Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
Al.Niepodleg†°Sc1157lok6.
WoZnICki.ZdanowiCZArchitekcI
02−555Warszawa
KIasyfikaqarobetwg WspeinegoSiownlkaZamdwieh
45212221−1R°b°tybudowianezwlaZaneZOblektamInate「enaChsp°rtOWCh
NAZWAiNWESIYCJI REMONTTERENOwspoRTOWYCH
GimnaZIumNr7przyui P°dch°raZych49wWarszawIe
ADRESINWESTYCJI ui P°dchorazych49/61,Warszawa
dz nrew49,0breb仁03−01
iNWESTOR
MはSt°StoleczneWarszawaDzIeimcaM°kotew
ADRESINWESTORA ui RakowleCka25/27,Warszawa
BRANZA
Bud°Wiana
SPORZADZiLPRZEDMIAR mgrlnZ AgmeszkaMiSIura
DATAOPRACOWANiA 30.062016「
●
WYKONAWCA
iNWESTOR
Dataopracowania
Datazatwierdzenia
30062016「
旧し亀ヱ∠′克IIOWICZ
(ラ[n
⊃\ir日当
DokumenlzostaIopracowanyprZyPOmOCyPrOgramu
NORMAPRO
PRZEDMiAR
●
●
Nα「間PROW即Sp426
PRZEDMIAR
●
●
Noril咽PROWersIa426
PRZEDMIAR
●
●
NoO¶aPROWersや426
OplSiWyiiczenla
I.m
PIaSkowniCe−VNPeIniemePiaSkIemrZeCZnymiPlukanym言rakcJIO,2−1.3mm
63326《045
RobotyzlemneWykonywaneIadowarkamikoIowymiOPOIIy之ki2−50m3ztrans一m3
POltemurObkusamochodamISamOWyI naodIdolkmzziemIZmagaZynOWa
neIWhaIdach.gruntkatlli
DodalekzakaZdyrozplkmtransporluziemiSamOCl100amiSamOWyladowczy−
miPOdrogachonawerzchniutWardzoneJ(katgrI−iV).za9km
Krotnose=9
13165
POKRYWAPIASKOWNiCY
DostawaImOntaZpokrywypiaSkovmiCyWykonaneIZplandekipCV,Piandeka
Odpomanawarunkiatmosteiyczne,WtymprOmienIOWanieuV
l OOO
REMONTPOZOSTAWiONEGOSPRZETUSPgRTOWEGQ_−
器盤黒帯課業上Um,。、。、。。kre。。∩.。。。、uz。Wa。y。.S.U。向
DostawaimOntaZnowychsiatekdotIramek
Sialki DobramekdopiIk川;CZneI300×200m SlatkapoiiprOPyienowa.bez
WeZIowa GI200I200GruboSCiinkI3mm Koiorblaly
2000
Naprawazestawudokoszyk(bwki
−umyCietabiiCIdokrecemePOiuzowanychSmb
−OCZySZCZenieSIupOwzpovJokmaiarSklChIPOnO”ePOmaiowanIeZuZyciem
IarbpodkIadowych
2000
55iSTD− DostawaimOntaznowychsiatekd00breczy
MONTAZNOWEGOSPRZETUSPORToWEGO
BELKADOWYBICiADOSKOKUW DAL
DoslawaimOntaZbeIkIWybiCiOWeldoskokuwdai
KompielnyzeslawdoskokuwdaityputrenIngOWegOPIZeZnaCZOnydozabudo
WyWbieZni,ZaWieTa bIaIabeikeodblCiaZplasteiina,rameCynkowanado
umieSZCZeniaWrOZbiegu、rurydrena20We,PiastikowekratkiOdpIywowe Wy−
…aiY/mm/1210×340×100BeikeosadzaCwspeclaInelSkrzynce
l OOO
WykonanIe†undamentdwbelonowychzbetOnu MrOWe9000b1015m3−fun−
damentypodst0」akidosialkOwki
O160
STD一 〇sadzenIetuieidosIupkdwiS10JakOwslatkOwki
lOOl OO
2000 szt
UstawienIeWgO(OWyChotworachstOiakOwdosIatkowki+OSIonyocllrOnne+ ikpi
Siatka(2sz1−1zapasowa)
1000
PILKOCHWYTY
SLUPY
OczyszczenieiStmeJaCyChsIupbwpiIkochwytuzpoMokmaIarskiChiPOnOmie SZt
POmaIowanieZu之yciemfarbpodkIadowych
18000
P°SZCZ
、 −●

Podobne dokumenty