Are You suprised - Stowarzyszenie Dolina Wełny

Transkrypt

Are You suprised - Stowarzyszenie Dolina Wełny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Nasz Numer: STDW/0028/2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
Data:
15 styczeń 2015 r.
A. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
siedziba: Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko
biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202, II piętro, 62-100 Wągrowiec
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:







Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie warsztatów ręcznego szycia toreb z filcu i
ręcznego przyozdabiania.
Wykonanie usługi współfinansowane jest w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach
pozycji nr II.E.3.1. szczegółowego opisu zadań planowanych do realizacji w ramach XVII etapu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- grup/uczestników: 8 grupy (po 15-20 osób) łącznie: ok. 120-160 osób
- uczestnicy: mieszkańcy z obszaru LGD
- miejsca: 1 gr. – teren gminy Damasławek, 2 gr. – teren gminy Gołańcz, 3 gr. – teren gminy
Janowiec Wielkopolski, 4 gr. – teren gminy Mieścisko, 5 gr. – teren gminy Rogoźno, 6 gr. – teren
gminy Skoki, 7 gr. – teren gminy Wągrowiec, 8 gr. – teren gminy Wapno.
- termin: miesiąc luty/marzec
- czas trwania: dla 1 gr. – 7 godz. lekcyjnych (45 min.) (1 dzień)
- czas całkowity warsztatów: 56 godz. lekcyjnych (8 dni)
- forma szkolenia: warsztatowo-teoretyczna
Opis oferenta:
- osoba posiadająca doświadczenie i wiedzę do przeprowadzenia warsztatów
- osoba posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzenia warsztatów
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia
podwykonawcy.
Zamawiający po wybraniu najkorzystniejsze Oferty, zawrze Umowę Zlecenia z Wykonawcą.
INFORMACJE DODATKOWE:
- Wykonawca zapewnia: przygotowanie prezentacji multimedialnej, materiały szkoleniowe dla
uczestników oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Koszty dojazdu i
ewentualnego noclegu Wykonawca pokrywa we własnym zakresie
- Zamawiający zapewnia: salę warsztatową, rekrutację uczestników, wykonanie dokumentacji
fotograficznej oraz catering (dla uczestników i wykładowcy)
C. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


Termin wykonania zamówienia: miesiąc luty/marzec 2015 r.
Miejsce wykonania zamówienia w miejscowościach: na terenie 8 gmin: Damasławek, Gołańcz,
Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno, Wągrowiec.
Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
D. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:








Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego Zapytania Ofertowego przygotowanym przez LGD (Załącznik Nr 1. do Zapytania
Ofertowego – do pobrania na stronie internetowej LGD www.dolinawelny.eu).
Pełna nazwa oferenta.
Adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz NIP.
Cena określona w ofercie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w
złożonej ofercie.
Cena wyrażona jest w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, przy
czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
Oferta musi zawierać liczbę godzin przeprowadzonych przez wykładowcę szkoleń/warsztatów
będących przedmiotem zapytania ofertowego w okresie ostatniego roku przed dniem składania
ofert.
Do oferty dołączyć, jako załącznik - szczegółowy program warsztatów.
E. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:






Termin składania ofert upływa w dniu: 22 stycznia 2015 roku.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego i
opieczętowanego dokumentu)na adres: [email protected], faksem na nr: 67/25-52-489 lub
też dostarczona osobiście do Biura LGD przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu.
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura LGD.
Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia.
W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.dolinawelny.eu i w siedzibie Biura
LGD.
F. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
 nie została złożona na wzorze Formularza Ofertowego – Załącznik Nr 1 do Zapytania
Ofertowego przygotowanego przez LGD,
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,
 nie zawiera czytelnego podpis osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź firmowej,
 została złożona po terminie
2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 Cena – 70%
 Doświadczenie - 30%
Sposób badania kryterium „Cena”:
Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
cena minimalna – najniższa oferowana cena za usługę, podana przez pozostałych oferentów,
cena badanej oferty – cena podana za usługę oferowana przez oferenta, którego oferta jest
badana,
100 – wskaźnik stały,
waga kryterium (%) – procentowe znaczenie kryterium ceny (70%)
Sposób badania kryterium „Doświadczenie”:
liczba godzin badanej oferty – liczba godzin warsztatów ręcznego szycia toreb z filcu i ręcznego
przyozdabiania, przeprowadzonych przez oferenta, którego oferta jest badana
maksymalna liczba godzin – najwyższa zadeklarowana liczba godzin warsztatów ręcznego szycia
toreb z filcu i ręcznego przyozdabiania, przeprowadzonych przez pozostałych oferentów,
100 – wskaźnik stały,
waga kryterium (%) – procentowe znaczenie kryterium doświadczenie (30%)
Sposób obliczania ogólnej oceny oferty:
Kryterium cena + Kryterium doświadczenie = OCENA OFERTY
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie największą wartość punktową.
G. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
 zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maila.
 poinformuje pozostałych oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
2) Wybrany oferent otrzyma w terminie od 1 do 7 dni Zamówienie wykonane przez Lokalną Grupę
Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.
H. WARUNKI PŁATNOŚCI:


Forma płatności: Przelew bankowy po realizacji Zamówienia, z minimalnym 14-dniowym terminem
płatności za wykonane zadanie.
Termin dostarczenia dokumentu do zapłaty: do 30 marca 2015 roku.
Termin zapłaty za w/w zadanie: minimum 14 dni od otrzymania dokumentu do zapłaty.
I.
DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:
Pani Anna Woźniak – pracownik Biura LGD, tel. 67/25-52-489, e-mail: [email protected]
Informacje telefoniczne można uzyskać w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 13.00, e-mailowo w
dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00.
W korespondencji kierowanej do LGD należy posługiwać się nadanym numerem zapytania.



Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Złożona oferta może podlegać negocjacjom.
Powyższe zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne z Zamówieniem.
J. ZAŁĄCZNIKI:

Wzór Formularza Ofertowego – Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Z poważaniem,
Pracownik Biura LGD
Anna Woźniak
Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001