windykacja - Creditreform Polska Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

windykacja - Creditreform Polska Sp. z oo
25 – 31 marca 2011 r.
15
windykacja
Ugoda opłaca się podwójnie
W ciągu kilkunastu lat swojego funkcjonowania
w Polsce branża windykacyjna uległa znacznemu
przeobrażeniu. Zmienił się rynek, oczekiwania
klientów i partnerów biznesowych, zmienili
się sami dłużnicy. W tej nowej rzeczywistości
konieczne stało się wypracowanie strategii, która
pozwoli nadal realizować założenia biznesowe
i jednocześnie pogodzi interesy wierzycieli oraz
dłużników. I kilka lat temu udało się to uczynić.
Piotr Krupa – Gdy pod koniec lat .
rodzima gospodarka
dopiero zaczynała się rozwijać, wiele osób
testowało rynek usług finansowych. Zdarzało się, że nierzetelni klienci zaciągali kredyty,
których nie zamierzali spłacić.
Wiele spraw takich zadłużeń trafiało do obsługi firm
windykacyjnych. W przypadku braku reakcji na
wezwania do zapłaty, konsekwencją było postępowanie
sądowe i w dalszej kolejności komornicze.
Nowe oblicze starych
problemów
Dzisiaj osoby, które celowo
unikają spłaty należności to
mniejszość. Kilka lat temu
postanowiliśmy zrobić nie-
zwykły krok i zapytać dłużników, dlaczego nie regulują
zobowiązań. Odpowiedź
była banalnie prosta. Zdecydowana większość dłużników nie spłaca zaległości,
bo po prostu nie ma na to
pieniędzy. Przyczyny problemów finansowych zwykle
nie zależą już bezpośrednio
od samego dłużnika. Są to
m.in. strata pracy, utrata bliskiej osoby, długa choroba.
Nawet jeśli Polacy przeszacowują swoje możliwości
finansowe, nie robią tego
w złej wierze.
Korzyści dla dłużnika
Strategia prougodowa zakłada porozumienie wierzyciela i dłużnika na mocy
którego ten drugi otrzymuje możliwość ratalnej
spłaty długu. Często to sam
dłużnik decyduje, jaką mie-
sięczną ratę będzie płacił.
Sam bowiem najlepiej wie,
jak wygląda jego bieżąca sytuacja finansowa. Warto
więc podejmować próby
negocjowania warunków
porozumienia. Dodatkową
korzyścią jest zatrzymanie
sprawy na etapie polubownym i brak niemałych przecież kosztów związanych
z etapem sądowym i komorniczym. Musimy jednak
pamiętać, że skierowanie
sprawy zadłużenia do sądu
to dziś, w przypadku coraz
większej liczby firm windykacyjnych, ostateczność.
Jednak, gdy zadłużona osoba
lub firma nie chce współpracować, to jest to ostateczność nieuchronna.
Wierzyciel także zyskuje
Wierzyciel, który zdecyduje
się na podpisanie ugody
i umożliwienie dłużnikowi
ratalnej spłaty zadłużenia,
z opóźnieniem, ale stopniowo i regularnie odzyskuje
swoje środki. To lepsza sytuacja niż zupełny brak wpłat
na etapie polubownym.
A dochodzenie roszczeń
przed sądem kosztuje także
dodatkowy czas.
Win-win
Dla dużej liczby Polaków
jednorazowa spłata długu
w wysokości kilkuset złotych nie będzie większym
problemem. Niektórzy z nas
w każdym miesiącu płacą kilkukrotnie wyższe raty kredytów. Jednak jest grupa ludzi,
dla których taka kwota będzie barierą nie do pokonania, bo np. niewiele więcej
wynoszą ich miesięczne dochody. Byliby jednak w stanie płacić raty po  zł. I to
z myślą o nich właśnie są
ugody umożliwiające rozłożenie długu na raty.
Strategia prougodowa jest
więc rozwiązaniem typu
win-win. Zwycięskie są dwie
strony. Wierzyciel stopniowo
odzyskuje należne pieniądze, a zadłużona osoba czy
firma samodzielnie radzi sobie z problemem finansowym
i dzięki temu wraca do obiegu
finansowego. Do dziś branża
windykacyjna nie znalazła
lepszej strategii. Obserwując
bieżące działania i wyniki,
można powiedzieć, że najprawdopodobniej szybko się
to nie zmieni.
Autor jest prezesem zarządu
KRUK S.A.
Czekać czy sprawdzać?
Magdalena Maciejewska, kierownik
Działu Informacji Creditreform
Polska Sp. z o.o.
Okresowe
problemy
z płynnością mogą pogrzebać
szansę na korzystną współpracę. W dzisiejszych czasach
zaufanie przy prowadzeniu
działalności gospodarczej
nie jest już tym samym, co
kiedyś.
Pamiętajmy, że przekroczenie
terminów i wydłużenie okresu
spłaty należności może mieć
dramatyczne skutki, w szczególności dla średniej wielkości
firm dostawczych i usługowych, które przy realizacji zleceń muszą często zgadzać się
na przedłużone terminy płatności. W takim przypadku
opóźniona płatność lub całkowity jej brak może prowadzić do załamania płynności
przedsiębiorstwa.
Receptą na panującą niepewność może okazać się wykupienie raportu na temat firmy,
z którą planujemy rozpocząć
współpracę. Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące jej sytuacji finansowej
może uchronić nas przed późniejszymi problemami. Do
oceny sytuacji finansowej danej firmy nie jest potrzebna
specjalistyczna wiedza. Przygotowane raporty zawierają
zazwyczaj Indeks Zdolności
Płatniczej (IZP), który umożliwia szybką i przejrzystą ocenę
wiarygodności płatniczej partnera gospodarczego.
Taki indeks stanowi wynik
dość skomplikowanych wyliczeń opartych o  cech
podawanych w raporcie o wiarygodności płatniczej, a także
na podstawie wartości porównawczych pochodzących
z analizy branżowej. Klienci
otrzymują zwięzłą i czytelną
informację o potencjalnym
kontrahencie.
Tańszym rozwiązaniem może
okazać się skorzystanie z internetowych serwisów, dzięki
którym w ciągu pięciu minut uzyskać możemy raport
handlowy o firmach (w dowolnej wersji i konfiguracji).
Raporty tworzone są przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. Jest to dobre
rozwiązanie dla osób prywatnych i małych firm.