DLA KOGO?

Transkrypt

DLA KOGO?
DLA KOGO?
Dla dzieci, uczniów, studentów oraz personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych
w wieku do 65 lat. na warunkach takich samych jak młodzież szkolna
Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji - 24 godziny na dobę
– zarówno w szkole jak i poza szkołą
DLACZEGO EDU PLUS w InterRisk?
Od lat nasze ubezpieczenia zapobiegają skutkom zdarzeń, które na co dzień mogą przydarzyć
się w wyniku nieszczęśliwego wypadku w przedszkolu, szkole czy na uczelni. W razie
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku bądź choroby, które to pomimo naszych wszelkich
trosk i opieki mogą przydarzyć się naszym dzieciom, ubezpieczenie EDU PLUS może
zrekompensować, bądź stanowić dużą pomoc materialną dla rodziców, opiekunów prawnych
w przypadku leczenia choroby, bądź walki ze skutkami nieszczęśliwych wypadków.
Dzięki naszym doświadczeniom możemy zaproponować wyjątkowo atrakcyjny pakiet
ochrony ubezpieczeniowej z najszerszym zakresem świadczeń, z preferencyjnie skalkulowaną
składką.
JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA EDU PLUS?
Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku lub choroby w Opcji Podstawowej :










śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW – w tym zawał serca i udar mózgu,
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW lub ataku padaczki,
trwałe inwalidztwo częściowe,
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych,
zwrot kosztów przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,
złamania jednej lub więcej kości w wyniku NW,
zachorowanie na sepsę,
pogryzienie przez psa,
śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW,
nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem.
Dodatkowo ubezpieczenie jest rozszerzone o poniższe wybrane opcje:

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

oparzenia w wyniku NW,

pobyt w szpitalu w wyniku NW,
o

pobytu w szpitalu w wyniku choroby,

koszty leczenia w wyniku NW,

koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW,

Assistance Edu Plus, zawierające:
pomoc medyczną:







.
wizytę lekarza Centrum Assistance,
organizację wizyty u lekarza specjalisty,
wizytę pielęgniarki,
dostawę leków,
opiekę domową po hospitalizacji,
transport medyczny,
infolinię medyczną,

indywidualne korepetycje – dla dzieci, uczniów, studentów, którzy w wyniku
wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

pomoc rehabilitacyjną – dla personelu placówki oświatowej. w sytuacji, gdy
nauczyciel lub osoba należąca do personelu placówki oświatowej uległ wypadkowi,
w wyniku, którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy.

Uproszczona procedura wypłaty świadczeń. Szybki, prosty i nowoczesny sposób
zgłoszenia szkody – zgłoszenie online.

Podobne dokumenty