UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro G84

Komentarze

Transkrypt

UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro G84
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2015
UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
UFK Fidelity Akcji krajów Europy, Bliskiego Wschodu i
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
Zwiększenia funduszu
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
2.
3.
Pozostałe zwiększenia
II.
Zmniejszenia funduszu
1.
Tytułem wykupu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec okresu
poprzedniego
228 270,34
228 270,34
0,00
Koniec okresu
bieżącego
920 403,53
920 403,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228 270,34
0,00
920 403,53
Okres poprzedni
480 065,07
-233 153,54
113 939,99
3 855,00
0,00
110 084,99
347 093,53
10 757,34
Okres bieżący
231 823,52
703 175,35
923 385,96
528 207,64
0,00
395 178,32
220 210,61
53 372,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 484,96
5 222,79
0,00
333 851,23
-18 641,19
0,00
161 615,31
-14 595,34
228 270,34
920 403,53
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
1.1
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2
sprawozdawczego
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
2.1
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.2
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
2.4
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
37 622,6544
17 805,1859
17 736,6232
69 047,5266
12,76
13,02
11,65
12,82
12,90
14,06
12,87
13,33
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
2
3
920 403,53
100,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
920 403,53
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
920 403,53
0,00
920 403,53
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Podobne dokumenty