Mamy świadomość, że nie zaspokoimy potrzeb każdego z wyżej wymienionych konsumentów narzędzi, ale zrobiliśmy naprawdę wiele,
aby trafić w potrzeby zdecydowanej większości.
Nasz katalog to ponad 5 tys. produktów – narzędzi ręcznych
i elektronarzędzi, oferowanych konsumentom pod kilkoma markami produktowymi. W narzędziach ręcznych są to takie marki
jak NEO – zaawansowana technicznie marka przeznaczona dla
profesjonalistów oraz innych wymagających użytkowników
i marka TOPEX, czyli synonim solidnej jakości za rozsądną cenę,
będąca dobrym wyborem dla każdego. W wypadku elektronarzędzi mamy do czynienia z analogicznym podziałem: marka
GRAPHITE – narzędzia i akcesoria przeznaczone do intensywnego użytkowania i marka VERTO – popularne elektronarzędzia
oraz akcesoria dla majsterkowiczów. Poza tymi kluczowymi markami mamy w ofercie podstawowe narzędzia w bardzo atrakcyjnej cenie pod marką Top Tools oraz zamki i kłódki pod marką
DeFort.
Gdzie i w jaki sposób są projektowane, produkowane i testowane narzędzia oferowane przez
firmę?
Mając 25 lat doświadczenia, potrafimy właściwie zadbać
o cały łańcuch zaopatrzenia – a proszę mi wierzyć, to naprawdę nie jest łatwe i przekonuje się o tym boleśnie większość
nowych graczy próbujących swoich sił w naszej branży. Skuteczne zarządzanie gamą kilku tysięcy pozycji asortymentowych, dostarczanych z najdalszych zakątków naszego globu
przez kilkaset podmiotów, jest prawdziwym wyzwaniem. Nasi
menedżerowie produktu bezustannie skanują rynek w poszukiwaniu najlepszych ofert. Kiedy stwierdzimy, że dany produkt
może być interesujący dla naszych konsumentów, wtedy rozpoczyna się intensywny proces pracy nad nim – począwszy
nr 2 (05), jesień 2015
od wnikliwej analizy technicznej, przez proces dostosowania
go do naszych potrzeb oraz wymagań formalno-prawnych,
a kończąc na zabezpieczeniu oczekiwanego poziomu jakości.
Do tego ostatniego obszaru – kontroli jakości – przywiązujemy
szczególną wagę, choć otwarcie powiem, że nie zawsze jest to
właściwie odbierane przez finalnych użytkowników narzędzi.
Jak zorganizowana jest dystrybucja narzędzi?
W Polsce postawaliśmy na dystrybucję bezpośrednią i jak do
tej pory jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru. Oznacza to
tyle, że transporty z naszego nowoczesnego warszawskiego
centrum logistycznego trafiają bezpośrednio do współpracujących z nami punktów sprzedaży detalicznej – zarówno poszczególnych hal należących do dużych sieci handlowych, jak
i do niezależnych sklepów w rynku tradycyjnym. Taki model,
omijający sieć dystrybutorów hurtowych, ma wiele zalet, np.
możliwość samodzielnego kreowania relacji z kontrahentem,
ale rzecz jasna, ma też swoje wady – jest to dość drogi model.
Dzięki sporemu doświadczeniu, decyzji o centralizacji (likwidacji magazynów terenowych) i sporej, współfinansowanej
ze środków unijnych, inwestycji w automatyzację magazynu
dziś osiągamy bardzo dużą wydajność pracy i rewelacyjne
wprost poziomy realizacji zamówień – niejednokrotnie bliskie
100 proc. Taki stan rzeczy daje nam niewątpliwą przewagę
rynkową – gorąco wierzę w to, że nasze inwestycje się opłacą, a kontrahenci docenią taki serwis i świadomie wybiorą
współpracę z solidnym, kompetentnym partnerem, zamiast
rzucać się w ramiona przypadkowego gracza oferującego
podobne produkty w niższej cenie.
Rynki zagraniczne, na których operujemy, obsługujemy
w sposób dostosowany do lokalnej sytuacji i naszych możliwości – w głównej mierze współpracujemy z lokalnymi dystrybutorami i sieciami handlowymi.
Jakimi działaniami marketingowymi i promocyjnymi Grupa Topex wspiera sprzedaż swoich
produktów?
Świadomy obserwator rzeczywistości zauważy gołym okiem,
że nie stawiamy sobie typowego celu prostego zwiększania z roku na rok poziomu sprzedaży i zysku. Naszym celem
www.infomarket.edu.pl
jest świadoma budowa wartości firmy – m.in. poprzez stały
wzrost roli marek produktowych należących do GTX (NEO,
TOPEX, GRAPHITE). Aby osiągnąć taki cel, trzeba zmierzyć się
z wyzwaniem długoterminowych inwestycji marketingowych
– praca nad podnoszeniem świadomości marek produktowych oraz budową ich właściwej percepcji to czasochłonny
i kosztowny proces. Przyjmując strategię na lata 2011–2015,
postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem, a stojąc przed
kolejnym planem długoterminowego rozwoju, tym razem na
lata 2016–2020, mam wielkie przekonanie, że będziemy to
kontynuować.
Działamy czynnie na wielu marketingowych frontach, wspieramy nasze produkty przez bardzo liczne aktywności trade
marketingowe (promocje, ekspozycje), ale i inwestując w media – wszystkie 3 kluczowe brandy mogą poszczycić się obecnością na antenie TV.
Abstrahując od reklamy, chciałbym zwrócić szczególną uwagę
na to, co robimy w obrębie produktu – poczynając od bezustannej pracy nad doskonaleniem samych narzędzi, po rebranding naszych marek. Odrobiliśmy również zadanie domowe
w dziedzinie uatrakcyjnienia opakowań i sposobu ich podania
konsumentowi. Z marketingowego punktu widzenia staramy się
działać bardzo kompleksowo – już dziś czujemy, że to się opłaca.
Co można uznać za największe sukcesy firmy?
Trudno o syntetyczną odpowiedź na tak postawione pytanie, a stworzenia listy sukcesów się nie podejmę – to bardzo
niebezpieczne, ponieważ można o czymś zapomnieć lub nie
docenić punktów, które mogły zaważyć na naszym rozwoju.
Niewątpliwie naszym sukcesem jest to, gdzie na narzędziowej mapie świata jesteśmy i jacy jesteśmy. Dla mnie, jako
dyrektora generalnego firmy, bardzo istotny jest ten drugi
element – to, jaką firmą jesteśmy dla pracowników i kontrahentów GTX.
Myślę, że o odpowiedź na to pytanie należałoby poprosić
większe grono, ja jednak, bazując na licznych rozmowach,
cyklicznych badaniach satysfakcji i informacji zwrotnych, jakie
do mnie docierają, mogę powiedzieć, że zbudowaliśmy firmę
przyjazną. Taką, w której solidni pracownicy będą czuli się
potrzebni i docenieni, a kontrahenci doskonale obsłużeni.
Grupa Topex jest doceniana w wielu krajowych
konkursach i plebiscytach oraz zdobywa wiele
wyróżnień przyznawanych zarówno przez ekspertów z branży, jak i użytkowników.
Rzeczywiście tak jest, że nasze działania są doceniane przez
rynek. Jest to dla nas cenny sygnał, że idziemy w dobrym
kierunku. Jako firma otrzymujemy systematycznie nagrody
potwierdzające naszą rzetelność i znakomitą jakość obsługi
kontrahentów. Możemy się pochwalić m.in. tytułami „Budowlanej Firmy Roku” oraz nagrodami za działalność fair
play w biznesie. Sprawdzamy się również jako doceniany
pracodawca. Tytuł „Pracodawcy dekady” zdobyliśmy za
efektywną oraz innowacyjną politykę HR. Również nasze
marki: TOPEX, NEO i GRAPHITE regularnie zdobywają prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
Jakie cele Grupa Topex wyznaczyła sobie na
najbliższe lata?
Kontynuujemy rozwój według jasno określonej mapy – strategii rozwoju GTX na lata 2016–2020. Rzecz jasna, bierzemy pod uwagę możliwość korygowania naszego kierunku
– w szczególności w wyniku konieczności dostosowania się
do otoczenia, w którym przyjdzie nam w najbliższych latach
funkcjonować. Jak widać, dzieje się wokół nas naprawdę
sporo. Na tyle dużo, że elastyczność musi na stałe zagościć
w charakterystyce współczesnego przedsiębiorstwa.
Zrobimy, co możemy, aby jeszcze bardziej umocnić naszą
pozycję w Polsce – to najważniejszy dla nas rynek i nie oddamy pola żadnemu konkurentowi. Dalej będziemy eksplorować inne kierunki geograficzne, pamiętając jednak o tym,
że nie można być mocnym wszędzie. Czasami trzeba skupić
się na danym projekcie – tylko tak można osiągnąć oczekiwane efekty.
Z pewnością będziemy kontynuować nasze wysiłki nakierowane na budowę rozpoznawalnych i właściwie postrzeganych marek produktowych GTX. To w naszym rozumieniu
jedyna droga do trwałej obecności na rynku, a jak wiadomo,
jesteśmy maratończykami, a nie sprinterami.
Dziękuję za rozmowę.
15
Stacje pogody
Pogoda
Fot. Meteo
zmienną jest
Obserwacja zmieniających się warunków atmosferycznych to wbrew pozorom bardzo ciekawe i przydatne zajęcie.
Nie mamy tu na myśli fanatycznej pogoni za burzami czy tornadami, których zresztą w Polsce nie ma na szczęście zbyt
wiele, ale wygodne dokonywanie pomiarów z wykorzystaniem stacji pogody.
O pogodzie i jej
prognozowaniu
Pamiętajmy, że pomiary dokonywane przez
stacje pogody nie zawsze są dokładne, a oszacowanie prognozy w oparciu o wskazania
termometru, higrometru czy wiatromierza nie
dają 100-procentowej pewności. Wszystko
zależy od konkretnego modelu stacji i tego,
jakie czujniki wykorzystuje. Prognozowane
przez te urządzenia warunki atmosferyczne
są określane z pewnym, mniejszym bądź
większym, prawdopodobieństwem. Często
wskazania stacji mogą oznaczać poprawę lub
pogorszenie pogody, ale nie zawsze wskażą
właściwie dokładny jej stan. Nie należy więc
w pełni ufać wskazaniom stacji, a jedynie
traktować je jako pewnego rodzaju wskazówkę.
Obserwacja zmieniających się warunków
atmosferycznych z wykorzystaniem stacji
pogodowych przynosi jednak wiele korzyści
dla użytkownika. Dzięki temu dowiemy się,
czy wychodząc rano z domu, warto ubrać
się ciepło, a może wziąć ze sobą też parasol.
Pamiętajmy również o istotnym wpływie
pogody na nasze samopoczucie. Niektórzy
z nas są wrażliwi np. na zmieniające się
ciśnienie atmosferyczne, które również możemy obserwować za pomocą stacji pogody.
Obserwacja pogody dla wielu osób to nie tylko
pożyteczne zajęcie, ale wręcz hobby. Pokazuje
to chociażby Internet, w którym znajdziemy
wiele ciekawych stron poświęconych tego
typu zagadnieniom, np. testom sprzętu czy
Fot. Philips
B
ieżąca obserwacja i prognozowanie
warunków pogodowych mogą okazać
się przydatne nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Pogoda
jest newralgicznym czynnikiem w wielu branżach. Dobrym przykładem branży, w której
odgrywa ona istotną rolę, jest chociażby
budownictwo.
Do prostych pomiarów wystarczą analogowe
modele stacji pogody, przypominające nieco
klasyczny zegar ze wskazówkami. Prawdziwą frajdę dają jednak modele elektroniczne
współpracujące z różnorodnymi czujnikami zewnętrznymi. Niektóre stacje pogody
współpracują z urządzeniami mobilnymi, co
dodatkowo zwiększa komfort obsługi.
Wśród elektronicznych stacji pogody znajdzie
się też coś dla leniwych „meteorologów”.
Mamy tu na myśli modele, które prognozę na
kilka nadchodzących dni pobierają z Internetu.
Pomiar temperatury wewnątrz
pomieszczenia mogą umożliwiać nie tylko
klasyczne stacje pogody, ale również
radiobudziki.
16
nr 2 (05), jesień 2015
Stacje pogody
Stacje analogowe
i cyfrowe
Wśród dostępnych na rynku modeli wyróżniamy stacje analogowe oraz elektroniczne.
Modele analogowe przypominają swoim
wyglądem zegar naścienny. Mierzą najczęściej temperaturę pomieszczenia, w którym
się znajdują, wilgotność powietrza oraz
ciśnienie. Mierzone wartości są prezentowane za pomocą wskazówek i odpowiednio
wyskalowanej tarczy. Zaletami tego typu
stacji są, z pewnością, prostota odczytu
wartości poszczególnych parametrów oraz
brak konieczności zasilania, natomiast wadą
Producenci stacji pogody mają w ofercie modele o tych samych parametrach
technicznych, ale różniące się np. kolorem obudowy. Pozwala to lepiej dobrać
kolorystykę urządzenia do preferencji
użytkownika, a także do aranżacji wnętrza,
w którym to urządzenie będzie wykorzystywane. Przykładem takiego rozwiązania
jest model SWS 30 marki Sencor. Wersja
oznaczona dodatkowo symbolem „S” (SWS
30 S) ma czarno-srebrny kolor obudowy.
W sprzedaży dostępne są również inne
odmiany kolorystyczne prezentowanego
modelu: czarno-czerwona (SWS 30 R) oraz
czarno-niebieska (SWS 30 BU). Urządzenie
to, niezależnie od wersji kolorystycznej,
umożliwia pomiar wilgotności i temperatury panującej wewnątrz pomieszczenia
tyczące zmierzonych wartości przesyłane
są najczęściej bezprzewodowo do stacji
(jednostki centralnej), która znajduje się
w pomieszczeniu. Oprócz poszczególnych
wartości zmierzonych parametrów aktualne
Fot. ForecaWeather
Prognozę pogody możemy śledzić,
wykorzystując urządzenie mobilne
z zainstalowaną odpowiednią aplikacją, która bez konieczności dokonywania pomiarów wskaże prognozowane warunki pogodowe na kilka
najbliższych dni, w dodatku w niemal
dowolnym miejscu na świecie.
Pogoda w trzech kolorach
jest to, iż taka analogowa stacja mierzy
jedynie parametry w pomieszczeniu, w którym się znajduje.
Elektroniczne stacje pogody wykorzystują
specjalne czujniki, które umieszcza się na
zewnątrz mieszkania lub domu. Dane do-
i/lub prognozowane warunki atmosferyczne
na ekranie stacji pogody mogą być prezentowane za pomocą różnorodnych ikonek
(np. chmur, słońca, deszczu). Poszczególne
symbole pozwalają lepiej zidentyfikować
i zobrazować warunki pogodowe.
oraz temperatury zewnętrznej. Na dużym,
monochromatycznym wyświetlaczu stacji
pogodowej oprócz zmierzonych wartości prezentowane
są także aktualna
data i faza księżyca. Prognozowane
warunki pogodowe
przedstawiane są
w postaci specjalnych
ikonek. Urządzenie
ma wbudowany zegar,
którego wskazania
kontrolowane są
drogą r adiową.
Istnieje ponadto
możliwość zaprogramowania czasu
Fot. Sencor (x3)
18
Czujnik temperatury i wilgotności
Twoja Osobista Stacja Pogodowa
Budowa
cyfrowej
stacji pogody
W elektronicznych stacjach pogody
ważne są nie tylko różnorodność i dokładność dokonywanych pomiarów, ale też ich
odpowiednia prezentacja na ekranie po to,
aby użytkownik mógł wygodnie obserwować
zmieniające się warunki pogodowe. Wyświetlacz elektronicznej stacji pogody jest więc jej
bardzo istotnym elementem. Jest on zwykle
monochromatyczny, choć niektóre modele są
wyposażone w kolorowe, a nawet dotykowe
ekrany. Modele z kolorowymi ekranami mogą
pozwalać także na wyświetlanie zdjęć (np.
plików w formacie JPEG), spełniają więc
funkcję cyfrowej ramki na zdjęcia. Modele
z ekranami monochromatycznymi nie mają
często dodatkowego podświetlenia, w związku
z czym, nie najlepiej sprawdzą się przy słabym
oświetleniu i nocą. Im większy ekran, tym
z reguły bardziej przejrzysta prezentacja
mierzonych parametrów, a ponadto może
być ich więcej.
Jednostka centralna stacji jest najczęściej
zasilana bateryjnie, zwykle tradycyjnymi
„paluszkami” typu AA lub AAA. Jeżeli dodatkowo umożliwia podłączenie zasilacza
Czujniki zewnętrzne wykorzystywane do pomiarów w stacjach pogody
Czujnik opadów
uruchomienia alarmu. Dostępna jest także
funkcja Snooze, czyli tzw. drzemki.
Fot. Sencor
też wskazówkom odnośnie do użytkowania
zestawów pomiarowych.
Czujnik wiatru
sieciowego, wówczas kosztem mobilności
takiego urządzenia będziemy uwolnieni od
kontrolowania poziomu naładowania baterii.
Zasilanie bateryjne może wówczas służyć jako
rezerwa na wypadek przerw w dopływie
prądu (funkcja podtrzymania zasilania). Stan
naładowania baterii jest zwykle prezentowany
na ekranie urządzenia w postaci odpowiednich ikonek.
Wykorzystywane czujniki
Stacje pogody współpracują z różnorodnymi
czujnikami. Czujniki mierzące poszczególne
parametry mogą mieć sama jednostka centralna lub specjalne moduły, które umieszczane
są na zewnątrz pomieszczenia. Najczęściej
spotykane czujniki pomiarowe mierzą temperaturę (termometr), ciśnienie (barometr),
wilgotność (higrometr), prędkość i kierunek
wiatru (wiatromierz) oraz opady (czujnik opadów). Niektóre stacje mogą współpracować
z więcej niż jednym czujnikiem jednocześnie.
Pozwala to na pomiar większej liczby parametrów i zebranie dokładniejszych danych, np.
pochodzących z różnych modeli czujników,
ale mierzących te same parametry.
Czujniki pomiarowe stosowane w modelach
elektronicznych pracują zwykle na częstotliwości 433 lub 868 MHz. Pierwsze pasmo jest
znacznie bardziej wrażliwe na zakłócenia, a co
bardziej istotne, jest częściej wykorzystywane
przez inne urządzenia gospodarstwa domowego. Zasięg czujnika zewnętrznego, czyli
jego maksymalna dopuszczalna odległość
od jednostki centralnej stacji pogody, może
wynosić nawet 100 m, ale zależy m.in. od
ukształtowania terenu, a także od grubości
ścian budynku i pomieszczenia, w którym
znajduje się stacja pogody odbierająca sygnały.
Idealną sytuacją jest taka, w której czujnik
pomiarowy i jednostka centralna stacji „widzą
się” wzajemnie.
Czujniki zasilane są najczęściej bateryjnie
(„paluszkami”, np. typu AAA). Niektóre wynr 2 (05), jesień 2015
Bezproblemowe pomiary
i monitorowanie pogody
w dowolnym czasie
i z każdego miejsca.
•
•
•
•
•
•
Monitoruje warunki atmosferyczne i jakość powietrza
Działa w pomieszczeniu i na zewnątrz
Wysyła powiadomienia o jakości powietrza w czasie rzeczywistym
Dostęp do wyników pomiarów stacji w dowolnym momencie, z każdego miejsca
Pomiary stacji pogodowej można udostępniać znajomym, rodzinie lub
w sieciach internetowych
Aplikacja Netatmo jest dostępna bezpłatnie w sklepie App Store
Dystrybucja w Polsce: www.horn.pl
Zobacz
film wideo!
Zeskanuj kod QR
za pomocą smartfona
Pobierz aplikację na swojego smartfona, tablet lub komputer
www.netatmo.com
Stacje pogody
Stacje pogody
Fot. Netatmo (x2)
nych w oprogramowaniu. Po zapoznaniu się
z takim samouczkiem korzystanie z urządzenia
będzie z pewnością znacznie łatwiejsze.
Podstawowy zestaw do obserwacji warunków
atmosferycznych składa się w tym wypadku
z czujnika wewnętrznego i zewnętrznego.
Do kompletu można nabyć też dodatkowe
czujniki, np. wiatru lub opadów. Jednostka
główna systemu Netatmo może współpracować z trzema takimi czujnikami.
W komplecie znajdziemy też kołek rozporowy
i zacisk na rzepy (do modułu zewnętrznego),
co znacznie ułatwia i przyspiesza instalację,
ponieważ po zakupie wszystkie elementy
niezbędne do tego, aby używać stacji pogody, znajdują się w zestawie (włącznie
z bateriami typu AA zasilającymi moduł
zewnętrzny).
Pomiary dokonywane są automatycznie co
pewien czas lub „na żądanie” – po naciśnięciu
20
przycisku znajdującego się w górnej części
obudowy modułu służącego do pomiarów
wewnątrz pomieszczenia.
Dane pomiarowe wysyłane są do smartfona
bezprzewodowo z wykorzystaniem domowej
sieci. Dzięki temu mogą być one przesyłane
nawet wówczas, gdy nie ma nas w domu.
Wystarczy, aby stacja pogody i smartfon
miały połączenie z Internetem.
Wszystkie dostępne dane pomiarowe
prezentowane są w aplikacji. Dodatkowo
wyświetlana jest internetowa prognoza
pogody na kilka kolejnych dni. Po obróceniu
ekranu smartfona o 90° można przeglądać
wykresy obrazujące zmiany mierzonych
parametrów.
Do poszczególnych wartości przyporządkowano, zgodnie z przyjętymi zakresami,
różnorodne kolory, np. zielony oznacza
pomiar w normie, a czerwony wartość
przekraczającą przyjęte normy, np. informacja
alarmowa wysyłana jest na urządzenie mobilne użytkownika, jeśli stężenie dwutlenku
węgla w pomieszczeniu przekroczy 1000
ppm (ang. parts per million).
Moduł wewnętrzny zestawu Netatmo mierzy
ponadto natężenie dźwięku w pomieszczeniu.
Jest ono wyrażane w decybelach. Użytkownik
za pośrednictwem aplikacji mobilnej (lub
strony internetowej) ma też dostęp do mapy
świata z pomiarami zewnętrznymi wykonanymi przez stacje pogodowe Netatmo
innych użytkowników.
Mierzone parametry
Im więcej parametrów pogodowych mierzonych
przez stację, tym dokładniejsza prognoza
warunków atmosferycznych. Jak już
zdążyliśmy wspomnieć, najczęściej
mierzonymi parametrami są temperatura,
ciśnienie i wilgotność powietrza.
Temperaturę powietrza wewnątrz i na
zewnątrz pomieszczenia mierzą nawet
najprostsze konstrukcyjnie modele. Jej
wartość może być podawana w stopniach
Celsjusza lub Fahrenheita (skala ta popularna jest w krajach anglosaskich). Oprócz
aktualnej wartości temperatury stacje często
umożliwiają wskazanie zmierzonej wartości
minimalnej i maksymalnej. Niektóre, bardziej
zaawansowane techniczne urządzenia
pozwalają na wskazanie tzw. temperatury
odczuwalnej. Do jej określenia niezbędne
są też inne pomiary, np. prędkość wiatru,
wilgotność powietrza czy też wielkość
opadów. Niekiedy jest też podawana
temperatura punktu rosy. Jest to miara
zawartości wilgoci w powietrzu. Określana
jest przez wartość, przy której powietrze
zostaje całkowicie nasycone parą wodną,
w wyniku czego dochodzi do jej skraplania.
Zależy ona przede wszystkim od względnej
wilgotności powietrza i jego temperatury.
Gdy temperatura powietrza osiąga wartość
temperatury punktu rosy, dochodzi do tzw.
procesu kondensacji i powstawania zamgleń
oraz osadów wodnych, np. na powierzchni
gruntu, roślinności, pojazdach. Mamy tu na myśli,
zależnie od pory roku, np. rosę, szadź, szron.
Temperatura punktu rosy jest bardzo istotna
w procesie powstawania gołoledzi. Zjawisko
kondensacji pary wodnej na powierzchni drogi
zachodzi, gdy temperatura przy powierzchni
drogi spadnie poniżej temperatury punktu rosy.
Drugim po temperaturze popularnym parametrem
mierzonym przez stacje meteo jest ciśnienie.
Jego wartość podaje się w hektopaskalach
(hPa), rzadziej w milimetrach słupa rtęci
(mmHg). Wartość ciśnienia atmosferycznego
zależy m.in. od wysokości nad poziomem
morza. Stacje pogody mogą więc umożliwiać
wprowadzenie do ustawień tego wskaźnika.
Może być też konieczność wprowadzenia
lokalizacji, np. kraju, w którym użytkowane
jest urządzenie. Oprócz aktualnej wartości
ciśnienia atmosferycznego na ekranie stacji
może być też prezentowany jego trend zmian.
Jest to inaczej przebieg zmian ciśnienia w czasie.
Pozwala to określić tzw. wyże i niże baryczne,
np. występowanie niżów sprzyja zmianom
temperatury, zachmurzeniu i opadom.
Trzecim z głównych parametrów pogodowych jest wilgotność powietrza. Wartość
wilgotności określa zawartość pary wodnej
w powietrzu. Stacje pozwalają z reguły na
pomiar wilgotności wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczenia, podobnie jak w wypadku
temperatury. Niektóre urządzenia mogą także
prezentować najmniejszą i największą zmie-
Inne, rzadziej dostępne
pomiary
rzoną wartość wilgotności. Możemy spotkać
się z określeniem wilgotności bezwzględnej
i względnej. Pierwsza z nich, podawana
w gramach, określa masę pary wodnej zawartej
Niektóre stacje
pogody mogą być
wyposażone w funkcję
projektora. Dzięki temu
aktualną godzinę
możemy wyświetlić na
ścianie lub suficie
pomieszczenia, w którym
wykorzystywane jest
urządzenie.
Fot. Sencor
Niektóre modele stacji pogody mogą
współpracować z urządzeniami mobilnymi,
a niektóre do poprawnego funkcjonowania
wręcz wymagają wykorzystania smartfona
lub tabletu. Taką właśnie stacją pogody jest
model wprowadzony na rynek przez firmę
Netatmo. Urządzenie, mimo swoich ogromnych
możliwości technicznych i funkcjonalnych,
jest bardzo przyjazne w obsłudze. Podczas
instalacji aplikacji mobilnej do sterowania
tym modelem wyświetlają się wskazówki
odnośnie do obsługi i eksploatacji stacji
pogody, a także funkcji i rozwiązań dostęp-
korzystują baterię słoneczną. Rozwiązanie
to znacznie zmniejsza koszty eksploatacji
urządzenia.
w 1 m3 powietrza, natomiast wartość względną
interpretuje się jako stosunek ciśnienia pary
wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia pary
wodnej nasyconej (o największym możliwym
do uzyskania ciśnieniu przy tej samej temperaturze). Wilgotność względna, podawana
w procentach, jest najczęściej prezentowana
przez stacje pogodowe. Optymalna wartość
wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń
powinna wynosić od 40 do 60 proc.
Wiatr i opady
W niektórych stacjach pogody można wykorzystać czujniki pozwalające na pomiar prędkości
i kierunku wiatru, a także wielkości opadów.
Prędkość wiatru może być podawana w rozmaitych jednostkach od najpopularniejszych
takich jak m/s czy km/h po węzły, a nawet
skalę Beauforta. Aby zapewnić poprawne
działanie czujnika wiatru, nie należy go instalować blisko ścian budynków. Zalecana
przez wielu producentów minimalna odległość
czujnika od budynku to ok. 3 m. Niewłaściwe
umiejscowienie czujnika może spowodować
niepoprawne wskazania nie tylko jeśli chodzi
o prędkość wiatru, ale także jego kierunek.
Czujnik deszczu to zwykle pewnego rodzaju
zbiornik, w którym podczas opadów gromadzi
się woda. Wartość poziomu wody w zbiorniku
zamieniana jest na sygnał elektryczny, a tym
samym wymierną wartość poziomu opadów
(zwykle podawaną w milimetrach wysokości słupa wody lub w liczbie litrów wody
przypadającej na jeden metr kwadratowy
powierzchni). Przy instalacji czujnika opadów,
aby nie doszło później do zafałszowania
pomiarów, warto zwrócić uwagę, aby był
on zamocowany w poziomie.
nr 2 (05), jesień 2015
Oprócz wymienionych dotąd parametrów
pogodowych stacje meteo mogą również
dokonywać pomiaru promieniowania UV,
a także jakości powietrza.
Elektroniczne stacje pogody mierzą najczęściej
tzw. promieniowanie całkowite, które jest sumą
promieniowania bezpośredniego i rozproszonego
w atmosferze ziemskiej. Promieniowanie UV
powinno być wyrażane liczbowo i przyjmować wartości od 0 do 16 (tzw. indeks UV).
W stacjach pogody często jednak zamiast tego
wykorzystywane są różnorodne ikonki, które
jedynie orientacyjnie informują użytkownika
o aktualnym poziomie promieniowania UV.
Na rynku dostępne są również modele, z wykorzystaniem których możemy kontrolować jakość
powietrza w pomieszczeniu. Tego typu stację
pogody ma w ofercie marka Netatmo. Mierzy ona
stężenie dwutlenku węgla w powietrzu. Dzięki
temu możemy w prosty sposób dowiedzieć się,
że warto przewietrzyć pokój czy też mieszkanie.
Zmierzoną przez stację pogody wartość dwutlenku
węgla możemy odczytać na ekranie smartfona
lub tabletu. Dodatkowo poziom CO2 zobrazowany jest za pomocą kolorów, np. zielony kolor
obok wartości liczbowej oznacza niski poziom
dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu,
a czerwony przekroczenie dozwolonej wartości.
Łukasz Sowiński
Stacja z ramką do zdjęć
Wśród dostępnych na rynku stacji pogody
z kolorowym ekranem można znaleźć modele,
które oprócz prezentacji warunków pogodowych umożliwiają wyświetlanie zdjęć. Takim
modelem jest SP38 marki Meteo, wyposażony
w 8-calowy wyświetlacz LCD TFT o rozdzielczości
800 × 480 pikseli. Pliki graficzne obsługiwane są z kart pamięci SD/SDHC/MMC dzięki
wbudowanemu odpowiedniemu czytnikowi.
Zdjęcia można wyświetlać w trybie pokazu
slajdów z możliwością ustawienia czasu,
po którym nastąpi automatyczna zmiana
wyświetlanego pliku na kolejny.
W zestawie z urządzeniem znajduje się bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej
o zasięgu do 75 m. Jest on zasilany dwiema
bateriami typu AA. Stacja mierzy również tem-
peraturę wewnątrz pomieszczenia, w którym
znajduje się jednostka centralna, oraz wilgotność wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.
Prezentowany jest ponadto trend zmian ciśnienia atmosferycznego. Urządzenie obsługuje
system DCF. Aktualny czas wyświetlany na
ekranie jest zsynchronizowany z zegarem
atomowym znajdującym się w Mainflingen
k. Frankfurtu nad Menem, co gwarantuje
wskazywanie zawsze dokładnego czasu,
bez konieczności ingerencji w ustawienia
urządzenia. Model SP38 ma również graficzny
wskaźnik faz Księżyca. Stacja marki Meteo
może współpracować sekwencyjnie z aż 5
różnymi czujnikami. W zestawie znajduje
się pilot zdalnego sterowania, który ułatwia
obsługę urządzenia, np. przeglądanie zdjęć.
Fot. Meteo
Współpraca ze smartfonem lub tabletem
www.infomarket.edu.pl
21
W zbliżeniu
Zestaw startowy MA 10001
Mobile Alerts marki Meteo składa
się z jednostki bazowej oraz
czujnika temperatury.
nych czujników możemy uzyskać
informacje o takich parametrach
jak m.in. temperatura, wilgotność,
jakość powietrza, a nawet wilgotność
gleby w przydomowym ogrodzie.
Składowe systemu
W domowej
atmosferze
W trosce o komfort i bezpieczeństwo gospodarstwa
domowego powstają różnorodne urządzenia i systemy,
które pozwalają na zdalne monitorowanie czy to warunków
atmosferycznych, czy parametrów związanych z komfortem
i bezpieczeństwem domowników. Jednym z takich
rozwiązań jest Mobile Alerts marki Meteo.
M
eteo Mobile Alerts to innowacyjny bezprzewodowy system
umożliwiający kontrolę wielu
zróżnicowanych parametrów komfortu w domu
i w jego otoczeniu. Co ważne, jest on bardzo
łatwy w instalacji i intuicyjny w użytkowaniu.
Niewątpliwą zaletą systemu Meteo Mobile
Alerts jest to, że będąc poza domem, czy
to na wakacjach, czy w delegacji, możemy
mieć stały dostęp do danych pomiarowych
ze wszystkich czujników współpracujących
z jednostką centralną. Wszystko to bez dodatkowych opłat i bez konieczności rejestracji
urządzenia. W zależności od wykorzystywa-
Czujniki
a
d
22
b
c
W systemie Meteo Mobile Alerts można
wykorzystać dodatkowe czujniki. W ofercie
dostępne są: a czujnik temperatury,
wilgotności i jakości powietrza (WL 2000),
b czujnik temperatury i wilgotności
powietrza (MA 10200), c czujnik
temperatury i wilgotności powietrza oraz
wycieku wody (MA 10350), d czujnik
otwarcia okien lub drzwi (MA 10800).
System marki Meteo składa się z bezprzewodowych czujników oraz stacji
bazowej, która gromadzi i przesyła
dane z wykorzystaniem połączenia
internetowego do aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym
– smartfonie lub tablecie.
Podstawowy zestaw, tzw. startowy, składa się
z bazy oraz czujnika temperatury powietrza.
Pozostałe czujniki, dostępne w osobnej sprzedaży, to: czujnik mierzący temperaturę i wilgotność powietrza, czujnik jakości powietrza
(wyposażony w ekran LCD), czujnik wilgotności
gleby (do umiejscowienia np. w ogrodzie lub
doniczce), czujnik opadów, czujnik wilgotności
powietrza z sondą mierzącą temperaturę
wody (przydatną np. w akwarium), a także
czujnik otwarcia okien i drzwi oraz czujnik
wycieku wody (np. z pralki).
Wkrótce w ofercie marki Meteo, oprócz
wspomnianych tutaj czujników, mają
pojawić się również wiatromierz oraz
miernik zużycia prądu przez urządzenia
podłączone do wybranego gniazda
elektrycznego.
umożliwia zaprogramowanie poziomów
– minimalnego i maksymalnego danego
parametru – uznanych przez użytkownika
za normalne (dopuszczalne). Gdy wskazania
urządzenia osiągną poziom wyższy lub niższy od wcześniej zaprogramowanych przez
użytkownika, na urządzeniu mobilnym ukaże
się informacja o przekroczeniu ustalonych
wartości. Funkcja ta jest niezwykle przydatna,
Instalacja systemu
Proces instalacji systemu to zaledwie 5
prostych do wykonania czynności, które
łącznie zajmą zaledwie kilka minut.
Na początku należy pobrać aplikację
Mobile-Alerts (z serwisu Google Play
dla urządzeń z systemem Android lub
z serwisu AppStore dla urządzeń z systemem iOS). Po instalacji aplikacji, należy
podłączyć jednostkę centralną systemu (bazę)
do prądu oraz do routera internetowego za
pomocą złącza Ethernet (niezbędne okablowanie znajduje się w zestawie). Następnie
należy włożyć baterie do czujnika, który
ma współpracować z jednostką centralną. Po tej czynności należy zeskanować,
używając urządzenia mobilnego i aplikacji
Mobile-Alerts, kod QR znajdujący się z tyłu
obudowy czujnika. Dodając kolejne czujniki
do systemu, wystarczy włożyć do nich baterie
i zeskanować ich kod QR. Dzięki temu będą
one widoczne i aktywne w aplikacji.
Interfejs użytkownika
Jedną z zalet systemu Meteo Mobile-Alerts
jest przyjazny, intuicyjny i przejrzysty interfejs
użytkownika. Aplikacja, oprócz prezentacji danych ze wszystkich zainstalowanych
w systemie czujników, oferuje kilka ważnych, dodatkowych funkcji. Po pierwsze,
Aplikacja Mobile-Alerts do systemu
marki Meteo dostępna jest bezpłatnie
zarówno na urządzenia mobilne
z systemem Android, jak i iOS.
ponieważ po skonfigurowaniu pożądanych
zakresów, umożliwia natychmiastową reakcję, np. w wypadku wycieku wody z pralki.
Pozwala też na zaplanowanie odpowiednich czynności domowych, takich jak np.
podlewanie roślin (w wypadku ustawienia
parametru wilgotności gleby i wykorzystania
odpowiedniego czujnika w systemie). System
Meteo Mobile Alerts oferuje 90-dniową
historię danych z wybranych czujników oraz
historię wiadomości alarmowych.
źródło: materiały prasowe Meteo
nr 2 (05), jesień 2015
Nowości – dom i ogród
Nowości – dom i ogród
KRAUSE. Schodki dwustronne składne Rolly
MICHELIN. Odkurzacze VCX 24-1250 Inox, VCX 30-1500 PE Inox i 50-1500 PE Inox
Nowa marka wkracza na rynek
Firma Rawlplug – od blisko stu lat jeden z czołowych
producentów zamocowań w Europie i na świecie,
producent i dystrybutor elektronarzędzi, osprzętu
do elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i ogrodowych
wprowadził na polski rynek nowe linie produktowe
sygnowane marką Michelin.
VCX 30-1500 PE Inox i 50-1500 PE Inox) z systemem Start/
Stop umożliwiają łatwą i bezpieczną pracę.
Duże koła gwarantują stabilność podczas przesuwania odkurzacza, a wygodny uchwyt do przenoszenia i ergonomiczny
uchwyt główny sprawiają, że odkurzanie staje się
lekką i przyjemną pracą. Dodatkowo model
Na rynku dostępne są już konsumenckie i profesjonalne
myjki wysokociśnieniowe, kompresory oraz odkurzacze
warsztatowe z linii konsumenckiej.
Odkurzacze VCX 24-1250 Inox, VCX 30-1500
PE Inox i 50-1500 PE Inox są przystosowane
do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro.
Dysponują dużą mocą – 1250 W. Maksymalny
przepływ powietrza wynosi 69 l/s, a maksymalne podciśnienie 15,3 kPa, co gwarantuje
wiele możliwości zastosowania. Wszystkie
trzy modele mają pojemne (odpowiednio
21, 30 i 50 l), okrągłe pojemniki wykonane
ze stali nierdzewnej i wytrzymałą obudowę, zapewniającą trwałość urządzeń na
długie lata. Zabezpieczenie silnika przed
zalaniem gwarantuje dużą bezawaryjność.
Łatwy w użyciu włącznik oraz
gniazdo przyłączeniowe dla
elektronarzędzi (dotyczy modeli
BLACK+DECKER. Myjka WW100
Na jesienne chłody
Okna myje szybko i nie pozostawia na
szybach smug ani kropli. Potrafi także
wyczyścić blat w kuchni, parapety,
szklany blat stołu, szyby samochodowe
i wiele innych powierzchni.
W ofercie marki Dedra znajduje się kilkanaście modeli
nagrzewnic. Urządzenia te
znakomicie sprawdzają się
w okresie jesienno-zimowym,
kiedy w wyniku spadku
temperatury na zewnątrz
konieczne jest dogrzewanie
pomieszczeń technicznych.
dowany półprzezroczysty pojemnik na wodę
i brud, pojemnik na środki czyszczące, nakładkę
z mikrofibry oraz gumową wycieraczkę do szyb
o długości 280 mm. Jej wyposażenie obejmuje
także ładowarkę z wtykiem mikro-USB.
Urządzenie objęte jest gwarancją producenta
w systemie „door-to-door”. Wadliwy sprzęt odbierany
jest przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym
punkcie serwisowym, a następnie dostarczany
z powrotem do właściciela. Wszystko odbywa się
na koszt serwisu. Dla użytkowników prywatnych
gwarancja na sprzęt trwa 24 miesiące. Produkt
dostępny jest w sklepach internetowych, a także
marketach budowlanych i sklepach AGD/RTV na
terenie całego kraju.
Nagrzewnica gazowa DED9941 o mocy
16,5 kW jest praktycznym urządzeniem
grzewczym. Wyposażona jest w otwartą
komorę spalania, dlatego sprawdzi się najlepiej w pomieszczeniach o dobrej wentylacji
i tam, gdzie wilgotność powietrza nie odgrywa istotnej roli (w procesie spalania gazu
propan-butan powstaje między innymi para
wodna). Z pudełka wyjmujemy urządzenie
gotowe do pracy: wystarczy przykręcić do
butli reduktor, a wtyczkę wetknąć do gniazda
elektrycznego.
Gorące powietrze jest wydmuchiwane
z nagrzewnicy za pomocą wentylatora elektrycznego. Tym sposobem można dostarczyć
w ciągu godziny 500 m3 ciepłego powietrza,
którego pęd wzmacnia cyrkulację powietrza
nawet przy dużych kubaturach ogrzewanych
pomieszczeń. Zużycie gazu na poziomie 1,2 kg/h
pozwala na ciągłą pracę nagrzewnicy przez
9 h z butlą gazową 11 kg.
Niezastąpione podczas prac
domowych
Szukasz wsparcia w pracy?
Zainwestuj w stojak!
Codzienne czynności domowe często
wymagają dostępu do miejsc położonych wysoko, poza zasięgiem rąk.
Schodki dwustronne Rolly mogą stać
się niezawodnym partnerem w domowych zadaniach.
Lekka konstrukcja, wytrzymałość
ponad 350 kg i miejsce na dodatkowe
narzędzia to tylko niektóre z zalet
nowych kobyłek Stanleya. Produkt
skierowany jest do osób szukających
solidnego wsparcia przy pracy.
Stabilna konstrukcja, mała masa oraz niezwykle
proste użytkowanie – to cechy, które sprawiają, że
schodki Rolly powinny się znaleźć w każdym domu.
Pomogą zdjąć uroczystą zastawę kuchenną przed
przyjściem gości, ustawić cenne pamiątki
z podróży z dala od dziecięcych rączek
czy zetrzeć kurz z wysoko zawieszonych
półek. Dzięki funkcji jezdnej i niewielkich
rozmiarów kółkom schodki będą szczególnie przydatne podczas wieszania lub
zdejmowania firanek albo czyszczenia ciągu
frontów kuchennych
szafek, zawieszonych nad blatem.
RollStopSystem
gwarantuje
bowiem
nie tylko
dużą mobilność,
Ciężkie i nieporęczne podpory potrafią
zniechęcić do dalszej pracy nawet najwytrwalszych. Dlatego inżynierowie Stanleya, łamiąc
schematy, stworzyli lekkie, a zarazem
wytrzymałe stojaki. Kładąc na nie
odpowiedni blat, np. z grubszej sklejki,
uzyskamy przestrzeń roboczą pod
potrzebne narzędzia i elektronarzędzia,
która zmieści pilarkę ukosową albo
akcesoria potrzebne do tapetowania
lub malowania.
Dwusztukowy zestaw kobyłek
mimo niewielkiej masy (dwie sztuki
ważą niecałe 5 kg) wytrzymuje
maksymalne obciążenie do 362
kg. Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego są wytrzymałe
i proste w konserwacji. Można
je złożyć na płasko, co ułatwia
transport i przechowywanie.
R
DEDRA. Nagrzewnica gazowa DED9941
Przyjaciółka pani domu
Niewielkie rozmiary, mała masa i wielość
zastosowań czynią z myjki WW100 skuteczną
pomoc w porządkach domowych. Urządzenie ma wbudowaną obrotową głowicę, która
umożliwia zmianę trybu pracy z czyszczenia na
zbieranie płynu. Dzięki tej opcji nie pozostawia
smug, zacieków i nie chlapie powierzchni, nawet
jeżeli jest stosowana poziomo. Jak jej używać?
Wystarczy spryskać powierzchnię wodą lub
środkiem czyszczącym wlanym do
wbudowanego pojemnika, przetrzeć
nakładką z mikrofibry oraz zebrać wilgoć
i brud za pomocą gumowej ssącej
wycieraczki. Odkurzacz po wciśnięciu
tylko jednego przycisku wciągnie całą
wodę. Trwa to zaledwie kilka minut,
a rezultat w postaci przejrzystej szyby
lub idealnie czystego blatu zadowoli
najbardziej wymagającą panią domu.
Lekką i kompaktową myjkę do
szyb i luster WW100 3.6V Black+Decker zasila akumulator litowo-jonowy
ładowany przez mikro-USB. Jedno
ładowanie zapewnia ponad 20 minut
pracy urządzenia. Myjka ma wbu-
24
50-1500 PE Inox wyposażony jest w szeroką podstawę oraz
duże, gumowane koła, a także specjalny system podpinania węża.
Wszystkie modele wyposażone są w zestaw podstawowych
akcesoriów – ssawkę podłogową, ssawkę do płynów, ssawkę
wąska, końcówkę szczelinową oraz rurę przedłużającą, schowanych w obudowie urządzenia za pomocą wygodnego systemu
do przechowywania. Niewielka masa urządzeń – odpowiednio 9,
10 i 11 kg – sprawia, że ich transport nie sprawia najmniejszych
problemów.
STANLEY. Kobyłki Junior STST1-70355
e
ale i całkowicie bezpieczne użytkowanie.
Schodki wyposażone są w duże, antypoślizgowe stopki, które zapewniają stabilne
ustawienie. Wygodną pozycję podczas wykonywania
prac gwarantuje natomiast duża górna platforma
o wymiarach 350 × 200 mm.
Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach
wysokości: dwu- oraz trzystopniowym, które
dają odpowiednio zasięg 2,45 m oraz 2,65 m,
a ich niewielkie rozmiary po złożeniu sprawią, że
zmieszczą się w niejednej szafce.
k
l
Przydatnym rozwiązaniem jest specjalna
półka, łącząca nogi kobyłki, dająca miejsce
do odkładania narzędzi, a przy tym zapewniająca stabilność stojaków. W kobyłkach
Junior znajdziemy także rowki typu V do
mocowania i przytrzymywania, pozwalające
na bezpieczne cięcie nawet najtwardszych
materiałów. Ich funkcjonalność zwiększają
antypoślizgowe stopy.
a
m
*
Nagrzewnica wyposażona jest w zabezpieczenia odcinające dopływ gazu w wypadku
zaniku lub awarii zasilania, zaniku płomienia,
a także przegrzania się urządzenia. Wentylator nagrzewnicy napędzany jest silnikiem
indukcyjnym, co zapewnia jego trwałość.
Piezoelektryczny zapłon to kolejny niezawodny
element konstrukcji, której cechą jest prostota
budowy. Dołączony do nagrzewnicy wąż
przyłączeniowy wraz z reduktorem pozwala na
natychmiastowe użytkowanie, bez konieczności
zakupu dodatkowych akcesoriów.
Nagrzewnica gazowa DED9941 nadaje się
do ogrzewania warsztatów, garaży, pomieszczeń
technicznych itp., należy jednak pamiętać, że
nie może ona pracować w pomieszczeniach
położonych poniżej poziomu gruntu (np. piwnice,
półpartery, garaże podziemne).
nr 2 (05), jesień 2015
a
*
NOWE ZESTAWY
KLUCZY
JAKOŚĆ
ERGONOMIA
WYTRZYMAŁOŚĆ
www.infomarket.edu.pl
NEO. PRACUJE Z NAJLEPSZYMI
25
* 25 lat gwarancji oraz certyfikat TUV M + T (Monitoring + Testing) posiadają wybrane produkty NEO - szczegóły na stronie neo-tools.com
Nowości – dom i ogród
Nowości – dom i ogród
FIELDMANN. Plastikowe pudła i skrzynie ogrodowe FDD
Stiga. Zamiatarki SWS G
Praktyczna ozdoba ogrodu
Zamiotą rynek?
Coraz więcej właścicieli domów przywiązuje dużą wagę do wyglądu swojej
posesji. Ogrody przyciągają wzrok
piękną roślinnością, ale też dobrze
dobranymi elementami wystroju,
w tym również wykonanymi z tkanin.
Solidna skrzynia pozwoli schować
je na czas niepogody.
Już tej jesieni Stiga – renomowany
producent sprzętu ogrodniczego –
wprowadza do sprzedaży mocną,
kompaktową zamiatarkę SWS G
ze szczotkami o szerokości roboczej
60 i 80 cm.
Znakomita jakość wykonania i zastosowane
nowoczesne rozwiązania techniczne wyróżniają
nowość Stigi spośród podobnych produktów
dostępnych na rynku. – Zamiatarki SWS G są
kompaktowe, co oznacza, że łatwo się je prowadzi, ale i przechowuje – podkreśla atuty
sprzętu Marcin Liszyński, dyrektor handlowy
Stiga Polska. – Urządzenia są poza tym bardzo
skuteczne, a dzięki specjalnemu włosiu szczotek
– niezwykle wydajne. Doskonale radzą sobie
z piaskiem, liśćmi czy innymi zanieczyszczeniami,
ale także ze śniegiem. Usuwają go całkowicie
z czyszczonej powierzchni, co bardzo pomaga
zimą w utrzymaniu ciągów komunikacyjnych
– dodaje Marcin Liszyński. Sprzęt można wyposażyć w zbiornik na nieczystości oraz lemiesz do
usuwania większej ilości śniegu.
Sercem zamiatarek jest silnik o mocy ponad 4
kW. Urządzenia w obu wersjach – o szerokości
Plastikowe pudła i skrzynie ogrodowe do
przechowywania okryć mebli ogrodowych,
narzędzi lub różnych środków
roboczej 60 i 80 cm – wyposażone są w komfortowy system 5 biegów do przodu i 2 do tyłu,
znacznie ułatwiający obsługę. Wygodę pracy
zapewnia ponadto regulowany kąt zamiatania,
którym steruje się z pozycji operatora – o 15º
w obie strony.
– Wprowadzenie do oferty nowych zamiatarek
to wynik realizowanej od lat polityki marki
Stiga, polegającej na poszerzaniu portfolio
o produkty zaawansowane technologicznie
– mówi Marcin Liszyński. Zalety nowych
STANLEY FATMAX. Skrzynia narzędziowa o pojemności 240 l
26
produktów będzie można poznać podczas
zaplanowanych przez producenta pokazów
i z materiałów zamieszczanych na stronie
internetowej www.stiga.pl. W punktach sprzedaży detalicznej
już niebawem pojawią się
promujące nowe urządzenia
materiały POS. Pierwsze zamiatarki SWS G 60 i 80 trafią do
odbiorców na przełomie
września i października.
BOSCH. Myjka wysokociśnieniowa AQT 33-11
Inne skrzynie mogą się schować
(w środku)
Wydajna myjka, którą zmieścisz
(prawie) wszędzie
Czego może potrzebować fachowiec
powiększający swój arsenał narzędzi,
jeżeli nie jeszcze większej skrzyni?
240-litrowa, pyło- i wodoodporna
skrzynia Stanley FatMax z łatwością
zmieści wszystkie urządzenia, chroniąc je przed trudnymi warunkami
placu budowy i ułatwi transport
dzięki 7-calowym gumowym kołom.
Nowa myjka Bosch AQT 33-11 jest niezwykle efektywna, a jej przechowywanie
nie będzie problemem – kompaktowe rozmiary AQT 33-11 sprawiają, że
zmieści się nawet w małym schowku
na narzędzia.
Czasem stajemy przed wyborem – jakie narzędzia
wziąć do pracy, do ilu skrzynek je spakować, jak
ułożyć... Wakacyjne wyjazdy również często każą
nam wybierać, co wziąć, a czego nie. Jednak
niezależnie od tego, czy chcemy spakować dwa
akwalungi, czy trzymać narzędzia na działce,
odpowiednio duża skrzynia spełni swoje zadanie.
240-litrowa mobilna skrzynia Stanley FatMax
o wymiarach 99 cm × 59 cm × 62 cm pozwoli
spakować prawie cały posiadany warsztat i z łatwością go transportować. Przy masie 15,5 kg
pozwala na przewożenie do 70 kg maksymalnego
obciążenia, z czego 50 kg wewnątrz i 20 kg
na wieku. Duża i wygodna rękojeść umożliwia
wygodny i pewny chwyt, a przede wszystkim
łatwe manewrowanie. Solidne 7-calowe koła
dają pewność wjazdu po najbardziej stromych
schodach. Konstrukcja skrzyni umożliwia nawet
jej tymczasowe wykorzystanie w roli podestu
do pracy. Wszystkie urządzenia znajdujące się
DEDRA. Nagrzewnica olejowa DED9951
w środku są zabezpieczone przed zamoczeniem
i zakurzeniem w stopniu ochrony IP65, co zapewnia gumowa uszczelka znajdująca się w wieku.
Gwarantuje to całkowitą pyłoszczelność, a także
wodoodporność.
Aluminiowe relingi pomogą w załadowaniu
skrzyni do samochodu, a następnie jej zamocowaniu. Dzięki nim i wypustkom z przodu i z tyłu
wieka dodatkowe skrzynie, materiały budowlane
lub narzędzia nie spadną podczas transportu.
Wnętrze skrzyni pozwala na transport bardzo
dużych elementów, elektronarzędzi lub mniejszych narzędzi po włożeniu lekkich przegród. Po
zamknięciu masywnych nierdzewnych zatrzasków
dla bezpieczeństwa można przyczepić kłódkę.
Skrzynia ta jest obecnie największą tego typu
skrzynią na rynku.
Z pomocą myjek wysokociśnieniowych marki Bosch
do domu i ogrodu z łatwością można wykonać
wiele prac porządkowych. Oferta tych urządzeń
jest na tyle duża, by każdy mógł znaleźć produkt
dostosowany do swoich potrzeb. Dla osób,
które poszukują efektywnej myjki do czyszczenia niewielkich powierzchni i sprzętów,
a jednocześnie potrzebują urządzenia
o niedużych rozmiarach, AQT 33-11
jest bardzo dobrą propozycją.
Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa AQT 33-11 pozwala
na pracę bez wysiłku zaraz po
wyjęciu z pudełka. Cały osprzęt
do myjki ma swoje miejsce
na obudowie, dzięki czemu jest zawsze pod ręką.
Ergonomiczna budowa
urządzenia pozwala na jego łatwe
przechowywanie
nawet na małej
powierzchni.
R
e
Wydajna
i oszczędna
czyszczących marki Fieldmann są lekkie,
obszerne i ładnie wyglądają. Wyprodukowane są z wytrzymałego plastiku, którego
zaletą jest to, że nie ulega korozji i jest
bardzo odporny na oddziaływanie warunków
atmosferycznych. Do ich złożenia nie są
wymagane jakiekolwiek narzędzia. Pudło
FDD 1001G o wymiarach 119 × 53,5 ×
57 cm można wykorzystać wewnątrz i na
zewnątrz, świetnie nadaje się do garażu,
na balkon lub taras. Pudło FDD 1002G
o wymiarach 114 × 51
× 56 cm wyposażono dodatkowo
w koła, aby można
je było z łatwością
przemieszczać. Natomiast skrzynia
FDD 1004G (wymiary: 75 × 52,5
× 180/187 cm)
z czterema półkami
do przechowywania
narzędzi ogrodowych, środków
czyszczących i innych przedmiotów
pozwoli utrzymać porządek w ogrodowym
magazynku czy szopie na narzędzia.
k
Nagrzewnica olejowa DED9951 o mocy
20 kW to urządzenie grzewcze o otwartej
komorze spalania, dzięki której cała moc
grzewcza powstała ze spalania paliwa
trafia do ogrzewanej przestrzeni, co
oznacza bardzo dużą sprawność cieplną.
Nagrzewnica przystosowana jest do pracy z olejem
napędowym oraz olejem opałowym – należy
jednak pamiętać, żeby paliwo nie było przechowywane w temperaturach ujemnych, gdyż
może to powodować wytrącenie się parafiny
i uszkodzenie dyszy urządzenia.
Otwarta komora spalania zapewnia dużą sprawność urządzenia, jednak należy pamiętać o dobrej
wentylacji ogrzewanych pomieszczeń, gdyż spaliny
dostają się bezpośrednio do ogrzewanej przestrzeni.
Urządzenie wyposażone jest w wygodny w użytkowaniu zapłon transformatorowy. Ciśnieniowy
system podawania paliwa na dyszę rozpylającą
zapewnia trwałość urządzenia dzięki zmniejszeniu
liczby części ruchomych, takich jak pompa paliwa,
oraz eksploatacyjnych, takich jak dodatkowe filtry.
Dzięki jego prostej konstrukcji uzyskano doskonałe
połączenie dobrej ceny i dużej bezawaryjności. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 24 l. Taka ilość oleju
l
a
umożliwia 17 godzin ciągłej pracy nagrzewnicy.
Zużycie paliwa nie przekracza 1,6 kg/h. Przepływ
strumienia gorącego powietrza przez nagrzewnicę
na poziomie 595 m3/h daje gwarancję spalania
całkowitego oraz zupełnego, gdyż zapewnia
duży nadmiar tlenu i zapobiega wydostawaniu
się tlenku węgla z komory spalania.
Nagrzewnica DED9951 wyposażona jest w zabezpieczenia, które w razie awarii odcinają dopływ
paliwa: optyczny czujnik płomienia, który zadziała
w wypadku zaniku płomienia w komorze, czujnik
przegrzania odcinający dopływ paliwa np. podczas
awarii wentylatora i braku przepływu powietrza
przez nagrzewnicę, a także elektrozawór, który
zadziała w razie zaniku zasilania.
Urządzenie wyposażone jest w koła i uchwyty
transportowe, znacznie ułatwiające przestawianie go w pożądane miejsce – nawet z paliwem
w zbiorniku.
m
a
Poprzeczne ułożenie pompy ułatwia jej przenoszenie
i zapewnia stabilność przy pracy.
Myjka wyposażona jest w specjalistyczną
sztywną dyszę FanJet i dyszę rotacyjną.
Dodatkowo w zestawie jest również wysokociśnieniowa dysza do detergentów (pianownica),
dzięki której w dużo efektywniejszy sposób
aplikuje się środek myjący.
W 2015 r. myjka AQT 33-11 otrzymała
prestiżową nagrodę „iF Design Award” za
doskonały wygląd produktu. Nagroda przyznawana jest od ponad 60 lat przez niemiecką
organizację The iF Industrie Forum Design
i uznaje się ją za jedno z najważniejszych
wyróżnień w dziedzinie wzornictwa
na świecie. Nagrodę otrzymują produkty, w których
doskonała jakość idzie w parze
z funkcjonalnością i wyjątkowym
wyglądem.
nr 2 (05), jesień 2015
www.infomarket.edu.pl
27
Sprzęt ogrodowy
P
rzygotować do jesieni warto się już
odrobinę wcześniej, a wybór odpowiedniego sprzętu pozwoli nam przy
niewielkim nakładzie pracy utrzymać ogród
w należytym porządku i ładzie, a także
spokojnie przygotować go do nadchodzącej
zimy. Warto zastanowić się przed zakupem
konkretnego i odpowiedniego dla nas modelu,
ponieważ jest to świetna inwestycja na lata.
Dmuchawy ogrodowe
Wydajna dmuchawa ręczna powinna łączyć
w sobie zarówno dużą moc wydmuchu, jak
i łatwość w użytkowaniu. Powinna być dobrze
wyważona, co możemy sprawdzić podczas
zakupów, chwytając ją w jedną rękę i szukając jej środka ciężkości. Idealnie byłoby,
gdyby środek ciężkości tego narzędzia był jak
najbliższej uchwytu. W komplecie zazwyczaj
mamy płaską i okrągłą dyszę, która powinna
być łatwo wymienialna w zależności od
prac, które będziemy wykonywać. Regulowana długość rury to również bardzo ważna
sprawa – dzięki niej sięgniemy dalej i wyżej.
Dmuchawy nie tylko pomogą utrzymać
porządek w ogrodzie, ale również pośrednio
przyczynią się do ochrony roślin, umożliwiają
bowiem usunięcie liści spod krzewów
i żywopłotów w sposób
Sprzęt ogrodowy
niu ogrodu z liści i śmieci. Warto zwrócić
uwagę na to, aby dmuchawa miała regulację
wydmuchu i kilka programów, dzięki czemu
będziemy dostosowywali moc dmuchawy
do wykonywanej pracy. W idealnej sytuacji
powinno się zawsze wydmuchiwać suche
liście i trawy, jednak nie zawsze mamy na
to czas, czasami musimy zwiększyć moc
urządzenia, aby uporać się z pracami porządkowymi wcześniej, kiedy wiemy, że za
chwilę przyjadą goście na wieczornego grilla.
Aby praca była jak najbardziej komfortowa,
musimy również zwrócić uwagę na szelki
(uprząż) dmuchawy. Te wykonane ze słabego
materiału mogą się szybko przerwać. Trzeba
szukać takich, które wizualnie nie będą
przypominać klasycznych pasów samochodowych, ale raczej takich wyścielanych
dodatkowo materiałem lub przypominających
uprzęże wspinaczkowe, ponieważ będą
Odkurzacz/dmuchawa ogrodowa Black+Decker GW2500
HITACHI. RB36DL
Odkurzacze i dmuchawy
ogrodowe
Odkurzacze do liści i dmuchawy ogrodowe to niezwykle przydane urządzenia. Ich wyjątkową funkcjonalność docenimy
zwłaszcza wtedy, kiedy do uprzątnięcia mamy dużą działkę, lub w okresie jesiennym, kiedy to drzewa owocowe w ogrodzie
będą gubić liście.
28
nr 2 (05), jesień 2015
www.infomarket.edu.pl
one zdecydowanie wygodniejsze. To samo
dotyczy uchwytów – wybieramy te o ergonomicznym kształcie, powlekane dodatkowo
antypoślizgową gumą, która umożliwi pewny
i wygodny chwyt urządzenia.
Jeżeli dmuchawa ma służyć do prac na większych
powierzchniach, takich jak parki, parkingi,
stadiony albo inne komercyjne lokalizacje,
inaczej mówiąc: jeżeli poszukujemy sprzętu,
którego będziemy używać w pracy zarobkowej,
najlepiej zaopatrzyć się w tzw. dmuchawę
plecakową. To najsilniejsze dostępne na
rynku urządzenia tego typu. Świetnie radzą
są sobie na każdym terenie i są najtańsze
w eksploatacji. Profesjonalny sprzęt to na
pewno duży wydatek, ale również pewność,
że nic nas nie zaskoczy, a każde nowe zlecenie
porządkowe będzie łatwe do wykonania.
Niektóre dmuchawy mają dwie funkcje: zarówno
dmuchania, jak i odkurzania (zasysania). Warto
poszukać takich dmuchaw z funkcją zasysania,
które dodatkowo dokonują rozdrobnienia
zasysanych liści. Dzięki temu w trakcie pracy
urządzenie nie tylko zbiera je do worka, ale
również znacznie zmniejsza ich objętość.
Warto wybierać urządzenia z optymalnym
rozmiarem worka, takim, który będziemy mogli
bez problemu przenieść, nawet jeżeli zostanie
całkowicie zapełniony. Na rynku są dostępne
urządzenia z workami opróżnianymi tradycyjnie
„od góry”, jednak zdarzają się również ciekawe
rozwiązania z zamkami błyskawicznymi, które
ułatwiają oczyszczenie worka.
Najczęstszym jesiennym problemem
w przydomowych ogrodach są masy liści
zalegające na trawnikach i rabatach kwiatowych. Po pewnym czasie zaczynają one
gnić tworząc nieprzepuszczającą powietrza
warstwę, która powoduje zanikanie znajdujących się pod spodem roślin. Aby do
tego nie dopuścić, warto jak najszybciej
zebrać uschnięte liście. Pomocny w tym
zadaniu okaże się odkurzacz ogrodowy
Black+Decker GW2500.
Odkurzacz/dmuchawa ogrodowa GW2500
wydmuchuje powietrze z prędkością aż 310
km/h pozwalając sprawnie oczyścić trawnik
i klomby z zalegających liści. Po szybkiej
zmianie funkcji może też je wciągnąć do
40-litrowego worka zasysając ponad
10 m3/min i redukując aż 10-krotnie ich objętość. GW2500 jest
napędzany silnikiem 2500W,
waży nieco ponad 3 kg i jest
wyposażony w pasek na ramię.
Cechuje go duża mobilność
i odpowiednia moc do
ogrodowych zadań.
Fot. Black+Becker (x5)
i się nie nagrabić?
Fot. Hitachi
Jak coś zgrabić
bardzo delikatny, w przeciwieństwie do
grabi, które mogą poranić korzenie i korę.
Dmuchawy to również idealne urządzenia,
które łatwo i szybko oczyszczą dach altanki
albo domku letniskowego po zimie zarówno
z liści, jak i igliwia, które na nie spadły. Jesienią
z powodzeniem możemy użyć dmuchawy do
oczyszczenia rynien z zalegających tam liści.
W tym wypadku również mamy pewność, że
niczego nie uszkodzimy, ponieważ strumień
powietrza na pewno nie narazi na szwank
delikatnej struktury ceramicznych lub betonowych dachówek, a tym bardzie gontu
albo dachu ze strzechy, który mógłby ulec
zniszczeniu w wyniku wykonywania tych
prac klasycznymi grabiami.
Na rynku dostępne są zarówno modele
spalinowe, jak i elektryczne, również akumulatorowe. Klasyczne spalinowe dmuchawy robią trochę hałasu podczas prac,
natomiast te akumulatorowe – nowość na
rynku dmuchaw – są idealne do prac na
terenach wymagających ciszy i spokoju. Dzięki
takiemu rozwiązaniu już żaden z sąsiadów
nie będzie miał za złe, że wydmuchujemy
liście w ogrodzie w niedzielę, ponieważ to
urządzenie jest niezwykle ciche w porównaniu
do tradycyjnych dmuchaw spalinowych.
Kolejną ciekawą funkcją dmuchaw ogrodowych
jest, zapożyczając określenie motoryzacyjne,
tempomat. Funkcja blokady obrotów pozwala
zapomnieć o ciągłym „dodawaniu gazu”
i możemy się skupić jedynie na oczyszcza-
29
Fot. Stiga
Sprzęt ogrodowy
Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić
uwagę, jest to, ile miejsca będzie zajmował
nowy sprzęt. Dobrze, żeby dysza była demontowana, dzięki temu będzie można schować
dmuchawę na półce w garażu lub powiesić
ją na specjalnym uchwycie na ścianie, jeżeli
wyposażona jest zawieszenie w obudowie
przystosowane do przechowywania w pozycji wiszącej.
Odkurzacze ogrodowe
Odkurzacze ogrodowe działają niemalże na
tej samej zasadzie co odkurzacze domowe.
Podobnie jak w wypadku dmuchaw musimy
dostosować moc urządzenia do powierzchni
ogrodu lub sadu. Idealnie sprawdzają się
podczas prac porządkowych w ogrodach, na
działkach i w sadach, gdzie znajduje się dużo
drzew i krzewów. Umożliwiają zbieranie liści,
gałązek i szyszek oraz wszystkich przedmiotów,
które zmieszczą się w średnicy ich rury. Są
znakomite do oczyszczania ścieżek z kostki
betonowej i podjazdów dla samochodów.
Z łatwością sprzątają piasek i nadają się również
do oczyszczania palenisk. Dzięki specjalnym
ostrzom objętość wciąganych przez urządzenie
liści i szyszek jest znacznie redukowana i może
zostać zmniejszona nawet czternastokrotnie.
Ta funkcja odkurzacza świetnie sprawdza się, kiedy chcemy stworzyć
kompost, który potem będziemy
mogli wykorzystać podczas
sadzenia nowych roślin.
Podstawowym wyborem, przed
którym staje klient kupujący
odkurzacz ogrodowy, jest decyzja co do rodzaju zasilania
urządzenia. Można bowiem,
podobnie jak w wypadku dmuchaw,
wybierać między wersją elektryczną
30
i spalinową. Spalinowe odkurzacze szczególnie
polecane są do terenów o dużej powierzchni,
gdzie jest ograniczony dostęp do energii
elektrycznej. Dzięki silnikowi spalinowemu
można swobodnie przemieszczać się pomiędzy
drzewami i nie zastanawiać się, co stanie się
z kablem. Dzięki temu skraca się czas pracy
i czas, jaki poświęcamy na przygotowanie
i zakończenie prac, nie musimy rozwijać kabla
elektrycznego ani później go zwijać. Minusem
jest obowiązek dokładnego przeglądu sprzętu
(silniki w takich odkurzaczach wymagają konserwacji i czyszczenia), a także emisja spalin
i głośna praca silnika takiego odkurzacza.
Na małych albo średnich działkach i w niewielkich ogrodach najlepszym rozwiązaniem są
elektryczne odkurzacze ogrodowe. Znakomicie
sprawdzają się w niewielkich przydomowych
ogródkach, gdzie nie ma problemu z dostępem
do energii elektrycznej – po prostu podłącza
się maszynę do prądu i oczyszcza wybrany
fragment lub całość. Są zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze – nie trzeba się znać na
silnikach spalinowych i dodatkowo wymagają
dużo mniej prac konserwacyjnych.
Najważniejszym parametrem, na jaki należy
zwrócić uwagę, wybierając odkurzacz do
liści, jest jego moc. Zgodnie z zasadami
logiki do mniejszych powierzchni wybieramy
odkurzacze o mniejszej mocy, do większych
powierzchni – te o większej mocy. Cena
rośnie wprost proporcjonalnie do ich mocy
i pamiętajmy, że te głośniejsze odkurzacze
spalinowe mają zdecydowanie większą moc
od swoich elektrycznych kolegów. Warto
również zwrócić uwagę na to, czy nowy
odkurzacz jest wyposażony w przeciążeniowy
wyłącznik termiczny, który w razie zbytniego
przegrzania urządzenia uchroni silnik przed
spaleniem.
Koniecznie trzeba też sprawdzić masę urządzenia. Jeżeli odkurzacz ma obsługiwać
kobieta, warto poszukać lżejszego modelu
lub takiego, który wyposażony jest w kółka
prowadzące – to znacznie ułatwia jego
obsługę. Jeżeli odkurzacz będzie obsługiwał
mężczyzna, można spokojnie poszukać modelu
wyposażonego w pas do przewieszania przez
ramię. Podobnie jak w wypadku dmuchaw
warto poszukać takiego z mocnymi, solidnymi
pasami, które nie ulegną zbyt szybkiemu
zniszczeniu. Niektóre modele wyposażone
są w szelki plecakowe. Koniecznie trzeba też
zwrócić uwagę na worek na liście – musi
być lekki i dobrze, jeżeli będzie wyposażony
w suwak, który ułatwi opróżnianie go z liści.
Na rynku można znaleźć modele, do których możliwe jest dokupienie zestawów
wyposażonych w specjalne długie rury do
oczyszczania rynien. Właściciele domów
parterowych mogą dzięki takiemu rozwiązaniu
oczyścić rynny z poziomu ziemi. Dzięki temu
nie trzeba wzywać dekarza, który przed jesienią zakonserwuje rynny i ręcznie oczyści je
z zalegających tam liści, gdyż można samemu
przygotować dom na nadchodzące deszcze.
Porządki zarówno z odkurzaczem do liści,
jak i dmuchawą nie należą do trudnych.
Przed rozpoczęciem prac należy usunąć
z terenu wszystkie większe przedmioty
i kamienie – noże rozdrabniające mogą ulec
zniszczeniu, kiedy wciągnięty do odkurzacza zostanie większy kamień. W wypadku
urządzeń spalinowych należy pamiętać
o uzupełnieniu paliwa, w wypadku urządzeń
elektrycznych o sprawdzeniu, czy kabel
urządzenie i kabel przedłużacza nie są
w żaden sposób uszkodzone. Producenci
w instrukcjach obsługi uczulają użytkowników, że należy stosować środki ochrony
osobistej. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju prace z dmuchawami i odkurzaczami
trzeba wykonywać w okularach ochronnych
i rękawicach, a w wypadku urządzeń spalinowych również słuchawkach.
Przygotuj trawnik na zimę z Robomow
W zbliżającym się okresie jesiennym, po
uprzątnięciu opadłych z drzew liści, możemy
wykonać kilka czynności, które zaprocentują
wiosną przyszłego roku zielonym gęstym
i zdrowym trawnikiem.
Jesień jest porą roku, w której rośliny przygotowują się do zimy, a my powinniśmy
im w tym pomóc. Część roślin potrzebuje
ochrony przed mrozem – zarówno w części
naziemnej poprzez owinięcie ich słomą, kartonem czy materiałem, jak również w części
podziemnej np. poprzez usypanie kopczyka
z ziemi. Inne rośliny wymagają odpowiedniego
zabezpieczenia przed śniegiem i deszczem.
Jesień to odpowiednia
pora do
Fot. Robomow
usuwania gałęzi drzew i krzewów. Każda,
znajdująca się w ogrodzie roślina ma osobliwe wymagania. Z pomocą w natłoku
ogrodowych obowiązków przychodzą odpowiednie narzędzia, w tym roboty koszące
trawę Robomow, które znakomicie nadają
się do tego typu wyzwań.
Jednym z najważniejszych aspektów jesiennej
pielęgnacji jest ostatnie cięcie trawy oraz
usunięcie liści z podłoża, które niezebrane
i zalegające przez zimę przyczynią się do
zmniejszenia jakości i dorodności trawnika
odbijającego na wiosnę. Częstotliwość
koszenia jest mniejsza niż latem, jednak
nie powinna zakończyć się przed przymrozkami. Podobnie jak zalegające liście,
długie źdźbła trawy w okresie zimowym
mogą zostać długotrwale przykryte
często gruba warstwą śniegu,
pod którą pojawią się
warunki beztlenowe
sprzyjające rozwojowi pleśni śniegowej.
Roboty koszące Robomow, w zależności od
modelu mogą ciąć trawę
na wysokości od 15-20
mm do 60-80 mm, więc z powiedzeniem
możemy ustalić wysokość na zalecane
przed zimą 20-40 mm. Dzięki szybko
obracającym się ostrzom Robomow niezwykle drobnie zmieli zarówno trawę, jak
i liście, mniejsze gałęzie, a nawet szyszki,
aby wyeliminować konieczności zbierania
ich pozostałości.
Po wykonaniu przez robota najcięższej pracy
możemy dodatkowo poddać trawnik zabiegom: aeracji lub wertykulacji (zwracając
uwagę na przewód ograniczający teren
pracy robota), nawożenia go środkami
z dużą ilością potasu i fosforu czy w razie
potrzeby zabezpieczenia go przed kretami
za pomocą elementów odstraszających je.
Zima to tak że okres, na k tór y należy
przygotować samego robota koszącego
Robomow. Po ostatnim koszeniu wskazane jest odłączenie stacji dokującej oraz
zabezpieczenie końcówki przewodu ograniczającego pracę robota przed wilgocią.
Dodatkowo urządzenie powinno przezimować w miejscu zadaszonym. W trosce
o akumulator należy podłączyć robota na
stałe do prądu oraz wyłączyć ustawienia
harmonogramu.
nr 2 (05), jesień 2015
Sprzęt ogrodowy
Sprzęt ogrodowy
sprzętu sportowego lepszym rozwiązaniem
będzie silnik elektryczny. Myjki wyposażone
w taki napęd są lżejsze, cichsze i łatwiejsze
w obsłudze od odpowiedników z silnikiem
spalinowym. Silnik elektryczny najczęściej
nie wymaga konserwacji poza kontrolą
działania lub wymianą szczotek, oczywiście
tylko wtedy, gdy jest w nie wyposażony. Ze
względu na dużo większą wydajność silniki
elektryczne są też tańsze w eksploatacji od
motorów spalinowych. Zasilane prądem myjki
mają jedną zasadniczą niedogodność: nie
można ich zastosować tam, gdzie nie ma
dostępu do gniazdka elektrycznego. Istnieją
wprawdzie środki zaradcze, jak podłączenie
do spalinowego agregatu prądotwórczego,
jednak to rozwiązanie mało praktyczne
i wątpliwe ekonomicznie. Przy wyborze myjki
warto zwrócić uwagę, czy wybrane urządzenie wyposażone jest w silnik jednofazowy
czy trójfazowy. Ten drugi wymagać będzie
przyłącza elektrycznego 400 V, zwanego
potocznie siłą. Nie wszystkie budynki są
w nie wyposażone.
Urządzenia myjące napędzane silnikiem
spalinowym przekonują swą uniwersalnością. Wystarczy nalać do zbiornika paliwa
i podłączyć źródło wody. Mniejsze modele
myjek wyposażone są najczęściej w prosty,
jednocylindrowy benzynowy silnik czterosuwowy. Bardziej wymagające modele mogą
być zasilane wielocylindrowymi silnikami
wysokoprężnymi. Nie są jednak pozbawione
wad. Przede wszystkim są to wymiary i masa.
Porządki
pod ciśnieniem
I
ch głównym zadaniem jest maksymalnie
efektywne wykorzystanie potencjału
najlepiej dostępnego środka myjącego
na ziemi – wody. Spadające ceny, łatwość
obsługi, a przede wszystkim walory użytkowe
sprawiają, że myjki ciśnieniowe coraz częściej stają się standardowym wyposażeniem
gospodarstwa domowego. Za ojca myjki
ciśnieniowej uważa się Alfreda Kärchera,
który jako pierwszy opatentował i wprowadził
na rynek wysokociśnieniowe urządzenie
czyszczące.
Podstawowy podział: amatorskie i profesjonalne
Woda to doskonały rozpuszczalnik, potrafi
roztworzyć większość znanych substan-
32
Fot. Kärcher
Myjki wysokociśnieniowe
ugruntowały sobie pozycję wśród
użytkowników profesjonalnych.
Teraz stają się standardowym
wyposażeniem gospodarstw
domowych.
Konsumenckie
myjki wysokociśnieniowe
cji. Jej działanie wzmaga odpowiednia
temperatura, ale nawet zimna woda pod
wysokim ciśnieniem bez problemu poradzi
sobie z uporczywym a nawet zaschniętym
brudem. Myjki ciśnieniowe ze względu na
zastosowanie podzielić można na dwie kategorie – amatorskie i profesjonalne. Myjki
do użytku amatorskiego również dzielą się
na dodatkowe podkategorie. Którą zatem
wybrać? Głównym kryterium wyboru myjki
powinna być szacowana częstotliwość używania. Jeśli planujemy sporadycznie wyczyścić
na przykład rower lub samochód, wystarczy
najprostsze urządzenie. Istnieje wtedy mniejsze
prawdopodobieństwo przegrzania pompy
i silnika ją napędzającego. Mycie większych
powierzchni, na przykład ogrodowych alejek
lub elewacji domu, gdy pracuje się dłuższy
czas bez przerwy, wymagać będzie bardziej
wytrzymałego narzędzia.
Źródło zasilania
Najważniejszymi komponentami każdej myjki
są silnik i pompa wysokiego ciśnienia. Najczęściej stosowane są silniki elektryczne
oraz spalinowe. Istnieją także tak zwane
napędy hybrydowe. Opierają się one na
silniku elektrycznym, który może być zasilany
z sieci elektrycznej lub z wbudowanego
w urządzenie akumulatora. Sprawdzają
się one w wypadku utrudnionego dostępu
do stałego źródła zasilania, na przykład
na kempingu lub działce. Mają one jednak
swoje ograniczenia: ze względu na rozmiar
i masę akumulatora wydajność i czas pracy
na zasilaniu bateryjnym są stosunkowo małe.
Przejdźmy jednak do znacznie popularniejszych
rozwiązań, tj. napędu z silnika elektrycznego, wymagającego stałego podłączenia
do sieci, i napędów opartych na silnikach
spalinowych. Poszczególne typy napędów
mają swoje wady i zalety. Nie da się powiedzieć, że jeden jest lepszy od drugiego.
Wszystko zależy od oczekiwań użytkownika.
Do pracy przy domu, mycia samochodu lub
nr 2 (05), jesień 2015
DIRT DEVIL. M3300
www.infomarket.edu.pl
Myjki spalinowe, nawet te podstawowe, są
duże i ciężkie. Wynika to z wymiarów samych
silników, do tego dochodzi osprzęt, często
akumulator potrzebny do rozruchu silnika,
osprzęt silnika i pompy, zbiorniki paliwa
i środków czyszczących. Im lepsze parametry
pracy (ciśnienie robocze i wydatek wody),
tym większa masa i rozmiary. Waży też sama
pompa. W tej klasie urządzeń spotyka się
właściwie tylko pompy rzędowe, których
korpusy wykonane są ze stopów mosiądzu
bądź stali szlachetnej. Są to grube bloki
metalu, ciężkie, ale solidne. Trzeba pamiętać,
że myjki spalinowe potrzebują odpowiedniej
konserwacji. Silniki wymagają przeglądów,
wymiany oleju w ściśle określonych okresach,
wymiany filtrów oleju, powietrza i paliwa,
regulacji gaźników lub układów wtryskowych. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza gdy
zamierzamy korzystać z myjki nieregularnie.
Długotrwała bezczynność urządzenia może
powodować osadzanie się zanieczyszczeń
w układzie paliwowym silnika i zasilaniu
wodnym pompy. Dłuższy przestój sprzyja
też powstawaniu korozji. Większość producentów uzależnia wydawaną gwarancję od
regularnych przeglądów w autoryzowanych
serwisach. Warto o tym pamiętać, czytając
po zakupie instrukcję dołączoną do produktu.
Pompa wysokiego
ciśnienia
Zadaniem pompy jest zwiększenie ciśnienia wody
pobieranej z sieci wodociągowej. W myjkach
stosowane są dwa rodzaje pomp: osiowe
i rzędowe. W myjkach kompaktowych do
użytku amatorskiego i półprofesjonalnego
stosuje się typ osiowy z kilku powodów.
Pompa osiowa zintegrowana jest z silnikiem, dzięki czemu układ pompa-silnik
jest lżejszy, co wpływa na wielkość
całego urządzenia.
Pompy rzędowe działają na
zasadzie podobnej do silnika
spalinowego, z tą różnicą,
że nie wytwarzają energii
mechanicznej, a pobierają
ją na potrzeby uzyskania
wysokiego ciśnienia hydraulicznego. Solidny
blok czy też korpus
pompy mieści cylindry, w których poruszają się
tłoki. Te z kolei poprzez korbowody łączą się
z wałem korbowym. Jeden z czopów (końców)
wału połączony jest z silnikiem zasilającym
pompę. Głowica pompy kryje ciśnieniowe
zawory odpowiedzialne za doprowadzenie
i odprowadzenie wody.
Duże znaczenie dla wydajności i trwałości
myjki ma materiał, z którego wykonana jest
pompa. Najprostsze i najtańsze myjki mają
korpusy pomp z wzmocnionych kompozytów, popularnie nazywanych plastikiem,
ale to spore uproszczenie. W rzeczywistości
materiał ten jest dosyć wytrzymały, o ile
nie poddaje się go zbytnim obciążeniom.
W droższych i bardziej zaawansowanych
myjkach, powiedzmy klasy średniej, spotkać
jest kryterium masy samego urządzenia.
Istnieje przekonanie, że cięższa myjka ma
solidniejsze podzespoły, na przykład pompę
wykonaną z aluminium lub mosiądzu. To błąd.
Solidna myjka nie musi ważyć wiele. Wielu
producentów odróżnia produkty profesjonalne
oznaczeniami typu „HD” lub „Professional” ze
względu na użyte przy produkcji komponenty.
Parametry pracy
Ciśnienie robocze to jeden z najważniejszych
parametrów użytkowych myjki. Jego wartość
podawana jest najczęściej w barach (bar) lub
megapaskalach (MPa). Na użytek amatorski
wystarczy, gdy ciśnienie robocze (nie maksymalne) wynosi ponad 100 bar. Oczywiście, im
wyższa wartość tego parametru, tym lepiej
Najważniejszymi komponentami każdej myjki są silnik i pompa
wysokiego ciśnienia. Najczęściej stosowane są silniki elektryczne
oraz spalinowe.
można pompy z korpusem ze stopów aluminium. Mają większą trwałość w porównaniu
do kompozytów, odporniejsze są również
na wyższe ciśnienia robocze i obciążenia.
Najwyższej klasy urządzenia mają pompy
wykonane z kutego mosiądzu lub (rzadziej)
stali szlachetnej. Tu liczy się trwałość nawet
przy ciągłej pracy z maksymalnym obciążeniem.
W profesjonalnych myjkach dla zwiększenia
trwałości stosowane są najczęściej tłoki
pokryte materiałami ceramicznymi.
Jak zatem odróżnić myjkę amatorską od
profesjonalnej? Często powtarzanym błędem
michelin. mpx120L
myjka będzie sobie radzić z uporczywymi
zabrudzeniami. Nie można jednak popadać
w skrajność. Profesjonalne myjki osiągają ciśnienie rzędu nawet 3800 bar, jednak
mają one rozmiary małego domku i podobnie
kosztują. Innym bardzo ważnym parametrem
jest wydajność, lub inaczej wydatek wody,
wyrażana w l/h. W klasie urządzeń amatorskich
wydajność tłoczenia zawiera się w zakresie
od 150 do 600 l/h.
Hitachi. AW150
33
Sprzęt ogrodowy
Dodatkowa opcja – podgrzewanie wody
Woda to świetny środek myjący, jednak z niektórymi zabrudzeniami trudno poradzić sobie
nawet pod wysokim ciśnieniem. Większość,
nawet najprostszych, myjek można podłączyć
do źródła ciepłej wody. Maksymalna wartość
temperatury doprowadzanej wody z reguły
nie przekracza 60 °C, jednak w tej kwestii
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
Dlaczego? Pompy ciśnieniowe są mało odporne
na wysokie temperatury. Same warunki pracy
zwiększają wartość tego parametru, a gorąca woda nie sprzyja chłodzeniu. Znacznie
lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie
dodatkowych podgrzewaczy wody. Wpływa
do nich woda już pod wysokim ciśnieniem,
a więc pompa jest bezpieczna. Podgrzewacz
to wymiennik ciepła, gdzie energia cieplna ze
spalania paliwa (oleju lub gazu) przekazywana
jest do cieczy. Newralgicznym punktem jest
wężownica – to nią płynie podgrzewana
woda. Ma kształt spirali, by osiągnąć jak
największą powierzchnię styku z gorącym
powietrzem i spalinami. Jest wykonana ze
stali szlachetnej lub bardziej trwałej stali
kwasoodpornej. Uzyskiwane temperatury
mogą dochodzić do 160 °C. Dzięki temu
FACTORY
2 w 1 - podwójna strategia
w walce z brudem
ciśnieniowa + odkurzacz
 Myjka
do pracy na sucho i mokro
kÄrcher. K4 Kompakt
ELEKTROMASCHINEN.
HDEm 2900
FIELDAMNN. FDW-2003-E
 Ciśnienie 135 bar
 Zasięg pracy 16 m
 Bogate wyposażenie w akcesoria
 Gwarancja door to door
Jak myć urządzeniem wysokociśnieniowym? Krótki przewodnik Kärchera.
pionowo z odległości 20-30 cm od podłoża.
Powierzchnię czyścić pasami na zakładki.
Jak czyścić bez rozprysków
wody?
Do czyszczenia większych powierzchni (podjazdów, tarasów, elewacji czy ogrodzenia)
warto zastosować przystawki do powierzchni
płaskich. Urządzenia te podczas pracy lekko
unoszą się nad powierzchnię. Dwie dysze
wprawiane w ruch obrotowy gwarantują
nawet kilkakrotne zwiększenie wydajności
powierzchniowej i wyjątkowo skuteczne
usuwanie brudu. Obudowa zapobiega rozbryzgom wody podczas czyszczenia. Kärcher
oferuje kilka modeli T-Racer o zróżnicowanym
kształcie głowicy czyszczącej.
Jak umyć samochód?
Jak zadbać o grill?
Spryskać karoserię aktywną pianą nanosząc
ją od dołu aż po dach, aby roztwór jak najdłużej działał na powierzchnię. Następnie
spłukać auto płaskim strumieniem wysokociśnieniowym, zachowując bezpieczny
dla lakieru dystans od dyszy 20-30 cm.
Warto wyposażyć urządzenie w lancę do
mycia podwozi, która skutecznie usuwa
uporczywe zabrudzenia takie jak: błoto,
glina czy osad z soli.
Czyścić wysokim ciśnieniem wody wzmocnionym odpowiednim środkiem czyszczącym (np.
uniwersalny środek czyszczący Kärcher RM
555). To pozwoli usunąć plamy z oleju i tłuszczu
Jak wyczyścić kosiarkę?
Po uprzednim zapoznaniu się ze wskazaniami producenta, czyścić silnym strumieniem
wody o kącie 25°, aby usunąć resztki trawy
przylegające do noża i korpusu. Strumień
kierować z odległości około 20-30 cm. Dzięki
temu, woda spływa z boku, nie pryskając na
wszystkie strony.
34
z grilla ogrodowego. Duże grille kamienne należy
czyścić z zastosowaniem środka do czyszczenia
fasad i kamienia (do stosowania ręcznego lub
z urządzeniami wysokociśnieniowymi), który
przeznaczony jest do usuwania uporczywych
zabrudzeń takich jak olej, tłuszcz, sadza, pył czy
zabrudzenia emisyjne z wszelkich powierzchni
kamiennych. Następnie należy zakonserwować
powierzchnię. Środek do pielęgnacji kamienia
i elewacji Kärcher (do stosowania ręcznego)
to bardzo skuteczny środek impregnujący,
który zapewnia wielomiesięczną ochronę
powierzchni kamiennych przed zabrudzeniami
i wpływem środowiska, a także znacznie
ułatwia czyszczenie.
Jak umyć kosz na śmieci?
Z użyciem środka czyszczącego. Praca w trybie
niskiego ciśnienia wody pozwoli urządzeniu
na zassanie środka czyszczącego, a następnie
naniesienie roztworu na ścianki pojemnika. Do
spłukania należy zastosować strumień wody pod
wysokim ciśnieniem.
Jak usunąć mech
z chodników?
Najskuteczniej wykona się to zadanie przy
użyciu dyszy rotacyjnej, kierując strumień wody
nr 2 (05), jesień 2015
www.dirt-devil.pl
Sprzęt ogrodowy
część wypływającej z lancy wody zamienia
się od razu w parę, która także ma doskonałe
własności myjące. Podgrzewacze wody także
wymagają okresowej kontroli.
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria
Myjki wysokociśnieniowe wyposażone być
mogą w dziesiątki dodatkowych akcesoriów, zwiększających walory użytkowe.
Najważniejsze z nich to narzędzia robocze
myjek. Przyłączane są one do końcówki węża
wysokociśnieniowego wychodzącego z pompy. Podstawowym narzędziem jest pistolet
z mechanizmem spustowym, odcinającym
dopływ wody. Do niego przyłączyć można
lance z różnymi rodzajami dysz, dającymi
odmienne charakterystyki strumienia. Trzy
podstawowe typy dysz to: punktowe, płaskie,
rotacyjne (turbo).
Dysze płaskie dają strumień w kształcie wachlarza. Strumień taki jest skuteczny w wypadku
czyszczenia dużych i gładkich powierzchni.
Zaletami są tu szybkość działania i względna
delikatność. Większość lanc z płaską dyszą
umożliwia regulację ciśnienia roboczego.
Lance rotacyjne przeznaczone są do usuwania bardziej uporczywego brudu, mogą
być nawet do 70 proc. skuteczniejsze od
kÄrcher. K4 Standard
Hitachi. AW100
płaskich przy tym samym ciśnieniu wody.
Ich dysze obracają się, wprawiane w ruch
strumieniem wody. Pulsujący strumień dosłownie rozbija zanieczyszczenia, odrywając
i zmywając je z czyszczonej powierzchni.
Doskonale sprawdzają się na materiałach
nierównych i porowatych, jednak z uwagi na
agresywność należy stosować je z rozwagą.
Czytelne oznakowanie – łatwy wybór
Systematyka domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.
W ubiegłym roku firma Kärcher wprowadziła
nowe oznakowanie swoich produktów z linii
do użytku domowego. Dobór konkretnego
urządzenia ułatwiają ikonki symbolizujące
przykładowe zastosowania, np. samochód,
rower, balkon, fasada domu czy sprzęt sportowy. Dodatkowo w wyraźnym miejscu
podawana jest moc, wydajność i ciśnienie
maksymalne.
36
Zsynchronizowany system ikonek ułatwia
identyfikację potrzeb i wybór, optymalnego
do potrzeb, urządzenia. Także pod kątem
rodzaju czyszczonej powierzchni i czasu, jaki
klient będzie mógł poświęcić na sprzątanie.
W każdej klasie myjek (K2, K4, K5, K7) klient
będzie miał dalszy wybór, gdyż linie urządzeń
zostały zaprojektowane tak, by spełniały
różnorodne wymagania. Wybierając linię
Standard, użytkownik ma zagwarantowane to,
co niezbędne dla mycia wysokociśnieniowego.
Linia Compact została zaprojektowana pod
kątem wysokiej mobilności, kompaktowych
rozmiarów i łatwości przechowywania, linia
Premium pod kątem przyjazności obsługi,
bogatego wyposażenia i wszechstronności
zastosowań. Linia Premium eco!ogic zapewnia
pracę z pełną troską o środowisko naturalne.
michelin. mpx130L
Popularnym rozwiązaniem jest dołączanie do
myjek dozowników detergentów i pianownic.
Na rynku dostępne są specjalistyczne środki
myjące, znacząco poprawiające wydajność
mycia. Najczęściej dołączony jest oddzielny
zbiorniczek na płyn (lub jest on wbudowany
w korpus myjki). Ilość używanego płynu
można regulować pokrętłem. Podobnie działa
pianownica. Z wyglądu przypomina nieco
pistolet do malowania pneumatycznego.
Przydatna jest zwłaszcza dla posiadaczy
samochodów. Natryskuje się przy jej pomocy
aktywną pianę, następnie należy odczekać na
jej reakcję z brudem. Później pozostaje tylko
spłukanie czystą wodą z lancy z płaską dyszą.
By uniknąć rozbryzgu wody, można zastosować
szczotki – nieruchome lub rotacyjne. To dobre
rozwiązania do mycia posadzek, również
w pomieszczeniach. Z dodatkowego osprzętu
dobrać można też specjalne końcówki do
udrażniania rur kanalizacyjnych i czyszczenia
zbiorników, ale to narzędzia profesjonalne,
z których korzystać należy z rozwagą.
Co do wyposażenia samej myjki, to należy
pamiętać, że nawet najmniejsze modele ważą
po kilkanaście kilogramów, powinna więc mieć
ona podwozie z kółkami i solidny uchwyt.
Dobrym rozwiązaniem jest też bęben do
zwijania na nim węża wysokiego ciśnienia.
Droższe myjki standardowo zaopatrzone
są w filtry do wody, jednak w wypadku
nawet tańszych urządzeń warto dołączyć
filtr akcesoryjny, zwłaszcza jeśli źródłem
wody jest zbiornik otwarty.
Myjki wysokociśnieniowe, jako narzędzia
czyszczące wygrywają z popularnym wężem
ogrodowym. Ich przewaga to skuteczność,
szybkość i oszczędność wody. Rosnąca konkurencja w segmencie maszyn amatorskich
sprawia, że są coraz bardziej przystępne
cenowo. Warto rozważyć zakup takiego
urządzenia, jeśli jesteśmy właścicielami domu
jednorodzinnego lub we własnym zakresie
chcemy umyć swój pojazd.
nr 2 (05), jesień 2015
Warsztat
Warsztat
Typy nagrzewnic
Nie zamrażaj
biznesu na zimę
Nagrzewnica nadmuchowa gazowa na baterie
Nagrzewnica nadmuchowa gazowa sieciowa
Nagrzewnica nadmuchowa olejowa
bez odprowadzania spalin
Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin
Nagrzewnica nadmuchowa elektryczna
Olejowy promiennik podczerwieni
Nadmuchowe nagrzewnice powietrza
i promienniki podczerwieni
Okres jesienno-zimowy i następujący szybko spadek temperatury powietrza zmusza wiele firm, zwłaszcza operujących
w branży budowlano-remontowej, do ograniczenia działalności do niezbędnego minimum. Naraża to przedsiębiorstwa
na znaczny spadek obrotów i ograniczenie zatrudnienia. Tymczasem ujemna temperatura nie musi skazywać ich na
kilkumiesięczne przestoje. Wystarczy zainwestować w nagrzewnicę – odpowiednio dobrana pozwoli utrzymać działalność
na wysokich obrotach.
R
ynkowa oferta nagrzewnic jest naprawdę imponująca, a renomowani
producenci dysponują fachową wiedzą, która pozwala dobrać odpowiednie
modele do potrzeb praktycznie każdej
działalności.
Gdzie można stosować nagrzewnice powietrza?
Odpowiedź na to pytanie jest najprostsza
z możliwych: praktycznie wszędzie tam, gdzie
potrzebny jest zastrzyk lub też stały dopływ ciepła.
Można je stosować w zakładach usługowych
– do ogrzewania warsztatów rzemieślniczych:
stolarskich, ślusarskich, spawalniczych itp.,
w magazynach i narzędziowniach, serwisach
samochodowych i stacjach diagnostycznych.
Znakomicie sprawdzają się w myjniach samochodowych, kiedy zachodzi potrzeba
stałego utrzymywania dodatniej temperatury.
38
Wspomagają osuszanie zalanych pomieszczeń
i budynków podczas prac remontowych. Na
placach budowy pozwalają dogrzewać budynki
w stanie surowym, zapobiegać zamarzaniu
świeżo wylanego betonu i asfaltu, a także
osuszać świeżo położone tynki. Można je
stosować do ogrzewania miejscowego przy
pracach instalacyjnych i konserwacyjnych,
dogrzewać pracowników zatrudnionych przy
liniach produkcyjnych, dogrzewać szatnie
i pomieszczenia socjalne. Przydatne są podczas
suszenia ubrań roboczych. Zastosowanie ich
w roli ogrzewania zastępczego podczas prac
remontowych centralnego ogrzewania czy
w ramach ogrzewania awaryjnego wydaje się
oczywiste. Kiedy Poznań przygotowywał się
do międzynarodowej imprezy sportowej Red
Bull – X-Fighters Poznań Freestyle Motocross,
przez wiele dni wcześniej padał intensywny
deszcz, co uniemożliwiało zbudowanie odpowiedniego toru. Materiały, z których buduje
się taki tor – 11 ton piasku i gliny, były zbyt
mokre, aby przygotować z nich odpowiednią
mieszankę i zbudować tor zgodny z restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa. Osuszono
je wtedy za pomocą nagrzewnic Master B
360 i mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych tor został przygotowany na
czas, a impreza odbyła się zgodnie z planem.
Sam tor okazał się jednym z najciekawszych
w dotychczasowej historii tej imprezy. Nagrzewnice mogą więc znaleźć zastosowanie
w wielu dziedzinach.
Wszystkie niezbędne informacje na temat
nagrzewnic można znaleźć w materiałach
informacyjnych renomowanych producentów
i poznać korzyści wynikające z ich zastosowania
na budowie, w warsztacie lub w magazynie.
W niniejszym tekście można również znaleźć
garść przydatnych informacji.
Nagrzewnica – budowa
i zasada działania
Nagrzewnice są to urządzenia służące ogrzewaniu
powietrza. Mogą pełnić funkcję samodzielnego
źródła ciepła, wspomagać system ciepłowniczy budynku lub zastępować go w wypadku
awarii. Niektóre modele mogą także zapewniać
ciepło w miejscach półotwartych lub nawet
na zewnątrz. Ich niewątpliwymi zaletami są
prosta budowa i brak konieczności montowania
jakichkolwiek instalacji, dzięki czemu można
je zastosować w miejscach, gdzie systemy
grzewcze nie mogą być wykorzystane.
nr 2 (05), jesień 2015
Sama budowa większości nagrzewnic jest
podobna, podstawowe elementy to silnik
wraz z wentylatorem, układ sterujący, układ
bezpieczeństwa, źródło ciepła - w przypadku
nagrzewnic spalinowych jest to zespół palnika
i komora spalania (z wymiennikiem lub bez
wymiennika) a w przypadku nagrzewnic
elektrycznych są to grzałki z osłonami termicznymi. Ponadto w zależności od modelu
w nagrzewnicach możemy znaleźć dodatkowe wyposażenie takie jak wyświetlacz
temperatury i kodów usterek, wbudowany
termostat regulujący temperaturę w pomieszczeniu, gniazda dodatkowych zewnętrznych
termostatów pomieszczeniowych, uchwyty,
koła, filtry itd.
Zassane z zewnątrz powietrze jest wtłaczane
do nagrzewnicy za pomocą napędzanego
silnikiem elektrycznym wentylatora, który
wymusza jego ruch wewnątrz urządzenia.
Pobrane powietrze trafia do komory grzewczej
i zostaje ogrzane ciepłem pochodzącym ze
spalania paliwa lub generowanym przez
elektryczne grzałki.
www.infomarket.edu.pl
Nagrzewnica nadmuchowa elektryczna z podłączonym przewodem rozprowadzającym
39
Warsztat
Warsztat
Elektryczna nagrzewnica Master B 3,3 EPB
W ofercie marki Master od lat duże znaczenie
ma linia włoskich nagrzewnic elektrycznych.
Duży wybór modeli o mocy w zakresie od
1 do 40 kW sprawia, że są one niezwykle
popularne wśród budowlańców, właścicieli
warsztatów, instalatorów oraz domowych
majsterkowiczów.
Zdecydowanym liderem w sprzedaży jest
Master B 3,3 EPB – mała, kompaktowa nagrzewnica o wydajności 1,65 kW – 3,3 kW.
Podobnie jak pozostałe modele ma mocną
i wytrzymałą stalową obudowę, a elementy
grzewcze wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Wyposażona jest w termostat
pomieszczeniowy oraz termostat przegrzania.
Regulacja mocy umożliwia odpowiednie
dostosowanie przepływu ciepłego powietrza
do potrzeb, a dodatkowy przełącznik „lato-zima” służy do uruchomienia funkcji samej
wentylacji. Nagrzewnicę charakteryzuje
bardzo cicha praca. Ważnymi elementami
wpływającymi na bezpieczną pracę urządze-
w dowolne miejsce. Potencjalny użytkownik
musi więc odpowiedzieć sobie na pytanie, jak
zaawansowanego sprzętu potrzebuje oraz w jaki
sposób będzie dane rozwiązanie użytkował,
a następnie, jaki rodzaj paliwa ma zasilać dane
urządzenie. Kolejny bowiem podział nagrzewnic
opiera się na rodzaju stosowanego w nich
paliwa. Wyróżniamy nagrzewnice olejowe,
nagrzewnice elektryczne, nagrzewnice gazowe,
nagrzewnice na paliwa stałe oraz nagrzewnice
wodne. Te ostatnie jednak są stosowane tylko
jako element instalacji.
11
Nagrzewnice nadmuchowe olejowe.
10
W nagrzewnicach olejowych źródłem
ciepła jest olej opałowy lub napędowy.
Paliwo dostarczane jest przez dyszę
9
nia są
także automatyczny reset
oraz silnik z wyłącznikiem termicznym.
Nagrzewnica elektryczna Master B 3,3 EPB
jest bardzo funkcjonalna i wydajna. Doskonale
spełnia funkcję tymczasowego ogrzewania
mniejszych pomieszczeń i stąd zapewne jej
ogromny sukces sprzedażowy.
Uwaga! W modelach z odprowadzeniem
spalin bardzo istotne jest, aby konstrukcja
komory spalania oraz wymiennika ciepła
była całkowicie szczelna – jest to gwarancją
czystości powietrza nadmuchiwanego do
pomieszczenia.
Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane bezpośrednio do pomieszczenia lub za pomocą kanału
nawiewnego. W wypadku montażu kanału
nawiewnego istnieje możliwość rozdzielenia
go na dwa lub więcej mniejszych, co umożliwia
ogrzanie kilku pomieszczeń przy pomocy jednej nagrzewnicy. Zazwyczaj
pracą urządzenia steruje termostat
pomieszczeniowy (wbudowany lub
zewnętrzny), który pozwala dostosować
temperaturę w pomieszczeniu do
konkretnych potrzeb odbiorcy. Termostat pomieszczeniowy jest polecany
szczególnie w przypadku konieczności
utrzymania w pomieszczeniu stałej
określonej temperatury. Całość pracy
nadzorują termostaty bezpieczeństwa
i gospodarstw domowych. Jeżeli jako kryterium
klasyfikacji przyjmiemy sposób użytkowania
urządzenia, można je podzielić na stacjonarne
i mobilne oraz te, będące elementem maszyn.
Nagrzewnice stacjonarne stanowią stałe
rozwiązanie grzewcze stosowane zazwyczaj
samodzielnie do ogrzewania warsztatów,
fabryk, hal przemysłowych, itp. Możliwy
jest dwojaki sposób ich montażu: stojący
i podwieszany. W działalności biznesowej
– produkcyjnej, handlowej czy usługowej
idealne rozwiązanie stanowią nagrzewnice
przenośne – mogą być rozwiązaniem okresowym lub stanowić samodzielny element
grzewczy. Ich konstrukcję charakteryzują
stosunkowo małe gabaryty, wygodne uchwyty
i mocne koła, umożliwiające szybki transport
8
które w przypadku gdy temperatura urządzenia
wzrośnie powyżej temperatury krytycznej odłączą
układ grzewczy, pracujący wentylator wychłodzi
nagrzewnice do bezpiecznej temperatury co
umożliwi ponowne włączenie w trybie grzania.
5
Wybierz właściwie
– podział nagrzewnic
7
paliwową do komory grzewczej, gdzie
w procesie spalania wytwarza odpowiednio wysoką temperaturę do podgrzania
przepływającego przez komorę i wokół
niej powietrza. Nagrzewnice olejowe
ze względu na konstrukcję dzieli się na
4
Na rynku dostępne są różne rodzaje nagrzewnic. Ze względu na przeznaczenie dzielimy
nagrzewnice na urządzenia profesjonalne
oraz te przeznaczone dla drobnego biznesu
które generują silne, ukierunkowane promieniowanie cieplne, które można wykorzystywać m.in. do ogrzewania. Stosuje się
je w miejscach, gdzie ważne jest miejscowe
ogrzewanie bez zbędnej emisji ciepła do
otoczenia, np. na liniach produkcyjnych
czy w magazynach. Ponieważ emitują
ciepło bez ruchu powietrza, nie generują
2
Zastosowania nagrzewnic w branży
narzędziowej i budowlanej
6
3
1
modele wyposażone w odprowadzanie
spalin (nazywane również wymiennikowymi) oraz te bez takiej funkcji (tzw.
bezwymiennikowe). W urządzeniach bez
wymiennika powietrze przepływające przez
nagrzewnicę ogrzewane jest bezpośrednio
przez płomień i łączy się ze spalinami.
Zapewniają one stały dopływ dużych ilości
ogrzanego do bardzo wysokiej temperatury
powietrza tam, gdzie jest ono pożądane.
Przeznaczone są do otwartych lub dobrze
wentylowanych powierzchni. W nagrzewnicach wyposażonych w wymiennik paliwo spalane jest w zamkniętej komorze
1
40
nr 2 (05), jesień 2015
www.infomarket.edu.pl
właściwie żadnego hałasu. Ważne jest, aby
użytkować je w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
Nagrzewnice gazowe. Urządzenia te
charakteryzuje taka sama zasada działania,
jak w wypadku nagrzewnic olejowych, z tą
różnicą, że paliwem wykorzystywanym do
ogrzania powietrza jest gaz. Proces spalania
zachodzi w otwartej komorze grzewczej,
do której powietrze wtłaczane jest za pomocą wentylatora. Nowością a zarazem
ciekawostką rynkową są nagrzewnice gazowe w których cały układ elektryczny jest
zasilany akumulatorem litowo-jonowym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenia te
mogą pracować w miejscach w których nie
ma żadnego dodatkowego źródła prądu.
spalania, a spaliny są odseparowane od
ogrzewanego powietrza i odprowadzane
na zewnątrz. Urządzenia te zapewniają
dopływ czystego, suchego i pozbawionego
produktów spalania ciepłego powietrza.
Znakomicie sprawdzają się w miejscach
z ograniczonymi możliwościami wentylacyjnymi, takich jak sklepy, namioty
imprezowe, hale wystawowe itp. Mogą
być stosowane z elastycznymi przewodami pozwalającymi na szybkie i łatwe
rozprowadzenie ciepłego powietrza.
Olejowe promienniki podczerwieni.
Promienniki podczerwieni to urządzenia,
ogrzewanie warsztatów rzemieślniczych
w spomaganie osuszania zalanych
pomieszczeń
3 ogrzewanie stacji diagnostycznych
4 dogrzewanie pracowników przy liniach
produkcyjnych
5 dogrzewanie miejsc otwartych i półotwartych
6 osuszanie świeżo położonych tynków
7 ogrzewanie magazynów i narzędziowni
8 dogrzewanie szatni
9 o suszanie budynków podczas prac
remontowych
10 dogrzewanie budynków w stanie surowym
11 ogrzewanie serwisów samochodowych
2
utrzymywanie dodatniej temperatury
w myjniach samochodowych
zapobieganie zamarzaniu świeżo wylanego betonu i asfaltu
ogrzewanie miejscowe przy pracach
instalacyjnych
ogrzewanie miejscowe przy pracach
konserwacyjnych
ogrzewanie zastępcze podczas prac
remontowych centralnego ogrzewania
ogrzewanie awaryjne
ogrzewanie pomieszczeń socjalnych
suszenie ubrań roboczych
osuszanie zalanych gruntów
41
www.masterheaters.pl
Warsztat
Orientacyjne wymagania cieplne dla budynków
Moc grzewcza (kW)
Nowe budynki
ze średnią izolacją (m 3)
Stare budynkize średnia
izolacją (m 3)
5
70-150
60-110
10
150-300
130-220
20
320-600
240-440
30
650-1000
460-650
40
1050-1300
650-890
50
1350-1600
900-1100
60
1650-2000
1150-1350
75
2100-2500
1400-1650
100
2600-3300
1700-2200
125
3400-4100
2300-2700
150
4200-5000
2800-3300
200
5000-6500
3400-4400
Dla zapewnienia prawidłowego spalania
należy w czasie użytkowania nagrzewnicy
zadbać o dopływ powietrza do urządzenia.
Najnowsze modele wyposażone są w zawory
z regulacją umożliwiające płynną nastawę
mocy, dzięki czemu można ograniczyć
zużycie gazu do potrzebnego minimum.
Nagrzewnice nadmuchowe elektryczne.
Przenośne nagrzewnice elektryczne zapewniają
możliwość ogrzewania w dowolnym miejscu
z natychmiastowym skutkiem, niezależnie od
jakości wentylacji w danym pomieszczeniu.
Jedynym ograniczeniem jest dostęp do źródła
prądu. Zapewniają szybki wzrost temperatury
w pomieszczeniu, a także skuteczne usuwanie nadmiaru wilgoci, dlatego znakomicie
sprawdzają się podczas prac remontowych,
znacznie przyspieszając wysychanie tynków
czy farb. Ze względu na konstrukcję możemy
wyróżnić tutaj „kompaktowe” nagrzewnice
nadmuchowe z wentylatorem osiowym, mocne
nagrzewnice nadmuchowe w kształcie rury
wyposażone w wentylator wytwarzający
duży spręż powietrza umożliwiający transportowanie ciepłego powietrza dedykowanymi do tego przewodami oraz elektryczne
promienniki podczerwieni, które ze względu
na brak wentylatora przeznaczone są do
bezpośredniego, bezpiecznego i czystego
ogrzewania wybranego punktu lub obszaru
pomieszczenia.
Nagrzewnice na paliwa stałe. Ten typ
nagrzewnic przeznaczony jest przede wszystkim
do ogrzewania hal produkcyjnych i innych
pomieszczeń przemysłowych, które nie
zostały wyposażone w instalację centralnego ogrzewania. Generowane przez nie
ciepło powstaje w wyniku spalania paliwa
stałego. Urządzenia tego typu mogą być
przystosowane do spalania tylko jednego
typu paliwa stałego lub też mogą być
wielopaliwowe. Stosuje się w nich m.in.
drewno, brykiet, torf, węgiel, miał węglowy,
koks, pellet, trociny lub wióry.
Zasady doboru i bezpiecznego użytkowania
Przed wyborem odpowiedniej nagrzewnicy
należy określić niezbędną minimalną moc
grzewczą. Należy przy tym wziąć pod uwagę
objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane
(V), wymagany przyrost temperatury (ΔT)
oraz współczynnik izolacji cieplnej, który
zależny jest od rodzaju konstrukcji obiektu
oraz izolacji (K). Moc grzewczą oblicza się
wg wzoru: V × ΔT × K = kcal/h. Znając
potrzebną moc grzewczą, można przystąpić
do wyboru właściwej nagrzewnicy, biorąc
pod uwagę jej zastosowanie, rodzaj paliwa,
wydajność czy np. cenę. I ważne jest, aby
MCS Central Europe Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a; 62-023 Gądki
e-mail: [email protected], tel. 61 654 40 00
to ostatnie kryterium nie było głównym
bądź jedynym. W wypadku jakichkolwiek
wątpliwość warto zwrócić się o poradę do
fachowca – sprzedawcy w punkcie handlowym
lub serwisie autoryzowanym przez producenta. Można też skontaktować się z działem
technicznym, który dobierze odpowiedni
rodzaj nagrzewnicy i moc.
Niezmiernie ważne jest, aby stosować się do
zaleceń producenta dotyczących użytkowania
i konserwacji urządzeń. Stosowanie się do kilku
zasad pozwoli bezpiecznie i efektywnie użytkować
urządzenie przez długi czas. Przede wszystkim
nie wolno zakrywać nagrzewnic podczas pracy
ani też stawiać ich w pobliżu plandek czy innych
tekstyliów. Nie należy stosować ich także w ła-
zienkach, na basenach lub w innych miejscach,
gdzie mogą mieć bezpośredni kontakt z wodą.
Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na to, aby
urządzenia te nie pracowały w pomieszczeniach
zapylonych oraz takich, w których znajdują
się materiały łatwopalne, takie jak benzyna,
rozpuszczalniki czy farby. Zawsze należy też
pamiętać, że podczas stosowania nagrzewnic
spalinowych niezbędna jest dobra wentylacja
pomieszczeń.
NAGRZEWNICE POWIETRZA
OSUSZACZE
WENTYLATORY
BIO COOLERY
Wydajna nagrzewnica olejowa Master B 100 CED
miejscu, a wbudowany 44-litrowy zbiornik
paliwa zapewnia kilka godzin ciągłej pracy.
Producent zadbał także o znakomitą jakość
komponentów, a zarazem mocną i wytrzymałą
konstrukcję, dostosowaną do pracy w trudnych warunkach. Nagrzewnica Master B 100
CED wyposażona jest m.in. w elektroniczną
kontrolkę płomienia, silnik z zabezpieczeniem
termicznym oraz komorę spalania wykonaną
ze stali nierdzewnej. Wszystko to ma zapewnić
Jest to zdecydowany bestseller wśród nagrzewnic olejowych bez odprowadzania spalin
w ofercie marki Master. Model ten od wielu lat
stosowany jest w warsztatach, magazynach
i na budowach.
Nagrzewnica nadmuchowa włoskiej produkcji
42
sprawne i bezawaryjne działanie urządzenia. Istnieje także możliwość podłączenia
termostatu pomieszczeniowego dla lepszej
kontroli temperatury otoczenia. Bez wątpienia dla użytkowników nagrzewnicy ogromne znaczenie mają również łatwa obsługa
i konserwacja. Urządzenie jest gotowe do
pracy natychmiast po uruchomieniu, a dzięki
stosunkowo niewielkiemu zużyciu paliwa
zapewnia ekonomiczne ogrzewanie.
B 100 CED o mocy 29 kW charakteryzuje się
dużym przepływem powietrza – 800 m3/h,
dzięki czemu możliwe jest szybkie ogrzewanie pomieszczeń i przestrzeni półotwartych.
Wygodny uchwyt oraz koła umożliwiają swobodne ustawienie urządzenia w dowolnym
nr 2 (05), jesień 2015
MASTER
OF
I TA LY
▪ ogrzewanie warsztatów rzemieślniczych
- stolarskich, ślusarskich, spawalniczych
▪ ogrzewanie magazynów i narzędziowni
▪ ogrzewanie serwisów samochodowych
▪ utrzymywanie dodatniej temperatury
w myjniach samochodowych
▪ dogrzewanie budynków w stanie surowym
▪ dogrzewanie pracowników przy liniach
produkcyjnych
▪ ogrzewanie miejscowe przy pracach
konserwacyjnych
▪ ogrzewanie awaryjne
▪ ogrzewanie pomieszczeń socjalnych
▪ osuszanie budynków podczas prac
remontowych
▪ suszenie ubrań roboczych
▪ osuszanie świeżo położonych
tynków
#1
W OGRZEWANIU MOBILNYM
1954
Warsztat
Warsztat
Co zrobić,
gdy nie ma prądu?
Fot. Best
Jak obsługiwać
agregaty prądotwórcze?
Ogólne informacje
o agregatach prądotwórczych
W
edług definicji agregatem prądotwórczym nazywamy urządzenie,
które składa się z prądnicy oraz
silnika spalinowego, który ją napędza. Dodatkowo
agregat wyposażony jest w zamontowany na
wspólnej ramie osprzęt, który zdolny jest do
samodzielnego zasilania odbiorników elektrycznych. Najczęściej urządzenia te dzielimy na
agregaty prądotwórcze jednofazowe i dwufazowe, stacjonarne i mobilne. Mobilne dzielimy
na przenośne, przewoźne oraz zabudowane
na stałe w pojazdach. Wszystkie agregaty
składają się z silnika spalinowego, prądnicy,
kondensatora i układu chłodzącego, najczęściej
wentylatora, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych,
które umieszczone są na wspólnej konstrukcji
metalowej. Agregaty nazywane są inaczej
Przykładowe zapotrzebowanie na moc
Urządzenie
44
Moc urządzenia
Zapotrzebowanie na moc
Komputer stacjonarny
500 W
600 W
Czajnik elektryczny
2000 W
2500 W
Laptop
60 W
70 W
Wiertarka udarowa
1000 W
3000 W
Silnik elektryczny jednofazowy
2000 W
6000 W
Żarówka
100 W
120 W
Lampa sodowa
500 W
2500 W
generatorami prądotwórczymi, co oznacza, że
są zespołami do generowania, tj. wytwarzania,
energii elektrycznej. Zastosowanie generatorów
energii elektrycznej jest bardzo duże. Jak już
wspomniałem, generatory są podstawowym
ogniwem awaryjnych układów zasilania i na
razie nie widać możliwości zastąpienia ich innymi
źródłami energii. Ogniwa, czy to galwaniczne
(akumulatory elektryczne), czy paliwowe, są
zbyt drogie i mało wydajne do zastosowania
w zasilaniu nawet awaryjnego oświetlenia
dużych budynków. Duże jednostki prądotwórcze
stosuje się na przykład do awaryjnego zasilania
układów wentylacyjnych w dużych fermach
drobiu i zasilania pomp hydroforów.
Agregaty prądotwórcze mogą też stanowić
główne źródło zasilania. Popularne staje się
instalowanie ich w oczyszczalniach ścieków
nr 2 (05), jesień 2015
Pierwszą i najważniejszą zasadą użytkowania
tego typu sprzętu jest dokładne sprawdzenie,
czy w danej instalacji elektrycznej nie ma
innego źródła zasilania. W żadnym wypadku
nie można podłączać generatorów do instalacji już zasilanych. Wszystkie urządzenia
prądotwórcze muszą być w trakcie pracy
uziemione. Ponadto podczas użytkowania
musimy ciągle sprawdzać obciążenie całkowite
agregatu – agregat nie może zostać przeciążony.
W praktyce oznacza to, że suma obciążeń nie
może przekraczać 70 proc. mocy znamionowej
generatora. W trakcie uruchamiania urządzenie nie może być podłączone do żadnego
odbiornika. Nie można zmieniać prędkości
pracy ustawionej przez producenta. Może to
doprowadzić do całkowitego rozregulowania
urządzenia, a w konsekwencji do uszkodzenia
urządzeń odbierających prąd z generatora. Ze
względu na to, że generatory wyposażone
są w silniki spalinowe, niewskazane jest
używanie ich w zamkniętych pomieszczeniach,
gdyż w wyniku spalania paliwa może dojść
do zatruć spalinami lub nawet zgonu. Tak
samo niebezpieczne dla zdrowia może być
obsługiwanie ich mokrymi rękami, ponadto
nie powinniśmy nigdy uruchamiać agregatu
stojącego w wodzie. Do porażenia prądem
elektrycznym może również dojść, kiedy do
agregatu podłączone zostanie niesprawne
urządzenie. Zawsze sprawdzajmy, czy odbiorniki generatora mają nieuszkodzone
kable zasilające oraz czy ich obudowy nie
zostały zniszczone.
porażeniu elektrycznemu. Analogicznie jest
w wypadku ochrony przed wodą, tylko że
tu wyróżniamy sześciostopniową skalę:
„„„0” oznacza całkowity brak ochrony,
„„„1” oznacza ochronę przed pionowo kapiącymi kroplami wody,
„„„2” przed wodą kapiącą do 15° odchylenia od pionu,
„„„3” przed wodą pryskającą skośnie do
60° nachylenia od pionu,
„„„4” przed wodą tryskającą ze wszystkich kierunków,
„„„5” oznacza, że urządzenie jest odporne
na wodę lejącą się ze wszystkich stron.
Jak to działa?
Generatory wyposażone są silniki spalinowe
spalania wewnętrznego – takie, jakie od
ponad stu lat montowane są w samochodach.
Zasadniczo rzecz ujmując, silnik spalinowy
wewnętrznego spalania przekształca energię
ze spalania paliwa w ruch mechaniczny
w prądnicy. Kiedy następuje zmieszanie
powietrza z zewnątrz z paliwem w silniku,
które dostarczane jest tam ze zbiornika –
baku, ruchome części powodują zapalenie
mieszanki paliwowej, w wyniku czego dochodzi
do kontrolowanej eksplozji wewnętrznej
(spalania) w komorach silnika, nazywanych
cylindrami. Występuje wiele odmian silnika
spalinowego, ale w systemach agregatów
prądotwórczych zapasowych najczęściej
stosowany jest silnik czterosuwowy. Jego
nazwa wywodzi się od liczby etapów spalania
w tym silniku, tak zwanych oddzielnych etapów
cyklu spalania. Wyróżniamy ten obejmujący
zassanie mieszanki paliwa z powietrzem,
etap sprężenia mieszanki, spalania lub wybuchu i wydechu spalin. Gdy silnik jest już
w ruchu, swoją pracę rozpoczyna prądnica.
Zadaniem prądnicy jest przekształcanie
energii mechanicznej, wytworzonej przez
silnik spalinowy, która jest źródłem energii,
w prąd zmienny. Przypomina to działanie
alternatora w samochodzie, który zazwyczaj
jest napędzany paskiem. Prądnica agregatu
Słownik pojęć
AVR – active voltage
regulation
Samoczynne załączanie
rezerwy
Regulacja napięcia. Urządzenia elektroniczne
nie są odporne na skoki napięcia. Zarówno
zbyt niskie, jak i zbyt wysokie wartości mogą
uszkodzić delikatne układy, np. komputera.
Dlatego na wyjściu napięcia z agregatu
stosuje się specjalne układy zapewniające
stałą wartość napięcia niezależnie od pracy
agregatu.
Jest to system automatycznego przełączania
sieci wewnętrznej na zasilanie awaryjne,
jeśli sieć główna zostanie uszkodzona lub
gwałtownie wyłączona. Zasilaniem awaryjnym najczęściej jest właśnie generator
prądu, który sterowany jest przez oddzielny
panel. W przypadku powrotu napięcia w sieci
głównej SZR wyłącza generator.
Inwerter
VA
Urządzenie spawalnicze mogące być wbudowaną częścią agregatu prądotwórczego.
Takie rozwiązanie zalecane jest właśnie
osobom które muszą korzystać ze spawarki
w miejscach bez dostępu d wymiarami o źródła
energii elektrycznej. Spawarki inwertorowe
cechują się niewielkimi i niskim obciążeniem
Woltamper. Jednostka miary mocy pozornej.
Pochodną jest kVA czyli kilo woltamper podawany jako moc znamionowa agregatów,
transformatorów i zasilaczy awaryjnych. Przy
zastosowaniu odpowiedniego wzoru można
przeliczyć moc podawaną w kVA na moc podawaną w kW.
prądotwórczego jest napędzana przez główny
wał pędny źródła napędu. Prostą prądnicę
można zbudować z magnesu i pętli wykonanej
z metalowego drutu. Energia elektryczna
powstanie wtedy, kiedy metalowa pętla
jest przesuwana przez pole magnetyczne,
a dokładnie przez dodatnie i ujemne bieguny
magnesu. W niektórych modelach prądnic
pętla druciana jest nieruchoma, natomiast
przesuwane jest pole magnetyczne dookoła tej pętli. Ta bardzo prosta zasada
działania, oparta na podstawach fizyki,
została wykorzystana w dużych prądnicach
stosowanych w agregatach prądotwórczych.
Silniki benzynowe stosowane są w małych,
awaryjnych generatorach prądu. Silnik ben-
Co to jest stopień
bezpieczeństwa
generatora?
Urządzenia elektryczne zazwyczaj mają
określony stropień bezpieczeństwa. Na
obudowach można znaleźć napis, np. „IP23”,
gdzie IP to właśnie stopień bezpieczeństwa,
a cyfry określają kolejno ochronę przed
ciałami obcymi i przed dotknięciem oraz
ochronę przed dostaniem się do wnętrza
wody. W wypadku ochrony przed ciałami
obcymi rozróżniamy pięć stopni ochrony
– od „0”, które oznacza całkowity brak
ochrony, aż do „4”, które oznacza, że urządzenie zabezpieczone jest w taki sposób,
że ciało obce większe niż 1 mm nie ulegnie
www.infomarket.edu.pl
sieci elektrycznej, dzięki temu
dobrze współpracują z nawet
niewielkimi generatorami. Agregaty trójfazowe średniej mocy, tj.
do 10 kVA mogą być łączone ze
spawarkami o prądzie spawania
do 300 A.
Fot. Best
W obecnych czasach dostęp do energii elektrycznej jest czymś oczywistym. Każdy korzysta na co dzień
z urządzeń zasilanych za jej pomocą. Na wykorzystaniu energii elektrycznej oparta jest światowa gospodarka; ba,
energia elektryczna ratuje ludzkie życie.
i składowiskach odpadów, gdzie stają się
metodą zagospodarowania gazów powstających w procesie fermentacji substancji
organicznych. Duże jednostki oprócz prądu
wytwarzają także duże ilości ciepła, które
również może być zagospodarowane i zwiększyć tym samym wydajność układu. Mniejsze
maszyny stosowane być mogą do napędu
urządzeń elektrycznych w miejscach oddalonych od sieci energetycznych, na przykład
na budowach, planach filmowych, scenach
koncertowych. Całkiem małe generatory
popularne są wśród właścicieli domków
działkowych, a także są wyposażeniem
wozów technicznych.
zynowy uzyskuje dużą moc z małej masy
własnej i wymiarów, nie jest wymagający
technicznie, łatwo go uruchomić, nawet za
pomocą prostego rozrusznika linkowego.
Nie wymaga też skomplikowanych układów
zasilania paliwem i jest względnie cichy.
Generator może być zasilany również przez
silnik gazowy, który zasadą działania odpowiada jednostkom benzynowym. Mieszkanka
paliwowo-powietrzna zapalana jest za pomocą
iskry ze świecy zapłonowej. Jednostki gazowe
to duże silniki do montażu stacjonarnego.
Wymagają szczelnej instalacji gazowej doprowadzającej paliwo. Najczęściej stosowane
są na wspomnianych wcześniej wysypiskach
śmieci i w oczyszczalniach ścieków
Najczęściej stosowane w agregatach prądotwórczych są silniki wysokoprężne. Wyróżniają
się stabilną pracą, dużą niezawodnością i, co
nie bez znaczenia, ekonomiczną pracą. Do ich
napędu stosuje się olej napędowy, dostępny
na każdej stacji paliw. Silniki wysokoprężne
są cięższe od jednostek benzynowych oraz
potrzebują więcej wysiłku przy uruchomieniu.
Generatory dieslowskie, nawet te małe,
często są zatem wyposażone w elektryczne
rozruszniki zasilane z akumulatorów. Praca
silników wysokoprężnych obarczona jest
sporym hałasem, a wydalane spaliny mają
dużą zawartość szkodliwych cząstek, jednak wielu producentów oferuje specjalne
układy redukujące te niedogodności do
akceptowanego poziomu.
Sterowanie
MAKITA. EG2250A
Agregaty prądotwórcze, nawet niewielkie,
mogą być wyposażone w układy elektroniczne
automatycznie sterujące ich pracą w razie zaniku
napięcia w sieci. Układy takie nazywane są
45
Warsztat
Warsztat
Generator BEST-GP4500K
W ostatnim czasie swoją ofertę agregatów
prądotwórczych systematycznie rozszerza
marka Best Tools. której twórca i właścicielem
jest Północna Grupa Narzędziowa. Latem
do jej asortymentu generatorów prądu
wszedł model GP4500K. Jest to agregat
1-fazowy o mocy znamionowej 4.0kW oraz
mocy szczytowej 4.5kW, co jest najwyższą
mocą z gniazda 230V, jaką oferują aktualne modele Best. Producent jak zwykle
dbając o najwyższą jakość oferowanych
urządzeń wyposażył generator w prądnicę
z uzwojeniem miedzianym oraz moduł AVR.
Dla zwiększenia funkcjonalności i łatwego
i wygodnego użytkowania agregat ma
zestaw transportowy, na który składają się
2 pompowane koła oraz uchwyty.
systemami samoczynnego załączania rezerwy
zasilania (SZR). Ich działanie opiera się na
odpowiednich modułach wykrywających
zanik lub zmianę parametrów energii z sieci
elektrycznej i po pewnym czasie zwłoki
załączeniu rezerwowego źródła zasilania,
czyli w tym wypadku agregatu. Po przywróceniu głównego zasilania automatyka
po określonym czasie wyłącza generator.
Elektronika pilnuje także, by napięcie z sieci
nie trafiło do generatora i odwrotnie. Centralka sterująca powinna mieć możliwość
ręcznego sterowania i sygnalizować wszelkie
nieprawidłowości w działaniu układów. SZR
działa tylko z generatorami wyposażonymi
w elektryczne rozruszniki.
Główny podział
Jeśli podejść do zagadnienia ze słownikiem w ręku, agregat prądotwórczy, zwany
też generatorem prądu, to zespół silnika,
prądnicy synchronicznej, rozdzielnicy elektrycznej, aparatury sterującej i rozruchowej
duje się wewnątrz szczelnej obudowy.
Obudowa ma dwojakie przeznaczenie:
chroni komponenty agregatu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim ogranicza poziom
hałasu emitowanego przez prądnicę i silnik
Agregat prądotwórczy, zwany też generatorem prądu, to zespół
silnika, prądnicy synchronicznej, rozdzielnicy elektrycznej,
aparatury sterującej i rozruchowej umieszczony na jednej wspólnej
ramie lub obudowie.
umieszczony na jednej wspólnej ramie lub
obudowie. Ze względu na typ konstrukcji
możemy podzielić je na:
zabudowane – cały zespół agregatu,
łącznie z elementami sterującymi, znaj-
spalinowy. Elementami wygłuszającymi
obudowę mogą być specjalne rodzaje
tkanin lub okładziny bitumiczne, dodatkowo pochłaniające drgania. Obudowa
pełni jeszcze jedną funkcję, mianowicie
pracy muszą odznaczać się dużą niezawodnością i stabilnymi parametrami. Do
bezpiecznej i wydajnej pracy w budynkach
muszą mieć specjalne układy odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku
i doprowadzające świeże powietrze;
zabezpiecza otoczenie agregatu przed
ewentualnym pożarem lub wybuchem.
W zależności od rodzaju agregatu wewnątrz
jego obudowy kryć się może dodatkowo zbiornik paliwa. Większe jednostki
zazwyczaj łączone są z zewnętrznymi
źródłami paliwa. Obudowy stosuje się
już w najmniejszych agregatach o mocy
od 1 kVA. Mają one kształt małej walizki
lub spawarki z uchwytem na szczycie,
ułatwiającym przenoszenie urządzenia.
Większe generatory mają obudowy
zbudowane głównie ze stalowej blachy.
Największe „fabryki prądu” mieszczą się
w stalowych skrzyniach, mających wymiary
standardowych 45-stopowych kontenerów
morskich, co znacznie ułatwia transport.
Jedynymi elementami wystającymi poza
obręb obudowy są rury układu wydechowego i czerpania świeżego powietrza;
otwarte – częstym wyborem są agregaty
pozbawione obudowy, oparte jedynie na
ramie łączącej silnik z prądnicą. Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w małych,
jak i dużych generatorach prądu. Silnik
napędzający małe agregaty zazwyczaj
jest chłodzony przez niewymuszony obieg
powietrza. Brak blach zasłaniających jednostkę pozwala lepiej odprowadzić ciepło
do otoczenia. Brak obudowy ułatwia też
dokonywanie czynności serwisowych we
wszystkich typach generatorów. Poza
tym generatory o konstrukcji otwartej
są zazwyczaj tańsze od zabudowanych
odpowiedników. Jeśli stacjonarny generator wyposażony jest w urządzenia
odzyskujące ciepło, dodawanie obudowy
mija się z celem.
do transportowania tego typu ładunków.
Rozładunek i załadunek tej maszynerii,
ważącej często dziesiątki ton, wymaga
użycia ciężkich wózków widłowych. Wciąż
jednak możemy tu mówić o urządzeniach
przenośnych.
przenośne – umożliwiają podłączenie
Minusy?
odbiorców wszędzie, gdzie da się je dostarczyć. Małe generatory prądu zabudowane
są zazwyczaj na przestrzennej ramie ze
Wydech systemu agregatu prądotwórczego
stanowi poważny problem ze względu na
zanieczyszczenie powietrza i hałas. Tak jak
Generatory do stałej pracy muszą odznaczać się dużą
niezawodnością i stabilnymi parametrami. Do bezpiecznej
i wydajnej pracy w budynkach muszą mieć specjalne układy
odprowadzające spaliny i doprowadzające świeże powietrze.
stalowych rurek, wyposażonych w uchwyty
lub nierzadko dodatkowe kółka transportowe, ułatwiające transport na bliskie
odległości. Średniej wielkości agregaty mogą
być wyposażone w otwory ułatwiające
przemieszczanie ich za pomocą wózków
widłowych. Jeśli użytkownikowi zależy
na dużej mobilności, zamawia agregat na
podwoziu przyczepy samochodowej. Takie
rozwiązanie popularne jest wśród ekip
budowlanych i technicznych ekip organizatorów plenerowych koncertów. Gdy
potrzeba dużej mocy, zespół prądotwórczy
umieszcza się w standardowych kontenerach
morskich, które można przewozić samochodami ciężarowymi przystosowanymi
DEDRA. DEGB3600K
wykonać szybko. Zwłaszcza dotyczy to
modeli z zaawansowanym systemem
odzysku ciepła. Generatory stacjonarne
z reguły instalowane są w budynkach,
jako rezerwowe źródło energii elektrycznej
i załączają się tylko w razie awarii głównej
sieci energetycznej. Coraz częściej stają się
też wyposażeniem nowoczesnych oczyszczalni ścieków lub składowisk odpadów.
Produktem ubocznym działania takich
R
e
instalacji jest powstawanie dużych ilości
gazów, których głównym składnikiem
jest metan. Po oczyszczeniu tych gazów
powstaje paliwo o właściwościach porównywalnych z gazem ziemnym. Paliwo
to może posłużyć właśnie do napędu gazowego silnika agregatu i przetwarzania
energii z gazu na prąd i ciepło, które
można wykorzystać na potrzeby własne
zakładu lub sprzedać. Generatory do stałej
k
l
a
każdy silnik spalinowy w samochodzie, tak
i te w agregatach prądotwórczych powodują
emisję spalin do atmosfery. Przepisy dotyczące
ochrony środowiska, pozwoleń na budowę
i okresu eksploatacji agregatu prądotwórczego różnią się znacząco zależnie od państwa, w którym agregat będzie użytkowany.
W Polsce mamy akurat ujednolicony system
norm prawnych dotyczących emisji spalin
z urządzeń prądotwórczych, ale na przykład
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej federalna Agencja Ochrony Środowiska
(Environmental Protection Agency — EPA)
przyznała każdemu stanowi oddzielnie prawo do sądowego ustalenia własnych norm
oraz zapewniła swobodę działania w kwestii
m
a
GEN
dla d E R A
T
omu
O
i w p RY
racy
Generatory prądu możemy też podzielić
ze względu na ich mobilność lub jej brak:
stacjonarne – jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są do stałej instalacji
w specjalnie do tego celu przygotowanym
miejscu. Oczywiście, mają możliwość demontażu i przeniesienia w inne miejsce,
ale nie jest to czynność, którą można
Agragat prądotwórczy to potencjalnie niebezpieczne urządzenie, które w niewprawnych
rękach niedoswiadczonego u zytkownika
może spowodować duże uszkodzenia. Przede
wszystkim pamiętać należy o zapoznaniu
się z instrukcją obsługi maszyny dołączonej przez producenta. Wszystkie agregaty
wyposażone są w silniki spalinowe. Nigdy
nie można używać w pomieszczeniach zamkniętych, chyba że do układu wydechowego
silnika spalinowego podłączony jest przewód odprowadzający spaliny na zewnątrz,
a pomieszczenie dysponuje odpowiednim
dopływem powietrza. Kolejną sprawą jest
podłączanie do generatora odbiorników
prądu. Bezwzględnie uważać należy by
moc odbiornika prądu nie przekraczała
46
możliwości prądnicy generatora. Ważna jest
nie tylko sama moc nominalna, ale rownież
obciążenie rozruchowe. Zapotrzebowanie na
moc przykładowych urządzeń stosowanych
w gospodarstwach domowych przedstawiliśmy w tabelce obok. Jeśli chodzi o kwestie
konserwacji czy ewentualnej naprawy, to
szczegółowe informacje zawiera zawsze
załączona instrukcja. Użytkownik zazwyczaj
ma możliwość wymiany jedynie części eksploatacyjnych, tj. świec zapłonowych, oleju
silnikowego, itp. Jeśli nie posiadamy wiedzy
o budowie urządzeń elektrycznych, nigdy nie
należy rozkręcać elementów elektrycznych.
W takiej sytuacji zawsze lepiej zwrocic się
do specjalistycznego serwisu lub pomocy
technicznej oferowanej przez producenta.
Fot. Honda
Bezpieczeństwo
nr 2 (05), jesień 2015
Nuair Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20a, Warszawa
tel.: 22 668 05 84, fax: 22 668 05 08,
www.infomarket.edu.pl
[email protected]
www.nutool.pl
www.nutool.pl
47
Warsztat
uzyskiwania odpowiedniego, wyznaczonego
poziomu jakości powietrza. Jeśli obiekt lub
plac budowy – na przykład przy remontach
odbywających się w centrum miasta, gdzie
nie ma dostępu do stałego źródła energii
elektrycznej – znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami emisji spalin, podczas
ubiegania się o pozwolenia może okazać się
konieczne przedłożenie dokumentacji dotyczącej poziomu emisji spalin przez użytkowany
agregat prądotwórczy. Ponadto może się
okazać, że konieczne jest wniesienie opłaty
za użytkowanie agregatu prądotwórczego do
urzędu właściwej gminy, czyli tzw. opłatę za
emisję substancji do powietrza.
Hałas to kolejny problem związany z pracą agregatów prądotwórczych. W niektórych modelach
montowane są tłumiki wydechowe. Wyróżniamy
ogólnie trzy klasy ich działania – tłumiki przemysłowe, mieszkaniowe lub krytyczne. Tłumiki
określane jako krytyczne zapewniają najwyższy
poziom redukcji hałasu – te właśnie powinny być
stosowane w wypadku używania agregatów
w bezpośrednim sąsiedztwie z zamieszkałymi
Benzynowe agregaty prądotwórcze Yato
NUTOOL. NP2500INV
budynkami lub np. podczas prac w działających
na co dzień budynkach i instytucjach. Tłumiki
stosowane są zazwyczaj w agregatach prądotwórczych stałych, ponieważ na zawsze wpisują
się w jakąś okolicę. Na ogólny poziom hałasu
oraz postrzeganie hałasu przez mieszkańców
danego miejsca mają wpływ również wibracje
mechaniczne, które mogą się pojawić w trakcie
pracy agregatu. Stosowane są odpowiednie techniki
montażu i izolacji poszczególnych elementów
urządzenia w celu zminimalizowania tego pro-
lokalne – mowa tutaj o agregatach prądotwórczych stacjonarnych. W tym wypadku
może okazać się niezbędne umieszczenie
generatora w pomieszczeniu o ścianach
wykonanych z betonu lub bloczków następnie
pokrytych tynkiem, które będą dopasowane
do ogólnego wyglądu danego budynku, lub
otaczających go budowli. Takie rozwiązanie
stosowane jest często w wypadku chociażby
agregatów prądotwórczych w szpitalach lub
innych instytucjach, które nie mogą sobie
Na ogólny poziom hałasu oraz postrzeganie hałasu przez
mieszkańców danego miejsca mają wpływ również wibracje
mechaniczne, które mogą się pojawić w trakcie pracy agregatu.
blem. W wypadku agregatów prądotwórczych
na budowach oddalonych od zamieszkałych
domów, problem ten jest mniejszy, ale zauważalny z powodu zmniejszenia komfortu pracy
robotników, którzy zmuszeni są pracować przy
agregatach.
Kolejną kwestią, którą należy rozważyć, jest
estetyka agregatów prądotwórczych, która
może wymagać akceptacji przez władze
Benzynowe, inwerterowe agregaty prądotwórcze Yato YG 1000(YT-85421) i YG
2000 (YT-85422) są lekkie, efektywne
i mobilne. Napędzają je 4-suwowe silniki o mocy odpowiednio 1.7KM oraz
3KM. Model YT-85421 dysponuje mocą
znamionową 900 W, a jego moc maksymalna wynosi 1000W. Nieco większy
model YT-85422 oferuje 1600 W mocy
znamionowej i 2000 W maksymalnej.
Zbiorniki na benzynę maja pojemność
2,7 i 3,5 l. Poziom generowanego przez
urządzenia hałasu nie przekracza 95dB.
Ich masa wynosi odpowiednio 14 i 22 kg.
48
w żadnym wypadku pozwolić na przerwanie
dostaw prądu. W takich sytuacjach generator zostaje starannie ukryty, dzięki czemu
zachowana jest estetyka jego otoczenia.
W wypadku agregatów prądotwórczych
mobilnych problem ten właściwie w ogóle
nie występuje, gdyż są one przecież używane
głównie na budowach i stamtąd zabierane
po zakończeniu prac budowlanych.
YATO. YT85437
nr 2 (05), jesień 2015
Nowości – elektronarzędzia i osprzęt
Nowości – elektronarzędzia i osprzęt
MASTER. Bezprzewodowa nagrzewnica gazowa BLP 17 M DC
BLACK+DECKER. Wkrętaki CS3653LC, CS3652LC, CS3651LC
Ciepło na baterie
By wszystko stało się prostsze
Akumulatorowy wkrętak powinien znaleźć się
w każdej skrzynce narzędziowej. Wygodne w użyciu
narzędzie przyda się w domu i ogrodzie. Który
z trzech modeli najlepiej zaspokoi potrzeby?
Trzy nowoczesne wkrętaki akumulatorowe marki Black+Decker zaskakują szybkością działania. Pomogą skręcić szafki,
powiesić obrazy, a nawet zrobić drewnianą
donicę ogrodową. Ich kompaktowe rozmiary oraz nowe
funkcje czynią majsterkowanie szybkim, prostym i jeszcze
przyjemniejszym.
Dopasowany do dłoni, niewiele większy od zwykłego śrubokręta
CS3653LC wkręca i wykręca z prędkością 190 obr./min przy 6 Nm
momentu obrotowego. Ten najbardziej zaawansowany model
z nowej gamy wkrętaków można dostosować do pracy w pozycji poziomej lub pistoletowej. Świetnie radzi sobie w miejscach
ciemnych, które rozjaśnia zintegrowana dioda LED, informuje
użytkownika o stanie baterii przez wskaźnik naładowania oraz
utrzymuje bity i wkręty pod ręką dzięki specjalnemu uchwytowi
magnetycznemu. Ważną zaletą tego modelu jest także sam
akumulator Li-Ion o pojemności 1,5 Ah, który ładuje się aż 4 razy
szybciej niż akumulatory montowane we wcześniejszych modelach.
Wyposażenie wkrętaka z dwupozycyjną rękojeścią obejmuje
również uniwersalną, szybką ładowarkę USB.
Kompaktowy CS3652LC z uchwytem pistoletowym wyróżnia
się w nowej gamie wkrętaków Black+Decker ośmioma pozycjami
wkręcania i wykręcania pod wieloma kątami, w tym pod kątem
prostym dzięki dodatkowej głowicy kątowej. Pracę w trudno
dostępnych miejscach ułatwiają zintegrowana dioda LED oraz
magnetyczny uchwyt na bity.
Optymalną moc do pracy zapewniają mu 5,5 Nm momentu
obrotowego i prędkość 180 obr./
min. Nowoczesny akumulator 1,5
Ah Li-Ion utrzymuje ładunek nawet
do 18 miesięcy. Wyposażenie obejmuje
końcówkę wkrętarską 25 mm H4.
Kompaktowy wkrętak CS3651LC ma
miękki, pistoletowy uchwyt z przełącznikiem
trybu wkręcania i wykręcania z prędkością
do 180 obr./min przy 5 Nm momentu obrotowego. Podobnie
jak CS3652LC i CS3653LC ma wmontowane oświetlenie LED.
W zestawie można znaleźć 2 końcówki 50 mm do wkręcania:
H4 i PZ1.
Wszystkie nowe wkrętaki mają 24-miesięczną gwarancję
i są już dostępne w renomowanych sklepach narzędziowych
i marketach budowlanych na terenie całego kraju.
Master BLP 17 M DC to nagrzewnica
gazowa zasilana baterią to znakomite
rozwiązanie dla ekip budowlanych,
monterów i domowych majsterkowiczów. To innowacyjne urządzenie
otwiera wiele nowych możliwości
zastosowania i przede wszystkim doskonale uzupełnia dotychczasową
ofertę nagrzewnic marki Master.
Master BLP 17 M DC ma szansę zrewolucjonizować rynek przenośnych urządzeń grzewczych
i wskazuje nowe kierunki rozwoju tego segmentu
branży grzewczej. Kompaktowe wymiary, szybka
instalacja i możliwość pracy bez konieczności
dostępu do prądu sprawiają,
że nagrzewnica ta może być
stosowana w praktycznie każdych
warunkach. Dzięki temu jest
ona jeszcze bardziej mobilna
i wygodna zarazem.
R
DEWALT. Gama szlifierek DWE42
Dłuższy czas pracy
Nowa gama szlifierek kątowych marki
DeWalt o mocy do 1200 W to kompaktowe elektronarzędzia do pracy
w metalu. Ich smukła konstrukcja
powiększa pole widzenia, umożliwiając skuteczniejszą pracę.
W narzędziach marki Bosch należących do systemu urządzeń o napięciu
10,8 V zwiększona została pojemność
akumulatora z 1,5 Ah do 2,0 Ah, co
przekłada się na wiele korzyści dla
użytkowników tych produktów.
Obróbka metalu, nieważne, czy
w produkcji, inżynierii specjalistycznej, firmie
ogólnobudowlanej czy przemyśle petrochemicznym,
wymaga niezawodnej szlifierki kątowej. Powinna
ona sprawnie szlifować i ciąć różnego rodzaju
stopy metali, a także być odporna na długotrwałe
użytkowanie w przemysłowych warunkach. Nowe
szlifierki marki DeWalt z serii DWE42 oprócz
spełniania tych kryteriów są również zgodne
z nowymi przepisami wymagającymi od producentów wprowadzenia modułu zabezpieczającego
urządzenie i operatora przed zmianami napięcia
w sieci. Choć przepisy wchodzą w życie w styczniu
2016 r., amerykański producent już teraz spełnia
50
BOSCH. Nowe akumulatory o pojemności 2 Ah
Bezpieczne szlifowanie i cięcie
ichwymagania.
Lekkie (nieco ponad 2 kg)
i kompaktowe szlifierki kątowe
z tarczami 115 mm i 125 mm mają
zwartą konstrukcję, która zapewnia
lepsze pole widzenia w czasie pracy. Napędzają je silniki o mocy 1010 lub 1200 W, które
rozpędzają tarcze do 11 tys. obr./min. Dzięki nowej
konstrukcji twornika te nowe elektronarzędzia
nagrzewają się znacznie mniej od poprzednich
modeli (nawet o 30 proc.). DeWalt wyposażył
swoje nowe produkty w system wyrzucania
pyłu 2. generacji, który gwarantuje, że kurz
nie dostanie się do silnika. Co więcej, szlifierki
mają także włączniki: łopatkowy, suwakowy lub
suwakowy z systemem No-Volt. To nowatorskie,
kontrolowane ręcznie rozwiązanie odcina dopływ
prądu do szlifierki w razie zaniku napięcia w sieci.
HITACHI. Nowe młoty: DH45MEY, DH45MEY i DH52ME
Nowy akumulator przyczyni się przede
wszystkim do wydłużenia czasu pracy narzędzi.
Dzięki większej pojemności akumulatora zredukowana zostanie także liczba cykli ładowania,
co zapewni większy komfort użytkowania
i satysfakcję z pracy. Zmiana dotyczy
wszystkich produktów należących
do systemu 10,8 V.
Wiertarkowkrętarki
PSB 10,8 LI-2 i PSR
10,8 LI-2 oraz młot
udarowy UNEO 10,8
LI-2 wyposażone
w nowe akumulatory
o pojemności 2,0 Ah będą w stanie wkręcić
o 33 proc. więcej wkrętów, z kolei piła uniwersalna PST 10,8 LI wykona o 33 proc. dłuższe
cięcie. Z kolei wiertarkowkrętarka PSR 10,8
LI-2 będzie mogła pracować z większą mocą,
co skutkuje o 10 proc. większym momentem
obrotowym.
W kompaktowym systemie narzędzi 10,8 V
jeden akumulator i jedna ładowarka pasują do
wszystkich narzędzi. Produkty należące do systemu
10,8 V można zamówić w różnych wersjach.
Użytkownicy mogą kupić
samo narzędzie lub
narzędzie w zestawie
z akumulatorem i ładowarką. Dodatkowo
można dokupić samą
ładowarkę AL1115 lub
AL1130 w kartonowym
opakowaniu oraz akumulator
o pojemności 2,0 Ah w blistrze.
nr 2 (05), jesień 2015
e
Młotowiertarki z silnikami
bezszczotkowymi
Master BLP 17 M DC to urządzenie o mocy
10–16 kW, zasilane baterią litową o napięciu
14,4 V, zapewniającą osiem godzin pracy ciągłej.
W wypadku wyczerpania bateria Master BAT 3
może zostać ponownie naładowana w ciągu
zaledwie godziny za pomocą ładowarki Master
CHA. Jeśli zasilanie baterią nie jest konieczne,
nagrzewnica może być także podłączona do sieci
elektrycznej. Ogromną zaletą tego urządzenia
jest duża efektywność przy niskich kosztach
eksploatacji, co możliwe jest dzięki małemu
zużyciu energii (10 proc. zużycia standardowej
nagrzewnicy gazowej o mocy 16 kW). Równie
ważne są także mocna i wytrzymała konstrukcja
oraz prosta obsługa urządzenia.
k
Firma Hitachi wprowadza
właśnie do sprzedaży
pierwsze w swojej
klasie młoty udarowo-obrotowe
wykorzystujące do napędu silniki
bezszczotkowe.
Cztery nowe urządzenia o symbolach
DH45ME, DH45MEY, DH52ME i DH52MEY
charakteryzuje nowoczesna konstrukcja. Najbardziej innowacyjnym elementem budowy
tych elektronarzędzi jest bezszczotkowy silnik
sieciowy. Jako pierwsza firma na świecie w branży
elektronarzędzi Hitachi wykorzystała tę technikę
do napędu młotowiertarek sieciowych. Nowoczesne wysokowydajne silniki bezszczotkowe
zapewniają zdecydowane wydłużenie trwałości
napędu elektronarzędzia. Ponieważ w silniku
bezszczotkowym, w odróżnieniu od silnika
tradycyjnego, nie ma komutatora ani szczotek
węglowych, odpada kłopotliwa ich wymiana oraz
konieczność częstego serwisowania narzędzia.
To zdecydowanie przekłada się na komfort
pracy. Kolejną zaletą tego rodzaju napędu jest
bezproblemowa współpraca z generatorami
prądu, a także efektywna praca nawet przy
użyciu bardzo długich przedłużaczy. Seria nowych
l
a
młotowiertarek prezentuje znakomite możliwości
wyburzeniowe – nawet do 30
proc. większe w porównaniu do
poprzednich modeli marki Hitachi. Zwiększono
również o 20 proc. prędkość wiercenia w porównaniu do poprzednich modeli. Dodatkowo
na wytrzymałość i niezawodność narzędzi ma
wpływ nowa konstrukcja korpusu. Wykorzystanie
technologii AHB (Aluminuim Housing Body), czyli
wykonanie korpusu urządzenia z aluminium,
wpływa na zwiększenie sztywności konstrukcji
oraz jej masę, co przekłada się na komfort pracy.
W nowej serii młotowiertarek zastosowano
również nowoczesny system antywibracyjny
UVP (dotyczy modeli DH45MEY oraz DH52MEY).
Oryginalny, zaprojektowany przez Hitachi,
sprężynowy, dynamiczny pochłaniacz drgań
redukuje wibracje o około 15 proc. lepiej niż
w poprzednich modelach.
Zastosowanie silnika bezszczotkowego
umożliwia również dobór odpowiednich parametrów pracy – w zależności od potrzeb
możliwa jest regulacja prędkości obrotowej
oraz liczby udarów.
m
a
Nowości – elektronarzędzia i osprzęt
Nowości – elektronarzędzia i osprzęt
Bezpieczeństwo, efektywność,
satysfakcja, trwałość
To właśnie dzięki tym wartościom,
znajdującym pełne odzwierciedlenie w finalnych produktach, marka Best zyskuje pozytywne opinie
użytkowników.
Atrakcyjne wzornictwo, precyzyjna konfiguracja parametrów technicznych i walorów
użytkowych oraz, co nie mniej istotne, bardzo
dobra relacja dobrej jakości do korzystnej ceny
są tym, czego rynek potrzebuje, i kierunkiem,
w którym marka Best zmierza.
Od momentu debiutu
na rynku Best Tools
sukcesywnie rozszerza
gamę oferowanych produktów
i urządzeń. Na
początku lata
do asorty-
mentu odkurzaczy wprowadzane zostały dwa
nowe modele.
Odkurzacz wielofunkcyjny OW1S15L do
pracy na sucho i mokro wyposażony jest
w silnik o mocy 1200 W oraz zbiornik ze stali
nierdzewnej o pojemności 15 l. Urządzenie
wyposażone jest funkcję nadmuchu, ułatwiającą
usuwanie zanieczyszczeń z kątów i trudno
dostępnych zakamarków. Dzięki temu, że
urządzenie jest małe, lekkie i poręczne, a przy
tym łatwe do przechowywania, idealnie nadaje
się do zastosowań domowych, przydomowych,
garażowych czy warsztatowych. Model ten
jest najtańszym odkurzaczem w ofercie.
Kolejnym nowym modelem jest odkurzacz wielofunkcyjny OW1S30L do
pracy na sucho i mokro, wyposażony
w silnik o mocy 1000 W oraz zbiornik
o pojemności 30 l ze stali nierdzewnej. Niewątpliwymi atutami tego
modelu są: profesjonalny silnik
o dużej wydajności, cicha
praca oraz duży zasięg (wąż
karbowany o długości 5m
i przewód zasilający długi
na 4,5 m). Dzięki swoim
parametrom oraz
Przydatna w domu i warsztacie
Jaki zestaw wybierzesz dla siebie?
Nagrzewnica elektryczna DED9920B
o mocy 2 kW jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na dogrzewanie
pomieszczeń praktycznie w każdych
warunkach.
Na rynku dostępne są trzy nowe zestawy
Stanley FatMax dla fachowców.
Nadaje się zarówno do ogrzewania pomieszczeń technicznych, jak też przeznaczonych
na stały pobyt ludzi. Wbudowany termostat
pozwala na praktycznie bezobsługowe użytkowanie, a dwie możliwe
nastawy mocy (1000 W oraz
2000 W) zapewniają możliwość
wygodnego i oszczędnego
dogrzewania przy zmiennej
temperaturze zewnętrznej.
Urządzenie charakteryzują
też cicha praca oraz duży
przepływ powietrza, wynoszący 400 m3/h. Cechy te
zapewniają duży komfort
użytkowania, dzięki czemu
nagrzewnicę można stosować
również w domu. Obudowa typu „slim” z owalnymi
zakończeniami daje wrażenie mniejszego
urządzenia niż tradycyjne nagrzewnice o tej
mocy. Silnik napędzający wentylator jest mo-
konfiguracji jest szczególnie
rekomendowany do pracy
w hotelach, pensjonatach,
salach konferencyjnych
i szkoleniowych, biurach
czy innych miejscach
użyteczności
publicznej.
R
Wszystko, co niezbędne w warsztacie
Dla miłośników DIY
Po wiosennym wzbogaceniu gamy
urządzeń Best o odkurzacze i agregaty prądotwórcze również okres
letni przyniósł interesujące nowości
produktowe w ofercie marki Best.
IXO to niewielka akumulatorowa wkrętarka uwielbiana przez duże grono
miłośników DIY. Jej nowa wersja trafiła
niedawno na sklepowe półki.
Dotychczasowa gama asortymentowa,
na którą składały się odkurzacze, generatory, kompresory powietrza, drabiny
drewniane, poziomice i drut
spawalniczy, powiększona została o maszyny
warsztatowe. Pierwszymi
maszynami warszta-
52
e
delem indukcyjnym bezszczotkowym, dzięki
czemu została wyeliminowana konieczność
bieżących czynności obsługowych, które
konieczne są w wypadku urządzeń z silnikiem
komutatorowym.
Nagrzewnica DED9920B wyposażona jest
w termiczny czujnik przegrzania, który automatycznie
odłącza zasilanie (zadziała on np. w sytuacji,
gdy kratki wylotowe lub dolotowe powietrza
zostaną zasłonięte i nadmierne rozgrzanie
urządzenia mogłoby grozić
pożarem). W wypadku jego
zadziałania nagrzewnica będzie
mogła zostać uruchomiona
po wystudzeniu. Termostat,
w który wyposażone jest
urządzenie, automatycznie
wyłącza i włącza nagrzewnicę
wraz ze wzrostem i spadkiem temperatury powietrza
w ogrzewanej przestrzeni.
Nagrzewnica ma tryb
pracy samego wentylatora,
w którym grzałki są odłączone
od zasilania. Umożliwia to
wystudzenie urządzenia po pracy, jak też użytkowanie go w roli wentylatora zapewniającego
przepływ zimnego powietrza.
k
Nowe zestawy przygotowano z myślą o pracach
budowlano-wykończeniowych. Wyposażone są
w specjalnie dobrane akcesoria, w tym najpopularniejsze na rynku wiertła i brzeszczoty i dodatkowe
akumulatory.
Głównym elementem zestawu FMCK626C2
jest wiertarkowkrętarka z udarem FMC625 18V. Jej
kompaktowa i lekka konstrukcja (1,75 kg) ułatwia
wiercenie w trudno dostępnych miejscach, a ergonomiczna rękojeść zwiększa komfort pracy. Wiercenie
w betonie i murze z cegłą wspiera udar, a w metalu
czy drewnie 22-pozycyjne ustawienie momentu
obrotowego. 2 biegi pozwalają z kolei na uzyskanie
prędkości max 400 lub 1600 obrotów. Metalowy
uchwyt samozaciskowy 13 mm z automatyczną
blokadą wrzeciona umożliwia szybką wymianę
akcesoriów. W zestawie znajdują się także latarka
FMC700B, emitująca światło o jasności 1000 lx
oraz dwa akumulatory o pojemności 2,0 Ah Li-on
i „60-minutowa” ładowarka i solidny organizer.
W zestawie FMCK625PR23 umieszczono
wiertarkowkrętarkę FMC625 18 V Li-on oraz 50
sztuk akcesoriów o różnorodnym zastosowaniu. Wśród nich wiertła do muru, metalu oraz
drewna i końcówki wkrętarskie: Pz, Ph, Tx, SL
l
a
i Hex (20 × 25 mm) z adapterem. Oprócz nich
można tu znaleźć punktak, pogłębiacz, uchwyt
magnetyczny, 2 akumulatory oraz „60-minutową” ładowarkę. Wszystkie elementy znajdują się
w funkcjonalnej skrzyni narzędziowej.
FME340KA to lekka (2,8 kg), kompaktowa
i zarazem sprawna wyrzynarka o mocy 710 W i regulacji prędkości cięcia do 3200 suwów na minutę.
Pozwala wykonywać cięcia o głębokości do 85 mm
w drewnie, 15 mm w aluminium, 10 mm w stali,
ale ma także funkcję podrzynania. W zestawie
znajduje się również 10 brzeszczotów i walizka
narzędziowa.
m
a
BOSCH. Wkrętarka IXO V
BEST. Pilarki, przecinarki i szlifierki stołowe
towymi pod marką Best Tools
wprowadzonymi do sprzedaży
są: przecinarka ukosowe do
drewna: PUL210 o mocy 1200
W i z tarczą 210 mm, PUL254
o mocy 1800 W wyposażona
w tarczę 254 mm i PULP254
o mocy 1900 W z tarczą
254 mm i z funkcją
posuwu pozwalającą
dokonywać cięć o długości do 310
mm, a także piła do drewna PD255
o mocy 1600 W z tarczą 254 mm
oraz przecinarka do metalu PM355
z silnikiem 2000 W i z tarczą korundową 355 mm. Wprowadzone
produkty z powodzeniem znajdą zastosowanie
w każdym przydomowym warsztacie czy
punkcie rzemieślniczym.
Na początku września do sprzedaży
trafiły kolejne urządzenia warsztatowe
marki Best – pięć modeli szlifierek stołowych 2-tarczowych,
wśród których najmniejszy
model wyposażony jest
STANLEY FATMAX. Zestawy FMCK626C2, FMCK625PR23, FME340KA
DEDRA. Nagrzewnica elektryczna DED9920B
BEST. Odkurzacze OW1S15L i OW1S30L
w silnik o mocy 120 W i tarczę 125 mm,
a największy w silnik 350 W i tarczę 200
mm. Jeden z modeli ma lampę oświetlającą
obszar roboczy. Gamę nowych produktów
uzupełniają trzy modele przecinarek do płytek
ceramicznych z tarczami odpowiednio: 180
mm, 230 mm i 250 mm.
Nowe urządzenia warsztatowe wpisują
się idealnie w dotychczasową filozofię
produktów marki Best, opartą na precyzyjnej konfiguracji parametrów technicznych
i walorów użytkowych oraz bardzo dobrej
relacji dobrej jakości do korzystnej ceny.
Niepowtarzalność jej nowej odsłony podkreślają
eleganckie metalowe opakowanie oraz czerwona
metka z logotypem umieszczona na uchwycie.
Ergonomiczny kształt narzędzia sprawia, że pasuje
ono doskonale do ręki każdego majsterkowicza.
W nowej wersji IXO zmianę kierunku obrotów
można ustawić intuicyjnie za pomocą przełącznika
u góry obudowy.
Wkrętarka IXO V
jest też wyposażona
w diodę PowerLight, która zapewnia jasne światło
punktowe oraz rozproszone. To
rozwiązanie gwarantuje optymalną
widoczność przy realizacji każdego
zadania. Nowy model IXO wyposażony
jest w ładowarkę ze złączem USB, dzięki
czemu czas ładowania jest krótszy,
a wkrętarka jest zawsze gotowa na
nowe wyzwania.
nr 2 (05), jesień 2015
www.infomarket.edu.pl
53
Elektronarzędzia
W
ielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne,
nazywane również multinarzędziami
(z ang. multi-tool), zdobywają
rynek elektronarzędziowy od kilku lat i cieszą
się coraz większym zainteresowaniem zarówno
fachowców, jak i użytkowników nieprofesjonalnych. Jako pierwsza wprowadziła je
niemiecka firma Fein, ale narzędzia te bardzo
szybko pojawiły się w ofercie niemal wszystkich
renomowanych marek narzędziowych. I nic
w tym dziwnego. Te urządzenia zdecydowanie
ułatwiają pracę – nie tylko domowym majsterkowiczom, ale także profesjonalistom z firm
Elektronarzędzia
ze szlifierki deltowej, ta z kolei jest najmniejszym wariantem szlifierki oscylacyjnej. Szlifierka deltowa swoją poręczność
zawdzięcza odpowiedniemu kształtowi
korpusu i niewielkiej trójkątnej płycie
szlifierskiej, umożliwiającej punk tową
obróbkę elementów o skomplikowanej
konstrukcji.
Elementy budowy
i podstawowe funkcje
Konstrukcja wielofunkcyjnych narzędzi
oscylacyjnych opar ta jest na budowie
YATO. YT-82220
z branży budowlano-remontowej. Dzieje
się tak z pewnością również dlatego, że
jedno niewielkie narzędzie i odpowiednio
dobrany do indywidualnych potrzeb zestaw
akcesoriów zmieści się nawet w niewielkiej skrzynce narzędziowej, a umożliwia
wykonie naprawdę wielu prac.
Jak już było wspomniane, urządzenia tego
typu zaczęły się pojawiać na rynku stosunkowo niedawno, a ich konstrukcja zawiera
elementy dostępnych od lat i popularnych
obrabiarek wielofunkcyjnych i szlifierek
deltowych, łączy w sobie najlepsze cechy
tych urządzeń i znakomicie zastępuje stosowane dotychczas w pracach remontowych
Czas na
wszechstronność
– wielofunkcyjne elektronarzędzia oscylacyjne
Fot. Stanley Black&Decker
HITACHI. CV18DBL
Dlaczego wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne powinno znaleźć się w skrzynce każdego fachowca? Ponieważ jest
niewielkie i bardzo wszechstronne. Umożliwia precyzyjne cięcie, piłowanie, szlifowanie, skrobanie i usuwanie materiałów
z trudno dostępnych miejsc, a wraz z dobrze dobranym kompletem akcesoriów może stanowić znakomitą alternatywę
dla kilku innych elektronarzędzi.
54
nr 2 (05), jesień 2015
szlifierki deltowej. Na pierwszy rzut oka
można wyróżnić dwa podstawowe elementy
maszyny: korpus i cześć roboczą, do której
montuje się akcesoria dobrane do rodzaju
zaplanowanej pracy. Korpus okrywa serce
narzędzia, czyli szybkoobrotowy silnik
elektryczny. Tradycyjnie w narzędziach
o napędzie elektrycznym, w wielofunkcyjnych
narzędziach oscylacyjnych także, stosowane były silniki elektryczne wyposażone
w szczotki węglowe, których zadaniem jest
zasilenie uzwojenia wirnika. Na skutek
przepływu prądu przez uzwojenie powstaje
siła elektrodynamiczna, która powoduje
obrót wirnika. Szczotki oraz komutator
www.infomarket.edu.pl
narzędzia ręczne. Charakterystycznymi
cechami budowy wielofunkcyjnych narzędzi oscylacyjnych, wzorowanymi na
obrabiarkach wielofunkcyjnych, są możliwość stosowania różnego typu końcówek
roboczych oraz osiowe ustawienie silnika
i narzędzia roboczego. Jednak zasada
pracy ruchem oscylacyjnym wywodzi się
stanowią połączenie mechaniczne wirnika
oraz stojana.
Silniki szczotkowe
i bezszczotkowe
Dokładniej rzecz ujmując, silnik szczotkowy
zbudowany jest z dwóch magnesów zwróconych do siebie biegunami różnoimiennymi,
55
Elektronarzędzia
Elektronarzędzia
Dobierz właściwy osprzęt
Cutting/Cięcie
Cutting/Cięcie
tak aby pomiędzy nimi znajdowało się
pole magnetyczne. Pomiędzy magnesami
znajduje się przewodnik w kształcie ramki, podłączony do źródła prądu poprzez
komutator i ślizgające się po nim szczotki.
Przewodnik zawieszony jest na osi, aby
mógł się swobodnie obracać. Na ramkę,
w której płynie prąd elektryczny, działa
para sił elektrodynamicznych z powodu
obecności pola magnetycznego. Siły te
powodują powstanie momentu obrotowego. Ramka wychyla się z położenia
poziomego i obraca wokół osi. W wyniku swojej bezwładności mija położenie
pionowe (w którym moment obrotowy
jest równy zeru, a szczotki nie zasilają
ramki). Po przejściu położenia pionowego
ramki szczotki znów dotykają styków na
komutatorze, ale odwrotnie, prąd płynie
w przeciwnym kierunku, dzięki czemu
ramka w dalszym ciągu jest obracana
w tę samą stronę.
Ponieważ szczotki węglowe zużywają
się, bardzo istotnym elementem dbałości
o sprawne działanie narzędzia jest systematyczna ich wymiana (bardzo ważne jest,
aby stosować tylko oryginalne szczotki
węglowe, stosowanie zamienników jest
zazwyczaj jedynie pozorną oszczędnością – powoduje przestoje w pracy takim
narzędziem, a także zwiększa koszty eksploatacji). Dlatego coraz większą popularnością cieszą się narzędzia, w których
producenci stosują silniki bezszczotkowe.
Silnik bezszczotkowy to rodzaj silnika
elektrycznego zasilanego przez prąd stały,
w którym zamiast szczotek zastosowano
elektrycznie sterowany komutator, cewki są
nieruchome wewnątrz obudowy, a magnesy
znajdują się na wirniku. Główną zaletą
silników bezszczotkowych jest dużo większa trwałość i niezawodność wynikająca
z wyeliminowania z konstrukcji szczotek,
będących najczęstszą przyczyną awarii oraz
najszybciej zużywającym się elementem
mechanicznym silnika. Silniki bezszczotkowe
zaczęto stosować w elektronarzędziach
stosunkowo niedawno. W urządzeniach
akumulatorowych za pioniera w stosowaniu
takich rozwiązań uważa się koncern Hitachi,
jednak w chwili obecnej właściwie wszyscy
ceniący się producenci elektronarzędzi
mają w ofercie narzędzia zasilane silnikami
bezszczotkowymi. Zastosowanie silników
elektrycznych, w których nie stosuje się
szczotek, poprawia komfort i ekonomikę
STANLEY FATMAX. FME650K
Fieldmann. FBD 2005-E
pracy, gdyż silniki bezszczotkowe pracują
ciszej oraz wydajniej. Jednocześnie silniki
te są mniejsze i lżejsze od tradycyjnych,
co przekłada się na masę oraz wymiary
narzędzia. Poprawa efektywności pracy
w porównaniu do tradycyjnych silników
wynosi ok. 40 proc. na jednym ładowaniu
akumulatora. Kluczowym elementem dla
pracy tego silnika jest mikroprocesor. To
on steruje pracą pozbawionego prętów
komutatora i szczotek silnika. Narzędzie
jest bardziej precyzyjne, a użytkownik
ma większą kontrolę nad obrotami czy
momentem dokręcania.
Mechanizm korbowy
W wielofunkcyjnych narzędziach oscylacyjnych
energia z silnika przekazywana jest na wrzeciono za pomocą kątowej przekładni zębatej
i nieskomplikowanego mechanizmu
korbowego, zamieniającego
ruch
obrotowy na oscylacyjny. W wielu modelach istnieje także możliwość wyłączenia
mechanizmu korbowego i przenoszenia
energii bezpośrednio z przekładni, generując szybki ruch obrotowy. W takim
wypadku wystarczy tylko zamocować na
wrzecionie uchwyt wiertarski i urządzenie
zastępuje wiertarkę kątową i pozwala
wiercić i wkręcać w trudno dostępnych
miejscach.
Oscylacja z mocą
Wróćmy do pracy oscylacyjnej. Stopa robocza
osadzona na pionowym wrzecionie wykonuje
ruchy wahadłowe o dużej częstotliwości –
nawet 20 tys. cykli
na minutę
Budowa urządzenia oscylacyjnego
8
Cutting/Cięcie
4
1
7
2
5
6
9
9
3
Sanding/Szlifowanie
Fot. Yato (x10)
9
56
Scraping/Zdrapywanie
9
9
nr 2 (05), jesień 2015
www.infomarket.edu.pl
5
Boczne otwory montażowe do mocowania akcesoriów
1
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
6
Prowadnica do cięcia przedmiotów obrabianych
2
Diodowa lampka robocza
7
Zestaw do montażu osprzętu
3
Dźwignia zacisku do mocowania akcesoriów
8
Kabel zasilający
4
Guzik blokujący
9
Przykładowy osprzęt
57
Elektronarzędzia
Elektronarzędzia
gniazdka elektrycznego czy plączącym się
pod nogami kablem. Dodatkowo coraz
więcej producentów stosuje w urządzeniach
akumulatorowych siniki bezszczotkowe,
które są właściwie bezobsługowe – brak
szczotek węglowych oznacza brak elementu
najszybciej ulegającego zużyciu. Jednak
przy intensywniejszych pracach war to
mieć w zapasie dodatkowy akumulator
oraz podręczną, szybką ładowarkę, aby
w razie potrzeby wymieniać baterie. Z drugiej jednak strony prace remontowe, do
których w sposób szczególny tego typu
58
––stali szybkotnącej (HSS) – do cięcia
materiałów twardych, np. twardego
drewna i twardych materiałów drewnopochodnych oraz aluminium;
––stali szybkotnącej (HSS) pokrytej azot-
Osprzęt do piłowania
i cięcia
Fot. Hitachi (x8)
dostaje się zazwyczaj pakiet podstawowego osprzętu. W sklepach dostępne są
zarówno komplety z kilkoma podstawowymi
brzeszczotami, jak i modele z pełnym
wyposażeniem oferowanym przez danego
producenta. Jeżeli na zakup narzędzia możemy przeznaczyć sporą kwotę, a narzędzie
będzie wykorzystywane do wielu rożnych
zadań, warto zainwestować w całość.
Można również systematycznie dokupować
poszczególne akcesoria w zależności od
potrzeb, rozkładając wydatek na kilka
etapów. Warto zawczasu poznać wszystkie
możliwości zastosowań wielofunkcyjnych
narzędzi oscylacyjnych i rodzaje przeznaczonego do nich osprzętu.
Przycinanie wykładziny za pomocą
brzeszczotu segmentowego z ostrzem
nożowym, przeznaczonym do długich
cięć prostoliniowych.
i niewielkim zakresie kątowym – do 3,4°.
Taka amplituda oscylacji jest wystarczająca,
by precyzyjnie ciąć, szlifować lub zdrapywać
pozostałości zapraw z podłoża, np. w wąskich przestrzeniach. Dzięki zastosowaniu
zamiast stopy np. skrobaka (oscylującej
szpachelki) narzędzie może posłużyć do
oczyszczania ścian ze starych farb, zdejmowania warstw linoleum z podłogi, zrywania
płytek ceramicznych. Takim narzędziem
oscylacyjnym uzbrojonym w odpowiedni nóż
lub tarnik wzmocniony stopami twardymi
bez problemu usuwa się stare materiały
uszczelniające lub uszkodzone spoiny między płytkami, przygotowując miejsce na
nową masę. Równie dobre wyniki można
uzyskać podczas piłowania, oczywiście
narzędziem zaopatrzonym w odpowiedni
osprzęt – tym razem w dobrany do rodzaju
ciętego materiału brzeszczot segmentowy. Tak zaopatrzonym multinarzędziem
można ciąć metale, drewno, materiały
drewnopochodne, płyty gipsowo-kartonowe, gazobeton itp. Wielofunkcyjne
narzędzia oscylacyjne sprawdzają się przy
wykonywaniu niewielkich, zamkniętych
wycięć, skracaniu ościeżnicy, odcinaniu
tuż przy powierzchni obrabianego materiału wystających gwoździ czy śrub lub
prętów. Producenci oferują całą gamę
specjalnych brzeszczotów do najróżniejszych zastosowań, nawet takie, k tóre
łatwo przecinają równocześnie i drewno,
i metal – o osprzęcie można przeczytać
w dalszej części ar tykułu. Wybierając
wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne do
swojego warsztatu, warto zwrócić uwagę
na jego moc i dobrać ją do planowanych
prac. Zwłaszcza jeśli narzędzie ma być
przeznaczone do obróbki twardych materiałów, należy poszukać modelu o mocy
powyżej 180 W. Nowoczesne urządzenia
wyposażone są w elektroniczną regulację
prędkości obrotowej, również z funkcją
regulacji automatycznej wraz ze wzrastającym obciążeniem. Dobrym rozwiązaniem,
prostych cięć oraz w niektórych przypadkach do cięcia wgłębnego, jak cięcie pomiędzy dwoma połączonymi elementami drewnianymi lub drewnopochodnymi
w celu przecięcia spinających je kołków
lub gwoździ. Ich korpus może być płaski
lub wygięty (umożliwia pracę w trudno
dostępnych miejscach). Uzębienie może
być wykonane ze:
Oferta osprzętu do cięcia wielofunkcyjnymi
narzędziami oscylacyjnymi jest na tyle obszerna,
że można dobrać odpowiednią końcówkę
roboczą do wykonania bardzo wielu typów
cięć w różnych materiałach. Można wybierać
spośród różnego typu tarcz, brzeszczotów
i noży segmentowych, brzeszczotów i noży do
cięcia wgłębnego. Narzędzia te wykonane są
z różnego typu stali, a ich ostrza mogą mieć
dwa rodzaje nasypu: węglikowy i diamentowy.
Przycinanie tworzyw sztucznych
z zastosowaniem ostrza z nasypem
węglikowym.
––ostrza z nasypem diamentowym
służą do obróbki tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem szklanym i żywic epoksydowych oraz miękkiej glazurze.
Tarcze i brzeszczoty segmentowe
Brzeszczoty segmentowe z ostrzem
z uzębieniem stalowym przeznaczone są głównie do wykonywania długich,
Cięcie polistyrenu możliwe jest
z zastosowaniem segmentu nożowego.
Skracanie miedzianej rurki można
wykonać za pomocą brzeszczotu do
cięcia wgłębnego.
ułatwiającym manewrowanie narzędziem
jest także pokrycie tej części korpusu,
która stanowi jednocześnie rękojeść, tkaniną antypoślizgową (tworzywo softgrip).
Najważniejsze jest jednak to, aby wybrać
urządzenie dobrej jakości, renomowanego
producenta. Te o wątpliwym pochodzeniu
zazwyczaj pobierają znacznie więcej prądu
pomimo niewielkiego silnika i, niestety,
szybciej ulegają różnego typu awariom,
co w sprawia, że okazują się w ostatecznym rozrachunku bardziej kosztowne od
droższych modeli znanych producentów.
Zasilanie
Na rynku dostępne są wielofunkcyjne
narzędzia oscylacyjne z dwoma typami
zasilania: sieciowym – prądem przemiennym o napięciu 230 V oraz akumulatorowym. Te pierwsze spotykane są jednak
w ofertach producentów coraz rzadziej.
Technika zasilania bateryjnego rozwija
się bardzo szybko i wiele akumulatorów,
zwłaszcza litowo-jonowych, nie ustępuje
możliwościami zasilaniu z sieci. Wielofunkcyjne narzędzia akumulatorowe są
po prostu wygodniejsze w użyciu – są
mobilne, można nimi pracować praktycznie
wszędzie, bez ograniczenia dostępem do
teriałów bardzo twardych i abrazyjnych
(kruchych), m.in. płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych spajanych cementem, żywic epoksydowych, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, blachy stalowej, usuwania zaschniętego kitu okiennego, przycinania listew, itp.;
––stali narzędziowej HCS do cięcia materiałów miękkich, jak drewno, miękkie
materiały drewnopochodne czy tworzywa sztuczne.
Tarcze i brzeszczoty segmentowe
Odcinanie gwoździ lub innych
niewielkich metalowych elementów
wystających z drewnianej deski
z użyciem brzeszczotu do cięcia
wgłębnego.
Cięcie płytek ceramicznych, gresu
i terakoty możliwe jest dzięki
segmentom z ostrzem diamentowym.
kiem potasu (TiN). Stal tego typu stosowana jest do produkcji narzędzia bimetalicznych (BIM), Brzeszczoty tego typu
przeznaczonye są zwykle do cięcia ma-
urządzenia są przeznaczone, wykonuje się
w budynkach, w których zazwyczaj jest
dostęp do sieci elektrycznej, a akumulator
zwiększa wagę urządzenia. Dlatego przy
naprawdę intensywnych pracach warto
rozważyć zakup modelu sieciowego.
Łatwe usuwanie fugi, również
z narożników możliwe jest dzięki
zastosowaniu brzeszczotu z nasypem
węglikowym o specjalnie wyprofilowanym
ostrzu.
Zastosowanie
Decydując się na zakup wielofunkcyjnego
elektronarzędzia oscylacyjnego, w zestawie
nr 2 (05), jesień 2015
www.infomarket.edu.pl
z uzębieniem z nasypem mają wygięty korpus i służą do wykonywania cięć
prostych lub wycinania rowków w miękkich materiałach mineralnych (glazura,
piaskowiec), tworzywach sztucznych
wzmocnionych włóknem szklanym, żywicach epoksydowych, betonie komórkowym, oczyszczania szczelin oraz usuwania fug. Nasyp przytwierdzany jest
do korpusu ze stali narzędziowej metodą lutowania próżniowego, tworząc
ostrza tzw. bimetaliczne (BIM) z dwóch
rodzajów materiału: stali i węglika lub
stali i diamentu syntetycznego:
––ostrza z nasypem węglikowym służą głównie do obróbki materiałów miękkich, np. fug;
nożowym przeznaczone są do wykonywania długich cięć prosto- i krzywoliniowych. Występują tylko w formie wygiętej,
a ich ostrze może być gładkie lub faliste.
W zależności od typu materiału, z którego są wykonane, mogą służyć do cięcia
linoleum, wykładziny, gumy (HSS) oraz do
przycinania izolacji, usuwania fug, silikonu czy kitu (HCS).
Zębate brzeszczoty do cięcia wgłębnego służą głównie do wykonywania
krótkich, prostych cięć, zagłębiając się
w materiał (np. do wycinania otworów),
odcinania niewielkich, wystających z materiału elementów (gwoździe, kołki) oraz
skracania małych elementów. Drobne uzębienie brzeszczotów do cięcia wgłębnego może być wykonane z bimetalu, stali
narzędziowej, może mieć również nasyp
z węglika. Tworzywo uzębienia dobiera
się do twardości obrabianego materiału,
podobnie jak w wypadku segmentów
i tarcz. Na rynku dostępne są brzeszczoty do cięcia wgłębnego proste i wygięte,
z różną długością uzębienia i z możliwymi trzema jego formami:
––haczykowate – o niewielkim dodatnim kącie natarcia (maksymalnie 10°);
––stożkowe o ujemnym kącie natarcia;
––specjalnie o kącie natarcia około 0° do
cięcia elementów drewnianych.
Brzeszczoty do cięcia wgłębnego
z nasypem z węglika służą do frezowania wgłębnego oraz wygładzania krawędzi cięcia wgłębnego w silnie
abrazyjnych materiałach, np. tworzywach sztucznych wzmocnionych włók-
59
Elektronarzędzia
ELEKTRONARZĘDZIA
Usuwanie fugi za pomocą
brzeszczotu segmentowego
z nasypem HM.
Fot. Yato (x5)
Do usuwania uszkodzonych
płytek stosuje się brzeszczoty
z zasypem z węglika
spiekanego (HM).
Wycinanie otworów o dowolnym
kształcie w różnych materiałach
możliwe jest za pomocą brzeszczotu
do cięcia wgłębnego. Brzeszczot
tego typu można również
zastosować do usunięcia kitu
okiennego.
nem szklanym oraz oczyszczania szczelin z fug, zapraw itp.
Osprzęt do szlifowania i polerowania
powierzchni
Ponieważ wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne wywodzą się z konstrukcji szlifierki
deltowej, oczywiste jest, że służą także do
szlifowania. Również do tych zadań dostępna
jest spora gama osprzętu. Niezbędna będzie stopa szlifierska, do której mocuje się
odpowiednie do danego materiału papiery
ścierne, włókniny lub filc polerski. Ponadto
do szlifowania zgrubnego można użyć specjalnych płytek szlifierskich oraz brzeszczotów
z nasypem węglikowym. Użytkownicy, którzy
planują wykonywanie dużej ilości zadań
szlifierskich przy pomocy wielofunkcyjnego
narzędzia oscylacyjnego, powinni rozważyć
również zakup systemu odsysania pyłu, który
zagwarantuje czystość w miejscu pracy.
z powierzchni i szczelin. Brzeszczoty segmentowe i wgłębne można wykorzystać
do usuwania fug, klejów, kitu i podobnych
substancji ze szczelin i łączeń, również
w miejscach trudno dostępnych. Natomiast
wykonane są ze stali narzędziowej HCS
z lekko zaostrzoną częścią roboczą skrobaki
znakomicie zastępują ręczne szpachelki.
Można podzielić je ze względu na stopień
elastyczności:
Osprzęt do usuwania
sztywne przeznaczone są do usuwania
Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne
znakomicie sprawdzają się podczas usuwania starych, wyschniętych substancji
60
Stopa szlifierska i papiery ścierne
pozwalają uzyskać efekty podobne
jak przy zastosowaniu szlifierki
oscylacyjnej. Znakomicie
sprawdzają się przy renowacji
mebli.
elastyczne wykorzystuje się do usuwania miękkich materiałów: klejów, farb, lakierów i fug.
Już z tego krótkiego omówienia widać,
jak duży jest obszar zastosowań wielofunkcyjnych narzędzi oscylacyjnych:
od cięcia materiałów o bardzo różnych
właściwościach (drewno, materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne różnego
typu, materiały abrazyjne i metale) przez
szlifowanie i zdzieranie po skrobanie
i oczyszczanie powierzchni z zapraw,
klejów, farb itp. Dlatego znajdują one
zastosowanie w bardzo wielu segmentach
branży budowlanej, w przemyśle, motoryzacji, a także w domowym warsztacie
majsterkowicza czy hobbysty.
Copyright © 2015 TOYA S.A.
Zdejmowanie starych powłok
lakierniczych, klejów i zanieczyszczeń
z powierzchni jest niezwykle proste
przy zastosowaniu skrobaka.
Metabo. MT18LTX
www.facebook.pl/yatopolska
GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI
Tworzymy wytrzymałe, niezawodne oraz nowoczesne elektronarzędzia zaprojektowane do szybkiej
i wygodnej pracy w każdych warunkach. Jesteśmy przekonani o skuteczności naszych rozwiązań,
dlatego produkty YATO z gamy elektronarzędzi są objęte aż 3-letnią gwarancją YATO Premium
w systemie door-to-door. Sprawdź i przekonaj się sam.
zapraw klejów do płytek ceramicznych,
betonu, twardych i kruchych resztek klejów do wykładzin;
Szczegóły i zasady gwarancji na stronie pakietpremium.yato.pl
nr 2 (05), jesień 2015
Nowości – narzędzia ręczne
Nowości – narzędzia ręczne
NEO. Ostrza do noży
FACOM. Narzędzia z gamy SLS
Dobra jakość się opłaca
Na wysokości
Facom wprowadza na rynek gamę 190 narzędzi
i 9 akcesoriów przeznaczonych do prac na wysokości. Narzędzia SLS w każdych warunkach
zachowują wygodę i parametry narzędzi
standardowych, zaś system zaczepów
Facom zachowuje dużą odporność
na uderzenia, naprężenia i ekstremalne temperatury.
Narzędzia z gamy Facom SLS
pozwalają zabezpieczyć przestrzeń
pracy zawodowej i zminimalizować
ryzyko związane z upadkami, w tym uniknąć kosztów
naprawy szkód. Zapewniają ciągłą pracę i brak
przestojów. Przeznaczone są dla profesjonalistów,
którzy regularnie montują, naprawiają i konserwują
sprzęt zarówno kilka jak i kilkadziesiąt metrów
nad poziomem gruntu.
Gama obejmuje 190 narzędzi z zaczepami
(klucze płaskie, oczkowe, oczkowo-płaskie,
oczkowo-płaskie grzechotkowe, klucze do
rur, grzechotki, klucze dynamometryczne,
wkrętaki płaskie, Phillips i Pozidriv, klucze
trzpieniowe, szczypce nastawne, szczypce
tnące boczne i czołowe, szczypce długie,
proste, o szczękach odchylonych, uniwersalne, do pierścieni osadczych,
zaciskowe, do opasek, linijki
giętkie, szczelinomierz, miary
zwijane, oprawki do brzeszczotów,
noże, młotki oraz przecinaki), 3
linki, 2 pasy, 2 akcesoria do pasów
i 2 karabińczyki. Zaczepy wykonuje się ze stalowych,
elastycznych linek zalewanych metalem i zaciskanych za
pomocą sprzężonej prasy. Wytrzymują one co najmniej
2-krotność ciężaru narzędzia. Zaczepy i pierścienie
w narzędziach SLS są odporne
na uderzenia, naprężenia i ekstremalne temperatury. Producent zadbał,
aby gama SLS
charakteryzowała
się nie tylko znakomitą
jakością, ale także zachowała ergonomię i komfort
użytkowania narzędzia.
Podczas montażu pętli ze
stalowej linki i zaciskania pierścienia
każde narzędzie
poddawane jest
jednostkowej próbie
rozciągania. Kolejny
sprawdzian, jaki przechodzą narzędzia, to test
w sytuacji rzeczywistej,
w próbie polegającej na
400 upadkach. Pozytywne
przejście tego testu kończy
się wystawieniem certyfikatu
oraz nadaniem unikatowego
numeru seryjnego grawerowanego na narzędziu. Taki system
pozwala producentowi zagwarantować maksymalne
bezpieczeństwo oraz
umożliwia identyfikację
i śledzenie narzędzia
przez cały okres jego
użytkowania.
Gama Facom SLS jest niezastąpiona zwłaszcza w budownictwie, telekomunikacji,
NEO. Narzędzia wielofunkcyjne i noże
NIEWIELKIE WYMIARY
WIELKIE MOŻLIWOŚCI
Moc zielonego lasera
Stanley FatMax prezentuje dwa
zielone lasery do zastosowań budowlanych, remontowych i montażowych, takich jak
instalacja wentylacji,
płyt g-k czy wykańczanie
wnętrz. Ich promienie
widać cztery razy lepiej
od czerwonych.
WIHA. Wkrętaki SoftFinish electric Xeno
Dobrej jakości nóż czy narzędzie wielofunkcyjne jest w stanie rozwiązać
wiele problemów na placu budowy,
w warsztacie, domu i na wyjazdach.
Pewność bezpiecznej pracy to coś więcej
niż wieloletnia praktyka i znajomość
elementów montażowych – to także
odpowiednio dobrane narzędzia. Z pomocą każdemu elektrykowi przyjdą
wkrętaki Wiha SoftFinish electric Xeno,
przeznaczone do wkrętów zaciskowych
plus – minus.
Izolacja we wkrętakach Wiha SoftFinish
electric Xeno natryskiwana jest bezpośrednio
na trzonek, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo prac w obszarze elementów
pod napięciem do 1.000 V AC/ 1.500
V DC. Warto zaznaczyć, że mimo
oznaczeń dopuszczających prace
tymi narzędziami do napięcia
1.000 V AC (i 1.500 V DC),
każda sztuka testowana jest
w specjalnej kąpieli wodnej.
Zanurzane są części izolowane
Krawędź ostrza konkurent nr 1
zoom 200×
Optymalne parametry użytkowe ostrza
NEO uzyskane zostały dzięki najlepszym
materiałom i wyjątkowej metodzie ostrzenia.
Wykonane z wysoko hartowanej stali węglowej i trójfazowo szlifowane
zapewniają produktowi trwałość
i długotrwałą ostrość. Używając
ostrzy NEO można mieć pewność, iż cała powierzchnia cięcia
pozostanie gładka i równa na
całej jego długości, nawet przy
cięciu wymagających materiałów
(wykładzina dywanowa, płyta
gipsowo-kartonowa). Dzięki
zastosowaniu nowoczesnej
techniki ostrza NEO znaczKrawędź ostrza konkurent nr 2
nie zmniejszają opory, dzięki
zoom 200×
czemu użytkownik wykona
pracę szybciej i przy mniejszym
nakładzie siły.
STANLEY FATMAX. Lasery FCL-G i RL HVPW-G
Bez stresu pod napięciem
nowych narzędzi, różniących się od siebie liczbą
funkcji, w jakie są wyposażone. Cechami charakterystycznymi wszystkich produktów z tej grupy
są ich znakomita jakość oraz poręczny futerał.
Noże NEO, to idealna propozycja dla tych,
którzy chcą być przygotowani na każdą ewentualność. Nowa oferta NEO obejmuje 7 pozycji:
01-026 – narzędzie wielofunkcyjne 12-elementowe,
01-028 – narzędzie wielofunkcyjne 11-elementowe, 01-027 – narzędzie wielofunkcyjne mini
10-elementowe, 01-025 – narzędzie wielofunkcyjne 7-elementowe i 63-027 – scyzoryk
biwakowy 4-elementowy.
Noże składane NEO dzięki metalowej
konstrukcji są wyjątkowo trwałe. Można je
złożyć, co ułatwia transport i przechowywanie. Ponadto 2 nowe noże wyposażone są
w blokadę, która zwiększa bezpieczeństwo
używania produktu oraz ostrza z bardzo
trwałej stali 440, która charakteryzuje się
dużą wytrzymałością.
Profesjonaliści wiedzą, że kluczem do
pożądanego efektu są dobrej jakości
narzędzia. Przykład? Profesjonalne,
trójfazowe ostrza NEO.
Krawędź ostrza NEO
zoom 500×
Przydatne w każdych warunkach
Marka NEO wychodząc naprzeciw potrzebom
fachowców, wprowadziła do swojej oferty 2 nowe
kategorie produktowe. Narzędzia wielofunkcyjne
NEO, popularnie zwane także multitoolami, to
grupa produktowa składająca się z 5 zupełnie
62
stoczniach, elektrowniach wiatrowych i jądrowych,
a także w produkcji, w tym przede wszystkim w przemyśle aeronautycznym, motoryzacyjnym i spożywczym.
GRZECHOTKA YATO YT-03311
i przepuszczany jest prąd o napięciu 10.000 V AC,
co daje dziesięciokrotną rezerwę bezpieczeństwa.
Kształt wkrętaka zapobiega toczeniu, a specjalna
geometria rękojeści gwarantuje optymalną i łagodną
dla dłoni pracę nawet w trudnych warunkach.
Oprócz oferty standardowej, wkrętaki z serii
Xeno dostępną są
również w wersji
electric slimFix,
dedykowanej do
precyzyjnych prac
montażowych lub
naprawczych w trudno
dostępnych miejscach. W wersji
slim średnica trzonu zmniejszona
o 33 proc. pozwala na łatwe dotarcie
do głęboko osadzanych elementów
śrubowych czy sprężynowych, co znacznie
zwiększa efektywność oraz skraca czas wykonywanych prac.
nr 2 (05), jesień 2015
Dlaczego zielony laser? Ponieważ jest 4 razy
bardziej widoczny przy
takich samych warunkach
od swojego czerwonego
odpowiednika. Gwarantuje
lepszą jakość i szybsze wykonanie pracy bez konieczności
używania okularów obserwacyjnych. Dobra
widoczność zielonej wiązki oznacza też większą
dokładność poziomowania i precyzyjniejsze
wyznaczanie pionów.
Nowy laser krzyżowy FCL-G znajdzie
zastosowanie przy wykańczaniu pomieszczeń
płytami g-k, układaniu kafelków, artystycznym malowaniu ścian, a także podczas
prac instalacyjnych, takich jak montowanie
wentylacji, układanie hydrauliki lub instalacji
elektrycznej. FCL-G pokazuje dwie linie: pionową i poziomą, obie widoczne na odległość
do 20 m, a z użyciem detektora liniowego
nawet do 50 m. Tak duży zasięg wynika
z funkcjonalnego wzornictwa i zastosowania szerokiego „okna”, które zwiększa kąt
rzutowania linii. W laserze zastosowano
czytelne i ergonomiczne przyciski. Wśród nich
www.infomarket.edu.pl
znajduje się blokada kondensatora, która po
zamocowaniu lasera do statywu lub zaczepu
pozwala na stosowanie linii ukośnych. Bateria
FCL-G wytrzymuje 10 h pracy.
Obrotowy niwelator laserowy RL HVPW-G to zaawansowane narzędzie dla
zawodowców, które pozwala
na poziomowanie i przenoszenie wysokości odniesienia na
dużych powierzchniach przy
stawianiu ścianek działowych
i podwieszonych sufitów,
montowaniu oświetlenia,
wentylacji, hydrauliki, instalacji
elektrycznej, a także układaniu posadzek
i wylewaniu fundamentów. Niwelator wraz
z detektorem liniowym LD400-G pracuje
w zakresie nawet do 600 m. Linie generowane przez laser można poziomować
ręcznie w zakresie spadku do 10 proc.
System antywstrząsowy zapobiega ich
nieoczekiwanemu przemieszczeniu oraz
informuje użytkownika o zmianie położenia
instrumentu. Załączony pilot umożliwia
jednoosobową obsługę. Niwelator można
montować na statywach z gwintem 1/4 i 5/8
cala lub na dołączonym uniwersalnym zaczepie
do elementów metalowych, drewnianych
czy rur. Bateria NiMH pozwala na 12 h
pracy oraz szybkie ładowanie. Niwelator
ma stopień ochrony IP66, pozwalający
na nieograniczoną pracę na zewnątrz,
także podczas niesprzyjających warunków
pogodowych (urządzenie jest pyłoszczelne
i wodoodporne).
Obrotowa głowica z blokadą
Mocowanie na bity i nasadki
YT-1443
Zestaw nasadek długich 1/4”
1/4” (6.3 mm): 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm
(L=50 mm); CrV 50BV30
YT-0483
Zestaw bitów 10 szt.
5, 6 mm;
PH1, PH1, PH2, PH2;
PZ1, PZ1, PZ2, PZ2
63
Narzędzia ręczne
Narzędzia ręczne
Szczypce to popularne narzędzia ręczne, niezbędne w każdym warsztacie. Mogą służyć do przytrzymywania
drobnych elementów, kształtowania twardych materiałów, obcinania drutów i ściągania izolacji z przewodów
elektrycznych.
T
o jedne z najstarszych narzędzi, które
do dzisiaj używane są przez fachowców. Kleszcze pierwotnie używane były przez kowali do chwytania rozgrzanych
kawałków metalu. Dzięki nim można było przytrzymywać obrabiany materiał pod-
czas kucia na kowadle. Z nich wywodzą się
nowocześniejsze narzędzia: szczypce i obcęgi. Te pierwsze to jedno z tych narzędzi,
których nie powinno zabraknąć w żadnym
warsztacie domowym czy też fachowym. Są
na tyle uniwersalne, że używane są w naj-
różniejszych sytuacjach, idealnie nadają się
do tego, aby coś podtrzymać lub podciąć.
Szczypce możemy znaleźć w praktycznie
każdym polskim domu i warsztacie. Narzędzia te znajdą zastosowanie wszędzie tam,
gdzie trzeba przytrzymać lub usunąć małe elementy łączące, np. gwoździe, wkręty
itp. Większości szczypiec można użyć też jako przecinarki do drutu czy też narzędzi do
usunięcia izolacji z przewodów. Urządzenia
dźwigniowe przydają się także do przytrzymania elementów płaskich, np. blach, płaskowników, jak również innych kształtek.
Popularne narzędzia możemy podzielić na
podkategorie.
Fot. Neo
Kombinerki
64
Są jednym z najczęściej sprzedawanych
typów szczypiec. Masywne szczęki mają
średnią długość. Ich cechami charakterystycznymi są spłaszczona główka i szorstka
faktura powierzchni wewnętrznej – chwytającej, która zapobiega wyślizgiwaniu się
podtrzymywanego przedmiotu. W środko-
wej części powierzchni wewnętrznej znajduje się zaokrąglony otwór, umożliwiający obejmowanie przedmiotów o kolistym
i walcowatym kształcie. Dzięki temu możemy podtrzymywać kable, mniejsze rurki, a także koraliki podczas tworzenia ręcznie robionej biżuterii. Część robocza, usytuowana najbliżej rękojeści, jest bardzo często zaostrzona i dzięki temu można jej używać do przecinania. Jeżeli mamy do czynienia z kombinerkami dla elektryka, ich
rękojeść będzie pokryta specjalnym izolatorem, który uniemożliwi porażenie prądem elektrycznym. Standardowo rękojeść
pokryta jest tworzywem sztucznym – jest
gumowana, co sprawia, że nie wyślizguje
się z rąk. Na rynku możemy również znaleźć kombinerki z drewnianymi rączkami,
jednak są one już rzadziej spotykane. Kombinerki to narzędzie, które powinno znaleźć się w każdym warsztacie domowym,
są niezbędnym elementem wykorzystywanym przy wszelkich pracach remontowych
i naprawczych.
nr 2 (05), jesień 2015
Profesjonaliści chętniej sięgają po wyspecjalizowane szczypce. Zatem mamy szczypce przeznaczone dla elektryków, szczypce
nastawne dla hydraulików, szczypce tynkarskie i szczypce dla zbrojarzy. By narzędzia te
w zadowalający sposób pełniły swą funkcję,
muszą być jak najlepsze – wykonane z odpowiedniej stali, aby były wytrzymałe i służyły
przez lata. Dlatego przed zakupem tego narzędzia warto się upewnić, że jego najważniejsze elementy: szczęki, przegub, okładzina
rękojeści i materiał, z którego je wykonano, są
bardzo dobrej jakości. Przede wszystkim należy się skupić na szczękach szczypiec. Istotne
jest, aby szczęki idealnie do siebie przylegały po zamknięciu narzędzia. Ważna jest również precyzyjna obróbka – brak wyszczerbień
i odpowiednie wyszlifowanie elementów. Bardzo istotny jest także materiał, z którego wykonano część roboczą, ponieważ jakość zastosowanej stali ma decydujący wpływ na
to, jak długo narzędzie zachowa ostrość krawędzi tnących i sztywność szczęk. Szczypce renomowanych producentów są zazwyczaj odkuwane ze stali stopowej. Producenci
markowych narzędzi umieszczają najczęściej
informację o rodzaju użytej stali na przegubie szczypiec, dodatkowo zazwyczaj możemy odczytać to z etykiety narzędzia. Krawędzie tnące lub podtrzymujące dobrych szczypiec powinny być dodatkowo hartowane. Poszczególne modele szczypiec – przeznaczone
do różnych celów – różnią się sposobem wy-
kończenia powierzchni szczęk. Różnica wynika
również z ceny. Te tańsze szczypce dla domowych majsterkowiczów wykonane są ze stali
o gorszej jakości, zwykle są polerowane lub
oksydowane. Narzędzia dla profesjonalistów
są najczęściej wykonane ze stali powleczonej
warstwą chromo-niklową. Nie wszystko złoto, co się świeci, więc nie wybierajmy szczypiec o błyszczących szczękach, lepiej, żeby były matowe – tak wyglądają te lepsze modele.
Obcinaki boczne
Obcinaki boczne służą przede wszystkim do cięcia przewodów, drutów, opasek itp. Bardzo często używane są przez elektryków, dlatego rękojeści są pokryte izolującą gumą. Ostre krawędzie umieszczone są równolegle w stosunku do
ramion rękojeści. Występują głównie w trzech
rozmiarach – długościach całkowitych: 160,
180 i 200 mm. Niektóre modele wyposażone
są w specjalną sprężynę, która jest zamocowana na osi rękojeści, co pozwala na automatyczne otwieranie (rozwieranie) szczęk.
Szczypce dla elektryków – Stanley
W pracy z prądem bardzo ważne jest, aby
używać narzędzi bezpiecznych. Właśnie takie
oferuje marka Stanley, która przygotowała dla
elektryków całą gamę wkrętaków i szczypiec
testowanych pod napięciem 1000 V, a także
narzędzi ogólnobudowlanych.
Uniwersalne szczypce Maxsteel VDE (model
84-000), które służą do bezpiecznego zaciskania, przytrzymywania i wyginania materiału.
I pomimo tego, że można ich użyć także do
zdejmowania izolacji, do tej
czynności Stanley proponuje szczypce specjalne
(model 84-010), które ułatwiają i przyspieszają
łączenie przewodów elektrycznych, zmniejszając jednocześnie ryzyko ich uszkodzenia.
Oferta dla elektryków obejmuje także obcinaki
do cięcia przewodów i drutów: diagonalny
(model 84-003) i czołowy (model 84-016)
oraz szczypce do specyficznych zastosowań –
wydłużone proste (model 84-006) albo wygięte
(model 84-008). Wszystkie proponowane
narzędzia zmieszczą się w pojemnej skrzynce
narzędziowej Stanley 95830 z przenośną tacą
i wysuwaną szufladą.
Szczypce zaciskowe
Szczypce Morse’a mają najczęściej kute i proste szczęki. Dzięki zastosowanemu
w nich mechanizmowi zapadkowemu możliwy jest ciągły zacisk wybranego elementu,
co umożliwia stały nacisk. Ze względu na
zastosowanie wyróżniamy dwa ich rodzaje:
Fot. Stanley (x6)
Szczypce i cęgi
Fot. Yato
Szczypce specjalistyczne
t yp „C” – szczypce ogólnego zastosowania;
typ „V” – do nakrętek:
Nie kombinuj. Kilka słów o profesjonalnym doborze szczypiec według firmy Wiha
Podstawowym zadaniem szczypiec jest zwiększenie wydajności ludzkiej ręki. Działając na
zasadzie dźwigni dwuramiennej, narzędzia te
przenoszą stosunkowo niewielką siłę dłoni na
wielokrotnie większą siłę szczęk, co przydaje
się zwłaszcza wtedy, gdy profesjonalista potrzebuje przeciąć twardy materiał. Ponieważ
siła pojawiająca się na szczękach zwiększa
się wraz ze współczynnikiem przełożenia
dźwigni, klucz do większej wydajności leży
w przegubie. Potencjał drzemiący w tym
elemencie dostrzegli projektanci firmy Wiha,
którzy stworzyli rozwiązanie zarówno o dużej sile, jak i wytrzymałości. DynamicJoint
to innowacyjna konstrukcja przegubu stosowana w szczypcach do cięcia bocznego
i szczypcach uniwersalnych. W wypadku
rozwiązań standardowych oś trzpienia mieści
się dokładnie pośrodku, pomiędzy równymi
szczękami narzędzia. „Przesunięta” geometria
przegubu DynamicJoint w stosunku 40:60
zapewnia bezpośrednie przenoszenie siły, co
z jednej strony ogranicza intensywność pracy
ręką, a z drugiej zwiększa wydajność cięcia.
Producenci szczypiec zazwyczaj bardzo precyzyjnie
określają parametry i przeznaczenie danego
narzędzia, a także zakres średnicy i twardości
materiału, jaki można przecinać. Tymczasem
różnorodność czynności i materiałów, z jakimi
spotyka się monter, budowlaniec czy elektryk,
www.infomarket.edu.pl
ciągle jest coraz większa. Zazwyczaj wykonawca
korzysta albo z jednego, nieprzystosowanego
do części zadań narzędzia, albo musi nosić ze
sobą przynajmniej dwie pary szczypiec – jedne
do cięcia standardowego, drugie do materiałów hartowanych. Problem ten rozwiązują
szczypce z serii BiCut z przegubem o zmiennej
osi obrotu. – W ustawieniu wyjściowym
rozwartość ostrzy wynosi 50°, co pozwala
na bezproblemowe cięcie drutów twardych
do 3,5 mm. Kiedy zetkniemy się z bardziej
wymagającym materiałem, wystarczy wcisnąć
kciukiem przycisk „power”, by podwoić siłę
cięcia. W tym położeniu możemy ciąć materiały
bardzo twarde, takie jak drut fortepianowy
do średnicy 3,0 mm – wyjaśnia Wojciech
Gradowski, regional sales manager w firmie
Wiha Polska. – Szczypce BiCut tną materiały
o różnej średnicy i twardości, redukując siłę
potrzebną do wykonania operacji i oszczędzając
miejsce w skrzynce narzędziowej – dodaje.
Instalatorzy, którzy zajmują się układaniem
instalacji elektrycznych w budynkach, nie mają
łatwego zadania. Kilometry kabli, wiele punktów
montażowych, zróżnicowane położenie gniazd,
ograniczony dostęp do obrabianych przewodów – to codzienność wielu elektrotechników.
Podczas obróbki przewodów instalacyjnych
muszą oni przeciąć przewód, usunąć płaszcz
zewnętrzny i odizolować końcówki przewodu.
Potrzeba aż trzech osobnych narzędzi do
obróbki przewodu – szczypiec tnących,
przyrządu do zdejmowania płaszcza
zewnętrznego oraz do usuwania
izolacji poszczególnych żył
przewodu.
Wiha skonstruowała
szczypce, które
dzięki innowacyjnej
konstrukcji są w stanie
wykonać wszystkie powyższe czynności – także
w miejscach trudno dostępnych.
– Po pierwsze, można nimi przecinać przewody
elektryczne typu NYM 3 × 1,52 oraz 5 ×
2,52. Szczęki wykonane są ze stali C70 i dodatkowo hartowane indukcyjnie do twardości
64 HRC, dzięki czemu bez problemu można
ciąć twarde druty sprężynowe o średnicy do
1,6 mm, przykładając siłę nawet rzędu 1800
N/mm². Po drugie, specjalnie ukształtowana
końcówka szczypiec pozwala na łatwe zdejmowanie płaszcza zewnętrznego z okrągłych
i ha
przewodów bez
ryzyka uszkodzenia żył
w środku. Chwytamy przewód,
zaciskamy szczypce i bez trudu zsuwamy
izolację ochronną. Odgięcie główki umożliwia wykonanie tej pracy wzdłuż przewodu,
co przydaje się w ciasnej przestrzeni puszki
rozdzielającej. Po trzecie, szczypcami TriCut
można usunąć izolację z poszczególnych żył
przewodu. Służą do tego specjalne gniazda,
dostosowane do średnic 1,5 mm i 2,5 mm.
Umiejscowienie ich od czoła szczypiec ułatwia
pracę w trudno dostępnych miejscach, a odizolowanie przewodu jest dokładne, równe
i szybkie, bez ryzyka uszkodzenia samego
rdzenia – tłumaczy Wojciech Gradowski.
Mimo iż firma Wiha produkuje szczypce od
stosunkowo niedawna, to nie raz dowiodła, że
za priorytet stawia sobie tworzenie standardów
wyznaczających kierunek dla branży. Gdy
przychodzi więc nam wybrać odpowiednie
szczypce… nie ma się co szczypać.
.W
Fot
65
Narzędzia ręczne
Szczypce płaskie
Szczypce Segera wygięte zewnętrzne
Obcinaki boczne
Szczypce płaskie służą przede wszystkim do
przytrzymywania, ściskania oraz kształtowania elementów. Szczęki tych narzędzi zazwyczaj wykończone są na gładko. Dzięki temu
nie uszkadzają miękkich i delikatnych materiałów. Niektóre modele mają rowki wspomagające zacisk, jednak te nadają się tylko
do pracy przy twardszych materiałach.
Fot. Dedra
Fot. Modeco
Szczypce okrągłe
Szczypce boczne
Szczypce Segera proste zewnętrzne
Szczypce okrągłe służą przede wszystkim do
kształtowania drutów, prętów, blaszek, przewodów i tym podobnych. Są podstawowym
narzędziem używanym przy wyrobie biżuterii. W zależności od stopnia precyzyjności
możliwe jest tworzenie oczek o wymiarach
od 2 mm średnicy. W zależności od średnicy
szczęk możliwa jest również praca tego typu szczypcami przy pierścieniach osadczych.
Szczypce precyzyjne
i pęsety
Fot. Dedra
Fot. Dedra
Kombinerki
Fot. Dedra
Fot. Dedra
Szczypce czołowe
Szczypce wydłużone
66
Szczypce precyzyjne właściwie zawsze wyposażone są w sprężynkę, co powoduje samoczynne rozwieranie szczęk. Występują we wszystkich kształtach, co umożliwia pracę z różnorodnymi materiałami. Sprawdzają się przy precyzyjnych pracach modelarskich, wysoce cenione
są przez osoby tworzące biżuterię hand-made
oraz w profesjonalnych zakładach jubilerskich
czy też w mikromechanice. Podobnie rzecz się
ma z pęsetami. Są to wyjątkowo drobne szczypce, również przeznaczone do prac precyzyjnych.
Służą zarówno profesjonalistom, jak i amatorom.
Szczypce do pierścieni
Szczypce Seegera do pierścieni osadczych służą do odginania pierścieni blokujących. Nazwa pierścienia wywodzi się od nazwy firmy
Seeger-Orbis, mieszczącej się w Niemczech,
która jako pierwsza zaczęła produkować te
bardzo charakterystyczne elementy. Ponieważ są to pierścienie służące do zabezpieczenia przed przesunięciem osiowym części maszyn takich jak łożyska, tarcze lub tuleje, zazwyczaj zamontowane są na wałach i osiach,
a dostęp do nich jest ograniczony. W zależności od kierunku odginania oraz dostępności do
pierścienia szczypce dzielą się na:
zewnętrzne proste;
zewnętrzne wygięte;
wewnętrzne proste;
wewnętrzne wygięte.
Szczypce wydłużone
proste i wygięte
Szczypce do robienia
otworów
Szczypce te potocznie zwane są bocianami
lub szczypcami elektrotechnicznymi. Szczęki stanowią połączenie szczęk płaskich zwężających się ku końcowi ze szczekami okrągłymi (zewnętrzna strona). Dzięki swojej budowie idealnie nadają się do pracy w trudno dostępnych miejscach. Mocno zwężone
szczęki umożliwiają dotarcie do elementów
osadzonych w wąskich szczelinach i otworach. Występują również w wersji wygiętej,
co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność.
Szczypce do robienia otworów to otwornice, dziurkacze. Narzędzia te umożliwiają robienie otworów w miękkich materiałach, na
przykład skórach, za pomocą specjalnych,
owalnych noży zakańczających szczęki. Niezwykle przydane przy pracach rymarskich.
Bogata oferta rynkowa zarówno szczypiec profesjonalnych, jak i tych amatorskich pozwala na dobranie sprzętu najodpowiedniejszego do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki znajomości
przeznaczenia i możliwości zastosowania różnych rodzajów szczypiec znacznie
skraca się czas, jaki należy poświęcić na
zastanawianie się, czego potrzebujemy,
przy sklepowej półce.
Szczypce czołowe
i szczypce zbrojarskie
Szczypce wygięte
czek. Kształt główki umożliwia optymalny
zakres ruchu podczas wiązania drutu zbrojeniowego i głównie w tym celu są one używane. Umożliwiają przycinanie gwoździ, odstających drutów, zaginanie itp. przy samych
płaszczyznach.
Do grupy tej zalicza się również obcęgi.
Obcęgi Rabitza znane są pod wieloma nazwami. Najbardziej znana nazwa to szczypce lub inaczej obcęgi zbrojarskie. Sam Rabitz był mistrzem murarskim z Halle, który
wynalazł i pierwszy stosował metodę tynkowania ścian przy użyciu siatki drucianej.
Głównym zastosowaniem obcęgów zbrojarskich jest cięcie i skręcanie drutu wiązałkowego podczas układania betonu zbrojonego. Są także odpowiednie do wielu innych
prac związanych z obróbką drutu. Typowymi ich cechami są krótka główka i długie rękojeści, co pozwala na łatwy i szybki
obrót narzędziem podczas skręcania drutu i znacznie wydłuża ramię siły, co ułatwia pracę. Dobre obcęgi zbrojarskie powinny gładko otwierać się, wykonane powinny być z twardej stali. Tak samo łatwo
jak się otwierają, muszą się również zamykać oraz mieć bardzo precyzyjne krawędzie
tnące, które mogą ciąć zarówno drut bardzo miękki o grubości 1 mm, jak i te twardsze – nawet o grubości 5 mm.
Szczypce czołowe mają krawędzie tnące
umieszczone prostopadle w stosunku do rą-
nr 2 (05), jesień 2015
DOSKONAŁOŚĆ
W DZIAŁANIU
www.stanleyworks.pl
Szczypce zaciskowe składają się z radełkowanych szczęk o różnych kształtach, wyposażonych w mechanizm zapadkowy, śruby
regulującej siłę nacisku oraz przycisku zwalniającego mechanizm zapadkowy.
Oprócz szczypiec Morse’a w kategorii szczypiec zaciskowych możemy odnaleźć całą gamę narzędzi blacharskich, najczęściej typu
„C” oraz typu „W”. Te pierwsze przydatne
są przy podtrzymywaniu wyginanej blachy,
te drugie są niezastąpione podczas felcowania. Szczypce zaciskowe używane są podczas
obróbek blacharskich, w spawalnictwie, hydraulice oraz w mechanice samochodowej.
Fot. Modeco
Fot. Modeco
Dobierz właściwą ochronę
• PushLock™ - łatwa obsługa
dzięki przyciskowi nastawnemu
• 17 pozycji ustawienia szczęk
to szeroka gama możliwych
do uzyskania rozmiarów
• Indukcyjnie hartowane szczęki
i bimateriałowe rękojeści
84-648
SZCZYPCE
NASTAWNE
O
ferta rynkowa ochronników oczu i
uszu pozwala dobrać odpowiednie
modele do kadego typu pracy.
Ochrona słuchu
Ochronniki słuchu, zwane potocznie słuchawkami
ochronnymi lub zatyczkami, są najprostszym
i jednym z najczęściej używanych środków ochrony
osobistej – stanowią najszybszy i najłatwiejszy
w użyciu sposób ochrony narządu słuchu przed
skutkami oddziaływania dużego hałasu.
Zgodnie z normą prawną, to jest z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844), pracodawca ma obowiązek
„zapewnić ochronę pracowników przed
zagrożeniami związanymi z narażeniem na
hałas”. Pracodawca, zanim przekaże pracownikowi odpowiednie środki ochrony osobistej, ma
obowiązek w pierwszej kolejności zastosować
odpowiednie środki techniczne (np. spróbować
wyciszyć hałaśliwe maszyny, przygotować odpowiednią adaptację hali produkcyjnej lub stanowiska
pracy tak, aby zniwelować negatywne skutki
hałasu, albo zastosować ekrany wygłuszające)
i zorganizować pracownikowi pracę w taki sposób,
aby do minimum skrócić czas pracy na hałaśliwych
stanowiskach. Jeżeli wszystkie te czynności zostały
wykonane, a poziom hałasu nadal przekracza dopuszczalne normy, musi „zaopatrzyć pracowników
w indywidualne środki ochrony słuchu, dobrane
do wielkości charakteryzujących hałas i do cech
indywidualnych pracowników oraz zapewnić
ich stosowanie”.
Nauszniki
Podstawy BHP dotyczące
pracy niebezpiecznej
Fot. Grupa Topex
Jeżeli narządy wzroku i słuchu narażone są podczas pracy na uszkodzenia, obowiązkiem pracodawcy jest
zaopatrzenie pracowników w sprzęt stanowiący odpowiednia ochronę.
nr 2 (05), jesień 2015
które montowane są do kasków, czyli tak zwane
nauszniki nahełmowe.
W wypadku tych pierwszych czasze tłumiące są
połączone łukiem, który stanowi rodzaj sprężyny
dociskowej. Wykonana jest ona zazwyczaj z metalu lub tworzywa sztucznego. W zależności od
typu nauszników może ona być przeznaczona
do noszenia z tyłu głowy, pod brodą lub, tak
jak to najczęściej się zdarza, na szczycie głowy.
Na rynku można znaleźć produkty, tak zwane
Dedra. BH1053
nauszniki uniwersalne, których sprężyny są tak
skonstruowane, że mogą być noszone w każdej
z wymienionych powyżej pozycji. W wypadku
nahełmowych nauszników przeciwhałasowych
czasze tłumiące są mocowane za pomocą półsprężyn do przemysłowych hełmów ochronnych.
Pracodawca, zanim przekaże pracownikowi odpowiednie środki
ochrony osobistej, ma obowiązek w pierwszej kolejności zastosować
odpowiednie środki techniczne, zorganizować pracownikowi pracę
w taki sposób, aby do minimum skrócić czas pracy na hałaśliwych
stanowiskach.
Jak unikać
obrażeń słuchu
i wzroku?
68
BHP
Nauszniki przeciwhałasowe, które swoim wyglądem przypominają słuchawki, jakich używamy
na przykład do słuchania muzyki, składają się
z dwóch najważniejszych elementów – czasz
tłumiących, które po założeniu na głowę powinny
obejmować całe małżowiny uszne i przylegać do
skóry głowy. Miękkie poduszki, jakimi wykończone
są dookoła czasze, a które uszczelniają i tłumią
hałas, pokryte są materiałem, a w ich wnętrzu
najczęściej znajduje się pianka ze sztucznego
tworzywa. Nauszniki przeciwhałasowe
mogą występować w różnych rozmiarach
i wybierając takowe, powinniśmy mieć
na uwadze rozmiar głowy i dopasować
je tak, aby zapewniona była maksymalna ochrona. Najczęściej możemy spotkać
oznaczenia S, M, L, które są jednoznaczne
z oznaczeniami rozmiarów odzieży, gdzie S
(ang. small) oznacza małe nauszniki, M (ang.
medium) oznacza nauszniki średniego rozmiaru,
a L (ang. large) duże. Jeżeli chodzi o sposób
użytkowania, wyróżniamy dwa podstawowe
typy nauszników – te, które zakładamy same
na głowę, czyli nauszniki niezależne, oraz takie,
www.infomarket.edu.pl
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe mogą
być mocowane jedynie do tych przemysłowych
hełmów ochronnych, z którymi były badane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 352-3.
W praktyce oznacza to, że jeżeli wybieramy
nauszniki, najlepiej abyśmy dobrali je zgodnie
z marką hełmu, który już posiadamy – zazwyczaj
takie ochronniki są z nimi kompatybilne. Wtedy
będziemy mieli pewność, że zakupione przez
nas ochronniki będą prawidłowo chroniły słuch.
Niekiedy niezależne i nahełmowe nauszniki
Modeco. MN-06-205
przeciwhałasowe są wyposażone w układy
elektroniczne. Te z układami elektronicznymi są
znacznie droższe od tradycyjnych nauszników,
ale zapewniają dużo większą swobodę pracy.
Dzielimy je na trzy grupy: z aktywną redukcją
hałasu, z regulowanym tłumieniem hałasu oraz
z łącznością bezprzewodową i bezprzewodową.
Dobierz właściwą ochronę
Wkładki
Wkładki przeciwhałasowe, zwane potocznie
zatyczkami, są noszone w uchu, a dokładnie
w zewnętrznym kanale słuchowym lub w małżowinie. Dzięki swojej budowie powodują
szczelne zamknięcie kanału słuchowego.
Wkładki są albo jednorazowe, albo
wielokrotnego użytku. Na rynku
możemy znaleźć wkładki ze sznurkiem
lub sprężyną dociskową, ale możemy
też kupić takie, które nie będą połączone.
Mogą być fabrycznie ukształtowane, ale
zazwyczaj wykonane są z tworzywa, które
dostosowuje się do kształtu kanałów słuchowych.
Jest to najtańszy ze wszystkich ochronników słuchu,
ale nie wszyscy wiedzą, że stosowanie wkładek
przeciwhałasowych powinno być poprzedzone
wizytą u laryngologa i badaniem słuchu. Lekarz
medycy pracy powinien stwierdzić brak przeciwwskazań do noszenia wkładek.
Aby ochronniki słuchu spełniały swoje zadanie,
muszą być prawidłowo stosowane przez cały
czas pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy.
Nawet niewielkie przerwy w ich noszeniu istotnie
zmniejszają skuteczność ochrony. Przez skuteczność
ochrony rozumie się, zgodnie z definicją podaną
w normie – „obniżenie poziomu ekspozycji na
hałas odniesionego do ośmiogodzinnego dnia
pracy, przy uwzględnieniu czasu, w którym
ochronnik słuchu był stosowany”. Na przykład:
jeżeli tłumienie dźwięku danego ochronnika
słuchu wynosi 30 dB, podczas prawidłowego
jego stosowania przez cały czas pracy – uznajmy
to jako umowne osiem godzin – jego faktyczna
skuteczność wynosi również około 30 dB. Natomiast jeżeli w trakcie tych ośmiu godzin pracownik
zdecyduje, że będzie nosił wkładki jedynie cztery
godziny, skuteczność ochrony zmniejszy się do 3
dB, co daje zmianę skuteczności wynoszącą aż
27 dB. Szczegółowe przeszkolenie pracownika
przed rozpoczęciem stosowania przez niego
ochronników słuchu powinno zmniejszyć ryzyko
takich niepożądanych zachowań. Zdarzają
się również inne powody, dla których
pracujący w hałaśliwych miejscach
decydują się na zmniejszenie ochrony
własnego słuchu: dyskomfort
związany z noszeniem zarówno
wkładek, jak i nauszników oraz
wrażenie izolacji akustycznej,
które pojawia się, gdy zastosowane zostaną ochronniki słuchu
o zbyt dużym tłumieniu dźwięku.
Dyskomfort związany ze stosowaniem ochronników słuchu może
również wynikać z niewłaściwego
wyboru ochronnika dla danej osoby
bądź dla danego środowiska pracy lub
czynności wykonywanych przez danego
pracownika. Kluczowe jest również dokładne
czytanie informacji zawartych w instrukcji, po-
Okulary ochronne i wkładki
przeciwhałasowe.
Gogle ochronne, nauszniki przeciwhałasowe i półmaska filtrująca.
Przyłbica ochronna z poliwęglanu i wkładki przeciwhałasowe.
Przyłbica z osłoną wymienną
i nausznikami.
Fot. Toya (x4)
BHP
69
BHP
nieważ nieodpowiednio konserwowane i przechowywane środki
ochrony słuchu ulegają zużyciu
i prowadzi to do znacznego
ubytku w ich skuteczności, co
może powodować późniejsze trwałe
uszkodzenie słuchu.
Hałas sam w sobie jest czynnikiem
niezwykle szkodliwym. Poza oczywistym
uszkadzaniem słuchu i ewentualną jego utratą,
stwierdzono, że w wyniku jego długotrwałego
oddziaływania na organizm ludzki dochodzi do
skurczu drobnych naczyń tętniczych, występują
zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego –
między innymi przewlekłe bóle głowy i zaburzenia
pracy układu pokarmowego, może on powodować
zakłócenia wzroku (np. upośledzenie rozróżniania
barw i ograniczenie pola widzenia). Znacznie
zmniejsza się precyzja ruchów, co sprawia, że
narażeni jesteśmy na urazy, zmniejszona jest
nasza wydolność psychiczna i fizyczna. Zatem
w naszym interesie jest bronienie się przed skutkami
długotrwałej ekspozycji na hałas.
Ochrona wzroku
Blisko 90 proc. bodźców trafiających do mózgu
pochodzi z narządu wzroku, dlatego podczas
pracy ważne jest odpowiednie zabezpieczenie
oczu. Wzrok to najważniejszy zmysł, który łatwo
uszkodzić podczas praz z elektronarzędziami
i chemikaliami.
Głównym kryterium podziału środków ochrony wzroku jest podział na te, których używa się
w związku z wykonywanym zawodem, oraz na
te noszone na co dzień – okulary przeciwsłoneczne. Środki ochrony oczu do stosowania w pracy
powinny być stosowane wszędzie, gdzie występują zagrożenia utraty lub uszkodzenia nerwów
wzroku. Za takowe uważa się uderzenie, odpryski
ciał stałych, promieniowanie optyczne – między
innymi promieniowanie spawalnicze, olśnienie
słoneczne, pyły oraz gazy, krople i rozbryzgi cieczy.
Sprzęt ochrony oczu i twarzy można podzielić
na chroniący przed nadfioletem, podczerwienią,
promieniowaniem emitowanym podczas spawania,
oparzenie skóry, takie samo jak
przy nadmiernym opalaniu lub
opalaniu bez filtra UV (UV to skrót
od angielskiego słowa ultraviolet
– nadfiolet). Wielokrotna ekspozycja
skóry i oczu na promieniowanie
nadfioletowe może powodować
starzenie się skóry oraz zmiany przednowotworowe i nowotworowe, między
innymi najgroźniejszą odmianę – czerniaka.
Ponadto promieniowanie, którego długość fali
jest krótsza niż 290 nanometrów, powoduje stany
zapalne spojówki i rogówki. Jeżeli do naświetlań
dochodzi cyklicznie, to znaczy jeżeli dochodzi
do wielokrotnych ekspozycji oczu na nadfiolet,
skutkiem może być zaćma. Dodatkowo uważa
się, że promieniowanie ultrafioletowe odpowiedzialne jest za takie schorzenia jak skrzydlik
i nowotwory oka. Do ochrony pracowników przed
promieniowaniem nadfioletowym o nadmiernym
natężeniu stosowany jest zarówno sprzęt ochrony
oczu, jak i twarzy. Okulary i gogle przeznaczone
są do ochrony oczu. Wszystkie okulary, które
mają chronić przed promieniowaniem nadfioletowym, powinny mieć filtry UVA, UVB oraz
UVC – w zależności od rodzaju promieniowania
nadfioletowego.
Modeco. MN-06-099
promieniowaniem laserowym oraz okulary chroniące przed promieniami słonecznymi, tak zwane
okulary przeciwsłoneczne. Indywidualna ochrona
wzroku dotyczy głównie powstrzymania ciał stałych,
cieczy i promieniowania optycznego. W zależności
od rodzaju prac stosuje się różne stopnie zabezpieczeń. Okulary i gogle ochronne chronią przed
odpryskami obrabianych materiałów i pryskającymi
cieczami. Indywidualne środki ochrony oczu mogą
przybierać formę okularów lub pełnych masek czy
też przyłbic osłaniających całą twarz. Specyficzną
formę przyjmują przyłbice dla pilarzy. Maska tego
typu może być wykonana z drobnej siatki, która
skutecznie zatrzymuje odpryskujące wióry i drzazgi,
zapewniając przy tym pełną przepuszczalność dla
powietrza. Maski nieprzepuszczalne z tworzyw
sztucznych to dobre rozwiązanie dla operatorów
myjek ciśnieniowych i kos spalinowych do trawy.
Sprzęt tego typu powinien dobrze przylegać do
twarzy nawet przy wykonywaniu gwałtownych
ruchów głowy.
Promieniowanie
podczerwone
Przegrzanie soczewki przez działanie na nią promieniowania podczerwonego może doprowadzić
do zmian chemicznych związków białkowych oka,
co prowadzi, tak samo jak w wypadku promieniowania nadfioletowego, do zaćmy. Zaćma jest
Promieniowanie
nadfioletowe
Narażenie pracownika lub siebie samego na
intensywne promieniowanie nadfioletowe może
spowodować bardzo poważne zmiany chorobowe
zarówno skóry, jak i oczu. Skutki te bezpośrednio zależą od
rozkładu widmowego, czasu
i częstości ekspozycji oraz rodzaju
eksponowanej tkanki. Najczęstszym
objawem nadmiernej ekspozycji
skóry na promieniowanie nadfioletowe jest
ELEKTRONARZĘDZIA
YT-82030
YT-82035
YT-82040
YT-82050
Wiertarka udarowa
550 W
Wiertarka udarowa
900 W
Wiertarka udarowa
710 W
Wiertarka elektryczna
550 W
Filtr spawalniczy
W razie braku zabezpieczeń i odpowiednich
filtrów, zwanych filtrami spawalniczymi, może
dojść do wielu poważnych schorzeń, takich
jak powstawanie zaćmy na skutek przegrzania
oka, stanów zapalnych rogówki i spojówki oraz
zmian na siatkówce i dnie oka spawacza. Na
wybór odpowiedniego filtru ochronnego do
spawania lub technik pokrewnych mają wpływ
różne czynniki. Do spawania gazowego i technik
pokrewnych doboru filtra dokonuje się w zależności
od natężenia przepływu acetylenu przez palniki.
Do spawania łukiem elektrycznym, żłobienia
elektro-powietrznego i cięcia strumieniem plazmy
zasadniczym czynnikiem determinujących wybór
filtra jest natężenie prądu. W wypadku spawania
łukowego trzeba wziąć pod uwagę również
rodzaj łuku i rodzaj metalu rodzimego. Wiele
jest również innych czynników, takich jak
między innymi kąt ustawienia operatora względem płomienia lub łuku.
Szczegółowo wszystkie parametry
ochronników wzroku znaleźć można
w normie PN-EN 169.
YT-82051
Wiertarka elektryczna
580 W
YT-82120
Młotowiertarka SDS-plus
850 W
YT-82070
Wkrętarka elektryczna
500 W
YT-82125
Młotowiertarka SDS-plus
1250 W
YT-82127
YT-82130
YT-82270
YT-82271
YT-82150
YT-82153
Młotowiertarka SDS-plus
1500 W
Młotowiertarka SDS-max
1050 W
Promieniowanie
słoneczne
Fot. Bosch
Dedra. BH1051
70
i goglach. Zdarza się, że filtry chroniące przed
promieniowaniem podczerwonym skonstruowane
są w taki sposób, że nie zakłócają rozpoznawania
kolorów. Dodatkowo do ochrony oczu i twarzy
przed niebezpiecznymi czynnikami powstającymi
podczas spawania: promieniowaniem optycznym,
gorącymi i zimnymi odpryskami metalu i żużlu,
dymami spawalniczymi (pyłami i gazami) stosuje
się zazwyczaj specjalne maski spawalnicze. Aby
zapewnić odpowiednią ochronę, należy szukać
produktów przeznaczonych do ochrony wzroku
i części twarzy przed szkodliwym promieniowaniem
i zgorzeliną. Przy spawaniu oraz przy przecinaniu
łukiem elektrycznym należy również zwrócić uwagę
na ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych.
Normy BHP w sposób dokładny określają poziomy
odporności materiałów na działanie drobnych
rozprysków stopionego metalu.
chorobą nieodwracalną i grupą dużego ryzyka
jej występowania są pracownicy zatrudnieni
w przemyśle hutniczym, którzy są narażeni na
intensywne działanie podczerwieni. Ogólnie jednak
podczerwień uznaje się za dobrą dla ludzkiego
zdrowia. Kiedy trafia na naszą skórę, zostaje
natychmiast przekształcona w ciepło. Ponieważ
skóra w tym miejscu rejestruje wzrost temperatury, stymulowane jest krążenie i ukrwienie.
Promieniowanie podczerwone w małych dawkach
wykorzystywane jest do przyspieszania gojenia się
stanów zapalnych, blizn, zwichnięć oraz stłuczeń.
Jednak długotrwała ekspozycja na promieniowanie
podczerwone może również wywoływać stany
zapalne tęczówek i spojówek, wysuszanie powiek
i rogówek oraz zapalenie brzegów powiek. Do
ochrony przed promieniowaniem podczerwonym
służą specjalne filtry montowane w okularach
Jest jednym z zagrożeń występujących podczas pracy na otwartej przestrzeni – podczas
prac na budowach, pracach wykonywanych
w ogrodzie i wszędzie tam, gdzie intensywne
promieniowanie stanowią zarówno olśnienia
wywołane promieniowaniem widzialnym oraz
promieniowanie nadfioletowe. Do ochrony przed
tym promieniowaniem służą okulary wyposażone
w odpowiednie filtry optyczne. Szczegółowe
informacje na ten temat zawarte są w normie
PN-EN 1836, gdzie filtry w okularach przeciwsłonecznych określane są, jako „filtry chroniące
przed olśnieniem słonecznym do zastosowań
ogólnych”. Dobór okularów zależy od jasności
otoczenia oraz samych promieni słonecznych,
ważna jest również indywidualna wrażliwość
użytkownika na ich oddziaływanie. Ich głównym
zadaniem jest ochrona oka przed zmęczeniem,
ponadto dzięki zastosowaniu filtrów unikniemy
oślepień, a w konsekwencji poważnych wypadków.
W wypadkach, kiedy mamy wątpliwości dotyczące
doboru odpowiednich okularów, należy poradzić
się specjalisty.
nr 2 (05), jesień 2015
Wyrzynarka
550 W
Pilarka
1300 W
Wyrzynarka
750 W
Pilarka
2000 W
FANPAGE Karolina
YT-82170
Ukośnica
1800 W
YT-82171
Ukośnica
1800 W
YATO oficjalny sponsor Polish Drift Queen
Karolina Pilarczyk