Dokument 1 - APRIL International

Transkrypt

Dokument 1 - APRIL International
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC) (dalej:
OWU) regulują zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo
Ubezpieczeń Europa S.A., w przypadku wystąpienia Zdarzeń assistance, posiadaczom Karty ATAC
– APRIL Truck Assistance Card, kierowcy i pasażerom Pojazdu, w zakresie Świadczeń assistance
przewidzianych w niniejszych OWU.
DEFINICJE
§2
Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć:
1) Akt wandalizmu – jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub
uszkodzeniu Pojazdu przez osoby trzecie (nie będące stronami lub uprawnionymi z tytułu
umowy ubezpieczenia) powodujące unieruchomienie Pojazdu,
2) Awaria – jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu, które uniemożliwia
jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii:
rozładowanie akumulatora, awarie alarmu lub immobilizera, awaria świateł zewnętrznych, awarie
wycieraczek
oraz
pasów bezpieczeństwa.
Konieczność
uzupełnienia
materiałów
eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie są uznawane
za awarię,
3) Autoryzowana stacja obsługi – mający swoją siedzibę w granicach geograficznych
wskazanych w § 4 punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki ubezpieczonego
Pojazdu, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie
i wykonywanie napraw,
4) Certyfikat – dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stanowiący potwierdzenie zawarcia
umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
5) Choroba – schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała
Ubezpieczonego, niezależne od woli Ubezpieczonego, powstałe w wyniku patologii możliwej
do zdiagnozowania przez lekarza, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji,
6) Karta Klienta – dokument wystawiony przez Operatora, zawierający numer telefonu Operatora;
Karta Klienta nie jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia
w rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego,
7) Korzystający – podmiot upoważniony do korzystania z Pojazdu na podstawie umowy leasingu
lub innej umowy cywilno-prawnej, lub właściciel Pojazdu,
8) Kradzież – działanie sprawcy o znamionach określonych w Kodeksie Karnym, które
doprowadziło do zaboru ubezpieczonego Pojazdu lub jego integralnej części,
9) Nagłe zachorowanie – choroba powstała w sposób nagły, zagrażająca życiu lub zdrowiu
Ubezpieczonego, która wymaga natychmiastowej porady lekarskiej oraz leczenia szpitalnego;
10) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną
przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się
zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału,
krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia i długotrwałego działania stresu,
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 1 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
11) Operator – jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela zajmująca
się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
w tym realizacją Świadczeń assistance określonych w niniejszych OWU, do której Ubezpieczony
jest zobowiązany zgłosić Zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową,
12) Pilot – osoba skierowana przez Operatora na miejsce zdarzenia,
13) Pojazd – pojazd ciężarowy (wraz z naczepą lub przyczepą), pojazd dostawczy, naczepa,
przyczepa, autobus, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 ton, zaopatrzony
w polskie numery rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym
aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do ruchu drogowego,
14) Podróż – poruszanie się Pojazdu poza siedzibą Korzystającego, po terytorium państw
określonych w § 4,
15) Siedziba Ubezpieczonego – adres miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej Korzystającego wskazany w umowie ubezpieczenia,
16) Świadczenia assistance – świadczenia opisane w §§ 5-8,
17) Ubezpieczający – Korzystający, który zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia,
obejmującą ochroną Pojazd na zasadach określonych w OWU,
18) Ubezpieczony – Ubezpieczający lub inny upoważniony użytkownik Pojazdu, wskazanego w
Certyfikacie; na potrzeby niniejszych OWU przez Ubezpieczonych rozumie się również Załogę
Pojazdu,
19) Unieruchomienie Pojazdu – stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie Podróży lub dalsze
jego użytkowanie, który powstał na skutek Aktu wandalizmu, Awarii lub Wypadku,
20) Usprawnienie Pojazdu – usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej
kontynuowanie podróży w wyniku: uszkodzenia koła, przebicia opony, a w wariancie PREMIUM
także w wyniku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki w oświetleniu
zewnętrznym, uszkodzenia wycieraczek, braku paliwa, zgubienia/uszkodzenia kluczyków,
zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz Pojazdu,
21) Wypadek – jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające Pojazd, łącznie z kolizją,
wywróceniem Pojazdu, spadkiem Pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe,
uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju
miejsca wypadku,
22) Załoga Pojazdu – kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego Pojazdu lub
Pojazdu, który w momencie wystąpienia Zdarzenia assistance ciągnął ubezpieczoną naczepę
lub przyczepę,
23) Zdarzenie assistance – każdy przypadek Unieruchomienia Pojazdu lub Kradzieży objęty
ochroną ubezpieczeniową.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów Świadczeń assistance na rzecz
Ubezpieczonych, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance w okresie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
2. Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona w jednym z dwóch wariantów w zależności
od wyboru Ubezpieczającego:
1) STANDARD,
2) PREMIUM.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 2 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
WARUNKI UBEZPIECZENIA
§4
1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Pojazd, który spełnia warunki określone
poniżej:
1) w stosunku do którego został złożony Kwestionariusz przez Ubezpieczającego,
2) którego wiek, licząc od daty pierwszej rejestracji, powiększony o okres ubezpieczenia nie
przekracza 15 lat.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Wariant STANDARD i wariant PREMIUM – postanowienia wspólne
§5
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia assistance powstałe – w zależności od opcji
wybranej przez Ubezpieczającego – na terytorium:
1) Polski (opcja POLSKA) lub
2) Polski oraz na terenie następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii,
Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji (bez
terytoriów zamorskich i wysp), Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu,
Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii,
Rosji (tylko europejska część Rosji), San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji,
Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii,
Włoch (opcja EUROPA).
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na spełnieniu Świadczeń assistance określony
w § 6 i § 7 do wysokości sumy ubezpieczenia.
§6
1. W ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM, w zależności od zaistniałego
Zdarzenia assistance, przysługują następujące Świadczenia assistance:
1) podnoszenie Pojazdu – w przypadku przewrócenia Pojazdu lub osunięcia się z drogi
powodującego jego trwałe unieruchomienie Operator organizuje i pokrywa koszty
podniesienia lub wyciągnięcia Pojazdu na drogę,
2) Usprawnienie Pojazdu – w przypadku Unieruchomienia Pojazdu Operator organizuje
i pokrywa koszty Usprawnienia Pojazdu w miejscu jego Unieruchomienia, jeżeli istnieje
możliwość Usprawnienia Pojazdu w ciągu 1 godziny; Operator nie pokrywa w takim
przypadku kosztów części i materiałów użytych w celu Usprawnienia Pojazdu; o zasadności
skorzystania z niniejszego świadczenia decyduje Operator po konsultacji z Ubezpieczonym,
3) holowanie Pojazdu – jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe
Usprawnienie Pojazdu w miejscu jego Unieruchomienia, Operator organizuje i pokrywa
koszty holowania Pojazdu do warsztatu mogącego usunąć przyczynę unieruchomienia
Pojazdu, jednak nie dalej niż do najbliższej Autoryzowanej stacji obsługi,
4) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody (tylko na terenie Polski) – w przypadku
zaistnienia Wypadku, lub Aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie Pojazdu
na terytorium Polski Operator sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń Pojazdu
oraz miejsca zaistnienia Zdarzenia assistance, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła
Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną,
5) pomoc w zgłoszeniu szkody – w przypadku zaistnienia Wypadku, Kradzieży lub Aktu
wandalizmu
powodującego
unieruchomienie
Pojazdu
Operator,
na
życzenie
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 3 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
Ubezpieczonego, przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie
o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciela oraz
do najbliższej jednostki Policji,
6) pomoc w przeładunku towaru – jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe
przewożenie towaru uszkodzoną naczepą lub przyczepą, Operator pomaga w organizacji
przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt
przeładunku zorganizowanego przy pomocy Operatora pokrywa Ubezpieczony; Operator nie
odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku,
7) przechowywanie Pojazdu – jeżeli z racji wystąpienia Zdarzenia assistance zachodzi
potrzeba przechowania Pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Operator organizuje
i pokrywa koszty parkowania Pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości
150 euro za cały okres parkowania,
8) kierowca zastępczy – jeżeli wystąpi Zdarzenia assistance, Nieszczęśliwy Wypadek lub
Nagłe zachorowanie i żaden z członków Załogi Pojazdu nie może prowadzić Pojazdu przez
okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia Zdarzenia assistance lub nagłego zachorowania,
Operator organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego
pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość
z miejsca unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km) z terytorium
Polski do miejsca postoju Pojazdu; w celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest
zobowiązany dostarczyć Operatorowi pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi
do prowadzenia Pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego,
9) zakwaterowanie w hotelu – jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h
od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, a odległość z miejsca Zdarzenia
do Siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km Operator organizuje i pokrywa koszty
zakwaterowania (ze śniadaniem) Załogi Pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności
od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy Pojazdu,
nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 12;
świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez
kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe
wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel,
10) transport Załogi Pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego
podróży – jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia
Zdarzenia assistance do Operatora, a Zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od Siedziby
Ubezpieczonego, Operator organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu Załogi Pojazdu
do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie
znajduje się w dalszej odległości od miejsca Zdarzenia niż Siedziba Ubezpieczonego),
pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość
z miejsca Unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km),
11) odbiór Pojazdu po naprawie – jeżeli Zdarzenie assistance miało miejsce powyżej 100 km
od Siedziby Ubezpieczonego, a Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu
zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, Operator organizuje i pokrywa koszty
transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie
Pojazd został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca
kolejowego); jeżeli podróż przekracza dystans 1000 km, wówczas transport, o którym mowa
wcześniej, może się odbyć samolotem w klasie ekonomicznej, a więc w tym przypadku
Operator organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę samolotem
w klasie ekonomicznej do miejsca, gdzie Pojazd został naprawiony, w celu jego odebrania
(wraz z transportem do i z lotniska),
12) złomowanie Pojazdu – w przypadku zaistnienia Wypadku, Kradzieży lub Aktu wandalizmu
poza terytorium Polski, jeżeli naprawa Pojazdu przekracza jego wartość bądź Pojazd
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 4 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
z przyczyn technicznych nie nadaje się do naprawy, Operator organizuje i pokrywa koszty
złomowania Pojazdu w kraju, w którym nastąpiło zdarzenie.
§7
1. Dodatkowo w ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM w razie uszkodzeniu ciała
członka Załogi Pojazdu powstałego wskutek Wypadku Pojazdu poza granicami Polski
przysługują następujące Świadczenia assistance:
1) informacja medyczna – lekarz Operatora udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu
dalszego postępowania w razie zaistnienia Nieszczęśliwego wypadku,
2) koszty leczenia – Operator organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej
poszkodowanemu członkowi Załogi Pojazdu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu
zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży
zagranicznej, obejmujących:
a) konsultacje lekarskie, badania niezbędne do zdiagnozowania stanu zdrowia i podjęcia
dalszego leczenia poszkodowanego członka Załogi Pojazdu,
b) pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje,
c) udzielenie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, zakup środków opatrunkowych, leków,
d) naprawę lub zakup niezbędnych protez (w tym dentystycznych), okularów oraz środków
pomocniczych bezpośrednio po wypadku za granicą i pod warunkiem, że ich
uszkodzenie związane było z Nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną
ubezpieczeniową, do wysokości 400 euro,
3) transport i repatriacja – Operator organizuje i pokrywa następujące koszty transportu
i repatriacji poszkodowanego członka Załogi Pojazdu środkiem transportu dostosowanym do
stanu jego zdrowia:
a) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu z miejsca pobytu lub miejsca
wypadku do szpitala na terenie kraju pobytu w czasie podróży zagranicznej, jeżeli lekarz
Operatora lub lekarz prowadzący zaleca hospitalizację,
b) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do innego szpitala, jeżeli placówka
medyczna, w której był on hospitalizowany nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej,
jakiej wymaga stan zdrowia poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, zgodnie
z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego,
c) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do miejsca zamieszkania na terenie
Polski lub placówki medycznej na terenie Polski, o ile wymaga tego jego stan zdrowia,
pod warunkiem, że podróż taka jest możliwa zgodnie z opinią lekarza prowadzącego,
d) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do kraju po zakończeniu leczenia,
w przypadku gdy, ze względu na jego stan zdrowia, nie może on kontynuować podróży,
ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu,
4) wizyta osoby bliskiej – Operator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu
osoby bliskiej poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, jeśli w wyniku Nieszczęśliwego
wypadku istnieje konieczność jego hospitalizacji powyżej 3 dni, a obecność osoby
towarzyszącej jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego,
5) transport zwłok – Operator organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok zmarłego członka
Załogi Pojazdu do Polski lub kraju stałego pobytu w przypadku, gdy zmarł on w trakcie
podróży poza granicami Polski oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
§8
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 5 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
1. Dodatkowo w ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM na życzenie
Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, Operator organizuje następujące
świadczenia informacyjne:
1) „Nawigator w podróży” – Operator udziela telefonicznych informacji o rekomendowanych
trasach drogowych pomiędzy określonymi punktami na terenie Europy wraz
ze szczegółowym opisem przebiegu trasy,
2) pomoc administracyjna – w razie braku dokumentów niezbędnych do kontynuowania
podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty Pojazdu lub Załogi Pojazdu)
Operator organizuje dostarczenie wskazanych dokumentów Załodze Pojazdu,
z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia dokumentów ponosi Ubezpieczony lub Załoga
Pojazdu,
3) pomoc informacyjna – Operator udziela telefonicznych informacji na temat:
a) sytuacji na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi,
b) lokalizacji Autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski,
c) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw na terenie Europy,
d) najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy,
e) przekazywania pilnej wiadomości związanej z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej
przez kierowcę Pojazdu,
4) tłumaczenia telefoniczne – w razie podróży poza granicami Polski Operator udziela Załodze
Pojazdu telefonicznej pomocy w rozmowach z Policją, służbami granicznymi, ośrodkami
medycznymi.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na pokryciu kosztów określonych powyżej Świadczeń
assistance do wysokości sum ubezpieczenia.
Różnice pomiędzy wariantem STANDARD i PREMIUM
§9
Ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia assistance polegające na:
Wariant STANDARD
Wariant PREMIUM
Wypadku
Wypadku
Kradzieży
Kradzieży
Aktu wandalizmu
Aktu wandalizmu
Uszkodzeniu ciała członka
Załogi Pojazdu powstałe
wskutek Wypadku tego
Pojazdu poza granicami Polski
Uszkodzeniu ciała członka
załogi Pojazdu powstałe
wskutek Wypadku tego
Pojazdu poza granicami Polski
uszkodzeniu koła, przebiciu
opony
Awarii pojazdu, awarii
ogumienia, rozładowaniu
akumulatora, przepaleniu
żarówki w oświetleniu
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 6 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
zewnętrznym, uszkodzeniu
wycieraczek, braku paliwa,
zgubienia/uszkodzenia
kluczyków, zatrzaśnięciu
kluczyków wewnątrz pojazdu
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wyłączenia dotyczące świadczeń związanych z Unieruchomieniem Pojazdu:
1.
2.
3.
4.
§ 10
Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem postanowienia § 15 ust. 1, nie zwraca kosztów poniesionych
przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zgody Operatora, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich
wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów Świadczeń assistance, jeżeli powodem
Unieruchomienia Pojazdu był montaż elementów, które nie są zalecane przez producenta
Pojazdu.
Świadczenia assistance nie przysługują, jeżeli Unieruchomienie lub Kradzież Pojazdu były
następstwem:
1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych
sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów,
2) obowiązku udostępnienia Pojazdu na rzecz wojska,
3) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych,
4) działania energii jądrowej w skali masowej,
5) umyślnego działania Ubezpieczonego lub Załogi Pojazdu.
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia:
1) powstałe w następstwie użytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
w szczególności powstałe podczas udziału Pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach,
testach lub przygotowań do nich,
2) powstałe wskutek braku ważnego badania technicznego Pojazdu,
3) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji Pojazdu
określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego
w Autoryzowanej stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem Unieruchomienia Pojazdu,
4) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia Pojazdu
przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta Pojazdu,
5) będące wynikiem Awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy Pojazdu po interwencji
Operatora,
6) w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Operatora,
7) powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie
nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych
albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub
w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem
sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza,
powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych
uprawnień do kierowania Pojazdem,
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 7 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia assistance.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Świadczeń assistance w trakcie
działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Ubezpieczyciela (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować
niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia.
6. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów Świadczeń assistance, jeżeli są one realizowane przez
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż
pożarną lub organy celne.
7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku Pojazdów objętych pomocą i/lub
ładunku przyczep i naczep.
8. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, na osobie, za szkody w postaci utraconych
korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością
zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem
Świadczeń assistance.
9. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne
roszczenia Ubezpieczonego z tym związane.
10. Zobowiązania Ubezpieczyciela w ramach niniejszych OWU nie obejmują kosztów napraw
mechanicznych Pojazdów wykonywanych przez Autoryzowane stacje obsługi lub inne warsztaty
naprawcze.
11. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, bagażu, rzeczy
osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania lub wykonywania
innego Świadczenia assistance.
12. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd
Pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody
u Ubezpieczyciela, brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi
naprawami będącymi następstwem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową uprawniających
do korzystania ze Świadczeń assistance nie stanowi faktycznego czasu naprawy
uszkodzonego Pojazdu w rozumieniu niniejszych OWU.
Wyłączenia dotyczące świadczeń medycznych
§ 11
1. Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 1, nie zwraca kosztów poniesionych
przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zgody Operator, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość
mieści się w granicach sumy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek zaszedł w związku
z:
1) usiłowaniem lub popełnieniem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu przestępstwa
lub samobójstwa,
2) umyślnym działaniem poszkodowanego członka Załogi Pojazdu,
3) zaburzeniami psychicznymi poszkodowanego członka Załogi Pojazdu,
4) spożyciem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu alkoholu, zażyciem narkotyków
lub innych środków odurzających,
5) prowadzeniem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu mechanicznego bez
wymaganych prawem danego kraju uprawnień, względnie w stanie po spożyciu alkoholu,
zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających,
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 8 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
6) działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym i akcjami terrorystycznymi,
7) zamieszkami i rozruchami,
chyba że nie miało to wpływu na zajście Nieszczęśliwego wypadku.
3. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na:
1) leczenie chorób przewlekłych i chronicznych oraz ich następstw,
2) specjalne odżywianie, nawet jeśli było ono zalecane przez lekarza,
3) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach,
4) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego
powrót do Polski,
5) leczenie w Polsce,
6) usuwanie ciąży, bez względu na okoliczności towarzyszące przeprowadzaniu zabiegu,
7) opiekę w czasie ciąży, odbyty poród oraz wszelkie związane z nim koszty leczenia i opieki
nad matką i dzieckiem,
8) zakup środków antykoncepcyjnych,
9) operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia rzeczy należących do Ubezpieczonego lub Załogi Pojazdu, związanych
z Nieszczęśliwym wypadkiem.
SUMA UBEZPIECZENIA
§ 12
1. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustalone
są
w złotych polskich, w kwotach nieprzekraczających równowartości:
1) 1.500 euro dla jednego zdarzenia polegającego na Unieruchomieniu Pojazdu,
2) 3.000 euro dla jednego zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała członka załogi Pojazdu
powstałego wskutek Wypadku Pojazdu.
2. Kwoty wskazane powyżej są przeliczane na walutę kraju, w którym realizowane jest Świadczenie
assistance, według średniego kursu walut określonego przez NBP na dzień udzielania
Świadczenia assistance.
3. W przypadku świadczeń informacyjnych realizacja każdego świadczenia odbywa się
do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Operatora.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
1.
2.
3.
4.
§ 13
Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia taryfy składek Ubezpieczyciela.
Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający.
Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego w terminach i na rachunek bankowy wskazany
w Certyfikacie.
Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki we wskazanym terminie lub w wysokości określonej
zgodnie z powyższymi postanowieniami, Ubezpieczyciel lub Agent Ubezpieczyciela może
wezwać Ubezpieczającego do zapłaty składki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez
Ubezpieczającego wezwania. W przypadku braku zapłaty składki w powyższym terminie
odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku z danym Pojazdem, ustaje z upływem terminu
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 9 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
płatności składki, przy czym Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres, w którym
udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
5. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
wynikający z wcześniejszego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Składkę podlegającą
zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym
każdy rozpoczęty dzień okresu ubezpieczenia uważa się za pełny.
6. Wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia Ubezpieczającego
z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 14
Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpoczyna się zgodnie
z datą wskazaną w Certyfikacie, jednak nie wcześniej niż w dniu rejestracji Pojazdu i nie
wcześniej niż dnia następnego po dniu złożeniu podpisanego Kwestionariusza
u Ubezpieczyciela lub Agenta Ubezpieczyciela oraz trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Pojazdu kończy się:
1) w dniu wyrejestrowania Pojazdu na skutek Kradzieży Pojazdu lub z chwilą wystąpienia
szkody całkowitej (koniec odpowiedzialności nie zwalnia Ubezpieczyciela z realizacji
Świadczeń assistance określonych w § 6 dotyczących Kradzieży lub szkody całkowitej),
2) z dniem zbycia Pojazdu, chyba że przeniesienie własności Pojazdu następuje wraz
z przekazaniem uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia,
3) w dniu, w którym upłynął termin płatności składki, o którym mowa w § 13 ust. 4,
4) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 3,
w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze.
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi
lub Agentowi Ubezpieczyciela oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej o odstąpieniu
od umowy ubezpieczenia bez podawania przyczyn odstąpienia, w terminie:
1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest osoba fizyczną,
2) 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą.
Treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia powinna zawierać: oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, numer Certtyfikatu, imię i nazwisko Ubezpieczającego,
adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu Ubezpieczającego oraz numer rachunku
bankowego Ubezpieczającego do zwrotu składki – jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
ubezpieczenia jest składane bezpośrednio Ubezpieczycielowi.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi:
1) w formie pisemnej za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub bezpośrednio
Ubezpieczycielowi lub
2) w formie elektronicznej e-mailem za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub
do Biura Obsługi Klienta TU Europa S.A.: złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy ubezpieczenia e-mailem, bezpośrednio
Ubezpieczycielowi, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu
e-mail w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.
Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nastąpi z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy ubezpieczenia.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 10 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
7.
Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przyjmuje się:
1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia
bezpośrednio przez Ubezpieczyciela,
2) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przez
Przedstawiciela Ubezpieczyciela,
3) datę złożenia Ubezpieczycielowi e-mailem dyspozycji odstąpienia od Umowy ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2).
8. Po upływie 30 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może w każdym czasie
złożyć Ubezpieczycielowi wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega
rozwiązaniu od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia.
9. Treść wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia powinna zawierać: oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy ubezpieczenia, numer Certyfikatu, imię i nazwisko Ubezpieczającego, adres
korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu Ubezpieczającego oraz numer rachunku
bankowego Ubezpieczającego do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej.
10. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi:
1) w formie pisemnej za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub bezpośrednio
Ubezpieczycielowi lub
2) w formie elektronicznej e-mailem za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do
Biura Obsługi Klienta TU Europa S.A.: złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy ubezpieczenia e-mailem, bezpośrednio
Ubezpieczycielowi, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu
e-mail w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta.
11. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przyjmuje się:
1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia
bezpośrednio przez Ubezpieczyciela,
2) datę złożenia Ubezpieczycielowi e-mailem dyspozycji wypowiedzenia Umowy
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2).
12. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty
składki za okres, w którym Ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową.
13. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej
w związku
z wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z § 13 ust. 5.
POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY – OBOWIĄZKI
UBEZPIECZONEGO I OPERATORA
§ 15
1. W celu skorzystania ze Świadczeń assistance, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca
w jego imieniu powinien niezwłocznie po wystąpieniu Zdarzenia assistance skontaktować się
z Operatorem i podać pracownikowi Operatora następujące dane, dzwoniąc pod całodobowy
numer telefonu Operatora widniejący na Karcie Klienta:
1) numer rejestracyjny Pojazdu,
2) markę i model Pojazdu,
3) miejsce Zdarzenia assistance i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny,
4) krótki opis Zdarzenia assistance,
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 11 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
5) inne dane niezbędne do wykonania Świadczenia assistance, o które poprosi pracownik
Operatora (np. dane osobowe).
2. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, Operator skieruje Pilota na miejsce Zdarzenia
assistance.
3. W każdym przypadku powstania Zdarzenia assistance, Ubezpieczony lub Załoga Pojazdu
zobowiązani są:
1) udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce Zdarzenia assistance stosownych pełnomocnictw
w zakresie niezbędnym do wykonania danych Świadczeń assistance,
2) nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym, chyba że Pilot nie
udzieli pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Operatora (w razie braku innych
uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym lub Załogą Pojazdu a Operatorem),
3) wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę
możliwości zwiększaniu się szkody.
ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 16
W przypadku, gdy skontaktowanie się Ubezpieczonego z Operatorem było niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Ubezpieczonego, a także w sytuacji, gdy Pilot nie przybędzie na miejsce
Zdarzenia assistance w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Operatora, wówczas – w razie
braku innych uzgodnień lub w razie braku możliwości skontaktowania się z Operatorem –
Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania Świadczeń assistance we własnym zakresie
i w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów powinien przedstawić ich udokumentowanie
w postaci oryginałów rachunków lub faktur.
Rachunki oraz faktury z tytułu Świadczeń assistance, o których mowa w ust. 1 powinny zostać
wystawiane na Ubezpieczonego, chyba że strony umówią się inaczej.
Ubezpieczony powinien złożyć do Operatora pisemny wniosek o refundację kosztów Świadczeń
assistance, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu
Operatora lub od ustania Zdarzenia assistance na adres Operatora wskazany w Certyfikacie.
Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków
dokona zwrotu kosztów Świadczeń assistance poniesionych przez Ubezpieczonego,
z uwzględnieniem sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych OWU, do wysokości, w jakiej
zostałyby one poniesione, gdyby dane Świadczenie assistance było realizowane przez
Operatora.
Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo
wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, refundacja tych
kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej
staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część refundacji
Ubezpieczyciel wypłaci w terminie określonym w ust. 4.
Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia
roszczeń lub co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji
w tej sprawie zgłosić odwołanie na piśmie na adres, o którym mowa w ust. 3. Odwołanie zostanie
rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 17
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 12 z 13
OWU „APRIL Truck Assistance Card” (Karta ATAC)
1. Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji kosztów, roszczenie do osoby
odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości
wypłaconej kwoty. Nie dotyczy to roszczeń Ubezpieczonego do osób pozostających
z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i osób za które ponosi
on odpowiedzialność, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń
regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji.
3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej
części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń.
4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się lub ograniczył roszczenia przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić
wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć je o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia.
Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie
odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części
wypłaconego odszkodowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 18
Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia
powstałego zgodnie z niniejszymi OWU powinny być składane na piśmie, chyba że OWU
stanowią inaczej.
Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd
właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby
Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego.
Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony ma prawo do składania reklamacji
do Ubezpieczyciela:
1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław lub faksem na numer 71/36 92 707,
2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji
udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie www.tueuropa.pl),
3) osobiście lub przez pełnomocnika.
Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.
Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego
reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie,
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej
dacie uzyskania odpowiedzi.
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc
do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
OWU, przyjęte Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 02/02/14 z dnia 25.02.2014 r., wchodzą
w życie z dniem 25.02.2014 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia
25.02.2014 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, KRS 0000002736, NIP 895 100 72 76,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Strona 13 z 13

Podobne dokumenty