Spotkanie 4. Chrześcijańska pewność wiary POGŁĘBIAM

Transkrypt

Spotkanie 4. Chrześcijańska pewność wiary POGŁĘBIAM
POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ
Spotkanie 4.
formacja w domu
Chrześcijańska pewność wiary
Celem spotkania jest osiągnięcie pewności, że Chrystus odpowiedział na
zaproszenie i stał się Panem i Zbawicielem mego życia. Gwarancją tego jest
słowo Boże, zawierające Jego obietnicę, oraz wiara jako zaufanie temu słowu.
1. Praca z Pismem św.
Na ostatnim spotkaniu zaproszeni zostaliśmy, by przyjąć Chrystusa i uczynić
Go Panem i Zbawicielem swojego życia.
3. Chrześcijanin może opierać swoją pewność wiary tylko na wierności
samego Boga, na niewzruszoności Jego obietnicy i Jego słowa. Słowo,
które pochodzi od Boga, nie może być słowem niepewnym,
wprowadzającym w błąd.
➢
•
Na czym mogę opierać przekonanie, że Bóg wysłuchał moją modlitwę?
I. 1 J 5, 9-15.............................................................................................................
II. Hbr 10, 23...........................................................................................................
III. Hbr 11, 1.6.........................................................................................................
Zgodnie z obietnicą Boga – zawartą w Jego słowie – wierzymy więc, że po
Zastanów się, czy możesz podać konkretne przykłady ze swojego
życia, w których doświadczyłeś, że Bóg jest wierny swemu słowu.
...................................................................................................................
......................................................................................................................
Wiara jest zawierzeniem obietnicy Boga ze względu na autorytet samego
Boga, bez dowodów i „widzenia” tego, co jest przedmiotem obietnicy.
zaproszeniu Jezusa do swego serca w szczerej i ufnej modlitwie, naprawdę:
Przeczytaj Hbr 11
I. Ap 3, 20................................................................................................................
•
II. Kol 1, 14.............................................................................................................
III. J 1, 12................................................................................................................
Jaką rolę odgrywa wiara w moim życiu?
…................................................................................................................
•
IV. J 10, 10b..............................................................................................................
Czy noszę w sercu przekonanie, że „wszystko jest możliwe dla
tego, kto wierzy”?
…...............................................................................................................
2. Dzielenie się:
•
Jakie są najczęstsze powody wątpliwości w wierze?
•
Jakie miejsce w relacjach z Bogiem powinny zajmować uczucia? Czy
można na nich budować relację z Bogiem?
•
Co daje mi największą pewność wiary?
…...............................................................................................................
Na modlitwie osobistej podziękuj Bogu za to, że wysłuchał Twej modlitwy i stał
się Panem i Zbawicielem twego życia, oraz poproś o łaskę niewzruszonej
pewności wiary.

Podobne dokumenty