Szkolny Konkurs Informatyczny

Transkrypt

Szkolny Konkurs Informatyczny
Regulamin II Szkolnego Konkursu Informatycznego
na grafikę komputerową
pt. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”
dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 53
I.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży.
2. Ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości artystycznej.
3. Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej.
4. Pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów.
II. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Anna Cichocka - nauczycielka zajęć komputerowych.
III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VI
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym (przez jednego autora) wykonaniu
w dowolnym programie graficznym ilustracji do wybranej przez uczestnika książki.
2. Przy wykonywaniu ilustracji nie można korzystać z gotowych elementów graficznych.
3. Pracę należy dostarczyć na płycie CD/DVD do nauczyciela zajęć komputerowych (sala 49).
4.
Nazwa pliku musi zawierać: nazwisko i imię autora oraz klasę,
(np. Kowalska_Anna_Vb).
5.
Pracę należy zapisać w formacie .bmp, .jpg lub .png.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
7. Do pliku z pracą należy dołączyć kartę informacyjną (plik tekstowy) zawierającą
następujące dane:
•
imię i nazwisko autora pracy,
•
klasę,
•
informację, w jakim programie została wykonana praca,
•
tytuł pracy - książki
8. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku uczestnika
w materiałach promocyjnych i na stronie WWW szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo
do zachowania wszystkich nadesłanych prac i ich późniejszego wykorzystania do celów
promocyjnych szkoły.
V. Ocena prac:
Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Komisja Konkursowa oceni:
1. walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,
2. estetykę wykonania pracy,
3. wykorzystanie narzędzi programu graficznego,
4. zgodność z tematem i celem konkursu,
5. inwencję twórczą,
6. wypełnienie wymagań technicznych.
VI. Termin konkursu:
1. Termin składania, prac do p. Anny Cichockiej upływa 22 kwietnia 2017 roku.
2. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.
3. O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników do dnia 12 maja 2017 r. na
stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
VII. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
Organizator konkursu: Anna Cichocka

Podobne dokumenty