kryteria kwalifikacji

Transkrypt

kryteria kwalifikacji
Załącznik nr 1
SZKOŁA ZARZĄDZANIA
Kierunek/specjalność
Zarządzanie
Forma i
poziom
studiów
Limit
Stacjonarne
90
I stopnia
Kryterium – zakres kwalifikacji
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia punktów procentowych z trzech przedmiotów
obowiązkowych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego.
W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno
na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym
uwzględniany będzie wyższy wynik procentowy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości – średnia wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości
(część pisemna i część ustna) ze wszystkich przedmiotów pomnożona przez
współczynnik 20 dla matur ze skalą ocen: dostateczny, dobry, bardzo dobry i przez
współczynnik 16,6 dla matur ze skalą ocen: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo
dobry, celujący.
Zarządzanie
Niestacjonarne
90
I stopnia
Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
UŚ.
138

Podobne dokumenty