Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Transkrypt

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
kierownika administracyjnego
w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
1. Nazwa i adres jednostki :
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
65 – 941 Zielona Góra
ul. Francuska 25a
tel. 068 4542301
e-mail: [email protected]
2. Nazwa stanowiska : kierownik administracyjny
3. Wymiar czasu pracy : 1 etat
4. Rodzaj umowy o pracę : od 1.04.2009 r. umowa o pracę na okres próbny z możliwością
zatrudnienia na czas nieokreślony
5. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpid osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie;
- posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią;
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii , administracji lub prawoznawstwa
ewentualnie średnie pomaturalne ekonomiczne bądź średnie (zdany egzamin dojrzałości)
- posiada co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie wyuczonym lub w administracji
publicznej
- zna przepisy prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego ,
prawa pracy
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy.
6. Wymagania dodatkowe:
- umiejętnośd obsługi komputera i urządzeo biurowych;
- sumiennośd, samodzielnośd i terminowośd w wykonywaniu zadao.
7. Zakres wykonywanych zadao na stanowisku
- prowadzenie teczek ,akt osobowych i dokumentacji pracowników szkoły
- sporządzanie sprawozdao statystycznych
- przetargi publiczne
- wypełnianie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- prowadzenie i załatwianie spraw w ramach działalności socjalnej
- prowadzenie spraw związanych z zakupami oraz remontami ( także w ramach zamówieo
publicznych
- odpowiedzialnośd za organizację zabezpieczeo i ochrony mienia szkoły (prowadzenie
ewidencji mienia szkoły) i inne
- przygotowanie pism i zarządzeo dyrektora szkoły
- systematyczne kontrolowanie i sporządzanie raportów o stanie technicznym budynków
szkoły
- kontrola i analiza kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły
- przygotowanie wzorów druków, dokumentów i innych pism
normalnego funkcjonowania i pracy szkoły
- nadzór nad pracownikami obsługi szkoły
- zarządzanie i administrowanie pracownikami administracji i obsługi
- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły
8. Wymagane dokumenty:
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
list motywacyjny;
kwestionariusz osobowy;
kserokopie dokumentów poświadczających: wykształcenie (kserokopia dyplomu ukooczenia
studiów), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy);
zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazao do zajmowania
przedmiotowego stanowiska pracy;
oświadczenie o treści: "Posiadam pełną zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystam w
pełni z praw publicznych, nie byłam /byłem/ karana /karany/ za przestępstwo popełnione
umyślnie".
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składad w zaklejonej kopercie, osobiście w
sekretariacie szkoły lub pocztą na adres Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w
Zielonej Górze ul. Francuska 25 a z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko kierownika
administracyjnego w terminie do dnia 23.03.2009 r., do godziny 12.00
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.ek.zgora.pl
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byd opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz
ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.
1593 z późn. zm.)".