FORMULARZ CENOWY 2. Cena oferty netto za realizację całości

Transkrypt

FORMULARZ CENOWY 2. Cena oferty netto za realizację całości
Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2014
Załącznik Nr 9
do Ogłoszenia
- Załącznik Nr 3 do Umowy
(pieczęć Wykonawcy [ów])
FORMULARZ CENOWY
Zgodnie z przedmiotem zamówienia, cenę oferty obliczono w następujący sposób:
1.
Cena oferty brutto za 1 miesiąc:
Stawka r-g pracy
jednego pracownika
ochrony proponowana
przez Wykonawcę
Czas pracy
pracownika
ochrony w
ciągu doby
Ilość dni
w
miesiącu
=
x 24 godz.
x 30 dni
=
………… zł / godz.
Cena za 1 miesiąc
netto
w zł
………… zł
x 17 godz.
x 30 dni
=
………… zł / godz.
………… zł
Kwota podatku
VAT
=
Razem
………… zł
………… zł
Uwaga!
2.
Cena za
1 miesiąc
brutto w zł
………… zł
Dla potrzeb obliczenia ceny za jeden miesiąc należy przyjąć 30 dni kalendarzowych, bez względu na faktyczną
ilość dni występujących w danym miesiącu.
Cena oferty netto za realizację całości przedmiotu zamówienia:
Cena za 1 miesiąc netto
Ilość miesięcy
Cena oferty netto za całość przedmiotu
zamówienia
1
2
kol. 1 x 2
36
………….. zł
3.
………… zł
Cena oferty brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia:
Cena za 1 miesiąc brutto
Ilość miesięcy
Cena oferty brutto za całość przedmiotu
zamówienia
1
2
kol. 1 x 2
36
………… zł
………… zł
________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub
ewidencji albo pełnomocnictwa)

Podobne dokumenty