UCHWALA Nr 149/2011 ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE

Komentarze

Transkrypt

UCHWALA Nr 149/2011 ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE
UCHWALA Nr 149/2011
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia projektu budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ,,c" oraz lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568,
z 2007 roku Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.l 111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 roku
Nr 92, poz.753), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o
fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222,
art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.235, art.236, art.237, art.242,art.243 i art.258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),
Zanqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, co nastgpuje:
§ l.Uchwalasi? projekt budzetu na 2012 rok.
§ 2. Niniejszq. uchwale przekazuje si$:
Radzie Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi Zespol w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjeoa.
mgr int. Stanisfaw Cubats
WICES
POWIATU PI
mgr Qrz
ZARZAD
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
PROJEKT
BUDZETU
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
na 2012 rok
STARQ
IOTRKOWSKI
nigr inz. Stanislaw Cubaia
Regionalna Izba Obrr'-hunXcws wLodzi
Zesp'3.1 C. -.wicj
w F O'L"^ .
-. ~
-kim
97-300 P 1 :;-- . • ' - - - - - - Wronia 65
Reflon47042&07d (
MP ,'^5-10-38-966
(7
Piotrkow Trybunalski, Hstopad 201 lr.
PROJECT
UCHWALA Nr ..../..../ll
RADYPOWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia
grudnia 2011 rokii
w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ,,c" oraz lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.I806, z 2003 r. Nr 162,
poz.1568, z 2007 roku Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 roku Nr 92, poz.753), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzaj^ce
ustaw? o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.211, art.212, art.214,
art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, conastqpuje:
§ 1. Uchwala sie, budzet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2012.
§ 2. Dochody budzetu w wysokosci 57.033.543,88x1, ztego:
1. dochody biezace w wysokosci
51.611.425,36 zt,
2. dochody majqtkowe wwysokosci
5.422.118,52 zl, zgodnie z Zal^cznikiem nr 1.
§ 3. Wydatki budzetu w wysokosci 58.717.673,48 zl, z tego:
1. wydatki biezajce w wysokos"ci
51.611.425,36 zl,
2. wydatki maj^tkowe w wysokosci
7.106.248,12 zl, zgodnie z Zalqcznikiem nr2.
§ 4. W budzecie tworzy si^ rezerwy:
1. ogolnftw wysokosci
2.
183.258,36 zl,
celowe w wysokosci 1,392.123,64 zt,
z przeznaczeniem na:
a) zadania z zakresu oswiaty w kwocie
892.123,64 zt,
b) zarz^dzanie kryzysowe w kwocie
100.000,00 zl,
c) wyplaty odszkodowan na rzecz osob fizycznych za przejete nieruchomosci pod drogi
powiatowe w kwocie 400.000,00 zl.
§ 5. Limity wydatkdw na zadania inwestycyjne reaiizowane w 2012 roku zgodnie
z Zatacznikiem nr 3.
§ 6. Deficyt budzetu w wysokosci 1.684.129,60 zl zostanie pokryty przychodami
pochodzacymi z:
1. zaci^ganych kredytfw w kwocie
797.402,82 zt,
2. zaciggauejpoiyczkiwNFOSiGW w kwocie 886.726,78 zl.
§ 7, Lajczna^ kwot? przychodow budzetu w wysokosci 4.744.801,63 zl oraz \qc7.ni\e
rozchod6w budzetu w wysokosci 3.060.672,03 7\, zgodnie z Zal^cznikiem nr 4.
§ 8. Limity zobowiajzari z tytulu kredytow i pozyczek zacl^ganych na:
1. sfinansowanie przejsciowego deficytu budzelu w kwocie 1.000.000,00 zl,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 797.402,82 7.},
3. splat? wczes"niej zaciaj^nietych zobowiazari z tytulu zaciqgnietych kredytow i pozyczek
w kwocie 3.060.672,03 zl,
4. koszt obslugi dhigu do kwoty 540.000,00 zl
§ 9. UstaJa si? wydatki na realizacj? zadari zwiazanych z prowadzeniem powiatowego
zasobu geodezyjnego kwocie 216.000 zl.
§ 10. UstaJa si? sVodki gromadzone z oplat i kar za korzystanie ze s"rodowiska w kwocie
250.000 zf na realizacje zadari z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.
§11. Dochody ustalone w Zalajczniku nr 5 w wysokosci 7.176.298 zJ obejmuja^ dotacje na
realizacj? zadari z zakresu administracji rzajdowej i inne zadania zlecone ustawami oraz
wydatki finansowane tymi dochodami.
§ 12. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budzetu Powiatu dla jednostek
sektora finans6w publicznych, zgodne z Zala_cznikiem nr 6.
§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budzetu Powiatu dla jednostek
spoza sektora finanso w publicznych, zgodne z Zatajcznikiem nr 7.
§ 14. Ustala si? wydatki na programy i projekry realizowane przy wsp6Ifinansowaniu ze
srodkow pochodzacych z budzetu UE oraz innych zr6del zagranicznych, zgodne
z Zalajcznikiem nr 8.
§ 15. Plany dochodow gromadzonych przez jednostki budzetowe na wydzieloaym
rachunku i wydatkow z nich finansowauych, okre^lono w Zalaczniku nr 9 w wysokosci
1.082.000 zL
§ 16. Dochody budzetu panstwa planowane do uzyskania w 2012 roku, zwiazane
z realizacJ4 zadari z zakresu administracji rzajdowej oraz inuych zadafi zleconych ustawami,
zgodne z ZaJajcznikiem nr 10.
§ 17. Upowaznia si? Zarzad Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatkow biezajcych budzetu w granicach dziahi,
polegajacych na przesunieciach miedzy rozdziatami w zakresie srodkdw na
uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatkow majatkowych w dzialach mi?dzy
zadaniami, w ramach planu nakladow majatkowych, do wysokosci umozliwiaj^ej
realizacj? zadania i nie spowoduja^ calkowitego odstapienia od finansowania w danym
roku budzetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowoduja^ utworzenia nowego
zadania inwestycyjnego, z wytaczeniem zadari uj?tych w wieloletaiej prognozie
finanso wej;
3)
zaci^gania kredytow i pozyczek w zakresie wykonywania budzetu w 2012 roku na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budzetowego do wysokosci 797.402,82 zl,
b) spiate^ wczesniej zaci^gni^tych zobowiazari z tytulu kredytow i pozyczek do
wysokosci 3.060.672,03 zl.;
4) zaci^gania w 2012 roku kredytow i pozyczek na pokrycie wystepujacego w cia^gu
roku przejsciowego deficytu budzetu do maksymalnej wysokoSci 1.000.000 zl;
5)
zaciqgania zobowiqzari na programy i projekty realizowane ze srodkow
pochodzajcych z budzetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych Srodkow zagranicznych
oraz na zadania wynikaj^ce z kontraktow wojew6dzkich, nie objejych
przedsi?wzieciami,
do
wysokosci
okreslonej
w Zaiajczniku
Nr
8;
6) zabezpieczenia zaciqganych kredytow i pozyczek wekslem in bianco wraz
z deklaracja^ wekslowaj
7) zabezpieczenia zawieranych umow o dofinansowanie realizowanych programow
i projekt6w wekslem wlasnym in bianco wraz z deklaracja^ wekslowaj
8) lokowania w trakcie realizacji budzetu czasowo wolnych sYodkdw budzetowych na
rachunkach w innych bankach niz bank prowadzajcy obshigs budzetu Powiatu.
§ 18. Wykonanie uchwary powierza si? Zarzadowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 19. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji
w Dzicnniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.
Przewodniczqcy Rady
Powiatu w Piotrkowic Trybunalskim
Ireneusz Czerwinsfa
Zatqcznik Nr 1
Oo Uchwaly Nr
/11
Rady Powiatu
w PiotrkowJe Tryb.
PROJECT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
DOCHODY
Klasyfikacja
budzetowa
Wyszczeg6lnienie
Plan wg
uchw.budzet. na
201 1 r .
i
2
3
Dochody ogotem (A+B)
A Dochodv biezj|ce ( I+II )
I Dochodv wtasne(poz.I:!2)
756-75622-0010
756-75622-0020
758-75801-2920
758-75803-2920
758-75832-2920
020-02001-2460
600-60014-0970
700-70005-2360
700-70005-0690
700-70005-0970
710-71095-0830
710-71095-0970
750-75020-0420
750-75020-0590
750-75020-0690
750-75020-0750
750-75020-0970
l.Udzial powiatn w podatku od osob fizycznych i innych
jednostek nie posiadajacych osobowoSci prawnej
podalek dochodowy od osob fizycznych - PIT
podatek dochodowy od osob prawnych - C1T
2. Subwencja ogolna
cz^sc oswiatowa subwencji og6lnej dla powiatu
czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatu
czesc rownowazaca subwencfi ogolnej dla powiatu
3. Lesnictwo
sr.przek.przez pozost.jedn.sfp na realiz zad.biez dla jedn.sfp
4. Transport
\vpl.z roznych dochodow
5. Gospodarka mieszkaniona
doch.jsl zw z realiz zad. admin rzad.(udz.w doch.SP-uzytk.wi
wplywy z r6znych oplat
wpi.z tyt.odszkod za nabycie meruch.preez SP
6. Dzialalno£c* uslugowa
wpfywy z ushjg (zad. z zakresu geodezji)
wpl.z roznych dochodow
7. Administracja samorzadowa
wplywy z optaty komunikacyjnej
wplywy z oplat za koncesje i licencje
wplywy z r6znych oplat
doch z najmu i dzierz.skladnikow majatkowych (Starostwo)
wplywy z r6znych dochodow
i. Dochody od osob prawnych, od osob fi/.i od innych jet
756-75618-0490 wpl.z inn oplat na podst.ustaw (op! za zajecie pasa droROW.)
9. Oiwiata i wychowanie
801-80130-0750 doch.z najmu i dzierz, ski. majatkowych (ZSP Sulejbw)
801-80130-0690 wplywy z roznych optat (ZSR Czarnocin)
801-80130-0750 doch z najmu i dzierz. ski. majatk.(Czamocin i Szydlow)
801-80130-0830 wptywy z uslug (Czamocm)
801-80140-0690 wptywy z roznych oplat (ZSR CKP Bujny)
801-80140-0750 doch.z najmu i dzierz. skt.majatk. (Bujny i Wolborz)
801-80140-0920 pozostale odsetki (ZSR CKP Bujny)
801-80140-0970 wplywy z r6znych dochod6w (ZSR CKP Bujny)
801-80195-0830 wpt.z ushjg(udzgm Czamocin wftinkc.boisk"Oriik-2012)
852-85201-0570
852-85201-0750
852-85201-0960
852-85201-0970
852-85202-0830
852-85202-0920
852-85202-0970
852-85218-0970
853-85311-2910
853-85324-0970
900-90019-0690
10. 1'omoc sjioleczna
jrzywny, mandaty i inne kary pieniez.od os6b fiz (DD Sulejoi
doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych (Dom Dziecka Sulejoi
otrzym darowizny w postaci pieniez. (DD) (Dom Dziecka Si
wplywy z roznych dochod6w
wplywy z ushig
>ozostale odsetki
wplywy z roznych dochodow
wplywy z roznych dochodow
1. Pozostale zadania w zakresic polityki spoleczncj
vpl.ze zwrotu dotacji, plain w tym:wykorz niezgodnie z pra
wplywy z roznych doch.(udzial od przewid.wptywdw z PFRO;
2.Srodki gromadz.z oplat i kar za korzyst ze irodow .
vplywy z r6znych optat
Plan
po zrmanie na
30.09.2011 r.
PROJEKT
na2012rok
4
5
w ttotych
66 701 939,32
Wskaz. Wskaz.
%
%
kol.5.3 kol 5.4
6
7
91,15
85,51
52575010,61 56 797 386,46 51 611 425,36
41 001 012,00 42 006 32234 40 245 278,00
98,17
90,87
98,16
95,81
62 572 058,16
57 033 543,88
8 106950,00
8 1 06 950,00
9 429 506,00
116,31
116,31
8016950,00
90 000,00
26178399,00
1 7 065 7 1 2,00
6859281,00
2 253 406,00
179 543,00
179543,00
20 000,00
20 000,00
562 550,00
136000,00
426 550,00
0,00
1 010 000,00
920 000.00
90 000,00
2 475 760,00
I 900 000,00
70 000.00
0
31427,00
474 333.00
150 000,00
8016950,00
90000,00
25 654 753,00
16542082,00
6859281,00
2 253 390,00
179543,00
179543,00
20 000,00
20000,00
1 852 231,00
179394.00
426 550,00
1 246 287,00
1 010 000,00
920 000,00
90000,00
2 475 760,00
I 900000,00
70000,00
0,00
31427,00
474 333,00
1 50 000,00
9337 006.00
92 500,00
24318070,00
15403618,00
6361 805,00
2 552 647,00
181 315,00
1 8 1 315,00
8 000,00
8000,00
291 350,00
24 600,00
266 750,00
0,00
863 000,00
860 000,00
3 000.00
2 493 359,00
1 900 000,00
70000,00
1 750.00
38 879,00
482 730.00
170 000,00
116,47
102,78
92,89
90,26
92,75
113,28
100,99
100,99
40,00
40,00
116,47
102.7B
150000,00
428 133,00
89 000,00
200,00
206 200,00
37 850,00
0,00
50 833,00
0,00
0,00
44 050,00
1 607 877,00
0,00
62 264,00
0,00
21 843,00
I 516080,00
1 500,00
6 000,00
190,00
31 800,00
0,00
31 800,00
250 000,00
250 000,00
150000,00
537 977,00
132200.00
200,00
206 200,00
37 850,00
166,00
50 833,00
604,00
65 874,00
44 050,00
1 736 085,00
2300,00
62 264,00
14230,00
22 143,00
1 626 080,00
1500,00
6000,00
1 568,00
33 02334
1 276,34
31 747,00
250 000,00
250 000,00
170000,00
440418,00
67 500,00
200,00
248 170,00
25 000,00
0,00
54 248,00
0,00
0,00
45 300,00
1 768 560,00
7 000,00
65 360,00
20 000,00
21 000,00
1 647 700,00
1 500,00
6 000,00
0,00
31 700,00
0,00
31 700,00
250 000,00
250 000.00
51,79
18,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.. 71
100,00
100,00
94,79
93,12
92,75
113,28
100,99
100,99
40,00
40,00
15,73
13,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,71
100,00
100,00
0,00
0,00
123,71
101,77
113,33
123,71
101,77
113,33
113,33
113,33
102,87
75,84
100,00
120,35
66,05
0,00
106,72
0,00
0,00
102,84
109,99
0,00
104,97
0,00
96,14
108,68
0,00
0,00
0,00
99,69
81,87
51,06
100,00
120,35
66,05
0,00
106,72
0,00
0,00
102,84
101,87
304,35
104,97
140,55
94,84
101,33
100,00
100,00
0,00
95,99
0,00
0,00
99,69
99,85
100,00
100,00
0,00
0,00
- 2 -
II
801-80195-2130
852-85202-2130
010-01005-2110
700-70005-2110
710-71013-2110
710-71015-2110
750-75011-2110
750-75045-2110
851-85156-2110
Potacjc i srodki na realiz.zadan biez.(Suma 1:24)
11 573998,61 14791 064,12
2 473 596,00
2 292 394,00
l.Dotacje celowe z budzetu panstwa na realizacje biezqc]
zadan wlasnych powiatu
264,00
wynagrodz. czt.komisji egzamin - awans zawod nauczycieli
0,00
2 473 332,00
2 292 394,00
domy pomocy spolecznej
5 778 279,00
5 257 305,00
2.1)olacjt celowe z budzetu panstwa na zadania bitzace
z zakresu admin.rzad.oraz inne zad.zlec. realiz. przez pow lit
0,00
0.00
prace geodez - urzadz. na potrzeby rolniclwa
298 294.00
gospodarkagruntami i meruchortioiciami
37 700.00
1 73 000.00
prace geodezyjne i kartografic/ne
173000.00
344 890,00
344 890,00
nadzor bud owl any
214615,00
214615,00
urzedy wojewodzkie, w tym:
210.00
210,00
- akcja kurierska
18548,00
kwaliflkacja wojskowa
19000,00
4 545 002.00
skiadki na ubezp zdrow.oraz swiad.dta os6b nie obj. ubezp w
4 327 800.00
- za dzieci i uivmon me pozos na t\.\t^cz utrzym.osob pod). ubezp (DD)
- za osobv beziotxxne b«/ prav-a do /jisilku (PUP)
853-85321-2110 zespoty ds.orzekania o niepetnosprawnoSci
853-85334-2110 pomoc dla repatriantow
3.Dolacje cel.przek.z budzetu panstwa na zadania biez^c
realiz. przez powial na podsl.poroz.z organ, admin, rzad
750-75045-2120 kwalifikacja wojskowa
754-75495-2120 $rnarealiz.proj "Widze-Reaguie20l 1" wramach rzad.progr
4.l)otacje cel.otrzym.z powiatow na realiz.zadan.biez4|cy
na podslaMie porozumien miedzy jednost. samorz.teryt
851-85154-2320 wpl.^r.M.Piotrkow-tyt sfm.realiz.progr zdrow-Por.Probl Alkt
852-85201-2320 wpt.sr.od innych powiatow -opt za pobyt wych.w Domu DZ.I
852-85204-2320 wpl.sr.od innych powiatow tytirf swiadcz dla rodzin zastepc
853-85311-2320 wpl.sr.od innych powiatow - za uczestnictwo w WTZ
853-85333-2320 \vpl.sr.M.Piotrk6w-tytulem dofinans dzialaln PUP w Piotrko
5. Srodki Funduszu Pracy na realizacje. zadan w zakresU
politvki rvnku pracv
853-85333-2690 sr.na wynagr.i skl.na ubezp spot.pracow.Powiat.Urzedu Prac
6. Srodki otrzym.od pozostjedn.sfp na zadania biezqce
na podstawie porozumien (umow)
sr.z WFOSiGW na realiz Projekt ekologicz "Mamy tylko
I I 366 147,36
2 342 388,00
98,20
76,84
102,18
94,70
0.00
2 342 388,00
0,00
102,18
0,00
94,71
4817910,00
91,64
83,38
0,00
127,32
67,05
100,75
100,20
100,00
91,74
91,09
20 300,00
4 307 500.00
16 848.00
4 5 2 8 154.00
0,00
48 000,00
116000,00
347 470,00
215040,00
210,00
18000.00
3 942 300.00
18600.00
3 923 700.00
140300,00
0.00
16000,00
140300,00
43 630,00
35 072,00
131 100,00
0,00
16000,00
16000.00
0,00
2 062 568,00
13422,00
21 650,00
2 234 065,00
16000.00
0,00
2 461 752,00
0,00
532 198,00
241 894,00
1 1 508.00
1 276 968,00
1 278 000,00
60000,00
643 695,00
241 894.00
1 1 508,00
1 276 968,00
1 278 000,00
1 278 000,00
0,00
0,00
16,09
0,00
100,00
67,05
100,75
100,20
100,00
97,05
86,74
110,40
86,65
93, 44
0,00
45,62
100,00
119.21
91,63
91,09
93,44
0,00
0,00
119,35
110,19
0.00
827 660,00
220172.00
13 152.00
1 400 768,00
507 600,00
0,00
155,52
91,02
0,00
128.58
91.02
114,29
1 278 000,00
16994,00
507 600,00
0,00
39,72
39,72
0,00
0,00
0.00
16 994,00
0.00
0,00
0,00
0,00
35 195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 195,00
0,00
754-75421-2710 wpt.£r.Z gm.Rozprza-na w\posaz.miedzygmin.magaz.zarz4dz.kiy3
0.00
23000,00
0,00
853-85311-2710 wpf sr.Z 5 fimin pow piotrk-dofinans dzialaln.WTZ w Sulejowie
385 203,00
99371,00
8. Wspolfinansowanie projektdw z udzialem irodk. z UE
385 203,00
Program PO KI, - Projekt "Stacja Nauka i Kultura"
327 422.55
=4465 35
327 422,55
801-80195-2007 srodki Europ. Fund-Spot. -real iz.projektu przez ZSR CKU Wolborz
14905,65
57 780,45
57 780,45
801-80195-2009 srodki budzkraj - realiz proiektu przez ZSR CKU Wolborz
168570,58
294 722,00
0,00
9. Wspotfinansowanie projek!6w z udzialem srodk. z UE
Program PO KI. - Projekt "Dobra szkota -Dobry start"
279 946.99
159613,49
0.00
801-80195-2007 srodki Europ. Fund. Spot. -real iz.projektu przez ZSR CKU Wolborz
8 957.09
14 775,01
0,00
801-80195-2009 srodki budz kraj - realiz projektu przez ZSR CKU Wolborz
1 1 820.00
10. Wsp6tfinansowante projektdw ze £rodk.pochodz. ze i
58 600,00
58 600.00
zugranicznych - Program "( ; rzcnic si^ przez cale zycie"
Projckl "Krotki film o lozsamosci"
SB 600,00
1 1 820.00
55 600 00
80 1-80 193-2 A)/ ^iudki za^iiui - icaJizacja piutcklu pizcz^ KCKLJ Wolborz
44 895,00
5 105,00
1 1. Wspolfinansowanie projektow z udzialem srodk z I
(1.00
Progr.PO KL-Proj."Kwalifikaciegwarancia dobrej pra cy"
4 340.00
38 160,00
0,00
801-80195-2007 srodki Europ. Fund. Spot -real iz.projektu przez ZSP w Sulejowie
765,00
6 735,00
0,00
801-80195-2009 Srodki budz kraj - realiz. projektu przez ZSP w Sulejowie
19
805,92
0,00
19320,92
12, WspotfinansowaDie projekt6w ze srodkdw fund, stru
EFS Progr.PO KL -Projekt "Dobry pomysl -dnzy sukces
16835,03
16422.78
- realiz. projektu
przez PUP Piotrk6w
853-85333-2007 srodki Europ. Fund. Spot.- realiz. pro jektu przez PUP Piotrko\i budz krajow
2 970,89
2 898,14
853-85333-2009
0,00
117526,90
118047,69
13, Wspotfinansowanie projektdw z udzialem srodkow
EFS Program PO KL - Projekt "Przcdc wszystkim
jakoi^ uslug"
0 00
117526.9*1
110487.69
853-85333-2007 Srodki Europ. Fund.Spol.- realiz projektu przez PUP Piotricov
0,00
7 560.00
853-85333-2009 srodki budz krajow - rcaliz pro) przez PUP Piotikow
1011025,43
77 010,00
0,00
14. Wspolfinansowanie projektoV z udzialem irodkow
EFS Program PO KL - Proj.6.2 "Moj wlasny sposob"
65 458,50
859371,66
853-85333-2007 srodki Europ. Fund. Spot - realiz proj. przez PUP Piotrkow
11 551.50
151 653,77
853-85333-2009 srodki budz krajow. - realiz proj przez PUP Piotikow
0,00
46 422,32
0,00
15. Wspolfinansowanie projektAw z udzialem 6rodk6w
EFS Program PO KL - Proj.7.3 "Pokonaj bariery"
0,00
46 422,32
0,00
853-85333-2007 srodki Europ Fund.Srxrf - realiz proj przez PUP Piotrkow
0,00
41 405,00
0.1)11
16. Wspolfinansowanie projektdw z udzialem £rodk6w
EFS Progr.PO KL-Proj.6.3 "Nowe kwalifikacje.nowe mt zliwo£ci"
41405,00
0,00
0,00
853-85333-2007 Srodki Europ. Fund.Spol.- realiz-proj. przez PUP Piotrkow
162230,64
94 257,36
0,00
17. Wspolfinansowanie projcktdw z udzialem 5rodk6w
EFS Program PO KL - Proj.6.1.2."Z myil* o kKeick"
162 230,64
94 257,36
0,00
853-85395-2007 srodki Europ Fund Spot - realiz. proiektu przez PUP Piotrkov
0,00
0,00
25,80
0,00
25,80
25,80
25,80
25,80
25,80
0,00
174,84
0,00
0,00
20,17
175,39
164,95
20,17
0,00
109.69
39,72
M9 69
39,72
SU 1-801 95-2460 jedna ziemie" (wykon przez ZSR w Czarnocinie)
7.Dotacjc celowe na pomoc fin.udzielanq miedzy jst
na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych
0,00
20,17
20.17
0,00
11,37
0,00
11,37
0,00
11,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
7,62
0,00
7,62
O.GC
0,00
0,00
0,00
7 SI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172,11
0.00
172,11
-
3 -
0,00
0,00
0,00
0,00
C.0(
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
298 633,92
7905,01
0,00
0,00
0,00
285 579,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278215.24
7 364,52
196831,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 432,00
0,00
43 432,00
196831,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36917,20
6514,80
43 128,00
36917,20
6514,80
43 128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 658,80
6 469,20
36 658,80
6 469,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
It. Dochodv majqtkowe (Sums 1:11)
1 .\y M sprzedaiy mieni* powUtu
700-70005-0870 wptywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych (nieruchom.;
9 997 047,55
1 003 700,00
1 003 700,00
9 904 552,86
757 297,00
757 297,00
5422118,52
1 808 370,00
1 808 370,00
54,24
180,17
180,17
54,74
238,79
2.Dotacje otrzym.z panstw. funduszy celowycfa na flnans.
lubdofinans.kosztow rcali/.in«esncjj JST
0,00
0,00
424987,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,27
852-85295-2007
852-85295-2009
801-80195-2007
801-80195-2009
801-80195-2007
801-80195-2009
801-80195-2007
801-80195-2009
801-80195-2007
853-85395-2007
853-85395-2009
853-85395-2007
853-85395-2009
18. Wspotfinansowanie projektdw z udziatem srodkrm
EPS Program PO KL- Projekt "Zielonc sw iailo dla
integracji spolecznej w Powiecie Piotrkowskim"
srodki Europ Fund.Spol - realizacja projektu przez PCPR
srodki budz.krajow - realiz.proj przez PCPR w Piotrkowie T
19. Wspolfinansowanie projektow z udzialem srodkow
EPS Program PO KL - Projekt "Kwalifikacja uslcpna
s/.ansa dla micszkancdw Powiatu Piotrkowskiego"
srodki Europ Fund Spot.- realizacja projektu przez Starostwo
Srodki budz.krajow. - realizprojekt przez Starostwo w Piotrk
2(1. Wspolfinansowanie projektow z ud/ialem srodkow
EFS Program PO KL - Projekt "Kwalifikacje do pracv"
srodki Europ Fund Spot - reahz. projektu przez ZSR CKP Bu
srodki bud±.kraj.- realiz. pro jekt. przez ZSR CKP Bujny
21. \Vsp6tfinansowaok projektow z udzialem srodkow
EFS Program POKL -Projekl "Uczen z kwalifikacjami"
srodki Europ Fund.Spol - real iz,prpj. przez ZSR CKP Bujny
srodki budz.kraj - realiz. pro jekt, przez ZSR CKP Bujny
22. Wspolfinansowanie projektow z udzialem Srodkow
EFS Program POKL -Proj.9.2 "Szkola nowycfa kwalifiki cji"
srodki Europ Fund.Spol - realiz. pro j. przez ZSR CKP Czarmx
23. WspolfinaDsowanie projektdw z udzialem s*rodkow
EFS Program PO KL -Projekt "\V6zkiem jezdniowym
do pracv"
srodki Europ Fund Spot.- realizacja projektu przez Starostwo
srodki budz krajow. - realiz. pro jekt. przez Starostwo w Piotrk
24. Wspolfinansowanie projekt6w z udzialem Srodkow
EFS Program PO KL -Projekt "Powiat Piotrkowski
stawia na kierowcow"
srodki Europ Fund.Spol.- realizacja projektu przez Starostwo
srodki bud7..krajow. - realiz.projekt.przez Starostwo w Piotrk
750-75020-6260 dofinans inwesi.drop.powialu realizow pr/ez Zarzad Dr6g Powiat.
3.Dotacje celowe z budz,panstwa na dolmans. wtasnych
/adan inwestycvjnych i zakup6w inwest.powiatu
600-60014-6430 dofinans- in west, drog powiatu realizow. przez Zarzad Drog P
4.Dotacje celowe z gmia na dofinansowanie wlasnych
zadan inwesrycyjnych i zakupow inwestpowiatu
600-60014-66 10 dofinans- inwest.drog.powiatu realizow. przez Zarzad Dr6g P
S.Dotacje celowe olrzjm.z samorz. wojew. na dofinans.
wlasaych zadan inwestycyjnych
600-60014-6030 doiinajlS.inwesl.dio^.povviaLu icyli^.pize^Zai^d Umn^owi
6.Wprywyz rytulu pomocy finan-udziclaoej miedzy JST
na doriiifliis.nlasnYCn zadan inwcst. i zakupow inwest
600-60014-6300 dot.z Gm Gorzkowce -"Przebud mostu w ciqgu Or.pow.Nr 3915E
Mastowice-Gor2kow>ca w m.K^emteraewice
7.Dotacje celowe otr/\- z -anior/adu wojewodzrwa
na in west, realign a podsl.porozum.(umdw) miedzv JST
/50-/50IS-66J/ Srodka / UE ua rtaditproj "Infra-slnAl Region Sysremu Inftmnncji
'r/estrzennej Wojew .LodzkieKo"
j. Subwencja ogolna
758-75802-6180 uzupehi.subw.-srod.na inwestna drogach publicz.powiatowy
9.Srodki fmansowe z niewykorzystwydatkow, ktore
nie wvgasajg z uprywem roku budzetowego
758-75814-6680 \vpl.sr.pozostz rozlicz inwest.pn."Budowa hali sport.w Czarr
10. Wspolfinansowanie projekt6w ze Srodk-pochodz, ze
zr6del zagranicz.- Program "Uczenie sie przez cale zycie
Proiekt "Krotki film o tozsamosci"
801-80195-6207 sr.zagran - realiz.proj przez ZS RCKU Wolborz - zak.inwest
1 LDotacje celowe otrzym.z powiatu na inwestycje i zaku
realiz-na podst.porozum.(umov») micdzy JST
R 5 1 - K S 1 11-6*70 dotarj.i t Mi.isia Piotricowa Tr>'b. na dofinans. zakupu sprzetu
specjalisl dla Powiai.Zesp.Opieki Zdrow w Piotrkowie Tryb.
0,00
600 880,00
0,00
0,00
0,00
570668,16
30211,84
46 000,00
0,00
0.00
0,00
39 100,00
6900,00
306 538,93
0,00
0,00
0,00
o.oo
238,79
0,00
0,00
5 937 167,70
5 355 853,58
424987,17
1 300 000,00
5 937 167,70
5 355 853.58
1 300 000,00
0,00
24,27
2 968 583,85
3 119 926 .38
1885 06 US
0,00
60,42
2 968 583,85
3 119'J26,38
128000,00
1 885061,35
0,00
0,00
0,00
&0,42
0,00
0,00
0,00
128000,00
0,00
130 000.00
0,00
0.11(1
0,00
0,00
0,00
0,00
130000.00
0,00
0,00
0,00
87 596,00
93414,80
0,00
0,00
0,00
X7 "iW),!)!)
9T4U,KO
0,00
n,oo
0,00
0,00
0,00
260 000,00
260 000.00
10061,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10061,10
0,00
0,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0.00
0,00
n,oo
Za^cznik Nr 2
do Uchwaty Nr
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
zdnia ...
... 2011 roku
Projekt planu wydatkow budzetowych Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok
ZtBflO
z lego
ZlBBO.
i leijo
Di Rozdziat
1
Nun
§
4
Plan
Wvdc'tkl
Ok>i»»
wydntki
jednostak
budMowyob.
A yr • . ! ( ' • ' l.'i" I.I 1
sktadkl oO rUch
lUHMM
program/
£wi«dc»nli na linflnsowane i
wyQalki zwiqiane
dotscje na
udziatom
rzecz osdD
i taalliacja, left .1 i.ii .1 blezatt
1 ,'J ' ! ! < • '1
'.(•,'!' '',v 0
slslutowych
M6rycn mowa w
zadan;
-jif ^ n^r 1 nkl
11
9
10
12
wypWIy z
lytufa
poreciert I
gwarancji
obstuga dtugti
13
14
Wydalki
majqtkowe
mweslycje i
/akupy
inwestycyine
15
16
objfld*
flkcji i
mansowane z
i r] /mlnm
jilziaUw
Oraz
irodkiw, o
ktdiych mowa wniesienie
wart Susl 1 wk»d6w Oo
17
18
5
5
7
Rolnictwo i Knrfeetwo
20 000 00
2C 000, CO
20 000,00
0.00
20 000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
Prace aecdezyjnfl-ur7«d2«niowe na oolrzeby
rolnictwa
20 000 00
2t 000 .00
20 000,00
0,00
20 000,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
LoSnlctwo
233 003 00
233003.0G
0.00
0.00
0.00
181 315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0200)
Gospodarka teSn*
151 315,00
151315.03
0.00
0,00
0,00
181 315.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
02002
NadzSr nad gospodarliq isina.
SI 688.00
51 688 s:
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
000
Transport i Ivirwtt
8 036 764.78
2 955 200.64
2B32622.00
1 120820,00
1 81 1 602,00
178.64
22 400.00
0.00
0.00
0,00
5061 564.14
6081 564,14
0.00
0.00
Jrogi puMiiVfie powirtov*
fl 039 784.78
2 955 200.64
2 B32 622,00
1 120820,00
1 811 802,00
178,64
22 400,00
0,00
0,00
0,00
5081 584,14
5031
Tup/styka
26 970 JO
29B70.00
21 970,00
1 500.00
20 470.00
5 000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
63003
2adania « zakresie upo^zech ilania luryslyki
23 970.30
23 370,00
18B70.00
1 500.00
17470,00
5000,00
0.00
0.00
0,00
0,00
63095
Po instate (bIMsinoM
3000,30
3 300,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
GOSpOdaitlB ir ll'Si'li.irir TVJi
402 640, TO
4C2 MC.03
402 640,00
0.00
402 640,00
0,00
0.00
0.00
0,00
Gospodarka grunlami 1 n'-ruchcmoSaemi
402640.30
402 MC.03
402 640.00
0,00
402 640,00
0.00
0.00
0,00
Dziatelnaid usIuQowa
679470,10
699 470,00
668 120,00
71015
Prace gecdezyjne i kartO£ -aficzne (ntemwestycyjne)
118 000. JO
1'6 300.00
116000,00
71015
Nadz6r tx-dowlBfiy
347 470,00
3*7 470,00
346 120,00
71 QBE
Pozoslata dtl«alno*£
216000.00
206000.00
206 000.00
11 961 154,98
10350 171.00
B C51 026,00
6 883 578,00
3 067 448,00
0.00
215040.HO
215040.00
?15 040.00
214 286,00
754,00
0,00
521 024.10
521 124.00
131 879,00
96 828,00
35051,00
0.00
94e3-es.cc
B 453 185.00
6538914.00
2914271,00
0.00
34 000.00
23 550,00
10450,00
0.00
116922,00
10 000,00
106 922,00
0,00
2
010
01005
020
BOO
60014
630
700
7000S
710
750
3
/.
i ' H ' M •,'!>• .1 i l l , ! 1 : ,"1,
75011
UrzfOy woJewMzW*
7501B
1
75020
SWosiwa jowiatowe
75045
75075
• ' ;, r ... r. ..
1- .
'
1
.'
•
1
1
,
:
•
•
-
.
,
:
Prnmoqa iedrostek saiiovsOu lerylorialnego
Bcjpiecrpfistwo publlcint i och-ona
754
11 074 168. «6
34 000.00
116B22.00
757
75702
1 16 922 OG
274 630.00
0.00
274 630.00
3,00
51 688,00
0,00
51 688.00
393 480,00
0,00
116000,00
0.00
71 4SO.OO
0,00
206 000,00
aoc
0,00
0.00
000
0.00
000
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
10000.00
10000.00
0.00
000
0,00
0,00
0.00
1 610983,96
1610983.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
309 145.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
10000,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
000
0,00
0.00
1 350,00
0.00
1 350,00
0.00
399 145.00
0.00
10000,00
1 B10B33.9S
56' M
10000.00
1 610983.98
0.00
0.00
0.00
0.00
41 581.CO
41 J81.00
27 735.00
0,00
27 735,00
1 3 846.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41 561 .CO
41 :81,00
27 735,00
0.00
27 735,00
13846.00
:oo
0.00
0.00
0,00
000
prtBCIWpolBfOwa
75421
34 1C"
8
0,00
0,00
0.00
OBshiga Otugu subiic/neju
540 000. CO
540 '100,00
0.00
0,00
000
0.00
0,00
0.00
0,00
540 000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
Oti'Jiiqa parierft* wirtniaowycn, knMytflw 1
poiyciek jednosiefc sam.»qdu -.arytonaln*g°
540 000. CO
543 COO.O
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
540 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
lar/a/liarae kryzySOwe
Strona 1 z 3
Z lego
ztego
zleflo
ztego
D RoZdzW
1
2
758
75818
Nuw*
4
3
Plan
Wydatki
bieza.ce
5
wytttdd
jeflnostek
budzetowych.
6
wynagrodzema i
skUdkl od nr j,
naliczane
ydatki ;wiqzane
.• realizaqa. 't.h
slatulowycTi
zadart,
9
8
dolacje na
adama bie2a,ca
wiaririi.-ma na
rzecz flsflo
lizycznycri,
10
11
proQTamy
inansowane z
urjziatom
SnxJkiw, 0
tOrych mowa w
an -, 11S1 1 nki
12
wyphlly z
lyluhl
poracien 1
gwaiancji
cbstuga dtugu
13
14
Wydalki
maiqlkowe
inweslycje i
zakupy
inweslycyjne
15
16
onje.de
a prngramv
akcji i
nansawane z
udziatiw
uOziaWm
oraz
£rodk6w. o
6ryCh mowa «nie5ienie
an 5 us! 1 Klad6w do
18
filnt rozllczBrtit
1 575 382.00
1 575 382,00
1 575 382,00
0,00
1 575 382 00
0.00
0.00
0.00
ceo
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
ezerwy ogAlne I celowe
1 575 382.00
1 575 382,00
1 575 382.00
0.00
1 575 382,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
13521 072,78
S M B 184,00
1 292331.00
0,00
0,00
1 161 959.00
500 709.00
916 192,78
3 700 00
3 700.00
3 700.00
0,00
13517372,78
10938515,00
80120
(,i>a og6lnOKszlatCa.ee
1 558 147,00
1 558 147,00
1478817.00
1 324 348 00
154469,00
0,00
79 330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
801 30
zkoty Mwodowa
9478 133,00
B478 133.00
0 082 702,00
S 207 561,00
875151,00
0.00
395431.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
801 4C
antra kszlflfcania ustawlcznego 1 praktyczriego oral
irodki Ooksztateania zawodowego
47S07.00
47 907.00
48097,00
41771.00
3328.00
0,00
0,00
i :jc
0,00
0,00
!' 20
0.00
O.M
80144
•ne Cor my Ksztattenla osobno nlewymlemone
1 181 95B.OO
1 181 959.00
801 4e
okszlateanle 1 do skor sierra rrauc/ycielr
81 991,00
81 981,00
1 192 835,79
4 047 300,00
iwiata I wyehowanle
801
B019S
•
'. i.i dliatelno&c
Ochre n a zdrowia
851
85111
Szpilale oqoinc
85158
Sktadkl na ubezptoczema zdrowolns ore*
Swiidc«ni» dla osob nie odjfllych obowiazkiem
85195
Po/oslats rj/iatslntiW.
Pomoc spoMczni
852
100000,00
1 189235.76
249 838.00
52774,00
3 847 300.00
3 942 300,00
0,00
3 842 300,00
5 000,00
5 000,00
1920
0.00
18 740,00
3 B42 300.00
1C 84 4
0,00
81 081,00
10844 192,0
0.00
3 942 300,00
0,00
7828147.00
0.00
0.00
0.00
0,00
5 «8 758, 00
0,00
62 321 .00
197064,00
3 942 300,00
0.00
3 942 300,00
0,00
1 858 389,00
1 161 859.00
1 810,00
0,00
0,00
930,00
0.00
23 205.00
0,00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
3 700,00
0.00
0.00
3 700.00
3 700,00
0.00
0,00
0.00
0.00
100000.00
100000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
100000,00
100000.00
000
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 000.00
S 000.00
1 226 548,00
1 789 499,0
918192,76
0,0
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
200 000.00
200 000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
85201
'Iscfiwki opiekurtcio-wychowawczfl
3 1 52 885.0
2 852 895.00
1 719883,0
1 257 938,0
40 1 745.00
1 128028,0
105 184.0
0.0
0,0
0.0
200 000.0
200 000.0
0.00
85202
)omy potnocy spoWcznaj
5 075 394,0
5 075 394,0
5 089 394,00
3854 183.0
1 41 S 21 1.00
0.0
8000,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
00
0.00
1 844 885.00
1 844 885,0
1 678 165,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.00
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
000
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0,0
0.0
0.00
0,0
0,0
000
85204
85218
Rodziny zastflpcz*
'owiaEowe centra pcniocy rodzinie
Pozostate isdania w zakresle poinyki spoWcznej
S53
85311
B5321
85324
85333
854
85406
85410
85415
900
s
RehabililacjB zawodowa i spWecine osob
ZespWy do sprtw orzekinla o niepelnosprBwnasd
Partstwowy FurxJusz RBtiabllrtic|l OS&b
771 018.0
3 644 894.96
1002S4.0
131 100,0
771 018.00
3844894.9
100 284.0
13! 100.0
70 202.0
70 202.0
7B8 868.0
687 435,0
3412515,00
0.0
131 100, OC
0.0
281 147.0
O.M
98 518,00
0.0
21SO.OO
100284,0
S 028,00
100284,0
0.0
34 825.0
0,00
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
31 700,0
0.00
0,0
0,00
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.00
0.0
0,0
100000.0
100000.0
0.0
0.00
0,00
0.00
Powifltowe urcady pracy
3 581 810,9«
3 S81 810,96
3249715,00
3 035 093.00
214822,0
0,0
5 028.0
Edukflcyina opieka wychowawcza
2 427 969.0
2 327 989.K
1 294 804,0
1 116808.0
178 196.0
948 140,0
85 025.0
Pomoc malefialna a la uczniow
GospodarKa Komuralna i ochrona irodowiska
0.0
90275,0
31 700.00
Intemaly i bursy szkolns
327067.96
0,00
31 700,00
Poradnie psycho log iczno-pedagog,i«ne, w lym
31 700.0
3 131 368,00
0,0
81 433.00
948 140,0
948 140.0
0.0
O.OC
0.0
1 430184,0
1 330 184.0
1 294 804,0
1 116608,0
178 196,0
948 140.0C
0.0
0.0
35 38Q.OC
49 MS.OC
48 845.0
49845,0
0.0
0,0
0,0
0.0
254 860. 0(
254 860,0
244 860.0
0.0
244 880,0
10000,0
0.0
327 067,9«
O.OC
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
100000.0
1000000
0.0
0.0
O.OC
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
o.ot
0.0
O.CK
0.00
Sirona 2 i 3
Ztego
zlego
zttpo
w lym
zlego
Dual
RozdJial
Nazwa
1
Plan
Wydetti
bietjca
v^dalki
jednoslak
buOteloviycfi,
1
2
900-e
90095
621
4
3
Wplywy 1 wydatkl zwlazane z gromaozeniem
irodKAw z oprat 1 kar zs korzyslan* M SraJowlskB
Poz estate dzlMalnoU
Kullura 1 ochrona flziediictwa rwrodowegj
821 05
Pozoslatt zadanl* w zakresle tajltury
92116
Biblloiekl
92120
Ochrona zabytk6w 1 opicka nad Mbytkami
92165
PozDstata dilWInoiC
Kullura lizyczna
926
S260S
Zadsnia w zakresle kultury (izycznej
92695
Pozoslata dziaf»lno«
Wydalkl riz«m:
5
2SO 000,00
4 880,00
ieseee.oo
S
251 000,00
• sac, oo
195 S8J, 00
7
wynagrooienia i
skiBdki od njch
nallczarie
8
240 000.00
4 860 00
1 29 068,00
Swladczenl* na
wydalki iwiazana
dotacje na
rzecz osflb
l realizaq*. it*
zadania biez*c«
(izyczrryeh,
slatiitowycri
zadart;
10
9
0.00
0,00
17100,00
240 000.00
4840,00
111 968,00
trodkiw, o
klfirych mows w
art t ,K\ nlcl
12
11
10000,00
prog ram y
fmarsowane z
udziatam
wyptety t
Wyflatki
tytLrtu
poracaen i
gwarancji
maialkowB
mweslyqe i
zakupy
mweslycyjne
15
16
13
rl-.'.tugfl dhiqj
14
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
objecie
akcji i
finansowane z
uaziatem
udziattw
irodkflw, o
oraz
klOrych mowa wniesieni*
« art 5 LSI 1 wkteddw !lo
17
18
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
66 600,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
S 000,00
6 OCC.C'O
0,00
0.00
0,00
8 000,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
000
0,00
58 800.00
St 600.00
0.00
0,00
0,00
58 600,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1000,00
1 000,00
128068,00
12f 068,00
128068,00
M 751.00
29 500,00
64751.00
26 500.00
35251,00
0.00
0,00
17 100.00
1 900,00
0.00
1 000.00
0,00
0,00
0.00
coo
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
110968,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
or.;
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
33351.00
0.00
35251,00
3! 251 ,00
35251.00
1 goo oo
33351.00
58717673.48
11 611 42E.3S
43 224 955.00
IT 863 446,00
15 361 609,00
29 500,00
29 500.00
0.00
3 6 1 ) 741.61
0.00
0,00
0.00
2 914 468,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
1 243 260,72
0.00
0.00
0,00
0,00
540 000.00
0.00
0.00
0.00
7106241,1!
0.00
7106148.12
3 700,00
0,00
Strong 3 z 3
Zatqczrtik nr 3
do Uchwafynr
Rady Powiatu w Piottkowie Tryb.
z dnia
Projekt budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok
WYDATKI
Limity wydatkow na zadania majqtkowe
Dziat
Rozdziat
O
3
Plan
Nazwa
• i- v •
-
S|
.
600 Transport i la^cznosc
60014 Drogi publiczne powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezdw-Rozprza-Lubien-Bilska Wola Etap 1
Srodki Wiasne Powiatu
Srodki Budzetu Panstwa
Srodki Budzetu Gmin
Przebudowa chodnikow i zjazddw w ciqgu drogi powiatowej Nr 1533E Wola
Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka ul. Proszenska
&rodki Wfasne Powiatu
Srodki Budzetu Gmin
Przebudowa mostu w ciqgu drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec-Biskupia Wola w m.
Zawodzie wraz z dojazdami
Srodki Wtasne Powiatu
Srodki Budzetu Pafistwa
$rodki Budzetu Gmin
710 Dziatalnosc uslugowa
71 095 Pozostafa dziafalnosc
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych
zakup komputerow
Srodki Wtasne Powiatu
750 Administracja pubNczna
75020 Starostwa powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w
Piotrkowie Tryb. wraz z wymianq instalacji c.o.
Srodki Wiasne Powiatu
Dotacj'a ceiowa z NFO&GW
Pozyczka NFO&GW
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
Zakup sptzvlu infurnitilyvzriego
$rodki Wtasne Powiatu
Zakup serwera z oprogramowaniem
Srodki Wtasne Powiatu
801 Oswiata i wychowanie
80795 Pozostafa dziafalnosc
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
Krotki film o tozsamosci
5 081 564,14
5081 564,14
5081 564,14
3981 564,14
1 496 502, 79
1 000000,00
1 485061,35
500000,00
250000,00
250000,00
600000,00
150000,00
300000,00
150000,00
10000,00
10 000,00
10000,00
10000,00
10000,00
1 610983,98
1 610983,98
1 567 983,98
1 567983, 98
256270,03
424987,17
886 726, 78
43 000,00
25000,00
25000,00
18000,00
18000,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
Dzial
-,
Rozdzial
.-.•"••••
§
•.-"•- • .:
.
^
',
:'.••••?••,'
'
.'
• '
L" •
Plan
_
.•4"--'V:.-*.:L:
i» v
851 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogolne
fi77n
.
r^, i *'
Nazwa
100000,00
1 00 000,00
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realtzacji
inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych
Dotacja na zakup sprz$tu medycznego dla Powiat- Zespofu Opieki Zdrowotnej Piotrkowie
Tryb.
Srodki Wtasne Powiatu
852 Pomoc spofeczna
85201 Placowki opiekuriczo-wychowawcze
100 000,00
100000,00
200000.00
200 000,00
200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
200 000,00
200000,00
200000,00
Remont dachu
Srodki Wtasne Powiatu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85410 Internaty i bursy szkolne
100 000,00
1 00 000,00
100000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud±etowych
Termomodemizacja budynku intematu wraz z modemizacja. systemu grzewczego,
montaz instalacji solamych - spoi-zqdzeniv dukurnentacji
£rodki Wtasne Powiatu
RAZEM WYDATKI
100000,00
100000,00
7106248,12
Zaf^cznik Nr4
doUchwa*yNr.../11
Rady Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
zdnia... grudnla2011 r.
PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
PLAN PRZYCHOD6W I ROZCHODOW
Lp.
§
Wyszczegolntenie
Plan na 2012 rok
(w ztotych)
1
2
3
4
A.
DOCHODY
57 033 543,88
B.
WYDATKI
58717673,48
C.
N AD WYZKA/ DEFICYT ( A - B )
-1684129,60
D.
FINANSOWANIE ( D.I. - D.2 )
1 684 129,60
D.I.
PRZYCHODY OGOtEM, z tego:
4 744 801,63
952
credyt do zaci^gniQCia
3 858 074,85
955
pozyczka do zaci^gni^cia w NFOSiGW
D,2.
886 726,78
ROZCHODY OGOtEM, z tego:
3 060 672,03
992
splata rat kredytu
3 000 000,00
992
spteta rat pozyczek z WFO&GW
60672,03
Zat. Nr 5
do Uchwafy Nr....
Rady Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
zdnia ..
.. 2011 roku
PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
Dochody i wydatki (po zmianach) zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej
i innych zadah zleconych Powiatowi ustawami oraz na dofinansowanie zadari wlasnych
w zfotych
z tego:
Dziaf
Rozdzia*
Dotacjc
ogotem
Wydatki
og6tem
Wydatki
bieia.ce
wtym:
Wydatki
Swiadczenia
wynagrodz. i
na rzecz osbb
pochodne
fiz.
pozostate
wydatki
8
700
70005
48000
48000
48000
48000
710
71013
116000
116000
116000
116000
710
71015
347 470
347470
347470
274 630
750
75011
215040
215040
215040
214286
754
750
75045
18000
18000
18000
9550
8450
1 350
71 490
4817J9
852 I
85202
2 342 3881
2 342 3881
2 342 3881
17328731
30001
ogolem
7 176 298
7 176 298
7 176 298
2 341 614
4350 4830334
* - zmiany obejmuje niniejsza uchwate
606515
majatkowe
Zafycznik nr 6
do Uchwatynr...
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb
z dnia ..
Projekt budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu piotrkowskiego dla jednostek
sektora finansow publicznych
Dzia,
Rozd|iat^_
Nazwa
jjgjj^jjj^
600 Transport i l^cznosc
60014 Drogi publiczne powiatowe
2-3-1 n Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorzajju terytorialnego
754 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
75421 Zarzqdzanie kryzysowe
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego
351 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogolne
fi2?n
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie tub dofinansowanie koszt6w realizacji
inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych
Plan
Ll-^
178,64
178,64
178,64
13846,00
13 846,00
13846,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
352 Pomoc spoteczna
85201 Placowki opiekunczo-wychowawcze
popn Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego
85204 Rodziny zastepcze
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorzgdu terytorialnego
1 226 546,00
1 128 028,00
)53 Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej
85311 Rehabilitacja zawodowa i spoteczna osob niepefnosprawnych
j^f) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego
26 304,00
26 304,00
1 128028,00
98 578,00
98 518,00
26 304,00
154 Edukacyjna opieka wychowawcza
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2320 I-)otacJe ce'owe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (um6w) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego
948 140,00
948 740,00
[21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
2320 [-)otacJe celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane na podstawie
porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego
58 600,00
58 600,00
RAZEM WYDATKI
948 140,00
58 600,00
2 373 614,64
Zafqcznik nr 7
do Uchwatynr....
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
2 dnia ..
Budzetna rok2012
WYDATKI
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu powiatu piotrkowskiego dla jednostek
spoza sektora finansow publicznych
020 Lesnictwo
02002 Nadzor nad gospodarkq lesnq
Dotacja przedmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w
• i
publicznych
__
630 Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2820 ^otacJa celowa z budzetu nafinansowanielub dofinansowanie zadari zleconych do
~
realizacji stowarzyszeniom
Roczny Program wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie
801 Oswiata i wychowanie
80144 Inne formy ksztatcenia osobno niewymienione
2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty
851 Ochrona zdrowia
85195 Pozostata dzialalnosc
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do
realtzacji stowarzyszeniom
___
Roczny Program wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art, 3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie
•-
•-
f
51 688,00
51 688,00
51 688,00
5 000,00
5 000,00
5000,00
1 161 959,00
1 161 959,00
1 161 959,00
5 000,00
5 000,00
"
853 Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej
85311 Rehabilitacja zawodowa i spo/eczna os6b niepetnosprawnych
Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finans6w
- _
publicznych
__^_______
Ll
'
5 000,00
73 980,00
73 980,00
73 980,00
Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska
Wpiywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z opfat i kar za korzystanie ze
90019
srodowiska
98?n DotacJa celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
Roczny Program wsp6tpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalno&ci pozytku publicznego i o
wolontariacie
10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92? 05 Pozostate zadania w zakresie kultury
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do
2820 j'ealizacji stowarzyszeniom
__
Roczny Program wspotpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie
8 000,00
8 000,00
900
926
Kultura fizyczna
10 000,00
OQO
Q
10000,00
8 000,00
8000.00
29 500,00
Nazwa
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
29 500,00
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do
! • _ • • _i
_*
realizacji stowarzyszeniom
Roczny Program wspofpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie
RAZEM WYDATKI
DUU.UU
29 500,00
1 345 127,00
Zalqcznik nr 8
do Uchwaty Nr....
Rady Powiaiu w Piotrkowie Tfyb.
zdnia
2011 r.
Wydalki* na programy i projtkty finansowane
i udzialen Jrodk6w, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy o ftnansach publicznych
wtym:
Lp.
1
I.
Planowane wydatkj ( w zfotych )
2012 r.
Karegoria
z lego:
iVydalki w okresic
tcrwencji Klasyfitacja
Srodki z budzetu krajowego*'
Srodki z budzetu UE i innych zY6del zagranicz.
rcalizacji projektu
irodki ; budzelu
undusz)
(dzial.
z lego ^/od)a flnansowania:
z tcKo zrodla finamowania:
calkowila wanoS6 irodid 2 budzetu UE i innych zrodct
strukturozdzia!)
krajC'Wego
Wydaiki Razem
pozyczki
Projektu)
zagranicz.
ralnych
Wydatki razem joZyczki i
Wydatki razem na prcfi- poiyczki i
)bligacjc wzostale *•
obligacje pozostale "
cedyty
nansowakrcdyry
niez
(6+7)
(9*13)
(lO+ll-t-12)
iJ4*l3+16+17]
7
14
17
3
4
5
n
8
9
10
12
13
15
16
11
Projekt
2
lazem wydatkJ biez^ce, w
ym:
'rogram Operaeyjny Kapital
Ludzki - EFS
1 243 260,72
64 760,52
I 178500,20
1 224 197,36
41 997,16
0,00
0,00
41 997,16
1 182 200,20
0,00
0,00
0,00
1 172 867,43
rioryiei IX;Rozw6j wyksztatc.i
;onipeiencji w regionach
izialanie 9. 1 ."Wyrownyw.szam
1.
..i.1 .'. i projektu; "Stacj a nauka
kultura", z lego:
i
801-80.95
201
201
Program Operac LLP Comenius
"Uczenie sic przez cale tycie"
2.
Pnorvtct:Partnerikie Projckty Szk6
Nazwa projektu: "Kr6tki film o
toUamoSd", z lego:
201
201
201
Rozw6j wykjztaktnla i
kompttencji w reglonach
761 362,00
SO 1-80 195
57 780,45
327422.55
14905,65
84 465,35
0,00
74 120,00
0,00
0,00
0,0(
o.ot
58 600,00
15520,00
O.Of
0,OC
196831,64
196831,64
o.ot
o.ot
0,OC
196831,64
196831,64
285 579.7f
o,oc
O.OC
0,OC
279946,99
99371,00
73 900,00
3 480.00
58 600,00
11820,00
74 1 20,00
0,00
58 600,00
15520.0C
12763,3(
12763,3f
196831,6'
196831 6
1 96 83 1 ,6'
196831,6
o.oc
0,0(
285 579,7
285 579,7
285 579,7(
285 $79,7
o.oc
o,oc
14905.65
73 900,00
3 480,00
58 600.0C
1 1 820,00
0.00
209 595,0(
209 595 0
285 579,7
285 579,7
411 887.90
14 905.6J
385 203,00
84 465,35
5' 780,45
0,00
57 780,45
327422.55
385 203,00
99371.00
0,00
411 887,90
72686,10
647 157,70
0,00
72686.10
484 574,00
114204,30
41 518.20
276 788,00
2010
0,00
0,00
235 269.80
0.00
0,00
327422,55
8J 465J5
0,00
0,00
0,00
70420,)0
58 600.00
1 1 820,00
Dzial 9,2-Podniesicnie atrakc.i
jakoSci szkolenia zawodowego
3.
Projckt "Szkofa nowych
kwalifikacji"
S01-80U5
20
Projekt "Uczeri 2 kwalifikacjami"
801-80105
20
0,0(
14 775,0
285 579,76
279 946,99
O KipiUlLudiki-EFS
noryiel v I - nynek pracy otwarty
i wizyjtkich
ziatanie 6 2 • "Wapateie or»z
omocja przeii(blorcw»ci .
4.
mozalnidnieriia"
aiwa projeklu. "M6j wtwny
J0!6b", * tym.
853-85333
1 102 798,84
165419,83
937379,01
1 088 035.43
163 205,27
163205,27
924830,16
1011 025,43
151 653,77
859371,66
1 O i l 025.43
151 653,77
1 5 1 653,77
S59 371,66
859371,66
2') 1 2
77010,00
I15SI.SO
65 45«,50
77010,00
11851,50
11 531,50
65 45S.SO
MI:
65 458,50
14763.41
2214,56
12543.85
2011
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
924830,16
OKapiUtLueizki-EHS
noryiei IA - KOZWOJ V^KIZIMCI
ompel»nc|i w regioiwch
ziilinie 9 2 • "Podniesienii
rakcyjnoki tjakoici ukolmciwt
uwodowtgo"
uwi projekiu "Dobra izk«l> •
'obry jun", w tym:
605 257,00
45 073,60
560 183.40
463 792.58
27641,14
27641,84
436 150,74
20 11
169070,58
12866,83
156 203,75
169070.5S
12866,83
12 866,83
1 56 203,75
156203,75
2*12
304 722,00
24 775.01
279 946,99
294 721,00
14775,01
14775,01
279946,99
279946,99
2CJ,
131 J64,42|
7431,76
124032,66
gdl-80195
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
436 150.74
POKapitalLudzki-EFS
rnoryiet ix. • KDZWOJ wy.<sziaic i
;ompc[ancji w regionach
6.
"rioryiei IX - Rozwoj wyk»a»le. i
^ompdaiicji w rcgionacfi
4uwi projelclu "Kwiliniucjt
50000,00
7500,00
42 500.00
50000.00
7500,00
7500,00
42 500,00
2011
44 895,00
6735,00
38 160,00
44 895,00
6735,00
6 735,00
38 160,00
38 160,00
2012
S 105,00
76S.OO
4 340,00
5105,00
76S,00
765,00
4340,00
4 340.00
35 662,00
256488,00
35 662,00
94257,30
94 257,36
162 230,64
161230,64
801 -SO 195
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 500,00
POK»pii»IUdiki-EFS
i-noryiei vi - KyneK pricy oiw»n>
Jla uizyiikich
'oddzialanic 6 1.2.- Poprtwa
doiltpu do /.iiiu.lnicn. j ocaz
wj pi era nit iklywnoiei zaw-odowej
« rcgionie
Projekiu: "2 myilj) o klienclt", v,
7.
292 150,00
35 662,00
256 488,00
292 150,00
35 662,00
zc:
129919,36
35 662,00
129919,36
35 662,00
201
162230,64
94 257,36
162130,64
162 230,64
O.OC
8S3-8533
(vm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256488,00
Projcki "Pokon»j b»ritry" wiym
201
46 422.33
46 421 J! 1
46 422 J2
0,00
46423,33
46432,;
41 405,00
41 405.0C
41 40J.O(
0,01
41 40J,0<
41 405,00
Projekl "Now« kwiliflkjcjc BOW«
umiejfinotci" wiym.
201
11.
\V>d»iki mHJtitkowe. w tyra:
3 700,00
0,011
3 700.0(
0,00
J ?M>,0
0,0
J 700,0
3 700,0
0,0
0,0
0,D(
3 700,0(
0,00
O.OC
O.Ofl
3 700,00
0,0
0,0
3 700.0(
3 700,0
0,0
0.0
0.0
3 700,00
0,0
41 S97.L
41 997,1
1 l« 900,2
0,0
0,0
0,0
1 |76J67,43
O.QC
0,0(1
0,00
Program Operac.LLPComeniu!
"L'cwnie lie pn« cilc iyci*"
PnorylerPanrerskie Projefcly
1.
Szkol
Nazwa prqjeklu: "Kr6tki film o
F . . / I . I I i..n i 1 . .• ( c i ' i i .
801-801<)J
201
OCOLEM(UII)
3 700rOC
X
1 246 ?60,7
64 760,S
t 1B2 200.2
1 224 197,3
,
0,0
0,0
0,0
3 700,00
Zal^cznik Nr 9
doUchwaiyNr....
Rady Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
zdnia
2011 roku
PROJEKT BUD±ETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
Dochody gromadzone przez jednostki budzetowe oSwiaty na wydzielonym rachunku i wydatki nimi ilnansowane
Lp.
Nazwa jednostki budietowej
Zr6dlo dochodtiw /
Przeznaczenie irodk6w
Rozdzial
Stan $rodk6w
pieni$2nych na
poczgtek roku
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
5
6
7
1.
Zespol Szkol Rolniczych Centrum KsztaJcenia
Praktycznego w Bujnach
2. Zespol SzkoJ Rolniczych w Czarnocinie
Zesp6t Szk6t Rolnicze Centrum Ksztalcenia
3.
Ustawicznego w Wolborzu
Og61em:
Warsztaty szkolne - produkcja
ro jlinna i zwierzeca
Wyzywienie
Zakwaterowanie
Wyzywienie
Zakwaterowanie
Warsztaty szkolne - stacja
diagnostyczna
Wyzywienie
Zakwaterowanie
X
\ zJotych
Stan ^rodkoV
pieni$2nych na
koniec roku
8
80130
0,00
190000,00
190000,00
0,00
85410
85410
85410
85410
0,00
0,00
0,00
0,00
182000,00
60 000,00
55 000,00
15000,00
182000,00
60 000,00
55 000,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80130
0,00
210000,00
210000,00
0,00
85410
85410
0,00
0,00
230 000,00
140000,00
230 000,00
140000,00
0,00
0,00
X
0,00
1 082 000,00
1 082 000,00
0,00
ZaJqcznik Mr 10
do UchwatyNr...
Rady Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
zdnia .. .. 2011 roku
PROJEKT BUDZETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
Dochody budzetu pahstwa planowane do uzyskania w 2012 r. przez powiat,
w zwiazku z realizacja. zadari zlecanych
§§
1
Dzial Rozdz.
2
700
2350
3
Wyszczegolnienie
Kwota (w z*)
4
5
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami
OGOtEM
492 000
492 000
492 000
Dochody budzetu powiatu planowane do uzyskania w 2012 r.
w zwiazku z realizacja zadari zlecanych
§§
1
Dzial Rozdz.
2
700
2360
3
Wyszczegolnienie
Kwota (w zt)
4
5
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
OGOLEM
24600
24600
24600
=* s.§'
h£ <T»
Gfl
«1
(D
M
5a
2
O
- ,,Przebudowa chodnikow i zjazdow w ci^gu drogi powiatowej Nr 1533E
Wola Moszczenicka - Proszenie w m.Wola Moszczenicka, ul. Proszenska"
500.000 zl,
w tym srodki Gm. Moszczenica w wysokosci 250.000 z\z udzial wlasny
250.000 zl;
- ,,Przebudowa mostu w ci^gu drogi powiat. Nr 2923E Bukowiec - Biskupia
Wola w m. Zawodzie wraz z dojazdami
600.000 zl.
Na sfinansowanie zadania przeznacza sie^ srodki: budzet Gm.Czarnocin 150.000 zl, budzet panstwa- 300.000 zl oraz udzial wlasny Powiatu- 150.000 zl.
W celu porownania dynamiki planowanych dochodow i wydatkow
budzetu, przedstawiono plan wedhig uchwary budzetowej na 2011 rok oraz plan
budzetu Powiatu wedhig stanu na dzien 30 wrzesnia 2011 r.
L^czna wielkosc dochodow Powiatu zaplanowana na 2012 rok wynosi
57.033.543,88 zl, co stanowi 91,15% planu dochodow wedhig uchwary
budzetowej na 2011 rok. Pelnjj szczegolowosc dochodow budzetu okresla
/alac/nik nr 1.
Wydatki budzetu na 2012 rok uj?te w zal^czniku nr 2 do projektu
uchwaty budzetowej przedstawione zostafy w podziale na dziafy i rozdziafy
klasyfikacji budzetowej, z wyodr^bnieniem grup wydatkow:
1) wydatki biezqce, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od
wynagrodzen jednostek organizacyjnych, dotacje z budzetu planowane do
przekazania innym podmiotom, jednostkom w celu realizacji zadari
Powiatu, wydatki stanowi^ce koszt obstugi dhigu (oprocentowanie plus
inne opiaty zwi^zane z zaci^ganiern kredytow i pozyczek) oraz pozostale
wydatki biezaee
- 51.611.425,36 zl,
2) wydatki majqtkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 7.106.248,12 zl.
Ustalone wydatki ogolem w wysokosci 58.717.673,48 zl 53 nizsze o 8,23%
od planu wydatkow okreslonych w uchwale budzetowej na 2011 rok.
Z uwagi na obligatoryjny obowi^zek rownowazenia budzetu w zakresie
dochodow biez^cych i wydatkow biez^cych zaklada si$:
I/ Plan na wynagrodzenia przyjmuje si^ w wysokosci planu wydatkow wedlug
stanu na 30 wrzesnia 2011 r., z wyl^czeniem nast^puj^cych jednostek
organizacyjnych:
a) szkol powiatu piotrkowskiego (przyznanie srodkow nast^puje w ramach
subwencji oswiatowej);
b) Domu Dziecka w Sulejowie (w planie wyst^puj^ wynagrodzenia
obliczane z ustawy - Karta Nauczyciela) i Domu Pomocy Spolecznej w
Lochynsku plan na poziomie planu wydatkow ustalonych na dzien 30
wrzesnia 2011 roku;
2/ Pozostale wydatki biez^ce poprzez przeliczenie planu w rozdzialach
klasyfikacji budzetowej na dzieri 30 wrzesnia 2011 r., pomniejszonego o 5%,
z wyl^czeniem takich wydatkow, ktore 53. pokrywane dochodami budzetowymi
okreslonymi w zal^czniku 1 (np. wydatki w Dziale 900, rozdz.90019 - srodki
gromadzone z opJat i kar za korzystanie ze srodowiska lub w Dziale 020 Lesnictwo, rozdz. 02001 - Gospodarka lesna, srodki z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wyplat? ekwiwalentow dla rolnikow
za zalesianie, a takze wydatki w Dzialach 801 i 854 na zadania z zakresu
oswiaty, gdzie zrodtem finansowania sa^ srodki z szacunkowych dochodow
budzetowych tych jednostek i subwencji oswiatowej;
3/ Zadania finansowane z dotacji celowych budzetu Wojewody przyj?to
w wysokosci kwot przyznanych wst?pnie srodkow;
Zaldada si? deficyt budzetowy w wysokosci 1.684.129,60 zl. Planuje si?, ze
zrodtem pokrycia pozyczkowych potrzeb budzetu Powiatu Piotrkowskiego,
w tym deficytu oraz rozchodow budzetu z tytuhi spJaty rat zaci^gni?tych
wczesniej zobowiajsan z tytuhi kredytow i pozyczek z WFOS i GW w Lodzi,
b?dzie kredyt bankowy w wysokosci 3.858.074,85 zJ oraz pozyczka w kwocie
886.726,78 zl planowana do zacia^gni^cia w Narodowym Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Powyzsze okresla zalac/nik nr 4 do projektu
budzetu.
Realizacja planowanych zadari w uj^ciu finansowo-rzeczowym przedstawia si?
Dziat 010 - Rolnictwo
Pocza^wszy od 2011 roku srodki przeznaczone na przeklasowanie gruntow
zalesionych w 2007 roku maja^ pochodzic ze srodkow wlasnych powiatu.
W ramach kwoty 20.000 zl planuje si? przeklasowac powierzchni? 100 ha
gruntow, przy czym koszt 1 ha wynosi 200 zl.
Dziat 020 — Lesnictwo
Plan wydatkow wynosz^cy
233.003 zl
obejmuje realizacj? zadania wlasnego powiatu w zakresie nadzoru nad
gospodarkq. lesn£|. w lasach prywatnych, ktore zostana^ powierzone
nadlesnictwom. Wydatki zaplanowane zostaly w wysokosci 51.688 zl, tj. kwota
z poziomu 2011 roku. Powierzchnia planowana do powierzenia w nadzor
wyniesie 3.609 ha wedhig proponowanej stawki 14 zl/ha. Zadanie finansowane
jest ze srodkow wlasnych powiatu, zgodnie z przepisami.
Natomiast srodki, ktore powiat otrzymuje na zadanie wynikajajse z realizacji
ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych do zalesienia, zaplanowano w kwocie
181.315 zl, tj. na poziomie wykonania w 2011 roku. Ekwiwalent moze ulec
zmianie w wyniku waloryzacji wyptet.
Dzial 600 — Transport i hi c/nose
Zaplanowane srodki w lajcznej wysokosci
8.036.764,78 zl
stanowia^ wielkosc planu wydatkow biez^cych dla Zarzajdu Drog Powiatowych
wedhig stanu na dzieri 30 wrzesnia 2011 roku, tj. 2.955.022 zl oraz kwot?
5.081.564,14 zJ, przeznaczona^na realizacj? 3 inwestycji okreslonych powyzej.
Biezajsa dzialalnosc dotyczy w szczegolnosci wykonywania przez Zarzajd Drog
Powiatowych zadari na drogach powiatowych w zakresie biez^cego i zimowego
utrzymania, usuwania przelomow, przebudowy przepustow, robot na mostach,
remontow cz^stkowych nawierzchni, itp. Proponowana^ kwota^ planu obj^to
rowniez wydatki zwiajzane z kosztami eksploatacyjnymi dzialalnosci jednostki,
w tym wynagrodzeri pracownikow z pochodnymi, zgodnie z ogolnymi
zalozeniami w tym zakresie.
Projekt planu w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe uwzgl^dnia tez
kwot^ 178,64 zl przeznaczona^ na oplat? czynszu dzierzawnego za 2012 rok,
zgodnie z Umowa^z dnia 13 stycznia 2010 r. w zakresie uzytkowania gruntow
pokrytych wodami rzeki Radonki. Srodki zostana^ uj^te w planie Starostwa.
Wydatki inwestycyjne w wysokosci 5.081.564,14 zl stanowi^63,2 % srodkow
zaplanowanych w Dziale 600 - Transport na 2012 rok i sa^ nizsze o 18,0 %
w porownaniu do kwoty przyj^tej w uchwale na 2011 rok. Plan obejmuje
wielkosc srodkow finansowych stanowiqcych udziat powiatu w realizacji zadari,
w ^qcznej kwocie 1.896.502,79 zl. Pozostale nakiady planuje si^ sfinansowac
dotacjami z budzetow gmin, na terenie ktorych realizowane b^da^ inwestycje
(1.885.061,35 zl) oraz srodkanii wnioskowanymi o dofinansowanie z budietu
paristwa w kwocie l^cznej 1.300.000 zl, w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych.
Zrodlem finansowania nakiadow na ww. inwestycje b^da^ srodki z dochodow
Powiatu ze sprzedazy nieruchomosci oraz z planowanego kredytu bankowego.
630-Turystyka
Planem wydatkow w wysokosci
26.970 zl
obj^to koszty zakupow zwi^zanych z organizacjq. przez Biuro Promocji imprez
turystycznych w kwocie 18.970 zl oraz roczna^ oplat? skiadki czJonkowskiej
w wysokosci 3.000 zl na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej
Wojewodztwa Lodzkiego.
Natomiast w celu realizacji rocznego Programu Wspolpracy z organizacjami
pozarzadowymi w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano dotacje
celowe dla stowarzyszen w kwocie 5.000 zl.
Sfinansowanie zadari nastapi ze srodkow wlasnych powiatu.
Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w kwocie
402.640 zl
zaplanowano w oparciu o wst?pnzj dotacj? z budzetu Wojewody w wysokosci
48.000 zl, ktora^ przeznacza si? na wykonywanie przez Powiat zadania
zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomosciami Skarbu Panstwa.
Natomiast szacowana_ nalezna^ kwot? udziahi powiatu z tytuha planowanych
wprywow dochodow Skarbu Panstwa w wysokosci 24.600 zl planuje si?
przeznaczyc na realizacj? zadari wlasnych powiatu wynikajacych z ustawy
o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych (27.800 zl) oraz na wykonanie zadari
wynikajaeych z ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (306.500 zl).
Na 2012 rok zaplanowano rowniez srodki na pokrycie kosztow zadari
zwiazanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, ktore szacuje si? na kwot?
20.340 zl, w tym: koszty przygotowania nieruchomosci z zasobow powiatu do
sprzedazy, oplaty s^dowe i notarialne.
Dzial 710 — Dziatalnosc ustugowa
Planowane wydatki budzetu ogolem w wysokosci
679.470 zl
przeznaczono na wykonywanie zadari zwiazanych z pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi oraz na utrzymanie gospodarki zasobem geodezyjnym
prowadzonym przez Powiat Piotrkowski. Zadania te s^ realizowane na mocy
ustaw, na ktore Wojewoda przyznal wst?pnie dotacj? w wysokosci 116.000 zl.
Natomiast kwota 347.470 zl dotyczy wydatkow w ramach dotacji celowej na
dzialalnosc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu zadari
administracji rz^dowej.
Ponadto, koszty zwiazane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego szacuje si? na
kwot? 216.000 zl, w tym na zakup sprz?tu komputerowego 10.000 zl,
w zwiazku z planowan^ modernizacja^ urz^dzeri z zakresu informatyzacji
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa w Piotrkowie
Trybunalskim.
Dzial 750 - Administracja publiczna
Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie
obejmuj^:
11.961.154,98 zl
-
koszty utrzymania administracji Starostwa wraz z wynagrodzeniami
pracownikow oraz Zarz^du z pochodnymi od wynagrodzen, a takze
realizacj? zadan statutowych Starostwa, np. ochrona praw konsumentow,
gospodarka nieruchomosciami Skarbu Panstwa, obshaga mieszkancow
powiatu w zakresie ushig komunikacyjnych i transportowych - 9.463.185 z\ tym zakupy
- diety i koszty obshigi Rady Powiatu,
521.024 zl
w tym wynagrodzenia pracownikow Biura -- 96.828 zl,
- realizacj? zadan z zakresu administracji rz^dowej,
215.040 zl
w tym akcja kurierska - 210 zl,
- koszty organizacji i wynagrodzenia czlonkow Komisji
Kwalifikacyjnej, ekspertyzy (flnansowanie z dotacji celowej budzetu
Wojewody)
34.000 zl
- promocja Powiatu
116.922 zl
Ponadto, na podstawie zlozonego wniosku planuje si? przeprowadzic
,,TermomodernizacJ£ budynku Urz?du
D/ial 754 — Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Plan wydatkow w wysokosci
41.581 zl
Przewiduje srodki na flnansowanie zadania wlasnego na poziomie powiatowym,
na mocy art.26 ustawy o zarz^dzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki
obejmuj^ biez^ce zakupy materialow i wyposazenia w ramach dzialalnosci
Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego.
Dziat 757 - Obstuga dtugu publicznego
Plan wydatkow w wysokosci
540.000 zl
uwzgl^dnia szacunkowe odsetki bankowe i pozostate optaty zwiazane
ze splatami rat zaciajmietych kredytow bankowych i pozyczek udzielonych
przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lodzi w latach 2005, 2009 i 2010.
Dzial 758 - Rozne rozliczenia
Wydatki w tym dziale obejmuj^ planowane rezenvy w l^cznej wysokosci
1.575.382 zi, z czego rezerwg ogolnq ustalono w wysokosci 183.258,36 zf.
Natomiast do rezerwy celowej przeniesiono srodki:
- z przyznanej subwencji cz^sci oswiatowej
- 892.123,64 zl;
- na obligatory^ rezerw? z zakresu zarz^dzania kryzysowego - 100.000 zl
ktora zostanie uruchomiona w przypadku kl?ski zywiolowej lub innego
nadzwyczajnego zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska;
- na ewentualn^ wyplat? odszkodowari dla osob fizycznych za przej^te
nieruchomosci pod inwestycje drogowe powiatu
- 400.000 zt.
Dzial 801 i Dzial 854 - zadania z zakresu oswiaty i edukacji
r
Zrodlem finansowania zadari z zakresu ,,Oswiaty i wychowania" oraz
,,Edukacyjnej opieki wychowawczej" s^ srodki pochodza^ce z subwencji ogolnej
cz^sci oswiatowej, okreslone w ww, pismie Ministra Finansow.
Przyznana wst^pna kwota subwencji cz^sci oswiatowej w wysokosci
15.403.618 zl stanowi 90,26 % wielkosci tej subwencji przyznanej powiatowi
wg ustawy budzetowej na 2011 rok. Srodki dla szkol rozdzielono w wysokosci
12.525.163 zl, z tego kwota 12.027.100 zl, ktora ustalona zostala z wyliczenia
iloczynu liczby uczniow przeliczeniowych wedhig stanu na dzieri 30 wrzesnia
2011 roku (sprawozdanie SIO) i przyjetej na 1 ucznia przeliczeniowego kwoty
5.000 zl, stanowi^cej wysokosc ,,bonu oswiatowego" z 2011 r. powi^kszonego
0 skutki przechodzajce podwyzek nauczycieli w roku 2011 i planowanych
podwyzek wynagrodzeri w 2012 roku oraz srednioroczny wskaznik wzrostu cen
towarow i uslug. Pozostale srodki dotycza^ finansowania przez jednostki
dodatkowych zadan powiatu (m.in. koszt utrzymania doradcy metodycznego
1 przedstawiciela ZNP).
Na realizacje pozaszkolnych zadan oswiatowych pozostaj^cych w dyspozycji
Starostwa planuje si^ kwot? 1,421.538 zl, z tego:
-
dotowanie szkol niepublicznych o uprawnieniach szkol publicznych
- 1.161.959 zl
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
76.683 zl
- odpisy na zfss dla nauczycieli — emerytow/ rencistow
- 131.914 zl
- zakup nagrod, dyplomow dla laureatow olimpiad i konkursow -
nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
zakup ushjg zdrowotnych, zgodnie z Karta^Nauczyciela
koszty naboru elektronicznego do szkol
wynagrodzenia ekspertow komisji prowadza^cych post^powania na stopieri nauczyciela mianowanego,
4.000 zl
15.337 zl
23.005 zl
7.200 zl
1.440 zl
Cz^sc tych srodkow zostanie rozdzielona do szkol w ramach zwi^kszenia
planow finansowych jednostek (m.in. doksztalcanie nauczycieli, odpisy na zfss
dla nauczycieli emerytow/rencistow, bylych pracownikow tych jednostek).
Ponadto, na podstawie szacunku dochodow budzetowych realizowanych przez
poszczegolne szkoly (m.in. najem, dzierzawa), zwi^kszono odpowiednio ich
projektowane plany wydatkow w lq.cznej kwocie 440.418 zl
Plan wydatkow ogolem w Dziale 801 — Oswiata i wychowanie ustalony zostal
w wysokosci 13.521.072,76 zl. Natomiast w rezenvie celowej (Dzial 758 Rozne rozliczenia) na zadania z zakresu oswiaty pozostawiono srodki w kwocie
892.123,64 zl, z uwagi na nieznanq. na tym etapie planowania wysokosc ,,bonu
oswiatowego" na 2012 rok (brak aktualnego rozporzajdzenia dotyczajcego
podzialu cz^sci oswiatowej subwencji ogolnej).
Ponadto, w celu realizacji 6 projektow realizowanych w ramach Programu
Comenius oraz Europejskiego Funduszu Spolecznego Program Operacyjny
Kapital Ludzki, ze srodkow budzetu Powiatu (subwencji oswiatowej), tytulem
wkladu wlasnego pieni^znego przeznaczono kwot? 22.763,36 zl. Planowana
l^czna wysokosc nakladow na wykonanie tych zadan wyniesie 919.892,76 zl.
Nalezy podkreslic, ze znaczne wydatki na zadania planowane do zrealizowania
przez szkoly (1.082.000 zl), zostana^ sfmansowane zgromadzonymi dochodami
na rachunku wyodr^bnionym w planowanej kwocie 1.082.000 zl, zgodnie
z Zalajcznikiem nr 9.
D/ial 851 — Ochrona zdrowia
Plan wydatkow w kwocie 4.047300 zl obejmuje dotacje celowa^ z budzetu
Wojewody na zadania zlecone w zakresie oplaty na rzecz Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych skladek na ubezpieczenia zdrowotne dla osob bezrobotnych bez
prawa do zasilku i wychowankow Domu Dziecka w Sulejowie.
Podzial dotacji jest nast^puj^cy:
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych
bez prawa do zasilku,
- dla uczniow - wychowankow Domu Dziecka
- 3.923.700 zl
18.600 zl.
Wzorem lat ubieglych, z budzetu Powiatu zaplanowano dotacje^ celowa^
w wysokosci 100.000 zl przeznaczon^ na zakup sprz^tu medycznego na
potrzeby oddzialow Powiatowego Zespohi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie
Trybunalskim.
Ponadto, celem realizacji rocznego Programu Wspolpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarza^dowymi, w rozdziale 85195 - Pozostala
dzialalnosc planuje si? dotacje celowa^ w kwocie 5.000 zl na finansowanie
zadan zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia.
Dzial 852 — Pomoc spoleczna
Wydatki z zakresu pomocy spolecznej zaplanowane w kwocie 10.844.192 zl
oprocz srodkow wlasnych powiatu pochodza^cych m.in.: z subwencji ogolnej
oraz szacunkowych dochodow realizowanych przez jednostki organizacyjne
inne zrodla finansowania:
- dotacje cejowe na dofinansowanie zadari wJasnych realizowane przez powiat,
na ktore z budzetu Wojewody zaplanowano wstejpnie kwote^ 2.342.388 zl,
z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Spolecznej w Lochyrisku,
- dotacje celowe tytulem rozliczeri mi^dzy powiatami z odplatnosci za pobyt
wychowankow w Domu Dziecka w Sulejowie i rodzinach zastepczych,
- dochody z najmu lokali w Domu Dziecka w Sulejowie przez dzialaja^ce tarn
Warsztaty Terapii Zaj^ciowej.
Plan wydatkow na rodzaje zadari z zakresu pomocy spolecznej przedstawia si?
nastepuj^co;
- dzialalnosc bieza^ca Domu Dziecka w Sulejowie
1.727.283 zl
- remont dachu na budynku DD w Sulejowie
200.000 zl
- usamodzielnienie wychowankow
wychowankow z terenu naszego powiatu,
- dzialalnosc biez^ca Domu Pomocy Spolecznej
w Lochyrisku, w tym ww. dotacja z budzetu Wojewody
97.584 z\
1.128.028 zl
5.074.394 zl
- pomoc rodzinom zastepczym
1.844.885 zl
w tym: srodki dla innych powiatow z tytuhi rozliczeri za umieszczenie
dziecka w rodzinie - 98.518 zl,
- powiatowe centrum pomocy rodzinie
771.018 zl.
W ramach planu wydatkow Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Tryb. (rozdz.85218) uwzgledniono koszty eksploatacji oraz
wynagrodzenie kadry specjalistycznej dotycz4pe fiinkcjonowania mieszkania
chronionego w lokalu Zespohi Szkol Ponadgimnazjalnych w Sulejowie oraz
obshigi Osrodka Interwencji Kryzysowej.
Na 2012 rok plan dotacji z budzetu, w wyniku umieszczenia dzieci z powiatu
piotrkowskiego w plac6wkach opiekunczo - wychowawczych na terenie innych
powiatow przyjeto w wysokosci 1.128.028 zl.
Natomiast, z tytuhi zawartych porozumieri dotycza^cych umieszczenia dzieci
w rodzinach zastepczych na terenie innych powiatow i ponoszenia kosztow ich
utrzymania, zaplanowano dotacj? wkwocie 98.518 zl.
W przypadku zawarcia nowych porozumieri w sprawie ponoszenia wydatkow na
utrzymanie dziecka lub ewentualnego wzrostu miesi^cznego kosztu utrzymania,
koszty pobytu b^da^aktualizowanc.
Ponadto, celem dopehiienia warunkow Umowy Nr Ul 1017/09030 z dnia
23 maja 2011 roku pomi^dzy Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lodzi a Powiatem Piotrkowskim w zakresie wykonania
ekspertyz, analiz i opinii dotyczqcych potwierdzenia efektu ekologicznego do
zadania inwestycyjnego pn.,,Utworzenie parku na terenie Domu Pomocy
Spolecznej w Lochyrisku - etap I nasadzenie", zaplanowano kwot§ 1.000 zl.
Srodki uj^te zostana^ w planie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na
dotac
10
wydatki dotyczace zakupu ww. usJug. Spehiienie warunku jest koniecznoscia^ do
uzyskania ostatecznego rozliczenia zadania i umorzenia cz$sci zaciagni^tej
w 2009 r. pozyczki (33.338,03 zl) na zadanie ,,Termomodernizacja budynkow
na terenie DPS w Lochyrisku".
Dzial 853 - Pozostate zadania w zakresie polityki spolecznej
Ogolny plan wydatkow w Dziale 853 okreslony w projekcie budzetu Powiatu
wynosi 3.844.894,96 zl.
W tym dziale klasyflkowane 53. wydatki na zadania realizowane przez powiat
w zakresie:
- rehabilitacji zawodowej i spotecznej osob niepetnosprawnych w ramach tzw.
Warsztatow Terapii Zaj^ciowej, tytulem dotacji na rzecz Stowarzyszenia Kola
Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym w Piotrkowie Tryb. z siedziba^ w Domu
Dziecka w Sulejowie, koszt pobytu 45 uczestnikow wyniesie
73.980 zl
(kwota stanowi udziaf powiatu piotrkowskiego),
- dotacji dla powiatow: tomaszowskiego tytulem odptatnosci za 13
uczestnikow WTZ i piotrkowskiego (Miasto Piotrkow za 3 osoby) 26.304 zl
- funkcjonowania Powiatowego Zespohj ds. Orzekania o Niepehiosprawnosci
wraz z wynagrodzeniem dla czlonkow Komisji Orzekaja^cej (z zakresu
administracji rzajdowej finansowane z dotacji Wojewody)
131.100 zJ
-
koszty obshagi zadan z PFRON
31.700 z\s 2,5%
-
dzialalnosc biezajca Powiatowego Urz?du Pracy
- 3.581.810,96 zl,
w tym realizacja projektow wspolfinansowanych srodkami EFS w kwocie
l^cznej 327.067,96 zJ.
Nalezy nadmienic, ze projekt planu wydatkow dla Powiatowego Urz^du Pracy
w Piotrkowie Tryb. zostal ustalony z uwzgl^dnieniem wskaznika udziahi
procentowego bezrobotnych i poszukuja^cych pracy z terenu miasta i terenu
powiatu, do ogolnej Hczby bezrobotnych na dzien 30 wn^esnia 2011 roku
w relacji:
a) Miasto Piotrkowa Tiyb. (powiat dotuj^cy) — 50,99 % - kwota dotacji
1.400.768 zl,
b) Powiat Piotrkowski (powiat prowadza^cy) - 49,01 % - udzial finansowy
w kwocie 1,346.375 zl.
Ponadto, z Funduszu Pracy przyznane zostaJy wst^pnie srodki w wysokosci
507.600 zl.
II
Dzial 854 - Edukacyjna opieka wvchowawcza
Plan wydatkow przyj^ty w wysokosci 2.427.969 zl uwzgl^dnia realizacje zadan
szkolnych i pozaszkolnych:
- wynagrodzenia kadry pedagogicznej, administracji i obshigi w internatach
szkol powiatu oraz wydatki biez^ce
- 1.330.184 zl;
- dofmansowanie dotacjzj dzialalnosci Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Piotrkowie Trybunalskim na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta
948.140 zl;
- stypendia motywacyjne dla uczniow w szkolach powiatu 49.645 zl.
Wydatki zostana^ pokryte srodkami z czesci oswiatowej subwencji ogolnej.
Ponadto, z planowanych srodkow wlasnych Powiatu (dochody ze sprzedazy
skladnikow maJEjtkowych) zabezpieczono srodki w kwocie 100.000 zl na
opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotycz^cej inwestycji pn.
,,Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkol Rolniczych w
Czarnocinie".
Dziai 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Zaplanowane srodki w wysokosci
254.860 zl
dotycza^ kosztow organizacji przewozu zwlok osob zabitych lub zmartych
w miejscach publicznych (4.860 zl). Zadanie to fmansowane b^dzie ze srodkow
wlasnych powiatu.
Ponadto, wydatki zaplanowane w kwocie 250.000 zl na realizacj§ zadari
zwi^zanych z ochrona^ srodowiska i gospodarki wodnej pokryte beda^ ze
zgromadzonych srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska, zgodnie
z art.403 w zwi^zku z art.400a ustawy ~ Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25).
Dzial 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W ramach kwoty 195.668 zl zaplanowane zostaly Srodki na wynagrodzenia
pracownika Biblioteki Powiatowej - dotacja din Urz^du Miasta Piotrkow Tryb.
w wysokosci 58.600 zl oraz na organizacje i wspolflnansowanie imprez
kulturalnych oraz obchodow swi^t panstwowych i koscielnych. Cz^sc srodkow
przeznaczona b^dzie na zakup drobnych nagrod rzeczowych, dyplomow dla
wyrozniaj^cych uczcstnikow konkursow, pokazow, itp. (128.068 zl).
Na zadanie wlasne Starostwa (rozdz.92120 - Ochrona zabytkow i opieka nad
zabytkami), dotycz^ce uprawnien starosty do umieszczania na zbytkach
ruchomych znakow informuj^cych, ze zabytki podlegaj^ ochronie zaplanowano
srodki w kwocie 1.000 zl.
12
Ponadto, celem realizacji rocznego Programu Wspolpracy Powiatu
Piotrkowskiego z organizacjami pozarz^dowymi, w rozdziale 92105 - Pozostale
zadania w zakresie kultury planuje si? dotacj? celowa^ w kwocie 8.000 zl na
fmansowanie zadan zleconych stowarzyszeniom.
Finansowanie powyzszych zamierzen odbywac si? b?dzie ze srodkow wlasnych
powiatu.
Dzial 926 — Kultura fizyczna i sport
Zaplanowane wydatki w wysokosci 64.751 zl przeznacza si? na dofmansowanie
organizacji imprez sportowych o zasi?gu powiatowym, celem promowania
i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz
popularyzacj? walorow rekreacji ruchowej.
Zadania te planuje si? powierzyc do wykonania organizacjom pozarzajdowym
wybranym w drodze konkursu. Wysokosc dotacji z budzetu Powiatu
zaplanowana zostala w kwocie 29.500 zl.
Pozostale srodki w wysokosci 35.251 zl przeznaczone zostanq. na zakup nagrod
rzeczowych dla uczestnikow biora^cych udzial we wspolzawodnictwie
sportowym w powiecie piotrkowskim. Wydatki te zostana^ pokryte srodkami
wlasnymi powiatu.
in*. Janusz Misztel*

Podobne dokumenty