Struktura użytkowania ziemi na świecie

Transkrypt

Struktura użytkowania ziemi na świecie
2016-03-20
Formy użytkowania ziemi
 Użytki rolne
Struktura użytkowania ziemi na
świecie
Poziom rozszerzony
• Grunty orne
• Użytki zielone (łąki i pastwiska)
• Sady
 Lasy
 Pozostałe
• Tereny zabudowane
• Tereny komunikacyjne
• Wody powierzchniowe
• Nieużytki
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
WEDŁUG KONTYNENTÓW
STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI
Udział gruntów ornych
w powierzchni kraju w %
KRAJE O DUŻYM UDZIALE
GRUNTÓW ORNYCH:
KRAJE O DUŻYM UDZIALE
PASTWISK:
UKRAINA
POLSKA
WĘGRY
DANIA
INDIE
MONGOLIA
IRLANDIA
WIELKA BRYTANIA
RPA
AUSTRALIA
1
2016-03-20
STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI
Zmiany w strukturze użytkowania ziemi
W KWR-ach powierzchnia użytków rolniczych maleje,
gdyż:
 część terenów rolniczych przeznacza się pod
budowę nowych dróg (zwłaszcza szybkiego ruchu)
 rozbudowujące się przedmieścia (nowe osiedla
domów jednorodzinnych oraz centra handlowe i
magazynowe) zajmują dawne tereny rolnicze
 brak opłacalności upraw na najsłabszych glebach
skutkuje ich wyłączeniem z działalności rolniczej
(tworzą nieużytki lub są zalesiane)
Zmiany w strukturze użytkowania ziemi
W KSR- ach i krajach rozwijających się często obszar
użytków rolnych zwiększa się. Wynika to z wzrostu
liczby ludności, a tym samym wzrostu
zapotrzebowania na żywność.
Nowe tereny rolnicze uzyskuje się poprzez:
 deforestację (szczególnie w strefie lasów
równikowych)
 zagospodarowanie terenów półpustynnych i
pustynnych (przy zastosowaniu sztucznego
nawadniania)
 osuszanie terenów podmokłych
 terasowanie stoków górskich
Deforestacja na przykładzie wyspy Borneo
2

Podobne dokumenty